Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPANJU BUDŽETSKE INSPEKCIJE U VRŠENJU NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

("Sl. glasnik RS", br. 78/2019 i 13/2023)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način i postupak vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Službeni glasnik RS", br. 119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21, 44/21 - dr. zakon, 129/21 - dr. zakon, 130/21 i 138/22 - u daljem tekstu: Zakon) u slučajevima kada se transakcije obavljaju između javnog sektora i privrednih subjekata u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, kao i između subjekata javnog sektora, kao i način i postupak preuzimanja podataka o neizmirenim obavezama javnih preduzeća iz informacionog sistema Uprave za trezor.

Član 2

Nadzor nad sprovođenjem Zakona između javnog sektora i privrednih subjekata u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, kao i između subjekata javnog sektora, vrši Ministarstvo finansija - Odeljenje za budžetsku inspekciju (u daljem tekstu: Budžetska inspekcija), u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

Budžetska inspekcija ima pristup svim podacima iz sistema elektronskih faktura i Centralnog registra faktura potrebnim za sprovođenje nadzora iz stava 1. ovog člana.

U cilju sprovođenja nadzora iz stava 1. ovog člana Budžetska inspekcija preuzima podatke o neizmirenim obavezama javnih preduzeća iz informacionog sistema Uprave za trezor.

Član 3

U vršenju nadzora nad sprovođenjem Zakona iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika, Budžetska inspekcija obavlja inspekcijski nadzor kod subjekata javnog sektora neposrednim uvidom u njegove poslovne knjige, knjigovodstvene evidencije i drugu poslovnu dokumentaciju u vezi sa komercijalnim transakcijama sa drugim subjektima.

Inspekcijski nadzor iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje rad i ovlašćenja Budžetske inspekcije.

Član 4

U cilju sprovođenja nadzora nad sprovođenjem Zakona iz člana 2. stav 3. ovog pravilnika, javna preduzeća i društva kapitala čiji su osnivači javna preduzeća, dostavljaju podatke o preuzetim obavezama kroz informacioni sistem Uprave za trezor, on line pristupom odgovarajućoj aplikaciji Uprave za trezor, u skladu sa internim tehničkim uputstvom Uprave za trezor za rad sa tom aplikacijom koje se nalazi na sajtu Uprave za trezor u okviru projekta Registar izmirenja novčanih obaveza (u daljem tekstu: RINO).

Član 5

Javna preduzeća i društva kapitala čiji su osnivači javna preduzeća dostavljaju kroz informacioni sistem Uprave za trezor za svaku preuzetu obavezu, sledeće obavezne podatke, i to:

1) naziv korisnika i jedinstveni broj KJS;

2) naziv nadležnog direktnog korisnika sredstava budžeta i njegov JB DBK (KJS);

3) naziv poverioca;

4) PIB i MB poverioca, kada je poverilac privredni subjekt;

5) PIB i JB KJS poverioca, kada je poverilac korisnik javnih sredstava;

6) naziv dokumenta kojim je preuzeta novčana obaveza (ugovor, sporazum i dr.), kao i odgovarajući zahtev za isplatu novčane obaveze (faktura, privremena ili konačna situacija ili drugi odgovarajući zahtev za isplatu);

7) broj i datum dokumenta kojim je preuzeta novčana obaveza, kao i broj i datum odgovarajućeg zahteva za isplatu novčane obaveze;

8) iznos novčane obaveze iz dokumenta kojim je preuzeta novčana obaveza, kao i iznos novčane obaveze iz odgovarajućeg zahteva za isplatu novčane obaveze;

9) datum nastanka novčane obaveze utvrđen u skladu sa članom 3. stav 3. Zakona;

10) rok za izmirenje novčane obaveze - datum valute plaćanja (ugovoreni rok ili zakonski u slučaju ako rok nije ugovoren);

11) datum izmirenja novčane obaveze;

12) datum evidentiranja obaveze (datum ažuriranja podataka);

13) iznos izmirene novčane obaveze.

Član 6

Podatke iz člana 5. ovog pravilnika, javna preduzeća i društva kapitala čiji su osnivači javna preduzeća dostavljaju u roku od tri radna dana od dana preuzimanja novčane obaveze ili prijema dokumenta za plaćanje, odnosno od dana izmirenja novčane obaveze.

Član 7

U cilju sprovođenja nadzora nad sprovođenjem Zakona iz člana 2. stav 3. ovog pravilnika Budžetska inspekcija preuzima podatke o izmirenim i neizmirenim obavezama javnih preduzeća i društava kapitala čiji su osnivači javna preduzeća, koji su dostavili podatke iz člana 5. ovog pravilnika kroz informacioni sistem Uprave za trezor - RINO u skladu sa članom 4. ovog pravilnika.

Preuzimanje podataka o izmirenim i neizmirenim obavezama javnih preduzeća i društava kapitala čiji su osnivači javna preduzeća iz stava 1. ovog člana, Budžetska inspekcija vrši tako što Uprava za trezor, saglasno podnetom zahtevu za pristup sistemu RINO od strane Budžetske inspekcije, ovlašćuje lica navedena u tom zahtevu za rad u sistemu RINO i vrši primopredaju kredencijala (korisničko ime i lozinka) sa Budžetskom inspekcijom.

Dodeljeno ovlašćenje iz stava 2. ovog člana omogućava on line pristup aplikaciji RINO, koja sadrži sve preglede i izveštaje o izmirenim i neizmirenim obavezama javnih preduzeća i društava kapitala čiji su osnivači javna preduzeća, koji su dostavili podatke iz člana 5. ovog pravilnika kroz informacioni sistem Uprave za trezor - RINO.

Član 8

Subjekt nadzora na zahtev budžetskog inspektora stavlja na uvid potrebnu dokumentaciju iz koje se mogu utvrditi činjenice koje su bitne za postupak vršenja nadzora.

U cilju utvrđivanja činjenice da li je novčana obaveza izmirena u zakonom propisanim rokovima, potrebno je da se tačno utvrdi pravni osnov novčane obaveze, datum nastanka novčane obaveze, kao i datum izmirenja novčane obaveze.

Datum nastanka novčane obaveze utvrđuje se uvidom u dokument o preuzimanju novčane obaveze, kao što je: ugovor, predračun, faktura, privremena situacija, okončana situacija i drugi odgovarajući zahtev za isplatu, kao i odgovarajući prateći dokument (otpremnica, prijemnica, dokument o pregledu robe, zapisnik o prijemu robe ili izvršenih radova i usluga i drugo).

Budžetski inspektor prilikom kontrole dokumenta iz stava 3. ovog člana proverava validnost računovodstvene isprave, da li je dokument sačinjen u skladu sa unapred zaključenim ugovorom, da li je dokument evidentiran u poslovne knjige, odnosno proverava pravilnost knjiženja i iskazivanja na za to propisanim kontima (računima glavne knjige).

Datum izmirenja novčane obaveze utvrđuje se uvidom u nalog za isplatu i izvod trezora ili banke kod koje subjekt nadzora ima otvoren račun.

Član 9

U slučaju nepoštovanja rokova izmirenja novčanih obaveza utvrđenih Zakonom budžetski inspektor podnosi nadležnom prekršajnom sudu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Član 10

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata u kojima su subjekti javnog sektora dužnici i između subjekata javnog sektora, kao i o načinu i postupku preuzimanja podataka o preuzetim obavezama subjekata javnog sektora, radi vršenja tog nadzora ("Službeni glasnik RS", br. 88/15 i 16/18).

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".