Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O REGISTRU PRUŽALACA KVALIFIKOVANIH USLUGA OD POVERENJA

("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja Registra pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja, način podnošenja zahteva za upis u Registar, potrebna dokumentacija uz zahtev, obrazac zahteva i način provere ispunjenosti uslova za pružanje kvalifikovane usluge od poverenja.

Registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja (u daljem tekstu: Registar) vodi ministarstvo nadležno za poslove informacionog društva (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Sadržaj Registra

Član 2

Registar sadrži sledeće podatke:

1) redni broj upisa u Registar;

2) poslovno ime pružaoca kvalifikovanih usluga od poverenja (u daljem tekstu: pružalac usluga);

3) broj rešenja o upisu u Registar;

4) datum upisa u Registar;

5) matični broj;

6) poresko-identifikacioni broj (PIB);

7) sedište (ulica i broj, mesto, poštanski broj i država);

8) adresu Internet strane pružaoca usluga;

9) broj telefona pružaoca usluga;

10) podaci o upisu pružaoca usluga u registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar koji se vodi u skladu sa zakonom i to:

(1) naziv registra,

(2) broj rešenja o upisu u registar,

(3) datum upisa,

(4) oblik organizovanja,

(5) šifra delatnosti,

(6) opis delatnosti;

11) podaci o odgovornom licu koje zastupa pružaoca usluga i obimu njegovih ovlašćenja i to:

(1) ime, prezime,

(2) naziv funkcije,

(3) obim ovlašćenja,

(4) službeni broj telefona,

(5) službena elektronska adresa;

12) podaci o službi pružaoca usluge za odnose sa strankama i to:

(1) naziv službe,

(2) adresa,

(3) telefon,

(4) elektronska adresa;

13) podaci o vrsti kvalifikovane usluge od poverenja;

14) podaci u upisu promena u registar i to:

(1) broj rešenja o upisu promena u Registar,

(2) datum upisa promena u Registar;

15) podaci o brisanju iz Registra i to:

(1) broj rešenja o brisanju iz Registara,

(2) datum brisanja iz Registara.

U Registar se upisuju sve promene podataka iz stava 1. ovog člana.

Način vođenja Registra i način objavljivanja podataka iz Registra

Član 3

Registar se vodi u papirnom i elektronskom obliku.

Registar u elektronskom obliku javno je dostupan na Internet strani Ministarstva.

Registar u elektronskom obliku potpisuje se naprednim elektronskim potpisom Ministarstva.

Način podnošenja zahteva za upis u Registar

Član 4

Zahtev za upis u Registar (u daljem tekstu: zahtev) podnosi se Ministarstvu, elektronskim putem, na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo i koji se objavljuje na Internet strani Ministarstva.

Zahtev iz stava 1. ovog člana i dokumentacija koja se prilaže uz zahtev dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta u originalu ili u formi overenog digitalizovanog akta, u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (u daljem tekstu: Zakon), na elektronsku adresu Ministarstva.

Zahtev se može podneti i pisanim putem, neposredno ili poštom, na Obrascu 1, a dokumentacija koja se prilaže uz zahtev podnosi se u originalu ili se prilaže kopija overena od strane nadležnog organa.

Potrebna dokumentacija uz zahtev

Član 5

Podnosilac uz zahtev prilaže:

1) izvod ili rešenje nadležnog organa o upisu u registar iz člana 2. stav 1. tačka 10) ovog pravilnika, pod uslovom da se podatak o registraciji ne vodi u okviru službene evidencije;

2) izveštaj o ocenjivanju usaglašenosti izdat od strane tela za ocenjivanje usaglašenosti;

3) Opšte uslove za pružanje usluge;

4) Praktična pravila za pružanje usluga;

5) Politiku pružanja usluge;

6) Politiku informacione bezbednosti;

7) dokument o organizacionoj strukturi podnosioca zahteva;

8) potvrdu o uplaćenoj administrativnoj taksi, u skladu sa zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse.

Način provere ispunjenosti uslova za pružanje kvalifikovane usluge od poverenja

Član 6

Uz zahtev iz člana 4. ovog pravilnika prilažu se dokazi o činjenicama iskazanim u zahtevu uključujući izveštaj o ocenjivanju usaglašenosti izdatog od strane tela za ocenjivanje usaglašenosti, kojim je ocenjeno da podnosilac zahteva i kvalifikovane usluge od poverenja koje on namerava da pruža ispunjavaju uslove iz Zakona.

Ministarstvo rešava o upisu pružaoca usluge u Registar u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahteva.

U postupku rešavanja Ministarstvo može zahtevati prilaganje dodatnih dokaza, kao i dodatnu proveru tehničkih i bezbednosnih komponenti i operativnog rada.

Ako pružalac usluga prestane da ispunjava propisane uslove, Ministarstvo donosi rešenje o njegovom brisanju iz Registra.

Promena podataka upisanih u Registar

Član 7

Zahtev za promenu podataka upisanih u Registar podnosi se, u roku od osam dana od dana nastanka promene, na Obrascu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo i koji se objavljuje na Internet strani Ministarstva, na način iz člana 4. ovog pravilnika.

Datum upisa u Registar

Član 8

Upis pružaoca usluga u Registar, Ministarstvo vrši na dan donošenja rešenja o upisu u Registar.

Završne odredbe

Član 9

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Registru sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", broj 26/08).

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Obrasce 1 i 2, koji su sastavni deo ovog Pravilnika, možete pogledati OVDE