Zastava Bosne i Hercegovine


PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU I POSLOVA ODGOVORNOG LICA

("Sl. glasnik RS", br. 111/2013, 57/2014, 126/2014, 111/2015, 113/2017 - dr. zakon i 11/2019)

Osnovne odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se program i način polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica (u daljem tekstu: stručni ispit).

Stručni ispit polažu lica koja se osposobljavaju za praktično obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu (u daljem tekstu: stručno lice), kao i lica koja se osposobljavaju za praktično obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad i poslova ispitivanja uslova radne okoline (u daljem tekstu: odgovorno lice).

Član 2

Stručni ispit polaže se u ministarstvu nadležnom za poslove rada (u daljem tekstu: ministarstvo).

Član 3

Stručni ispit sastoji se od opšteg i posebnog dela, a polaže se usmeno i pismeno.

Član 4

Troškove polaganja stručnog ispita snosi poslodavac, odnosno stručno ili odgovorno lice koje se prijavi za polaganje stručnog ispita.

Program stručnog ispita

Član 5

Stručni ispit polaže se po Programu za polaganje stručnog ispita - o praktičnoj osposobljenosti lica za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline (u daljem tekstu: Program).

Program se sastoji od opšteg i posebnog dela.

Program je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uprava za bezbednost i zdravlje na radu dužna je da na svojoj web prezentaciji kandidatima učini dostupnim Program i propise koji su sadržani u Programu, odnosno da kandidatima obezbedi informacije o službenim glasilima u kojima su ti propisi objavljeni.

Član 6

Opšti deo Programa sadrži poznavanje:

1) međunarodnih pravnih izvora u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i sistema bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji;

2) prava, obaveza i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih prema propisima u oblasti rada, zdravstvene zaštite i socijalnog osiguranja (radni odnosi, zdravstvena zaštita, zdravstveno osiguranje i penzijsko i invalidsko osiguranje).

Opšti deo Programa obezbeđuje da se stručno, odnosno odgovorno lice osposobi za poznavanje i praktičnu primenu propisa kojima su utvrđena prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Član 7

Posebni deo Programa sadrži poznavanje:

1) načina i postupka procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini;

2) opštih i posebnih mera bezbednosti i zdravlja na radu;

3) metodoloških postupaka pregleda i provere opreme za rad, odnosno opreme koja podleže preventivnim i periodičnim pregledima i proverama u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;

4) metodoloških postupaka ispitivanja uslova radne okoline, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti.

Posebni deo Programa obezbeđuje da se stručno, odnosno odgovorno lice, saglasno poslovima koje obavlja i licenci koja mu se izdaje, osposobi za primenu specifičnih mera i postupaka u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koji se mogu primeniti ili koji se obavezno primenjuju kod poslodavca kod koga obavlja poslove.

Način polaganja stručnog ispita

Član 8

Stručni ispit polaže se pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica (u daljem tekstu: Komisija), koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove rada (u daljem tekstu: ministar).

Član 9

Komisija ima predsednika i četiri člana.

Predsednik i članovi Komisije imaju zamenike.

Predsednik i članovi Komisije jesu ispitivači za određene oblasti.

Za pojedine oblasti, u slučaju potrebe, mogu se imenovati ispitivači iz reda istaknutih stručnjaka za pojedine oblasti iz posebnog dela Programa, koji ulaze u sastav Komisije.

Rešenjem o obrazovanju Komisije, utvrđuje se njen sastav i određuju predsednik, zamenik predsednika, članovi, njihovi zamenici i ispitivači za pojedine oblasti, kao i sekretar i njegov zamenik koji obavljaju administrativne poslove.

Član 10

Komisijom rukovodi predsednik Komisije, a za vreme njegovog odsustva ili sprečenosti zamenik predsednika Komisije.

Ispitivači moraju imati najmanje šesti nivo, podnivo dva (nivo 6.2) kvalifikacije u skladu sa propisima koji uređuju Nacionalni okvir kvalifikacija.

Član 11

Prijava za polaganje stručnog ispita (u daljem tekstu: prijava) podnosi se ministarstvu - Upravi za bezbednost i zdravlje na radu na odgovarajućem obrascu - obrasci 1a, 1b i 1v koji su odštampani uz ovaj pravilnik i koji čine njegov sastavni deo.

Prijavu podnosi poslodavac, a može je podneti i lice koje želi da se osposobi za obavljanje poslova stručnog lica, odnosno odgovornog lica.

Poslodavac podnosi prijavu za odgovorno lice kada je to lice zaposleno kod poslodavca, a može je podneti i lice koje želi da se osposobi za obavljanje poslova odgovornog lica.

Lice koje je prijavljeno za polaganje stručnog ispita jeste kandidat za polaganje stručnog ispita (u daljem tekstu: kandidat).

Uz prijavu se prilaže:

1) diploma o stepenu i vrsti obrazovanja (overen prepis ili kopija diplome);

2) fotokopija lične karte kandidata;

3) dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Kandidat, u jednom ispitnom roku, može da se prijavi za polaganje stručnog ispita za stručno lice ili za odgovorno lice, odnosno za jednu vrstu stručne osposobljenosti odgovornog lica.

Kandidat koji je položio stručni ispit za jednu vrstu stručne osposobljenosti može da podnese prijavu za polaganje stručnog ispita za drugu vrstu stručne osposobljenosti. Taj kandidat polaže stručni ispit samo u delu Programa koji se razlikuje od dela Programa po kome je položio stručni ispit.

Član 12

Komisija utvrđuje rok u kome kandidat pristupa polaganju stručnog ispita, koji ne može biti duži od tri meseca od dana prijema prijave.

Član 13

O datumu, vremenu i mestu polaganja stručnog ispita Komisija je dužna da podnosiocu prijave dostavi pismeno obaveštenje, najkasnije 15 dana pre dana određenog za polaganje stručnog ispita.

Član 14

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita ili ako pre polaganja stručnog ispita izjavi da odustaje od polaganja stručnog ispita, smatraće se da je odustao od prijave za polaganje stručnog ispita.

Komisija, na pismeni zahtev kandidata, uz koji podnese odgovarajuće dokaze - odmah ili najkasnije u roku od sedam dana, može odložiti polaganje stručnog ispita ako je kandidat iz opravdanih razloga (zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga) sprečen da polaže stručni ispit.

Član 15

Pre početka polaganja stručnog ispita, utvrđuje se identitet kandidata uvidom u ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu i kandidati se upoznaju sa pravilima kojih se moraju pridržavati tokom stručnog ispita.

Član 16

Stručni ispit počinje polaganjem opšteg dela ispita.

Opšti deo stručnog ispita polaže se usmeno.

Član 17

Ako u toku trajanja ispita kandidat neopravdano odustane od započetog polaganja stručnog ispita, smatraće se da ispit nije položio.

Komisija može odložiti započeto polaganje stručnog ispita ako je kandidat zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga sprečen da nastavi polaganje stručnog ispita.

Član 18

Uspeh na opštem delu stručnog ispita ocenjuju ispitivači koji su određeni za taj deo ispita.

Ocenjivanje se vrši ocenom "položio" ili "nije položio".

Član 19

Kandidat koji nije položio opšti deo stručnog ispita ne može pristupiti polaganju posebnog dela stručnog ispita.

Član 20

Nakon položenog opšteg dela stručnog ispita kandidat pristupa polaganju posebnog dela stručnog ispita.

Posebni deo stručnog ispita polaže se pismeno, saglasno ovom pravilniku i usmeno.

Član 21

Posebni deo stručnog ispita počinje polaganjem pismenog dela ispita.

Pismeni deo posebnog dela stručnog ispita traje dva časa.

Kandidat koji je prijavljen za polaganje stručnog ispita za stručno lice (za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu u smislu člana 40. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu) polaže pismeni deo stručnog ispita koji obuhvata izradu pismenog rada, u kojem obrađuje zadatu temu iz člana 7. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika.

Kandidat koji je prijavljen za polaganje stručnog ispita za odgovorno lice koje obavlja poslove pregleda i provere opreme za rad polaže pismeni deo stručnog ispita koji obuhvata izradu pismenog rada, u kojem kandidat obrađuje zadatu temu iz člana 7. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika.

Kandidat koji je prijavljen za polaganje stručnog ispita za odgovorno lice koje obavlja poslove ispitivanja uslova radne okoline polaže pismeni deo stručnog ispita koji obuhvata izradu pismenog rada, u kojem kandidat obrađuje zadatu temu iz člana 7. stav 1. tačka 4) ovog pravilnika.

Temu za izradu pismenog rada u okviru posebnog dela stručnog ispita određuje ispitivač.

Član 22

Uspeh na pismenom delu posebnog dela stručnog ispita ocenjuje ispitivač koji je određen za taj deo ispita.

Ocenjivanje se vrši ocenom "položio" ili "nije položio".

Član 23

Kandidat koji nije položio pismeni deo posebnog dela stručnog ispita ne može pristupiti usmenom polaganju posebnog dela stručnog ispita.

Član 24

Nakon položenog pismenog dela stručnog ispita kandidat pristupa usmenom polaganju posebnog dela stručnog ispita.

Kandidat koji je prijavljen za polaganje stručnog ispita za stručno lice polaže usmeni deo posebnog dela stručnog ispita, koji obuhvata odbranu pismenog rada, odnosno proveru znanja iz načina i postupka procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, kao i proveru znanja iz opštih i posebnih mera bezbednosti i zdravlja na radu.

Kandidat koji je prijavljen za polaganje stručnog ispita za odgovorno lice polaže usmeni deo posebnog dela stručnog ispita, koji obuhvata odbranu pismenog rada iz metodoloških postupaka pregleda i provere opreme za rad ili metodoloških postupaka ispitivanja uslova radne okoline, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti, odnosno proveru znanja iz načina i postupka procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, kao i proveru znanja iz opštih i posebnih mera bezbednosti i zdravlja na radu.

Ako kandidat ne položi usmeni deo posebnog dela stručnog ispita, ponovo polaže samo usmeni deo posebnog dela stručnog ispita.

Član 25

Uspeh na usmenom delu posebnog dela stručnog ispita ocenjuju ispitivači koji su određeni za taj deo ispita.

Ocenjivanje se vrši ocenom "položio" ili "nije položio".

Član 26

Kandidat koji je položio opšti deo stručnog ispita, a nije položio posebni deo stručnog ispita, ponovo polaže samo posebni deo stručnog ispita.

Kandidat je dužan da ponovo polaže stručni ispit u celosti, ako u roku od godinu dana od položenog opšteg dela stručnog ispita ne položi posebni deo stručnog ispita.

Član 27

O toku stručnog ispita vodi se zapisnik, koji potpisuju predsednik Komisije, ispitivači i sekretar Komisije.

Obrasci zapisnika iz stava 1. ovog člana - obrasci 2a, 2b i 2v odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 28

Kandidatu koji je položio stručni ispit izdaje se:

1) Uverenje o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu (Obrazac 3);

2) Uverenje o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti odgovornog lica, za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad (Obrazac 4).

3) Uverenje o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti odgovornog lica, za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti (Obrazac 5);

Obrasci uverenja iz stava 1. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 29

(Brisano)

Član 30

Deo sredstava ostvarenih na ime troškova polaganja stručnog ispita koristi se za finansiranje rada Komisije, u skladu sa zakonom.

Završne odredbe

Član 31

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica ("Službeni glasnik RS", br. 29/06, 62/07, 91/12 i 19/13).

Član 31a

Kandidati koji su prijavili polaganje stručnog ispita, a nisu ga položili do dana stupanja na snagu ovog pravilnika ispit polažu primenom propisa koji je važio na dan podnošenja prijave, s tim što su kandidati koji su položili opšti deo stručnog ispita dužni da pristupe polaganju posebnog dela stručnog ispita u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 32

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2014. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

("Sl. glasnik RS", br. 57/2014)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog

PROGRAM ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU I POSLOVA PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD I ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE

 

I

OPŠTI DEO PROGRAMA

1. Međunarodni pravni izvori u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i sistem bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji

1) Rezolucija o pridruživanju Evropskoj uniji. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane (uslovi rada, jednake mogućnosti; saradnja u oblasti socijalne zaštite). Osnivački akti EU (bezbednost i zdravlje na radu u Ugovoru o funkcionisanju Evropske unije). Sekundarni izvori prava EU (Direktiva Saveta 89/391/EEZ od 12. juna 1989. godine o uvođenju mera za podsticanje poboljšanja bezbednosti i zdravlja radnika na radu). Revidirana evropska socijalna povelja (pravo na bezbedne i zdrave radne uslove). Rezolucija Saveta EU od 21. decembra 1987. godine o bezbednosti, higijeni i zdravlju na radu. Konvencije Međunarodne organizacije rada (Konvencija 155 o zaštiti na radu, zdravstvenoj zaštiti i radnoj okolini. Konvencija 161 o službama medicine rada. Konvencija 81 o inspekciji rada u industriji i trgovini. Konvencija 187 o promotivnom okviru bezbednosti i zdravlja na radu).

2) Pojam i materija Ustava (zabrana diskriminacije; nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta; pravo na rad; pravo na štrajk; zdravstvena zaštita; sloboda preduzetništva; nadležnost Republike Srbije). Zakonodavstvo u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu). Krivično zakonodavstvo (povreda prava po osnovu rada i prava iz socijalnog osiguranja; povreda prava na štrajk; zloupotreba prava na štrajk; zloupotreba prava iz socijalnog osiguranja; nepreduzimanje mera zaštite na radu; nesavesno pružanje lekarske pomoći; izazivanje opasnosti neobezbeđenjem mera zaštite na radu; nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova; oštećenje brana, nasipa i vodoprivrednih objekata; uništenje, oštećenje i uklanjanje znakova kojima se upozorava na opasnost; neotklanjanje opasnosti; nedozvoljeno postupanje sa eksplozivnim i zapaljivim materijalom; neovlašćeno pribavljanje i ugrožavanje bezbednosti nuklearnim materijama; teška dela protiv opšte sigurnosti; sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje; napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti; neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću).

2. Prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih prema propisima iz oblasti rada, zdravstvene zaštite i socijalnog osiguranja (radni odnosi, zdravstvena zaštita, zdravstveno osiguranje i penzijsko i invalidsko osiguranje)

1) Opšti propis o radu (Zakon o radu). Osnovne odredbe (predmet; međusobni odnos zakona, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu; osnovna prava i obaveze; zabrana diskriminacije). Zasnivanje radnog odnosa (uslovi za zasnivanje radnog odnosa; ugovor o radu; stupanje na rad; radni odnos za obavljanje poslova sa povećanim rizikom). Radni odnos za obavljanje poslova van prostorija poslodavca. Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje. Radno vreme (pojam radnog vremena; puno i nepuno radno vreme; skraćeno radno vreme; prekovremeni rad; raspored radnog vremena; preraspodela radnog vremena; noćni rad i rad u smenama). Odmori i odsustva (odmor u toku dnevnog rada; dnevni odmor; nedeljni odmor; godišnji odmor). Zaštita zaposlenih (opšta zaštita; zaštita ličnih podataka; zaštita omladine; zaštita materinstva; porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta; odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe; zaštita osoba sa invaliditetom i zaposlenog sa zdravstvenim smetnjama). Naknada zarade. Druga primanja. Naknada štete. Izmena ugovora o radu (izmena ugovorenih uslova rada; upućivanje na rad kod drugog poslodavca). Razlozi za otkaz. Organizacije zaposlenih i poslodavaca (savet zaposlenih; pravna i poslovna sposobnost sindikata i udruženja poslodavaca). Kolektivni ugovori (predmet i oblik kolektivnog ugovora; učesnici u zaključivanju kolektivnog ugovora). Nadzor. Kaznene odredbe.

2) Opšti propis o zdravstvenoj zaštiti (Zakon o zdravstvenoj zaštiti). Učesnici u zdravstvenoj zaštiti. Društvena briga za zdravlje na nivou poslodavca. Vrste, uslovi za osnivanje i prestanak rada zdravstvenih ustanova. Zdravstvena delatnost na primarnom nivou. Zavod za medicinu rada. Nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i privatne prakse. Kaznene odredbe.

3) Opšti propis o zdravstvenom osiguranju (Zakon o zdravstvenom osiguranju). Obavezno zdravstveno osiguranje. Osiguranici. Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Pravo na zdravstvenu zaštitu. Zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Zdravstvena zaštita koja se ne obezbeđuje u obaveznom zdravstvenom osiguranju. Pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (slučajevi i uslovi za sticanje prava na naknadu zarade). Obavezno upućivanje osiguranika na ocenu radne sposobnosti pred nadležnim penzijsko-invalidskim organom. Slučajevi u kojima ne pripada pravo na naknadu zarade. Visina naknade zarade. Obezbeđivanje isplate naknade zarade. Utvrđivanje svojstva osiguranog lica. Izabrani lekar. Naknada štete u sprovođenju zdravstvenog osiguranja.

4) Opšti propis o penzijskom i invalidskom osiguranju (Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju). Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje. Lica kojima se obezbeđuju prava za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja prouzrokovanih povredom na radu ili profesionalnom bolešću. Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Invalidska penzija. Novčana naknada za telesno oštećenje prouzrokovano povredom na radu, odnosno profesionalnom bolešću. Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem. Naknada štete.

II

POSEBNI DEO PROGRAMA

1. Način i postupak procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

Način i postupak procene rizika u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini i Smernicama za procenu rizika EU ISBN 92-827-4278-4 iz 1996. godine. Osnov i svrha procene rizika. Obuhvat procene rizika. Opšti podaci o poslodavcu. Opis tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava za rad (i njihovo grupisanje) i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu. Snimanje organizacije rada. Prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini. Procenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti. Utvrđivanje načina i mera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika. Zaključak. Izmene i dopune akta o proceni rizika. Pokretanje postupka procene rizika. Određivanje lica odgovornih za sprovođenje procene rizika. Plan sprovođenja postupka procene rizika. Provera efikasnosti primene akta o proceni rizika. Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline. Pregledi i provere opreme za rad (stručni nalaz o izvršenom pregledu i proveri propisane opreme za rad i njegova sadržina). Ispitivanje uslova radne okoline (stručni nalaz o izvršenom ispitivanju uslova radne okoline i njegova sadržina). Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom. Pravilnik o bezbednosti mašina (bitni zahtevi za zaštitu zdravlja i bezbednosti koji se odnose na projektovanje i izradu mašina - Prilog 1; deklaracija o usaglašenosti mašine i deklaracija o ugradnji delimično završene mašine - Prilog 2; znak usaglašenosti - Prilog 3; tehnička dokumentacija za mašinu i tehnička dokumentacija za delimično završenu mašinu - Prilog 7).

2. Opšte i posebne mere bezbednosti i zdravlja na radu

Objekti, prostorije i prostori namenjeni za rad (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu). Sredstva za rad (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad). Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu). Oznake za bezbednost i/ili zdravlje na radu (Pravilnik o obezbeđivanju oznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu). Mere bezbednosti i zdravlja na radu prilikom izvođenja građevinskih radova (Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima; Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova; Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta). Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri ručnom prenošenju tereta (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri ručnom prenošenju tereta). Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri izlaganju hemijskim materijama (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama). Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri korišćenju opreme za rad sa ekranom (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom). Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri izlaganju biološkim štetnostima (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima). Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri izlaganju azbestu (Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju azbestu). Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri izlaganju vibracijama (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama). Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri izlaganju buci (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci). Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri izlaganju karcinogenima i mutagenima (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju karcinogenima ili mutagenima). Mere bezbednosti i zdravlja na radu usled rizika od eksplozivnih atmosfera (Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnih atmosfera). Mere bezbednosti od opasnog dejstva električne struje (Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na radilištima). Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri preradi i obradi drveta i sličnih materijala (Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala). Mere bezbednosti i zdravlja na radu u saobraćaju (Pravilnik o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i prevozu motornim vozilima). Mere bezbednosti i zdravlja na radu u poljoprivredi (Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi). Mere prve pomoći (Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći). Preventivne mere u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu mladih, zaposlene žene za vreme trudnoće i zaposlene koja doji dete (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad mladih i Pravilnik o merama za bezbedan i zdrav rad zaposlene žene za vreme trudnoće, porodilje i zaposlene koja doji dete).

3. Metodološki postupci pregleda i provere opreme za rad, odnosno opreme koja podleže preventivnim i periodičnim pregledima i proverama u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

1) Postupci pregleda i provere opreme za rad (Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline).

2) Stručno uputstvo za izradu metodologija pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline (predmet preventivnih i periodičnih pregleda i provere opreme za rad: dizalica i uređaj nosivosti od 0,5 tona i više, kao i privremeno postavljena konzolna dizalica i vitlo nosivosti od 0,5 tona i više, na mehanizovani pogon, koji služe za dizanje, spuštanje i prenošenje tereta pomoću čeličnog ili drugog užeta, lanca, hidraulike i dr.; regalna dizalica na mehanizovani pogon (u regalnom hodniku i van njega, vezana za šine ili koja ima na drugi način automatski regulisane pozicije) koja služi za unošenje u regal i uzimanje iz regala paleta ili materijala; podizna platforma na mehanizovani pogon, koja pomoću ugrađene platforme ili korpe, služi za dizanje i spuštanje zaposlenih radi obavljanja radnih operacija; viseća skela, na mehanizovani pogon, koja na vertikalnim površinama zgrada, na fasadama zgrada, gradilištima i u objektima namenjenim za radne i pomoćne prostorije služi za dizanje i spuštanje zaposlenih i materijala; samohodno vozilo, na mehanizovani pogon, koje se koristi za unutrašnji transport - vuču, potiskivanje, dizanje, spuštanje i prenošenje tereta; presa, makaze, nož i valjak, na mehanizovani pogon koji su fiksno postavljeni, za sečenje, presovanje, savijanje i izvlačenje materijala, a u koje se materijal za obradu ulaže ili vadi ručno; oprema za preradu i obradu drveta, plastičnih i sličnih materijala, na mehanizovani pogon, koja je fiksno postavljena, u koju se materijal za obradu ulaže i vadi ručno; uređaji u kojima se nanose i suše premazna sredstva čije komponente u dodiru sa vazduhom obrazuju zapaljive i eksplozivne smeše, isparenja i hemijske štetnosti opasne po zdravlje zaposlenih; oprema, odnosno postrojenja za proizvodnju, punjenje, merenje i kontrolu, sa cevovodima za napajanje, razvođenje i transport eksplozivnih, otrovnih i zagušljivih fluida-gasova ili tečnosti, osim prirodnog gasa (zemni gas), u objektima koji se koriste kao radni i pomoćni prostor; protiveksplozijsko zaštićena oprema za rad, koja se koristi u tehnološkim procesima; privremena električna instalacija sa uređajima, opremom i priborom, postavljena za vreme izgradnje građevinskih objekata ili izvođenja drugih radova; oprema za rad (mašine, uređaji, postrojenja, instalacije i alati) za koju je poslodavac aktom o proceni rizika utvrdio da se na njoj vrše preventivni i periodični pregledi i provere). Sadržina i obim ispitivanja. Metode ispitivanja. Deklarisane vrednosti. Uređaji, oprema i pribor za ispitivanje. Sadržina stručnog nalaza. (Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnih atmosfera. Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda. Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti. Pravilnik o bezbednosti mašina).

4. Metodološki postupci ispitivanja uslova radne okoline, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja) mikroklime i osvetljenosti

1) Postupci ispitivanja uslova radne okoline (Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline).

2) Stručno uputstvo za izradu metodologija pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline (predmet preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline: ispitivanje mikroklime; ispitivanje temperature vazduha; ispitivanje brzine strujanja vazduha; ispitivanje vlažnosti vazduha; ispitivanje hemijskih štetnosti; ispitivanje gasova; ispitivanje para; ispitivanje dimova; ispitivanje prašine; ispitivanje fizičkih štetnosti; ispitivanje buke; ispitivanje vibracija; ispitivanje elektromagnetskog polja niskih i visokih frekvencija; ispitivanje radiofrekvencijskog zračenja; ispitivanje laserskog zračenja; ispitivanje mikrotalasnog zračenja; ispitivanje ultraljubičastog i IC zračenja; ispitivanje osvetljenosti; ispitivanje bioloških štetnosti). Sadržina i obim ispitivanja. Metode ispitivanja. Deklarisane vrednosti. Uređaj, oprema i pribor za ispitivanje. Sadržina stručnog nalaza. (Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnih atmosfera. Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju azbestu. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju karcinogenima ili mutagenima. Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju elektromagnetskom polju. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju veštačkim optičkim zračenjima).

 

Obrazac 1a

 

PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

 

podneta

MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE,

BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

UPRAVI ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Beograd, Nemanjina 22-26

 

 

 

IME (IME JEDNOG RODITELJA) I PREZIME KANDIDATA

 

DATUM I MESTO ROĐENJA

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JMBG

 

MESTO I ADRESA PREBIVALIŠTA KANDIDATA

 

STEČENO OBRAZOVANJE - VRSTA I STEPEN STRUČNE SPREME

 

NAZIV I ADRESA SEDIŠTA POSLODAVCA

 

RADNO MESTO - POSLOVI KOJE KANDIDAT OBAVLJA

 

 

UKUPAN RADNI STAŽ _____ (god.), OD ČEGA NA POSLOVIMA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU _____ (god.)

 

NAPOMENE: 

 

 

 

 

 

 

 

telefon

 

mobilni telefon

 

e-pošta

 

Mesto i datum:

 

PODNOSILAC PRIJAVE

 

 

 

 

 

(potpis odgovornog lica ili potpis kandidata)

   

 

Prilog:
1. diploma o vrsti i stepenu poslednjeg stečenog obrazovanja (overen prepis ili kopija diplome);
2. fotokopija lične karte;
3. dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Obrazac 1b

 

PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ODGOVORNOG LICA ZA VRŠENJE PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD

 

podneta
MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE,
BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
UPRAVI ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
Beograd, Ul. Nemanjina 22-26

 

 

 

IME (IME JEDNOG RODITELJA) I PREZIME KANDIDATA

 

DATUM I MESTO ROĐENJA

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JMBG

 

MESTO I ADRESA PREBIVALIŠTA KANDIDATA

 

STEČENO OBRAZOVANJE - VRSTA I STEPEN STRUČNE SPREME

 

NAZIV I ADRESA SEDIŠTA POSLODAVCA

 

RADNO MESTO - POSLOVI KOJE KANDIDAT OBAVLJA

 

 

UKUPAN RADNI STAŽ _____ (god.), OD ČEGA NA POSLOVIMA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU _____ (god.)

 

NAPOMENE: 

 

 

 

 

 

 

 

telefon

 

telefaks

 

e-pošta

 

Mesto i datum:

 

PODNOSILAC PRIJAVE

 

 

 

 

 

(potpis odgovornog lica ili potpis kandidata)

   

 

Prilog:
1. diploma o vrsti i stepenu poslednjeg stečenog obrazovanja (overen prepis ili kopija diplome);
2. fotokopija lične karte;
3. dokaz o uplati republičke administrativne takse.

 

Obrazac 1v

 

PRIJAVA
ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ODGOVORNOG LICA ZA ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE

 

podneta

MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE,

BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

UPRAVI ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Beograd, Ul. Nemanjina 22-26

 

 

 

IME (IME JEDNOG RODITELJA) I PREZIME KANDIDATA

 

DATUM I MESTO ROĐENJA

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JMBG

 

MESTO I ADRESA PREBIVALIŠTA KANDIDATA

 

STEČENO OBRAZOVANJE - VRSTA I STEPEN STRUČNE SPREME

 

NAZIV I ADRESA SEDIŠTA POSLODAVCA

 

RADNO MESTO - POSLOVI KOJE KANDIDAT OBAVLJA

 

 

UKUPAN RADNI STAŽ _____ (god.), OD ČEGA NA POSLOVIMA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU _____ (god.)

 

NAPOMENE: 

 

 

 

 

 

 

 

telefon

 

mobilni telefon

 

e-pošta

 

Mesto i datum:

 

PODNOSILAC PRIJAVE

 

 

 

 

 

(potpis odgovornog lica ili potpis kandidata)

   

 

Prilog:
1. diploma o vrsti i stepenu poslednjeg stečenog obrazovanja (overen prepis ili kopija diplome);
2. fotokopija lične karte;
3. dokaz o uplati republičke administrativne takse.

 

Obrazac 2a

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

ZAPISNIK
O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

 

 

 

 

 

IME (IME JEDNOG RODITELJA) I PREZIME KANDIDATA

 

 

 

 

 

DATUM I MESTO ROĐENJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JMBG

 

pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica, u sastavu:

PREDSEDNIK KOMISIJE    

_______________________

 

 

 

 

ČLANOVI KOMISIJE:

1. _____________________

 

 

2. _____________________

 

 

3. _____________________

 

 

4. _____________________

 

 

5. _____________________

 

 

pristupio je  

 

 

 

 

 

 

(datum polaganja)

 

polaganju stručnog ispita o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, i ostvario je sledeće rezultate:

OPŠTI DEO STRUČNOG ISPITA:

1. Međunarodni pravni izvori u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i sistem bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji

Ispitivač _________________________

 

Postavljena pitanja:

 

1. ____________________________

 

2. ____________________________

 

3. ____________________________

 

    

 

 

Položio

Nije položio

   
 

(potpis ispitivača)

2. Prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih prema propisima u oblasti rada, zdravstvene zaštite i socijalnog osiguranja (radni odnosi, zdravstvena zaštita, zdravstveno osiguranje i penzijsko i invalidsko osiguranje)

Ispitivač _________________________

 

Postavljena pitanja:

 

1. ____________________________

 

2. ____________________________

 

3. ____________________________

 

    

 

 

Položio

Nije položio

   
 

(potpis ispitivača)

 

Kandidat je položio - nije položio
opšti deo stručnog ispita

 

 

Predsednik Komisije

 

 

 

(potpis)

 

POSEBNI DEO STRUČNOG ISPITA

PISMENI RAD I NJEGOVA ODBRANA

1. Način i postupak procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

Ispitivač _________________________

 

Naziv teme:

 

____________________________________

 

 

Položio

Nije položio

   
 

(potpis ispitivača)

 

 

Kandidat je položio - nije položio
pismeni deo posebnog dela stručnog ispita

 

 

Predsednik Komisije

 

 

 

(potpis)

 

USMENI DEO ISPITA

1. Način i postupak procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

Ispitivač _________________________

 

Postavljena pitanja:

 

1. ____________________________

 

2. ____________________________

 

3. ____________________________

 

 

Položio

Nije položio

   
 

(potpis ispitivača)

2. Opšte i posebne mere bezbednosti i zdravlja na radu

Ispitivač _________________________

 

Postavljena pitanja:

 

1. ____________________________

 

2. ____________________________

 

3. ____________________________

 

 

Položio

Nije položio

   
 

(potpis ispitivača)

 

Kandidat je položio - nije položio
usmeni deo posebnog dela stručnog ispita

 

 

Predsednik Komisije

 

 

 

(potpis)

 

 

Napomene:

1.

Kandidat je odustao od polaganja stručnog ispita koji je započeo;

2.

Komisija je odložila polaganje stručnog ispita koji je kandidat započeo;

3.

Kandidat je delimično položio stručni ispit, i to:

 

 

1) opšti deo stručnog ispita,

 

 

2) pismeni deo posebnog dela stručnog ispita.

 

Opšti uspeh kandidata na ispitu:

SEKRETAR KOMISIJE
__________________

U Beogradu, _________________________
                               (dan, mesec i godina)

Položio

Nije položio

   
 
 

PREDSEDNIK KOMISIJE

 
 

ČLANOVI KOMISIJE

1. __________________________________

2. __________________________________

3. __________________________________

4. __________________________________

5. __________________________________

 

Obrazac 2b

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA
I SOCIJALNA PITANJA
UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova
bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

ZAPISNIK
O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD

 

 

 

 

 

IME (IME JEDNOG RODITELJA) I PREZIME KANDIDATA

 

 

 

 

 

DATUM I MESTO ROĐENJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JMBG

 

pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica, u sastavu:

PREDSEDNIK KOMISIJE    

_______________________

 

 

 

 

ČLANOVI KOMISIJE:

1. _____________________

 

 

2. _____________________

 

 

3. _____________________

 

 

4. _____________________

 

 

5. _____________________

 

 

 

 

 

Pristupio je

 

 

 

(datum polaganja)

 

polaganju stručnog ispita o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad, i ostvario je sledeće rezultate:

OPŠTI DEO STRUČNOG ISPITA:

1. Međunarodni pravni izvori u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i sistem bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji

Ispitivač _________________________

 

Postavljena pitanja:

 

1. ____________________________

 

2. ____________________________

 

3. ____________________________

 

    

 

 

Položio

Nije položio

   
 

(potpis ispitivača)

2. Prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih prema propisima u oblasti rada, zdravstvene zaštite i socijalnog osiguranja (radni odnosi, zdravstvena zaštita, zdravstveno osiguranje i penzijsko i invalidsko osiguranje)

Ispitivač _________________________

 

Postavljena pitanja:

 

1. ____________________________

 

2. ____________________________

 

3. ____________________________

 

    

 

 

Položio

Nije položio

   
 

(potpis ispitivača)

 

Kandidat je položio - nije položio opšti
deo stručnog ispita

 

 

Predsednik Komisije

 

 

 

(potpis)

 

POSEBNI DEO STRUČNOG ISPITA

PISMENI RAD I NJEGOVA ODBRANA

Metodološki postupci pregleda i provere opreme za rad, odnosno opreme koja podleže preventivnim i periodičnim pregledima i proverama u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Ispitivač _________________________

 

Naziv teme:

 

____________________________________

 

 

Položio

Nije položio

   
 

(potpis ispitivača)

 

Kandidat je položio - nije položio
pismeni deo posebnog dela stručnog ispita

 

 

Predsednik Komisije

 

 

 

(potpis)

 

USMENI DEO ISPITA

1. Način i postupak procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

Ispitivač _________________________

 

Postavljena pitanja:

 

1. ____________________________

 

2. ____________________________

 

3. ____________________________

 

 

Položio

Nije položio

   
 

(potpis ispitivača)

2. Opšte i posebne mere bezbednosti i zdravlja na radu

Ispitivač _________________________

 

Postavljena pitanja:

 

1. ____________________________

 

2. ____________________________

 

3. ____________________________

 

 

Položio

Nije položio

   
 

(potpis ispitivača)

 

Kandidat je položio - nije položio
usmeni deo posebnog dela stručnog ispita

 

 

Predsednik Komisije

 

 

 

(potpis)

 

Napomene:

1.

Kandidat je odustao od polaganja stručnog ispita koji je započeo;

2.

Komisija je odložila polaganje stručnog ispita koji je kandidat započeo;

3.

Kandidat je delimično položio stručni ispit, i to:

 

 

1) opšti deo stručnog ispita,

 

 

2) pismeni deo posebnog dela stručnog ispita.

Opšti uspeh kandidata na ispitu:

SEKRETAR KOMISIJE
__________________

U Beogradu, _________________________
                               (dan, mesec i godina)

Položio

Nije položio

   
 
 

PREDSEDNIK KOMISIJE

 
 
 

ČLANOVI KOMISIJE

1. __________________________________

2. __________________________________

3. __________________________________

4. __________________________________

5. __________________________________

 

Obrazac 2v

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova
bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

ZAPISNIK
O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE

 

 

 

 

 

IME (IME JEDNOG RODITELJA) I PREZIME KANDIDATA

 

 

 

 

 

DATUM I MESTO ROĐENJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JMBG

 

pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica, u sastavu:

PREDSEDNIK KOMISIJE    

_______________________

 

 

 

 

ČLANOVI KOMISIJE:

1. _____________________

 

 

2. _____________________

 

 

3. _____________________

 

 

4. _____________________

 

 

5. _____________________

 

 

 

 

 

pristupio je

 

 

 

(datum polaganja)

 

polaganju stručnog ispita o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline, i ostvario je sledeće rezultate:

OPŠTI DEO STRUČNOG ISPITA:

1. Međunarodni pravni izvori u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i sistem bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji

Ispitivač _________________________

 

Postavljena pitanja:

 

1. ____________________________

 

2. ____________________________

 

3. ____________________________

 

 

Položio

Nije položio

   
 

(potpis ispitivača)

2. Prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih prema propisima u oblasti rada, zdravstvene zaštite i socijalnog osiguranja (radni odnosi, zdravstvena zaštita, zdravstveno osiguranje i penzijsko i invalidsko osiguranje)

Ispitivač _________________________

 

Postavljena pitanja:

 

1. ____________________________

 

2. ____________________________

 

3. ____________________________

 

 

Položio

Nije položio

   
 

(potpis ispitivača)

 

Kandidat je položio - nije položio opšti
deo stručnog ispita

 

 

Predsednik Komisije

 

 

 

(potpis)

 

POSEBNI DEO STRUČNOG ISPITA

PISMENI RAD I NJEGOVA ODBRANA

Metodološki postupci ispitivanja uslova radne okoline, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti)

Ispitivač _________________________

 

Naziv teme:

 

____________________________________

 

 

Položio

Nije položio

   
 

(potpis ispitivača)

 

Kandidat je položio - nije položio
pismeni deo posebnog dela stručnog ispita

 

 

Predsednik Komisije

 

 

 

(potpis)

 

USMENI DEO ISPITA

1. Način i postupak procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

Ispitivač _________________________

 

Postavljena pitanja:

 

1. ____________________________

 

2. ____________________________

 

3. ____________________________

 

 

Položio

Nije položio

   
 

(potpis ispitivača)

2. Opšte i posebne mere bezbednosti i zdravlja na radu

Ispitivač _________________________

 

Postavljena pitanja:

 

1. ____________________________

 

2. ____________________________

 

3. ____________________________

 

 

Položio

Nije položio

   
 

(potpis ispitivača)

 

Kandidat je položio - nije položio
usmeni deo posebnog dela stručnog ispita

 

 

Predsednik Komisije

 

 

 

(potpis)

 

Napomene:

1.

Kandidat je odustao od polaganja stručnog ispita koji je započeo;

2.

Komisija je odložila polaganje stručnog ispita koji je kandidat započeo;

3.

Kandidat je delimično položio stručni ispit, i to:

 

 

1) opšti deo stručnog ispita,

 

 

2) pismeni deo posebnog dela stručnog ispita.

Opšti uspeh kandidata na ispitu:

SEKRETAR KOMISIJE
__________________

U Beogradu, _________________________
                               (dan, mesec i godina)

Položio

Nije položio

   
 
 

PREDSEDNIK KOMISIJE

 
 

ČLANOVI KOMISIJE

1. __________________________________

2. __________________________________

3. __________________________________

4. __________________________________

5. __________________________________

 

Obrazac 3

 

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO
ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA
I SOCIJALNA PITANJA
UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova
bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

 

 

UVERENJE
O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

 

     

 

(ime, ime jednog roditelja i prezime)

 

     

 

(datum i mesto rođenja)

 

     

 

(JMBG)

 

dana ________________, pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica, položio-la je

STRUČNI ISPIT O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE
POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Uverenje se izdaje na osnovu člana 28. stav 1. tačka 1) Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica.

Broj: ____________________

 

PREDSEDNIK KOMISIJE

Beograd, _________________
                            (datum)

MP

 

 

 

Obrazac 4

 

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO
ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA
I SOCIJALNA PITANJA
UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova
bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

 

UVERENJE
O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ODGOVORNOG LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD

 

     

 

(ime, ime jednog roditelja i prezime)

 

     

 

(datum i mesto rođenja)

 

     

 

(JMBG)

 

dana ________________, pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica, položio-la je

STRUČNI ISPIT O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ODGOVORNOG LICA
ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD

Uverenje se izdaje na osnovu člana 28. stav 1. tačka 2) Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica.

Broj: ____________________

 

PREDSEDNIK KOMISIJE

Beograd, _________________
                            (datum)

MP

 

 

 

Obrazac 5

 

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO
ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA
I SOCIJALNA PITANJA
UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova
bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

 

UVERENJE
O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ODGOVORNOG LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE, ODNOSNO HEMIJSKIH, BIOLOŠKIH I FIZIČKIH ŠTETNOSTI (OSIM JONIZUJUĆIH ZRAČENJA), MIKROKLIME I OSVETLJENOSTI

 

     

 

(ime, ime jednog roditelja i prezime)

 

     

 

(datum i mesto rođenja)

 

     

 

(JMBG)

 

dana ________________, pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica, položio-la je

STRUČNI ISPIT O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ODGOVORNOG LICA
ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE,
ODNOSNO HEMIJSKIH, BIOLOŠKIH I FIZIČKIH ŠTETNOSTI (OSIM
JONIZUJUĆIH ZRAČENJA), MIKROKLIME I OSVETLJENOSTI

Uverenje se izdaje na osnovu člana 28. stav 1. tačka 3) Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica.

Broj: ____________________

 

PREDSEDNIK KOMISIJE

Beograd, _________________
                            (datum)

MP