Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O REGISTRU PRUŽALACA USLUGA ELEKTRONSKE IDENTIFIKACIJE I ŠEMA ELEKTRONSKE IDENTIFIKACIJE

("Sl. glasnik RS", br. 67/2018)

Predmet Pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja Registra pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije, način podnošenja zahteva za upis u Registar, potrebna dokumentacija uz zahtev, obrazac zahteva i način objavljivanja podataka iz Registra.

Registar pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije (u daljem tekstu: Registar) vodi ministarstvo nadležno za poslove informacionog društva (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Sadržaj Registra

Član 2

Registar sadrži sledeće podatke:

1) redni broj upisa u Registar;

2) poslovno ime pružaoca usluge elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije (u daljem tekstu: pružalac usluga);

3) broj rešenja o upisu u Registar;

4) datum upisa u Registar;

5) matični broj;

6) poresko-identifikacioni broj (PIB);

7) sedište (ulica i broj, mesto, poštanski broj i država);

8) adresu internet strane pružaoca usluge;

9) broj telefona pružaoca usluge;

10) podaci o upisu pružaoca usluga u registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar koji se vodi u skladu sa zakonom i to:

(1) naziv registra,

(2) broj rešenja o upisu u registar,

(3) datum upisa,

(4) oblik organizovanja,

(5) šifra delatnosti,

(6) opis delatnosti;

11) podaci o odgovornom licu koje zastupa pružaoca usluga i obimu njegovih ovlašćenja i to:

(1) ime, prezime,

(2) naziv funkcije,

(3) obim ovlašćenja,

(4) službeni broj telefona,

(5) službena elektronska adresa;

12) podaci o službi pružaoca usluga za odnose sa strankama i to:

(1) naziv službe,

(2) adresa,

(3) telefon,

(4) elektronska adresa;

13) podaci o vrsti i nivou šema elektronske identifikacije koju pružalac usluga obavlja;

14) podaci u upisu promena u Registar i to:

(1) broj rešenja o upisu promena u Registar,

(2) datum upisa promena u Registar.

15) podaci o brisanju iz Registra i to:

(1) broj rešenja o brisanju iz Registara,

(2) datum brisanja iz Registara.

U Registar se upisuju sve promene podataka iz stava 1. ovog člana.

Način vođenja Registra i način objavljivanja podataka iz Registra

Član 3

Registar se vodi u papirnom i elektronskom obliku.

Registar u elektronskom obliku javno je dostupan na internet strani Ministarstva.

Registar u elektronskom obliku potpisuje se naprednim elektronskim pečatom Ministarstva.

Način podnošenja zahteva za upis u Registar

Član 4

Zahtev za upis u Registar (u daljem tekstu: zahtev) se podnosi Ministarstvu, elektronskim putem, na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo i koji se objavljuje na internet strani Ministarstva.

Zahtev iz stava 1. ovog člana i dokumentacija koja se prilaže uz zahtev dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta u originalu ili u formi overenog digitalizovanog akta, u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (u daljem tekstu: Zakon), na elektronsku adresu Ministarstva.

Zahtev se može podneti i pisanim putem, neposredno ili poštom, na Obrascu 1, a dokumentacija koja se prilaže uz zahtev podnosi se u originalu ili se prilaže kopija overena od strane nadležnog organa.

Potrebna dokumentacija uz zahtev

Član 5

Podnosilac uz zahtev prilaže:

1) izvod ili rešenje nadležnog organa o upisu u registar iz člana 2. stav 1. tačka 10) ovog pravilnika, pod uslovom da se podatak o registraciji ne vodi u okviru službene evidencije;

2) opšte uslove za pružanje usluge;

3) politiku pružanja usluge;

4) praktična pravila za pružanje usluga;

5) politiku zaštite privatnosti;

6) dokument o organizacionoj strukturi podnosioca zahteva;

7) dokaz, odnosno izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 13. stav 2. tač. 6)-12) Uredbe o bližem uređenju uslova koje moraju da ispune šeme elektronske identifikacije za određene nivoe pouzdanosti ("Službeni glasnik RSˮ, broj 60/18);

8) potvrdu o uplaćenoj administrativnoj taksi, u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama ("Službeni glasnik RSˮ, br. 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - dr. zakon, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18 - ispravka i 50/18).

Izjava o ispunjenosti uslova iz stava 1. tačke 7. ovog člana popunjava se na Obrascu 3, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo i koji se objavljuje na internet strani Ministarstva.

Promena podataka upisanih u Registar

Član 6

Zahtev za promenu podataka upisanih u Registar podnosi se, u roku od osam dana od dana nastanka promene, na Obrascu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo i koji se objavljuje na internet strani Ministarstva, na način iz člana 4. ovog pravilnika.

Datum upisa u Registar

Član 7

Upis pružaoca usluga u Registar Ministarstvo vrši na dan donošenja rešenja o upisu u Registar.

Završna odredba

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac 1

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Nemanjina 22-26
11 000 Beograd

ZAHTEV
ZA UPIS U REGISTAR PRUŽALACA USLUGE ELEKTRONSKE IDENTIFIKACIJE I ŠEMA ELEKTRONSKE IDENTIFIKACIJE

 

Podaci o podnosiocu zahteva

Naziv podnosioca zahteva

 

Matični broj

 

Poresko-identifikacioni broj (PIB)

 

Sedište

Ulica i broj

 

Mesto

 

Poštanski broj

 

Država

 

Adresa Internet strane

 

Broj telefona

 

Podaci o upisu podnosioca zahteva u registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar koji se vodi u skladu sa zakonom

Naziv registra

 

Broj rešenja o upisu u registar

 

Datum upisa

 

Oblik organizovanja

 

Šifra delatnosti

 

Opis delatnosti

 

 

Odgovorna lica podnosioca zahteva

Ime i prezime

 

Naziv funkcije

 

Obim ovlašćenja

 

Broj telefona

 

Službena elektronska adresa odgovornog lica (e-mail)

 

 

Ime i prezime

 

Naziv funkcije

 

Obim ovlašćenja

 

Broj telefona

 

Službena elektronska adresa odgovornog lica (e-mail)

 

Služba podnosioca zahteva za odnose sa strankama

Naziv

 

Adresa

 

Broj telefona

 

Elektronska adresa (e-mail)

 

Šeme elektronske identifikacije

Vrsta šeme elektronske identifikacije

Nivo šeme elektronske identifikacije

 

Osnovni

Srednji

Visoki

 

Osnovni

Srednji

Visoki

 

Osnovni

Srednji

Visoki

Dokumentacija uz zahtev

1) izvod ili rešenje nadležnog organa o upisu u registar, pod uslovom da se podatak o registraciji ne vodi u okviru službene evidencije

2) Opšti uslovi za pružanje usluge

3) Politika pružanja usluge

4) Praktična pravila za pružanje usluga

5) Politika zaštite privatnosti

6) dokument o organizacionoj strukturi podnosioca zahteva

7) dokaz, odnosno izjava o ispunjenosti uslova iz člana 13. stav 2. tač. 6)-12) Uredbe o bližem uređenju uslova koje moraju da ispune šeme elektronske identifikacije za određene nivoe pouzdanosti

8) potvrda o uplaćenoj administrativnoj taksi, u skladu sa zakonom o administrativnim taksama

9) ostalo

_____________________________________________________________________________

 

 

 

Podnosilac zahteva

U Beogradu, datum: _____________

 

_______________________

 

 

Obrazac 2

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Nemanjina 22-26
11 000 Beograd

ZAHTEV
ZA PROMENU PODATAKA O UPISU U REGISTAR PRUŽALACA USLUGA ELEKTRONSKE IDENTIFIKACIJE I ŠEMA ELEKTRONSKE IDENTIFIKACIJE

 

Podaci o pružaocu usluge elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije

Podaci

Novi podaci

Naziv pružaoca usluge elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije

 

Matični broj

 

Poresko-identifikacioni broj (PIB)

 

Sedište:

 

Adresa Internet strane

 

Broj telefona

 

Podaci o upisu pružaoca usluge elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije u registar privrednih društava ili drugi odgovarajući registar koji se vodi u skladu sa zakonom

Podaci

Novi podaci

Naziv registra

 

Broj rešenja o upisu u registar

 

Datum upisa

 

Oblik organizovanja

 

Šifra delatnosti

 

Opis delatnosti

 

Odgovorna lica koja zastupaju pružaoca usluge elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije

Podaci

Podaci u registru

Novi podaci

Ime i prezime

 

 

Naziv funkcije

 

 

Obim ovlašćenja

 

 

Broj telefona

 

 

Službena elektronska adresa odgovornog lica (e-mail)

 

 

 

Ime i prezime

 

 

Naziv funkcije

 

 

Obim ovlašćenja

 

 

Broj telefona

 

 

Službena elektronska adresa odgovornog lica (e-mail)

 

 

Služba pružaoca usluge elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije za odnose sa strankama

Naziv

 

Adresa

 

Broj telefona

 

Elektronska adresa

 

 

Šeme elektronske identifikacije

Vrsta šeme elektronske identifikacije

Nivo šeme elektronske identifikacije

 

Osnovni

Srednji

Visoki

 

Osnovni

Srednji

Visoki

 

Osnovni

Srednji

Visoki

 

 

 

Podnosilac zahteva

U Beogradu, datum: _____________

 

_______________________

 

 

Obrazac 3

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Nemanjina 22-26
11 000 Beograd

IZJAVA

 

O ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 13. STAV 2. TAČ. 6)-12) UREDBE O BLIŽEM UREĐENJU USLOVA KOJE MORAJU DA ISPUNE ŠEME ELEKTRONSKE IDENTIFIKACIJE ZA ODREĐENE NIVOE POUZDANOSTI ("SL. GLASNIK RS", BR. 60/2018)

 

Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da

_________________________________

ispunjava sledeće uslove:

(Naziv podnosioca zahteva)

 

1) vodi evidenciju i čuva informacije o značajnim događajima vezanim za operativni rad pružaoca i bezbednosne pretpostavke registrovane šeme elektronske identifikacije;

2) vodi evidenciju o korišćenju sredstava elektronske identifikacije i čuva podatke iz evidencije ukoliko je to neophodno za potrebe revizije, istrage u slučaju kršenja bezbednosti informacija i za potrebe zadržavanja podataka, u skladu sa zakonom;

3) obezbeđuje izvor tačnog vremena koji je sinhronizovan sa izvorom referentnog vremena koji odredi ministarstvo nadležno za poslove informacionog društva i pouzdano ugrađuje informaciju o tačnom vremenu u evidenciju podataka o izdavanju sredstava elektronske identifikacije, evidenciju o značajnim događajima vezanim za operativni rad pružaoca i bezbednosne pretpostavke registrovane šeme elektronske identifikacije i u evidenciju o korišćenju sredstava elektronske identifikacije;

4) obezbeđuje da su njegovi zaposleni i podizvođači obučeni i kvalifikovani za poslove koji se odnose na uslugu elektronske identifikacije;

5) obezbeđuje adekvatan broj zaposlenih i podizvođača za primereno obavljanje usluge;

6) obezbeđuje neposredan nadzor i zaštitu objekata koji se upotrebljavaju za pružanje usluga, od štete uzrokovane vremenskim uslovima, neovlašćenim pristupom i drugim uzrocima koji mogu uticati na bezbednost usluge;

7) obezbeđuje da u objektima koji se koriste za pružanje usluge pristup područjima u kojima se nalaze ili se obrađuju lični, kriptografski ili drugi poverljivi podaci mogu imati samo ovlašćena zaposlena lica ili podizvođači;

 

U __________, dana ____________. godine

 

 

Potpis odgovornog lica

 

_________________________