Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O OBRASCU DOKUMENTA O KRETANJU OPASNOG OTPADA, OBRASCU PRETHODNOG OBAVEŠTENJA, NAČINU NJEGOVOG DOSTAVLJANJA I UPUTSTVU ZA NJIHOVO POPUNJAVANJE

("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac Dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrazac prethodnog obaveštenja, način njegovog dostavljanja i uputstvo za njihovo popunjavanje.

Odredba stava 1. ovog člana primenjuje se na kretanje opasnog otpada u Republici Srbiji.

Član 2

Dokument o kretanju opasnog otpada dat je na Obrascu 1 - Dokument o kretanju opasnog otpada, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Prethodno obaveštenje dato je na Obrascu 2 - Prethodno obaveštenje, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Obrazac Dokumenta o kretanju opasnog otpada iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika dostavlja se Agenciji za zaštitu životne sredine (u daljem: Agencija), u elektronskom obliku, unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja, najkasnije 15 dana od završetka kretanja otpada sa finalnim, dopunjenim podacima o otpadu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Obrazac prethodnog obaveštenja iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika dostavlja se ministarstvu nadležnom za poslove životne sredine (u daljem tekstu: ministarstvo) i Agenciji, u elektronskom obliku, unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja najmanje 48 sati pre započinjanja kretanja sa podacima o otpadu, u skladu zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Kompletno overen i potpisan Dokument o kretanju otpada primalac opasnog otpada dostavlja i na poštansku adresu ministarstva i Agencije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom.

Član 4

Uputstvo za popunjavanje prethodnog obaveštenja i Dokumenta o kretanju opasnog otpada, dato je u Prilogu - Uputstvo za popunjavanje prethodnog obaveštenja i Dokumenta o kretanju opasnog otpada, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS", broj 114/13).

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac 1

DOKUMENT O KRETANJU OPASNOG OTPADA

 

Deo A - Podaci o otpadu (popunjava proizođač/vlasnik i/ili drugi držalac opasnog otpada)

Vrsta otpada

 

 Klasifikacija otpada

Indeksni broj

 

Oznaka otpada prema Q listi

 

Oznaka otpada prema Y listi

 

Oznaka otpada prema C listi

 

UN broj i klasa

 

Opasne karakteristike otpada (N lista)

 

Masa otpada (t)

 

Način pakovanja otpada

 

Fizičko stanje otpada

 

Izveštaj o ispitivanju otpada

Broj

 

Datum izdavanja

 

Odredište

 

Vid prevoza

 

Posebne napomene za rukovanje i dodatne informacije

 

 

Deo B - Proizvođač/vlasnik i/ili drugi držalac opasnog otpada

PIB proizvođača/vlasnika

 

Matični broj proizvođača/vlasnika

 

Naziv proizvođača/vlasnika

 

Adresa proizvođača/vlasnika

Opština

 

Mesto

 

Poštanski broj

 

Ulica i broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

Email

 

Proizvođač/Vlasnik otpada

Proizvođač otpada

 

Vlasnik otpada

 

Operater postrojenja za upravljanje otpadom

 

Predviđeni način postupanja sa otpadom

Operacija ponovnog iskorišćenja (R lista)

R

Operacija odlaganja (D lista)

D

Dozvola za upravljanje otpadom

Broj

 

Datum izdavanja

 

Izjava proizvođača/vlasnika opasnog otpada

"Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da je opasan
otpad odobren za transport, da su ispunjeni svi zahtevi za pakovanje i
obeležavanje i da je prevoznik informisan o vrsti tereta i neophodnim
predostrožnostima".

Datum predaje otpada:

 

Čitko ime i prezime odgovornog lica proizvođača/vlasnika otpada

 

Broj mobilnog telefona odgovornog lica proizvođača/vlasnika otpada

 

Potpis i overa proizvođača/vlasnika otpada

 

                                                                    

 

Deo C - Transport opasnog otpada

PIB prevoznika otpada

 

Matični broj prevoznika otpada

 

Naziv prevoznika otpada

 

Adresa prevoznika otpada

Opština

 

Mesto

 

Poštanski broj

 

Ulica i broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

Email

 

Vrsta prevoznog sredstva

 

Registarski broj prevoznog sredstva

 

Ruta kretanja otpada

Lokacija utovara

 

Preko (via)

 

Preko (via)

 

Preko (via)

 

Lokacija istovara

                                                                    

Izjava prevoznika opasnog otpada:

"Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da je opasan
otpad u stanju koje odgovara opisu i da su tačni podaci dati u delu A".

Dozvola za upravljanjem otpadom

Broj

 

Datum izdavanja

 

Datum prijema otpada

 

Čitko ime i prezime odgovornog lica prevoznika otpada

 

Broj mobilnog telefona odgovornog lica prevoznika otpada

 

Potpis i overa prevoznika opasnog otpada

 

Datum predaje otpada

 

Čitko ime i prezime odgovornog lica prevoznika otpada

 

Broj mobilnog telefona odgovornog lica prevoznika otpada

 

Potpis i overa prevoznika opasnog otpada

 

 

 

Deo D - Primalac opasnog otpada

PIB primaoca otpada

                                                                    

Matični broj primaoca otpada

 

Naziv primaoca otpada

 

Adresa primaoca

Opština

 

Mesto

 

Poštanski broj

 

Ulica i broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

Email

 

Primalac (označiti)

Postrojenje za skladištenje otpada

 

Postrojenje za tretman otpada

 

Postrojenje za odlaganje otpada

 

Dozvola za upravljanje otpadom

Broj

 

Datum izdavanja

 

Izjava primaoca opasnog otpada

"Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da je opasan
otpad opisan u delu A isporučen prevoznim sredstvom tipa
________________, registarski broj ________________, kao i da
odgovara uslovima za prihvatanje".

Datum prijema otpada

 

Čitko ime i prezime odgovornog lica primaoca otpada

 

Broj mobilnog telefona odgovornog lica primaoca otpada

 

Potpis i overa primaoca opasnog otpada

 

 

 

Obrazac 2

PRETHODNO OBAVEŠTENJE

 

Deo A - Podaci o otpadu (popunjava proizvođač/vlasnik i/ili drugi držalac opasnog otpada)

Vrsta otpada

 

Klasifikacija otpada

Indeksni broj

 

Oznaka otpada prema Q listi

                                    

Oznaka otpada prema Y listi

 

Oznaka otpada prema C listi

 

UN broj i klasa

 

Opasne karakteristike otpada (N lista)

 

Procenjena masa otpada (t)

 

Način pakovanja otpada

 

Fizičko stanje otpada

 

Izveštaj o ispitivanju otpada

Broj

                                              

Datum izdavanja

 

Odredište

 

Vid prevoza

 

Posebne napomene za rukovanje i dodatne informacije

 

 

Deo B - Proizvođač/vlasnik i/ili drugi držalac opasnog otpada

PIB proizvođača/vlasnika

 

Matični broj proizvođača/vlasnika

 

Naziv proizvođača/vlasnika

 

Adresa proizvođača/vlasnika

Opština

 

Mesto

 

Poštanski broj

 

Ulica i broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

Email

 

Proizvođač/Vlasnik otpada

Proizvođač otpada

 

Vlasnik otpada

 

Operater postrojenja za upravljanje otpadom

 

Predviđeni način postupanja sa otpadom

Operacija ponovnog iskorišćenja (R lista)

R

Operacija odlaganja (D lista)

D

Dozvola za upravljanje otpadom

Broj

 

Datum izdavanja

 

Datum predaje otpada:

 

Čitko ime i prezime odgovornog lica proizvođača/vlasnika otpada

 

Broj mobilnog telefona odgovornog lica proizvođača/vlasnika otpada

 

 

Deo C - Transport opasnog otpada

PIB prevoznika otpada

 

Matični broj prevoznika otpada

 

Naziv prevoznika otpada

 

Adresa prevoznika otpada

Opština

 

Mesto

 

Poštanski broj

 

Ulica i broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

Email

 

Vrsta prevoznog sredstva

 

Registarski broj prevoznog sredstva

 

Ruta kretanja otpada

Lokacija utovara

 

Preko (via)

 

Preko (via)

 

Preko (via)

 

Lokacija istovara

 

Dozvola za upravljanjem otpadom

Broj

 

Datum izdavanja

 

Datum prijema otpada

 

Čitko ime i prezime odgovornog lica prevoznika otpada

 

Broj mobilnog telefona odgovornog lica prevoznika otpada

 

Datum predaje otpada

 

Čitko ime i prezime odgovornog lica prevoznika otpada

 

Broj mobilnog telefona odgovornog lica prevoznika otpada

 

 

Deo D - Primalac opasnog otpada

PIB primaoca otpada

 

Matični broj primaoca otpada

 

Naziv primaoca otpada

 

Adresa primaoca

Opština

 

Mesto

 

Poštanski broj

 

Ulica i broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

Email

 

Primalac (označiti)

Postrojenje za skladištenje otpada

 

Postrojenje za tretman otpada

 

Postrojenje za odlaganje otpada

 

Dozvola za upravljanje otpadom

Broj

 

Datum izdavanja

 

Procenjeni datum prijema otpada

 

Čitko ime i prezime odgovornog lica primaoca otpada

 

Broj mobilnog telefona odgovornog lica primaoca otpada

 

 

 

Prilog

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE PRETHODNOG OBAVEŠTENJA I DOKUMENTA O KRETANJU OPASNOG OTPADA

Obrazac Dokumenta o kretanju opasnog otpada sastoji se od šest istovetnih primeraka od kojih prvi primerak predstavlja prethodno obaveštenje.

Obrazac prethodnog obaveštenja se dostavlja isključivo elektronski Agenciji za zaštitu životne sredine unosom u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja, najmanje 48 sati pre započinjanja kretanja otpada. Bez unetog pret-hodnog obaveštenja u zakonski propisanom roku, Dokument o kretanju opasnog otpada nije moguće kreirati.

Prethodno obaveštenje je moguće odjaviti najkasnije zaključno sa predviđenim danom početka kretanja opasnog otpada. Ukoliko proizvođač, odnosno vlasnik otpada, u navedenom periodu ne odjavi prethodno obaveštenje, a kretanje otpada ne započne, potrebno je da se pismeno obrati Agenciji sa izjavom.

U prethodnom obaveštenju se popunjavaju svi podaci - Deo A, Deo B, Deo C i Deo D sa podacima o proizvođaču, odnosno vlasniku otpada, transporteru i primaocu otpada, vrsti i procenjenoj količini otpada, klasifikaciji otpada, vrsti prevoza i odredištu, kao i procenjenim datumom predaje navedenog otpada, koju je potpisao proizvođač, odnosno vlasnik.

Kreiranjem prethodnog obaveštenja i njegovim popunjavanjem, automatski se u informacionom sistemu dobija obrazac Dokumenta o kretanju opasnog otpada popunjen sa svim podacima, koji je potrebno odštampati u pet kopija direktno iz informacionog sistema, kako bi svi učesnici u kretanju otpada pravovremeno imali svoju kopiju.

Za podatke koji u prethodnom obaveštenju ne moraju biti precizni (procenjeni su), moguće je kasnije, u zakonskom roku od 15 dana od početka kretanja opasnog otpada, uraditi korekcije u Dokumentu o kretanju opasnog otpada. Ukoliko se tačna masa otpa-da izmerena kod primaoca otpada razlikuje od procenjene mase u najavi, prethodni vlasnik opasnog otpada je dužan da tu količinu izmeni u elektronskom obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada u informacionom sistemu Nacionalnog registra izvora zagađivanja.

Najkasnije 15-tog dana od početka kretanja opasnog otpada neophodno je u Informacionom sistemu izvršiti potvrdu Dokumenta, nakon čega se podaci u Dokumentu više ne mogu menjati i čime se zaključuje proces kretanja opasnog otpada. Ovim se dobija kompletan dokumentovani dokaz da su operacije upravljanja navedenim otpadom izvršene u skladu sa Zakonom.

Ukoliko proizvođač/vlasnik opasnog otpada ne izvrši potvrdu Dokumenta o kretanju opasnog otpada u zakonskom roku, podaci će biti dostavljeni ministarstvu koje će započeti postupak provere kretanja otpada.

Proizvođač/vlasnik opasnog otpada u svakom trenutku može da pregleda sva dokumenta koja je kreirao u informacionom sistemu Nacionalnog registra.

Prethodni vlasnik opasnog otpada u roku od 15 dana od dana prijema overenog i potpisanog šestog primerka, elektronski dostavlja Dokument o kretanju opasnog otpada, unosom podataka o tačnoj količini otpada, kao i tačnim datumom predaje navedenog otpada u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja Agencije za zaštitu životne sredine.

Deo A (Popunjava proizvođač/vlasnik opasnog otpada)

Vrsta otpada

Pod vrstom otpada podrazumeva se poreklo opasnog otpada (industrijski, komercijalni, opasan otpad iz domaćinstva).

Klasifikacija otpada

Klasifikacija opasnog otpada se vrši prema Katalogu otpada datom u Pravilniku o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Službeni glasnik RS", broj 56/10) Vlasnik otpada upisuje šestocifrenu oznaku iz Kataloga otpada.
Klasifikacija opasnog otpada vrši se prema katalogu otpada, listi kategorija otpada (Q lista), listi kategorija opasnog otpada prema poreklu i sastavu (Y lista), listi komponenti otpada zbog kojih se otpad smatra opasnim (C lista), kao i opasnim karakteristikama otpada (H listi). Pripadnost određenim listama i opasne karakteristike otpada određuje, na osnovu ispitivanja, ovlašćena akreditovana laboratorija za ispitivanje otpada izdavanjem Izveštaja o ispitivanju otpada, a na zahtev proizvođača/vlasnika opasnog otpada.
Polje UN broj i klasa nije obavezno polje. Ove podatke daje Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe koje prevoznik opasnog otpada mora da ima u skladu sa članom 36. Zakona o transportu opasne robe. Savetnik je lice koje je nakon teorijske obuke položilo stručni ispit. Za sva pitanja u vezi primene ADR i RID propisa operateri treba da se obrate navedenim savetnicima.
Na donjem linku su dati tehnički propisi koji su sastavni deo Aneksa A i B Evropskog sporazuma o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR):
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=0ff70eb4-5f72-47c6-ac01-f1cc63c1369b&actid=&regactid=379134&doctype=reg&latest=true&firstCall=true
Ukoliko bi se opasan otpad prevozio železnicom, primenjuje se RID:
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=667f8242-e26f-47e6-ab7d-b81a210db0f7&actid=&regactid=366403&doctype=reg&latest=true&firstCall=true

Masa otpada (t)

Masa otpada podrazumeva masu opasnog otpada izraženu u tonama.

Način pakovanja otpada

Način pakovanja podrazumeva: bure, kanister, sanduk, kese, posude pod pritiskom, kompozitno pakovanje, u rasutom stanju, ostalo (precizirati)

Fizičko stanje otpada

Upisati jednu od ponuđenih opcija: čvrsta materija - prah, čvrsta materija - komadi, viskozna pasta, tečna materija, talog

Izveštaj o ispitivanju otpada

Proizvođač/vlasnik opasnog otpada upisuje broj i datum izdavanja Izveštaja o ispitivanju otpada koju vrši ovlašćena akreditovana laboratorija za ispitivanje otpada na zahtev proizvođača/vlasnika otpada.

Odredište

Vlasnik otpada popunjava naziv postrojenja na koje se upućuje opasan otpad (postrojenje za tretman ili odlaganje).

Vid prevoza

Vlasnik opasnog otpada popunjava vrstu prevoza (drumski, železnički, rečni).

Posebne napomene za rukovanje i dodatne informacije

Vlasnik otpada upisuje posebne napomene za rukovanje i dodatne informacije o opasnom otpadu o kojima je potrebno da prevoznik otpada treba da bude informisan.

Deo B - Podaci o proizvođaču/vlasniku otpada

PIB proizvođača/vlasnika

Proizvođač, odnosno vlasnik opasnog otpada upisuje svoj poreski identifikacioni broj. Ovaj broj ima devet cifara.

Matični broj proizvođača/vlasnika

Proizvođač, odnosno vlasnik opasnog otpada upisuje matični broj preduzeća.

Naziv proizvođača/vlasnika

Proizvođač, odnosno vlasnik opasnog otpada upisuje svoj naziv.

Adresa proizvođača/vlasnika

Proizvođač, odnosno vlasnik opasnog otpada upisuje podatke o svojoj adresi - opština, mesto, poštanski broj, ulicu i broj, telefon, telefaks, kao i E mail adresu.

Proizvođač/vlasnik otpada

Proizvođač, odnosno vlasnik opasnog otpada obeležava znakom "H" jedno od polja: proizvođač, vlasnik ili operater postrojenja za upravljanje otpadom.

Predviđeni način postupanja sa otpadom

Proizvođač, odnosno vlasnik opasnog otpada upisuje način tretmana kojem će biti podvrgnut predmetni otpad.

Dozvola za upravljanje otpadom

Ukoliko proizvođač/vlasnik opasnog otpada označi postrojenje za upravljanje otpadom, dužan je da upiše broj i datum izdavanja dozvole za upravljanje otpadom.

Izjava proizvođača/vlasnika otpada

/

Datum predaje otpada

Proizvođač, odnosno vlasnik opasnog otpada upisuje datum predaje otpada prevozniku otpada

Ime i prezime (čitko)

U ovo polje upisuje se čitko ime i prezime lica koje je popunjava DEO A i DEO B dokumenta o kretanju otpada.

Potpis i overa

Proizvođač, odnosno vlasnik opasnog otpada svojim potpisom i pečatom u delu B garantuje tačnost navedenih podataka.

Deo C - Podaci o prevozniku otpada

PIB prevoznika otpada

Prevoznik opasnog otpada upisuje svoj poreski identifikacioni broj. Ovaj broj ima devet cifara.

Matični broj prevoznika otpada

Prevoznik opasnog otpada upisuje matični broj preduzeća.

Naziv prevoznika otpada

Prevoznik opasnog otpada upisuje svoj naziv.

Adresa prevoznika

Prevoznik opasnog otpada upisuje podatke o svojoj adresi - opština, mesto, poštanski broj, ulicu i broj, telefon, telefaks, kao i E mail adresu.

Vrsta prevoznog sredstva

Prevoznik opasnog otpada upisuje tip prevoznog sredstva (autocisterna, kamion sa kontejnerom i sl.).

Registarski broj prevoznog sredstva

Prevoznik opasnog otpada upisuje registarski broj prevoznog sredstva koje se koristi za prevoz predmetnog opasnog otpada.

Ruta kretanja otpada

Prevoznik opasnog otpada upisuje precizan prevozni put sa posebno naznačenim lokacijama utovara i istovara, kao i mestima kroz koje se kreće prevozno sredstvo sa predmetnim opasnim otpadom. Navesti maksimalno tri prolazna mesta. Ukoliko je mesto utovara i istovara isto, prolazna mesta ne treba unositi.

Dozvola za upravljanje otpadom

Prevoznik opasnog otpada upisuje broj i datum izdavanja dozvole za upravljanje otpadom izdato od nadležnog organa u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Izjava prevoznika otpada

/

Datum prijema otpada

Prevoznik opasnog otpada upisuje datum prijema otpada od proizvođača, odnosno vlasnika otpada

Ime i prezime (čitko)

U ovo polje upisuje se čitko ime i prezime lica koje je popunilo DEO C dokumenta o kretanju otpada.

Potpis i overa

Prevoznik opasnog otpada svojim potpisom i pečatom u delu C garantuje tačnost navedenih podataka.

Datum predaje otpada

Prevoznik opasnog otpada upisuje datum predaje otpada primaocu opasnog otpada.

Ime i prezime (čitko)

U ovo polje upisuje se čitko ime i prezime lica koje je predalo opasan otpad primaocu opasnog otpada.

Potpis i overa

Prevoznik opasnog otpada svojim potpisom i pečatom garantuje da je predaja izvršena navedenog dana.

Deo D - Podaci o primaocu otpada

PIB primaoca otpada

Primalac opasnog otpada upisuje svoj poreski identifikacioni broj. Ovaj broj ima devet cifara.

Matični broj primaoca otpada

Primalac opasnog otpada upisuje svoj matični broj preduzeća.

Naziv primaoca otpada

Primalac opasnog otpada upisuje svoj naziv.

Adresa primaoca

Primalac opasnog otpada upisuje podatke o svojoj adresi - opština, mesto, poštanski broj, ulicu i broj, telefon, telefaks, kao i E mail adresu.

Primalac (označiti sa "x")

Primalac opasnog otpada obeležava jedno od polja u zavisnosti od toga da li je postrojenje za skladištenje, tretman ili odlaganje opasnog otpada.

Dozvola za upravljanje otpadom

Primalac opasnog otpada je dužan da upiše broj i datum izdavanja dozvole za upravljanje otpadom.

Izjava primaoca otpada

Primalac opasnog otpada potpisuje izjavu da je otpad, opisan u delu A isporučen u neizmenjenom stanju, prevoznim sredstvom navedenog registarskog broja.

Datum prijema otpada

Primalac opasnog otpada upisuje datum prijema opasnog otpada od prevoznika opasnog otpada.

Ime i prezime (čitko)

U ovo polje upisuje se čitko ime i prezime lica koje je preuzelo opasan otpad od prevoznika opasnog otpada.

Potpis i overa

Primalac opasnog otpada svojim potpisom i pečatom garantuje da je prijem izvršen navedenog dana.