Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O REGISTRU KVALIFIKOVANIH SREDSTAVA ZA KREIRANJE ELEKTRONSKIH POTPISA I ELEKTRONSKIH PEČATA

("Sl. glasnik RS", br. 31/2018 i 64/2021)

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja Registra kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata (u daljem tekstu: Registar), način podnošenja zahteva za upis u Registar, potrebna dokumentacija uz zahtev i obrazac zahteva.

Registar vodi ministarstvo nadležno za poslove informacionog društva (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Sadržaj Registra

Član 2

Registar sadrži sledeće podatke:

1) redni broj upisa u Registar;

2) naziv sredstva za kreiranje elektronskih potpisa odnosno pečata (u daljem tekstu: sredstvo);

3) podaci o podnosiocu zahteva:

(1) poslovno ime proizvođača,

(2) poslovno ime zastupnika proizvođača ili uvoznika sredstva, ukoliko zahtev podnosi zastupnik proizvođača ili uvoznik sredstva,

(3) sedište podnosioca zahteva (ulica i broj, mesto, poštanski broj i država);

4) vrsta sredstva:

(1) sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa,

(2) sredstvo za kreiranje elektronskog pečata;

5) napomena o načinu korišćenja sredstva, ukoliko je predviđeno da se sredstvo koristi putem usluge upravljanja kvalifikovanim sredstvom za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata na daljinu;

6) naziv tela za ocenu usaglašenosti sredstava za kreiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa odnosno pečata (u daljem tekstu: imenovano telo);

7) podaci o potvrdi o usaglašenosti sredstva, odnosno izveštaju o oceni usaglašenosti sredstva (u daljem tekstu: izveštaj o oceni usaglašenosti), i to:

(1) datum izdavanja izveštaj o oceni usaglašenosti sredstva,

(2) dokument izveštaja o oceni usaglašenosti sredstva,

(3) broj izveštaja o oceni usaglašenosti,

(4) broj povlačenja izveštaja o usaglašenosti,

(5) datum povlačenja izveštaja o oceni usaglašenosti;

8) drugi priznati način ocene usaglašenosti u skladu sa članom 30.3 Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije broj 910/2014 od 23. jula 2014. godine o elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja za elektronske transakcije na unutrašnjem tržištu, koja zamenjuje Direktivu 1999/93/EC (u daljem tekstu: Uredba eIDAS);

9) podaci o izveštaju o usaglašenosti u skladu sa CC (Common Criteria), ukoliko postoji:

(1) broj izveštaja o usaglašenosti u skladu sa CC (Common Criteria), ukoliko postoji,

(2) naziv tela koje je izdalo izveštaj u usaglašenosti u skladu sa CC (Common Criteria),

(3) datum izdavanja izveštaja o usaglašenosti u skladu sa CC (Common Criteria), ukoliko postoji,

(4) dokument izveštaja o usaglašenosti u skladu sa CC (Common Criteria);

10) broj rešenja o upisu u Registar;

11) datum upisa u Registar;

12) osnov upisa u Registar, koji može da bude:

(1) ocena o usaglašenosti sredstva od strane tela za ocenu usaglašenosti sredstava za kreiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa odnosno pečata (u daljem tekstu: imenovano telo),

(2) ocena o usaglašenosti sredstva od strane Ministarstva, odnosno tela za ocenu usaglašenosti akreditovanog za ocenjivanje usaglašenosti pružaoca kvalifikovanih usluga od poverenja i kvalifikovanih usluga od poverenja koje oni pružaju u skladu sa zakonom;

13) podaci u upisu promena u Registar i to:

(1) broj rešenja o upisu promena u Registar,

(2) datum upisa promena u Registar;

14) podaci o brisanju iz Registra i to:

(1) broj rešenja o brisanju iz Registra,

(2) datum brisanja iz Registra.

Registar sadrži i napomene o eventualnim ograničenjima u korišćenju sredstva za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata na daljinu, odnosno podatke o rokovima izdavanja i važenja sredstava, ukoliko je njihovo izdavanje i važenje ograničeno.

U Registar se upisuju sve promene podataka iz st. 1. i 2. ovog člana.

U Registar kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata upisuju se i kvalifikovana sredstva za kreiranje elektronskog potpisa i elektronskog pečata sa spiska koji, prema članu 31. Uredbe eIDAS, objavljuje Evropska komisija.

Za kvalifikovana sredstva za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata iz stava 4. ovog člana ne podnosi se zahtev za upis u Registar.

Način vođenja Registra i način objavljivanja podataka iz Registra

Član 3

Registar se vodi u papirnom i elektronskom obliku.

Registar u elektronskom obliku javno je dostupna na Internet strani Ministarstva.

Način podnošenja zahteva

Član 4

Zahtev za upis u Registar (u daljem tekstu: zahtev) podnosi se Ministarstvu, elektronskim putem, na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, i koji se objavljuje na Internet strani Ministarstva.

Zahtev iz stava 1. ovog člana i dokumentacija koja se prilaže uz zahtev dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta u originalu ili u formi overenog digitalizovanog akta, u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (u daljem tekstu: Zakon), na elektronsku adresu Ministarstva.

Zahtev se može podneti i pisanim putem, neposredno ili poštom, na Obrascu 1, a dokumentacija koja se prilaže uz zahtev podnosi se u originalu ili se prilaže kopija overena od strane nadležnog organa.

Potrebna dokumentacija uz zahtev

Član 5

Podnosilac uz Zahtev prilaže:

1) potvrdu o usaglašenosti, odnosno izveštaj o oceni usaglašenosti sredstva izdat od strane imenovanog tela osim kada u slučajevima predviđenim zakonom ocenu usaglašenosti vrši Ministarstvo;

2) potvrdu o uplaćenoj administrativnoj taksi, u skladu sa zakonom koji uređuje republičke administrativne takse.

Promena podataka upisanih u Registar

Član 6

Zahtev za promenu podataka upisanih u Registar podnosi se, u roku od osam dana od dana nastanka promene, na Obrascu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo i koji se objavljuje na Internet strani Ministarstva, na način iz člana 4. ovog pravilnika.

Datum upisa u Registar

Član 7

Upis sredstva u Registar Ministarstvo vrši na dan donošenja rešenja o upisu u Registar.

Završna odredba

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Obrasce 1 i 2, koji su sastavni deo ovog pravilnika, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 64/2021, možete pogledati OVDE