Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O PODNOŠENJU PORESKE PRIJAVE ELEKTRONSKIM PUTEM ZA VELIKE PORESKE OBVEZNIKE

("Sl. glasnik RS", br. 18/2012, 113/2013 i 44/2018 - dr. zakon)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način podnošenja poreske prijave elektronskim putem za poreske obveznike koji su svrstani u velike poreske obveznike u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, i to: pojam i sadržaj poreske prijave u elektronskom obliku i potvrde o njenom prijemu; određivanje učesnika u podnošenju poreske prijave elektronskim putem; sadržaj elektronske poruke; postupak registracije poreskog obveznika i podnošenja poreske prijave.

Član 2

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, u smislu ovog pravilnika, imaju sledeće značenje:

1) elektronska poruka jeste skup podataka u elektronskom obliku koji se odnose na poreskog obveznika i poresku prijavu, koji je poreski obveznik putem elektronske komunikacije poslao Poreskoj upravi;

2) elektronski dokument jeste dokument u elektronskom obliku, izrađen u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronski dokument i elektronski potpis;

tač. 3) i 4) (brisane)

5) korisničko ime jeste kombinacija znakova koje Poreska uprava dodeljuje poreskom obvezniku radi identifikacije u postupku podnošenja poreske prijave elektronskim putem;

6) lozinka jeste kombinacija znakova koju Poreska uprava dodeljuje poreskom obvezniku ili je poreski obveznik sam odredi;

7) poreska prijava jeste elektronski dokument koji ima sadržaj i strukturu poreske prijave u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija;

8) potvrda o prijemu poreske prijave jeste elektronski dokument koji sadrži poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) poreskog obveznika, vrstu poreske prijave koja je podneta, broj pod kojim je poreska prijava primljena, kao i datum i vreme prijema.

Član 3

Podnošenje poreskih prijava elektronskim putem obavlja se razmenom elektronskih poruka preko sredstava za elektronsku komunikaciju.

Učesnici u podnošenju poreske prijave elektronskim putem jesu poreski obveznik i Poreska uprava.

Član 4

Elektronska poruka u postupku podnošenja poreske prijave elektronskim putem može da sadrži:

1) poresku prijavu u elektronskom obliku (u daljem tekstu: poreska prijava);

2) potvrdu o prijemu poreske prijave (u daljem tekstu: potvrda o prijemu);

3) razloge odbijanja prijema poreske prijave.

4) (brisana)

Član 5

U postupku podnošenja poreske prijave elektronskim putem, Poreska uprava obezbeđuje registraciju poreskih obveznika za podnošenje poreskih prijava elektronskim putem, prihvat, kontrolu i obradu elektronskih poruka.

Član 6

(Brisan)

Član 7

Poreski obveznik, radi podnošenja poreskih prijava elektronskim putem, dostavlja prijavu Poreskoj upravi na Obrascu PPL - Prijava za registraciju pravnog lica za podnošenje poreske prijave elektronskim putem, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Po prijemu prijave iz stava 1. ovog člana, Poreska uprava izdaje poreskom obvezniku potvrdu o izvršenoj registraciji, u kojoj mu dodeljuje korisničko ime, lozinku i korisničko uputstvo za podnošenje poreskih prijava elektronskim putem, čime ovaj poreski obveznik stiče status poreskog obveznika registrovanog za podnošenje poreskih prijava elektronskim putem.

Poreski obveznik iz stava 1. ovog člana se, u postupku podnošenja poreskih prijava elektronskim putem, identifikuje putem korisničkog imena i lozinke.

Član 8

Poreska prijava smatra se podnetom kada poreski obveznik primi potvrdu o prijemu poreske prijave iz člana 4. tačka 2) ovog pravilnika.

Član 9

Poreski obveznik iz člana 6. ovog pravilnika, koji je do dana stupanja na snagu ovog pravilnika podneo poresku prijavu za porez na dodatu vrednost elektronskim putem, u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu ("Službeni glasnik RS", broj 135/04), nije u obavezi da ponovo podnese tu poresku prijavu za isti poreski period, a takva poreska prijava smatra se podnetom u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 10

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem ("Službeni glasnik RS", broj 127/03).

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopuni
Pravilnika o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem

("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)

Član 8

Izuzetno od odredaba ovog pravilnika, počev od 1. januara 2014. godine poreski obveznici dužni su da za porez na dodatu vrednost i porez po odbitku, osim za porez na dobit pravnih lica, podnose poreske prijave elektronskim putem u skladu sa odredbama Pravilnika o podnošenju poreske prijave elektronskim putem ("Službeni glasnik RS", broj 113/13).

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac PEP

(Brisan)

Obrazac PREP

(Brisan)

Obrazac PEK

(Brisan)

 

Obrazac PPL***

 

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA
Centar za velike poreske obveznike

 

 

PRIJAVA
ZA REGISTRACIJU PRAVNOG LICA ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ELEKTRONSKIM PUTEM

I. Podaci o poreskom obvezniku

PIB

 

Pun naziv pravnog lica

 

Adresa sedišta

 

Mesto

 

Telefon

 

E-mail

 

Lozinka za podnošenje poreske prijave elektronskim putem

 

II. Podaci o zakonskom zastupniku

PIB / JMBG/ Broj pasoša*)

 

Ime i prezime

 

Adresa sedišta / prebivališta

 

Mesto

 

Telefon

 

E-mail

 

*) za strance koji nemaju JMBG

III. Podaci o poreskom punomoćniku**)

PIB / JMBG

 

Ime i prezime

 

Adresa sedišta / prebivališta

 

Mesto

 

Telefon

 

E-mail

 

**) za obveznike koji su odredili poreskog punomoćnika iz člana 14. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 

(MP)

 

(Mesto i datum)

(Potpis ovlašćenog lica)