Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O OTPADU SA UPUTSTVOM ZA NJEGOVO POPUNJAVANJE

("Sl. glasnik RS", br. 95/2010 i 88/2015)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac dnevne evidencije o otpadu i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje.

Član 2

Dnevna evidencija o otpadu vodi se na sledećim obrascima:

1) Obrazac DEO 1 - Dnevna evidencija o otpadu proizvođača otpada;

2) Obrazac DEO 2 - Dnevna evidencija o otpadu operatera postrojenja za odlaganje otpada;

3) Obrazac DEO 3 - Dnevna evidencija o otpadu operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada;

4) Obrazac DEO 4 - Dnevna evidencija o otpadu izvoznika otpada;

5) Obrazac DEO 5 - Dnevna evidencija o otpadu uvoznika otpada;

6) Obrazac DEO6 - Dnevna evidencija o otpadu sakupljača i drugih vlasnika otpada.

Obrasci dnevne evidencije iz stava 1. ovog člana dati su u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Godišnji izveštaj o otpadu vodi se na sledećim obrascima:

1) Obrazac GIO 1 - Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada;

2) Obrazac GIO 2 - Godišnji izveštaj o otpadu operatera na deponiji otpada;

3) Obrazac GIO 3 - Godišnji izveštaj o otpadu operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada;

4) Obrazac GIO 4 - Godišnji izveštaj o otpadu izvoznika otpada;

5) Obrazac GIO 5 - Godišnji izveštaj o otpadu uvoznika otpada;

5a) Obrazac GIO6 - Godišnji izveštaj o otpadu sakupljača i drugih vlasnika otpada;

6) Obrazac KOM 1 - Godišnji izveštaj o komunalnom otpadu.

Obrasci godišnjeg izveštaja iz stava 1. ovog člana dati su u Prilogu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uputstvo za popunjavanje obrasca godišnjeg izveštaja dato je u Prilogu 3, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

PRILOG 1.

 

Obrazac DEO

DNEVNA EVIDENCIJA O OTPADU PROIZVOĐAČA OTPADA¹·

 

Godina

 

 

 

 

 

Mesec

 

 

 

 

 

Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada

 

 

 

 

 

Naziv otpada

 

 

 

 

Opis otpada

 

 

 

 

Evidenciju vodi (Ime i prezime)

 

 

 

PROIZVEDENE KOLIČINE OTPADA

OTPAD PREDAT

Datum

Proizvedena količina otpada (t)

Predata količina otpada (t)

Stanje na privremenom skladištu (t)

Sakupljaču2.

Operateru na ponovno iskorišćenje2.

R oznaka

Operateru na odlaganje2.

D oznaka

Izvoz2.

Naziv preduzeća kojem je otpad predat

Broj dozvole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

1.Evidencija se vodi za svaku vrstu otpada posebno.
2.Označiti sa X u odgovarajućem polju.

 

Obrazac DEO2

DNEVNA EVIDENCIJA O OTPADU OPERATERA POSTROJENJA ZA ODLAGANJE OTPADA¹·

 

Godina

 

 

 

 

 

Mesec

 

 

 

 

 

Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada

 

 

 

 

 

Naziv otpada

 

 

 

 

Opis otpada

 

 

 

 

Evidenciju vodi (Ime i prezime)

 

 

 

PREUZETE KOLIČINE OTPADA

ODLAGANJE OTPADA

Datum

Naziv preduzeća od kojeg je otpad preuzet

Broj dokumenta o kretanju otpada / opasnog otpada

Preuzeta količina ove vrste otpada (t)

Odložena količina otpada (t)

Stanje na deponiji (t)

Način odlaganja
D oznaka

Klasa deponije2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

1. Evidencija se vodi za svaku vrstu otpada posebno.
2. Klasa deponije uneti za Deponiju inertnog otpada -1, Deponiju neopasnog otpada - 2, Deponiju opasnog otpada - 3.

 

Obrazac DEO3

DNEVNA EVIDENCIJA O OTPADU OPERATERA POSTROJENJA ZA PONOVNO ISKORIŠĆENJE OTPADA¹·

 

Godina

 

 

 

 

 

Mesec

 

 

 

 

 

Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada

 

 

 

 

 

Naziv otpada

 

 

 

 

Opis otpada

 

 

 

 

Evidenciju vodi (Ime i prezime)

 

 

 

PREUZETE KOLIČINE OTPADA

TRETMAN OTPADA

Datum

Naziv preduzeća od kojeg je otpad preuzet

Broj dokumenta o kretanju otpada / opasnog otpada

Preuzeta količina ove vrste otpada (t)

Ponovno iskorišćena količina otpada (t)

Postupak ponovnog iskorišćenja R oznaka

Stanje na skladištu (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

1. Evidencija se vodi za svaku vrstu otpada posebno.

 

Obrazac DEO4

DNEVNA EVIDENCIJA O OTPADU IZVOZNIKA OTPADA¹·

 

Godina

 

 

 

 

 

Mesec

 

 

 

 

 

Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada

 

 

 

 

 

Naziv otpada

 

 

 

 

Opis otpada

 

 

 

 

Evidenciju vodi (Ime i prezime)

 

 

 

PREUZETE KOLIČINE OTPADA

IZVOZ OTPADA

Datum

Naziv preduzeća od kojeg je otpad preuzet

Broj dokumenta o kretanju otpada / opasnog otpada

Broj jedinstvene carinske isprave

Izvezena količina otpada (t)

Zemlja izvoza

Predviđeno postupanje sa otpadom

Tretman
R oznaka

Odlaganje
D oznaka

Naziv i adresa postrojenja za odlaganje / tretman otpada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

1. Evidencija se vodi za svaku vrstu otpada posebno.

 

Obrazac DEO5

DNEVNA EVIDENCIJA O OTPADU UVOZNIKA OTPADA¹·

 

Godina

 

 

 

 

 

Mesec

 

 

 

 

 

Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada

 

 

 

 

 

Naziv otpada

 

 

 

 

Opis otpada

 

 

 

 

Evidenciju vodi (Ime i prezime)

 

 

PREUZETE KOLIČINE OTPADA

 

UVOZ OTPADA

Datum

Količina uvezenog otpada (t)

Broj dokumenta o kretanju otpada / opasnog otpada

Broj jedinstvene carinske isprave

Zemlja izvoznik

Otpad je 2.

Naziv i adresa preduzeća za čije je potrebe otpad uvezen

Opasan

Neopasan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

1. Evidencija se vodi za svaku vrstu otpada posebno.
2. Označiti sa x u odgovarajućem polju.

 

Obrazac DEO6

DNEVNA EVIDENCIJA O OTPADU SAKUPLJAČA I DRUGIH VLASNIKA OTPADA*

 

Izveštaj za

 

 

 

 

godinu

 

 

PODACI O PREDUZEĆU

Poreski identifikacioni broj (PIB)

 

Matični broj

 

Pun naziv preduzeća

 

Adresa

Mesto

 

Šifra mesta

 

Poštanski broj

 

Ulica i broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

E mail

 

Opština

 

Šifra opštine

 

Šifra pretežne delatnosti

 

 

PODACI O ODGOVORNOM LICU

Ime i prezime

 

Funkcija

 

Telefon

 

 

PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Ime i prezime

 

Funkcija

 

Telefon

 

E mail

 

* Dnevni izveštaj dostavljaju svi vlasnici otpada koji nisu proizvođači otpada, operateri na deponiji, operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada, uvoznici i izvoznici otpada.

Izveštaj se dostavlja dnevnim unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja.

Na osnovu unešenih dnevnih izveštaja, generiše se godišnji Izveštaj. Godišnji izveštaj odštampan iz informacionog sistema, propisno potpisan i overen se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine do 31.3. tekuće godine za podatke iz prethodne godine.

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su u ovom izveštaju date informacije istinite, a količine i vrednosti tačne i određene ili procenjene u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

Ime i prezime odgovorne osobe

 

Overa

 

Potpis

 

Datum

 

PODACI O PREUZETOM OTPADU

PODACI O PREUZETOM OTPADU

PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK OD KOGA JE OTPAD PREUZET

Indeksni broj preuzetog otpada

Količina
(t)

Datum
preuzimanja
otpada

Otpad preuzet
od
(Označiti sa

Poreski
identifikacioni broj
(PIB)

Matični
broj

Naziv

Pravno lice ili preduzetnik od koga je otpad preuzet
(Označiti sa X)

Broj dozvole za upravljanje otpadom*

od fizičkog lica

od pravnog lica
ili
preduzetnika

Proizvođač otpada

Sakupljač

Operater na deponiji

Operater tretmana otpada

Skladištar

Uvoznik otpada

Drugi vlasnik otpada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Broj dozvole se upisuje za sva pravna lica i preduzetnike osim za proizvođača otpada.

PODACI O PREDATOM OTPADU

PODACI O PREDATOM OTPADU

PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK KOME JE OTPAD PREDAT

Indeksni broj preuzetog otpada

Količina
(t)

Datum predaje otpada

Poreski identifikacioni broj (PIB)

Matični broj

Naziv

Broj dozvole za upravljanje otpadom

Pravno lice ili preduzetnik kome je predat otpad je
(Označiti sa X)

Sakupljač

Operater na deponiji

Operater tretmana otpada

Skladištar

Izvoznik otpada

Drugi vlasnik otpada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 2.

 

Obrazac GIO1

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OTPADU PROIZVOĐAČA OTPADA

 

Izveštaj za

    

    

    

    

godinu

 

 

PODACI O PREDUZEĆU

Poreski identifikacioni broj (PIB)

 

Matični broj preduzeća

 

Pun naziv preduzeća

 

Adresa

Mesto

 

Šifra mesta

 

Poštanski broj

 

Ulica i broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

E mail

 

Opština

 

Šifra opštine

 

Šifra pretežne delatnosti

 

 

PODACI O ODGOVORNOM LICU

Ime i prezime

 

Funkcija

 

Telefon

 

 

PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Ime i prezime

 

Funkcija

 

Telefon

 

E mail

 

 

Izveštaj se dostavlja na sledeći način:

1) unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja,

2) komplet obrazaca odštampanih iz informacionog sistema Nacionalnog registra izvora zagađivanja u papirnoj formi, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica.

Izveštaj se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

SERTIFIKAT

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su u ovom izveštaju date informacije istinite, a količine i vrednosti tačne i određene ili procenjene u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

Ime i prezime odgovorne osobe

 

Overa

 


Potpis

 

Datum

 

 

VRSTE I KLASIFIKACIJA OTPADA

Mesto nastanka otpada

 

Geografske koordinate lokacije otpada 1.

N

   

   

 ° 

   

   

 '  

   

   

 , 

   

   

   

 "  

 

E0

 

 

 ° 

 

 

 '  

 

 

 , 

 

 

 

 "

Vrsta otpada

 

Opis otpada

 

Naziv otpada

 

Kategorija otpada - Q lista 1.

Q

   

   

 

Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada 1.

 

 

 

   

   

   

 

Karakter otpada 2.

Inertan

 

 

Neopasan

 

 

Opasan

 

 

Izveštaj o ispitivanju otpada

Broj:

 

 

Datum izdavanja:

 

 

Oznaka opasne karakteristike otpada 1.

H

   

   

/

H

   

   

/

H

   

     

 

Kategorija opasnog otada prema poreklu i sastavu 1.

Y

 

 

/

Y

 

 

/

Y

 

 

Fizičko stanje otpada 2.

Čvrsta materija - prah

 

 

Čvrsta materija - komadi

 

Viskozna pasta

 

Tečna materija

 

Talog

 

Komponente koje otpad čine opasnim

CAS No.

Hemijski naziv

kg opasne materije / kg otpada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLIČINE OTPADA 3.

Količina proizvedenog otpada u izveštajnoj godini (t)

 

 

Stanje privremenog skladišta na dan

1.1.

 

31.12.

 

Način određivanja količina otpada 4.

 

 

 

1. U svaku ćeliju treba uneti po jednu cifru
2. Označiti sa X
3. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu.
4. Način određivanja količina otpada (1. - Merenje, 2. - Proračun, 3. - Procena) - Uneti jedan od brojeva od 1 do 3

NAČIN UPRAVLJANJA OTPADOM

Broj dokumenta o kretanju otpada / opasnog otpada

Datum predaje otpada prevozniku

Transport otpada

Skladištenje otpada

Odlaganje / Tretman otpada

Izvoz otpada

Naziv prevoznika otpada

Broj dozvole za prevoz opasnih materija

Tip prevoznog sredstva

Naziv postrojenja za skladištenje otpada

Broj dozvole

Otpad predat na skladištenje

Naziv postrojenja za odlaganje / tretman otpada

Broj dozvole

Otpad predat na odlaganje

Otpad predat na tretman

Zemlja izvoza

Količina izvezenog otpada (t)

D ili R oznaka

Naziv i adresa postrojenja za odlaganje / tretman otpada

Količina (t)

D oznaka

Količina (t)

D oznaka

Količina (t)

R oznaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac GIO2

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OTPADU OPERATERA NA DEPONIJI OTPADA

 

 

Izveštaj za

    

    

     

    

godinu

 

 

PODACI O PREDUZEĆU

Poreski identifikacioni broj (PIB)

 

Matični broj preduzeća

 

Pun naziv preduzeća

 

Adresa

Mesto

 

Šifra mesta

 

Poštanski broj

 

Ulica i broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

E mail

 

Opština

 

Šifra opštine

 

Šifra pretežne delatnosti

 

 

PODACI O ODGOVORNOM LICU

Ime i prezime

 

Funkcija

 

Telefon

 

 

PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Ime i prezime

 

Funkcija

 

Telefon

 

E mail

 

Izveštaj se dostavlja na sledeći način:

1) unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja,

2) komplet obrazaca odštampanih iz informacionog sistema Nacionalnog registra izvora zagađivanja u papirnoj formi, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica.

Izveštaj se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

SERTIFIKAT

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su u ovom izveštaju date informacije istinite, a količine i vrednosti tačne i određene ili procenjene u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

Ime i prezime odgovorne osobe

 

Overa

 


Potpis

 

Datum

 

 

PODACI O DOZVOLI ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Broj dozvole

 

Datum izdavanja:

 

Dozvola važi do:

 

 

PODACI O DEPONIJAMA U VLASNIŠTVU PREDUZEĆA

Deponija 1.

Lokacija deponije
(Adresa, Mesto, Opština)

 

Vrsta deponije1.

 

 

Geografske koordinate deponije

N

 

 

E0

 

 

Deponija 2.

Lokacija deponije
(Adresa, Mesto, Opština)

 

Vrsta deponije1.

 

 

Geografske koordinate deponije

N

 

 

E0

 

 

 

KOLIČINE PREUZETOG OTPADA ZA ODLAGANJE

ODLAGANJE PREUZETOG OTPADA

Oznaka otpada iz Kataloga otpada

Količina ove vrste otpada preuzeta u izveštajnoj godini (t)

Ukupna količina ove vrste otpada odložena u toku izveštajne godine (t)

Stanje na deponiji na dan u izveštajnoj godini

Količina otpada za odlaganje (Oznaka D1)
(t)

Količina otpada za spaljivanje (bez proizvodnje energije)
(Oznaka D10)
(t)

Drugi postupak odlaganja (D)

Drugi postupak odlaganja (D)

Količina 01.01. (t)

Količina 31.12. (t)

D
oznaka

Količina
(t)

D
oznaka

Količina
(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac GIO3

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OTPADU OPERATERA POSTROJENJA ZA PONOVNO ISKORIŠĆENJE OTPADA      

 

Izveštaj za

    

    

     

    

godinu

 

 

PODACI O PREDUZEĆU

Poreski identifikacioni broj (PIB)

 

Matični broj preduzeća

 

Pun naziv preduzeća

 

Adresa

Mesto

 

Šifra mesta

 

Poštanski broj

 

Ulica i broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

E mail

 

Opština

 

Šifra opštine

 

Šifra pretežne delatnosti

 

 

PODACI O ODGOVORNOM LICU

Ime i prezime

 

Funkcija

 

Telefon

 

 

PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Ime i prezime

 

Funkcija

 

Telefon

 

E mail

 

 

Izveštaj se dostavlja na sledeći način:

1) unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja,

2) komplet obrazaca odštampanih iz informacionog sistema Nacionalnog registra izvora zagađivanja u papirnoj formi, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica.

Izveštaj se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

SERTIFIKAT

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su u ovom izveštaju date informacije istinite, a količine i vrednosti tačne i određene ili procenjene u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

Ime i prezime odgovorne osobe

 

Overa

 


Potpis

 

Datum

 

 

PODACI O DOZVOLI ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Broj dozvole

 

Datum izdavanja:

 

Dozvola važi do:

 

 

PODACI O POSTROJENJIMA ZA PONOVNO ISKORIŠĆENJE OTPADA U VLASNIŠTVU PREDUZEĆA

Postrojenje 1.

Lokacija (Adresa, Mesto, Opština)

 

Geografske koordinate postrojenja

N

 

 

E0

 

 

Postrojenje 2.

Lokacija (Adresa, Mesto, Opština)

 

Geografske koordinate postrojenja

N

 

 

E0

 

 

 

 

KOLIČINE PREUZETOG OTPADA ZA PONOVNO ISKORIŠĆENJE

PONOVNO ISKORIŠĆENJE PREUZETOG OTPADA

Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada

Količina ove vrste otpada preuzete u izveštajnoj godini
(t)

Ukupna količina ove vrste otpada tretirana u toku izveštajne godine
(t)

Stanje privremenog skladišta na dan u izveštajnoj godini

Količina spaljenog otpada uz proizvodnju energije (Oznaka R1)
(t)

Količina kompostiranog otpada (Oznaka R3)
(t)

Drugi postupak
ponovnog iskorišćenja (R)

Drugi postupak
ponovnog iskorišćenja (R)

Količina 01.01.
(t)

Količina 31.12.
(t)

R
oznaka

Količina
(t)

R
oznaka

Količina
(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac GIO4

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OTPADU IZVOZNIKA OTPADA

 

Izveštaj za

    

    

     

    

godinu

 

 

PODACI O PREDUZEĆU

Poreski identifikacioni broj (PIB)

 

Matični broj preduzeća

 

Pun naziv preduzeća

 

Adresa

Mesto

 

Šifra mesta

 

Poštanski broj

 

Ulica i broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

E mail

 

Opština

 

Šifra opštine

 

Šifra pretežne delatnosti

 

 

PODACI O ODGOVORNOM LICU

Ime i prezime

 

Funkcija

 

Telefon

 

 

PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Ime i prezime

 

Funkcija

 

Telefon

 

E mail

 

 

PODACI O DOZVOLI ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Broj dozvole

 

Datum izdavanja:

 

Dozvola važi do:

 

 

Izveštaj se dostavlja na sledeći način:

1) unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja,

2) komplet obrazaca odštampanih iz informacionog sistema Nacionalnog registra izvora zagađivanja u papirnoj formi, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica.

Izveštaj se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

SERTIFIKAT

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su u ovom izveštaju date informacije istinite, a količine i vrednosti tačne i određene ili procenjene u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

Ime i prezime odgovorne osobe

 

Overa

 


Potpis

 

Datum

 

 

IZVOZ OTPADA

Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada

Količina izvezenog otpada (t)

Broj dozvole za izvoz

Broj jedinstvene carinske isprave

Carinska tarifna oznaka

Zemlja izvoza

Zemlje transporta

Y lista

C lista otpada

Opasna karakteristika otpada (H lista)

Lista otpada za prekogranični transport

Predviđeno postupanje sa otpadom

Lista IA

Lista IIB

Tretman R oznaka

Odlaganje D oznaka

Naziv i adresa postrojenja za odlaganje / tretman otpada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac GIO5

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OTPADU UVOZNIKA OTPADA

 

Izveštaj za

    

    

     

    

godinu

 

 

PODACI O PREDUZEĆU

Poreski identifikacioni broj (PIB)

 

Matični broj preduzeća

 

Pun naziv preduzeća

 

Adresa

Mesto

 

Šifra mesta

 

Poštanski broj

 

Ulica i broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

E mail

 

Opština

 

Šifra opštine

 

Šifra pretežne delatnosti

 

 

PODACI O ODGOVORNOM LICU

Ime i prezime

 

Funkcija

 

Telefon

 

 

PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Ime i prezime

 

Funkcija

 

Telefon

 

E mail

 

 

PODACI O DOZVOLI ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Broj dozvole

 

Datum izdavanja:

 

Dozvola važi do:

 

 

Izveštaj se dostavlja na sledeći način:

1) unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja,

2) komplet obrazaca odštampanih iz informacionog sistema Nacionalnog registra izvora zagađivanja u papirnoj formi, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica.

Izveštaj se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

SERTIFIKAT

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su u ovom izveštaju date informacije istinite, a količine i vrednosti tačne i određene ili procenjene u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

Ime i prezime odgovorne osobe

 

Overa

 


Potpis

 

Datum

 

 

UVOZ OTPADA

Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada

Količina uvezenog otpada (t)

Broj dozvole za uvoz

Broj jedinstvene carinske isprave

Carinska tarifna oznaka

Zemlja izvoznik

Zemlje transporta

Y lista otpada

C lista otpada

Opasna karakteristika otpada (H lista)

Lista otpada za prekogranični transport

Naziv i adresa preduzeća za čije je potrebe otpad uvezen

Lista IA

Lista IIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac GIO6

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OTPADU SAKUPLJAČA I DRUGIH VLASNIKA OTPADA*

 

Izveštaj za

    

    

     

    

godinu

 

 

PODACI O PREDUZEĆU

Poreski identifikacioni broj (PIB)

 

Matični broj

 

Pun naziv preduzeća

 

Adresa

Mesto

 

Šifra mesta

 

Poštanski broj

 

Ulica i broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

E mail

 

Opština

 

Šifra opštine

 

Šifra pretežne delatnosti

 

 

PODACI O ODGOVORNOM LICU

Ime i prezime

 

Funkcija

 

Telefon

 

 

PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Ime i prezime

 

Funkcija

 

Telefon

 

E mail

 

* Godišnji izveštaj dostavljaju sakupljači otpada i drugi vlasnici otpada koji nisu proizvođači otpada, operateri na deponiji, operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada, uvoznici i izvoznici otpada.

Godišnji izveštaj se dostavlja dnevnim unosom obrasca DEO6 u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja.

Na osnovu unetih dnevnih izveštaja, generiše se godišnji Izveštaj. Godišnji izvešaj odštampan iz informacionog sistema, propisno potpisan i overen se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine do 31.3. tekuće godine za podatke iz prethodne godine.

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su u ovom izveštaju date informacije istinite, a količine i vrednosti tačne i određene ili procenjene u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

Ime i prezime odgovorne osobe

 

Overa

 


Potpis

 

Datum

 

PODACI O PREUZETOM OTPADU

Poreski
identifikacioni
broj (PIB)

Matični broj

Naziv

Broj dozvole za upravljanje otpadom*

Indeksni broj preuzetog otpada

Godišnja količina preuzetog otpada
(t)

PREUZETO OD FIZIČKIH LICA

//

//

//

//

 

 

//

//

//

//

 

 

//

//

//

//

 

 

//

//

//

//

 

 

//

//

//

//

 

 

PREUZETO OD PRAVNIH LICA ILI PREDUZETNIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODACI O PREDATOM OTPADU

Poreski identifikacioni broj
(PIB)

Matični broj

Naziv

Broj dozvole za upravljanje otpadom*

Indeksni broj predatog otpada

Godišnja količina predatog otpada
(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac KOM1

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADOM

 

Izveštaj za

    

    

     

    

 godinu

 

 

PODACI O PREDUZEĆU

Poreski identifikacioni broj

 

Matični broj preduzeća

 

Pun naziv preduzeća

 

Adresa

Mesto

 

Šifra mesta

 

Poštanski broj

 

Ulica i broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

E mail

 

Opština

 

Šifra opštine

 

Šifra pretežne delatnosti

 

 

PODACI O ODGOVORNOM LICU

Ime i prezime

 

Funkcija

 

Telefon

 

 

PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Ime i prezime

 

Funkcija

 

Telefon

 

E mail

 

 

Izveštaj se dostavlja na sledeći način:

1) unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja,

2) komplet obrazaca odštampanih iz informacionog sistema Nacionalnog registra izvora zagađivanja u papirnoj formi, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica.

Izveštaj se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

SERTIFIKAT

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su u ovom izveštaju date informacije istinite, a količine i vrednosti tačne i određene ili procenjene u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

Ime i prezime odgovorne osobe

 

Overa

 


Potpis

 

Datum

 

 

 

OBUHVAT PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Matični broj naselja

Naziv naselja

Ukupan broj domaćinstava u naselju

Broj domaćinstava obuhvaćenih prikupljanjem otpada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLIČINA PRIKUPLJENOG OTPADA

Vrste otpada

Količine otpada prikupljene u toku sezonskih analiza

Srednja godišnja vrednost
t/god

Prolećna analiza
t/ned

Letnja analiza
t/ned

Jesenja analiza
t/ned

Zimska analiza
t/ned

Komunalni otpad iz domaćinstava, preduzeća i ustanova, osim kabastog otpada

 

 

 

 

 

Kabasti otpad

 

 

 

 

 

Otpad sa javnih površina

 

 

 

 

 

Građevinski šut

 

 

 

 

 

 

SASTAV KOMUNALNOG OTPADA

Frakcije

Analiza frakcija u toku sezonskih analiza

Srednja godišnja
vrednost

Prolećna
analiza

Letnja
analiza

Jesenja
analiza

Zimska
analiza

Količina
frakcije
(t)

Udeo
%

Količina
frakcije
(t)

Udeo
%

Količina
frakcije
(t)

Udeo
%

Količina
frakcije
(t)

Udeo
%

Količina
frakcije
(t)

Udeo
%

Papir i karton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staklo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biorazgradivi otpad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PET ambalaža

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi plastični ambalažni otpad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastične kese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostala plastika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metal - ferozni ambalažni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metal - ferozni ostali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metal - aluminijumske konzerve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metal - ostali neferozni metali (aluminijum, bakar i dr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompozitni materijali (karton/vosak, karton/aluminijum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fini elementi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

 

UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM

Indeksni broj otpada

Ukupna količina sakupljenog ili preuzetog otpada u izveštajnoj godini (t)

Način određivanja količina

Količina otpada sakupljena iz domaćinstava (t)

Količine otpada sakupljenog iz primarne reciklaže

Predato

Iz kontejnera za primarnu selekciju (t)

Iz reciklažnih dvorišta (t)

Drugih sabirnih mesta (t)

Drugom sakupljaču

Na odlaganje

Na ponovno iskorišćenje

Izvoz

D ili R oznaka

Količina (t)

Naziv i adresa operatera

Broj dozvole operatera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPREMA I MEHANIZACIJA

Oprema za prikupljanje otpada

Broj

Komunalni kontejneri od 5 m3

 

Komunalni kontejneri od 7 m3

 

Komunalni kontejneri od 10 m3

 

Pres ili rolo kontejneri

 

Kontejneri od 1.1 m3

 

Veliki kontejner

 

Druge vrste kontejnera

 

Kante

 

Kontejneri za odvojeno prikupljanje sek. sirovina

 

Kese

 

Oprema za transport otpada

Broj vozila

Autosmećar (rotopres)

 

Autopodizač

 

Kamion

 

Kiper

 

Traktor sa prikolicom

 

Zaprežno vozilo

 

Oprema na deponiji

Broj mašina

Traktor guseničar

 

Kompaktor

 

Druga oprema

Broj mašina

Cisterne za pijaću vodu

 

Cisterne za pranje ulica

 

Vozila za pranje kontejnera

 

Vozila za čišćenje septičkih jama

 

 

PRILOG 3.

 

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O OTPADU

UVOD

Pod otpadom se, prema odredbama Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 88/10), podrazumeva svaki materijal ili predmet koji nastaje u toku obavljanja proizvodne, uslužne ili druge delatnosti, predmeti isključeni iz upotrebe, kao i otpadne materije koje nastaju u potrošnji i koje sa aspekta proizvođača, odnosno potrošača nisu za dalje korišćenje i moraju se odbaciti.

Preduzeća koja proizvode ili upravljaju otpadom imaju obavezu da u svom radu postupaju u skladu sa odredbama ovog zakona i odgovarajućim podzakonskim aktima, i o tome vode dnevne evidencije i godišnje izveštaje i dostavljaju ih nadležnim organima.

Ovo uputstvo namenjeno je pravnim i fizičkim licima koje imaju obavezu vođenja i dostavljanja podataka o otpadu. Odgovornosti i obaveze vezane za upravljanje otpadom su date u Zakonu o upravljanju otpadom u poglavlju 5. i date su za proizvođača proizvoda, proizvođača otpada, vlasnika otpada, prevoznika otpada, operatera postrojenja za tretman otpada, operatera na deponiji, kao i za kvalifikovano lice odgovorno za stručni rad.

Neadekvatno upravljanje otpadom, a posebno njegovo neadekvatno odlaganje može imati značajan negativan uticaj na zdravlje stanovnika i životnu sredinu. Neposredno se javlja uticaj na vazduh, podzemne i površinske vode, zemljište i ugrožavanje bukom.

U materije koje u najvećoj meri zagađuju vazduh, a emituju se sa deponija su azotni i sumporni oksidi, poliaromatični ugljovodonici, dioksini, furani, prašina i teški metali. Sa komunalnih deponija se emituje i deponijski gas, kao proizvod procesa razgradnje odloženog otpada, koji sadrži oko 50% metana, kao jednog od najznačajnijih gasova sa efektom staklene bašte. Pored toga, emituju se i neprijatni mirisi, koji imaju značajan uticaj na kvalitet života u okolini deponija.

Neadekvatno odlaganje otpada na nehigijenskim deponijama dovodi do zagađivanja zemljišta i podzemnih voda. Padavine koje se filtriraju kroz masu otpada rastvaraju štetne materije, čime se zagađuju i zemljište i podzemne vode. Dodatni problem je da zagađivanje tla nema isključivo lokalni karakter, nego dolazi do zagađivanja tla i podzemnih i površinskih voda na širem prostoru, a posredno i do ugrožavanja flore i faune u i na tlu. Kao dodatni problem javlja se zagađivanje zemljišta u okolini, otpadom nošenim vetrom.

Ugrožavanje bukom se javlja tokom izvođenja operacija na deponiji radom građevinskih mašina za raznošenje, ravnanje i zbijanje otpada.

Ne treba zaboraviti da otpad, sam po sebi, predstavlja gubitak materije i energije, ali i da je za njegovo prikupljanje, obradu i odlaganje potrebna velika količina dodatne energije i radne snage.

U principu, ne postoji dokazan direktan i trenutan uticaj otpada na ljudsko zdravlje, ali se indirektno ugrožavanje zdravlja može ispoljiti kroz:

1. raznošenje otpada u neposrednu okolinu vetrom, ali i od strane životinja koje se na deponijama hrane;

2. nekontrolisano izdvajanje gasovitih zagađujućih materija u koncentracijama opasnim po ljudsko zdravlje;

3. širenje neprijatnih mirisa;

4. paljenje otpada i emisija produkata sagorevanja;

5. nekontrolisano prodiranje zagađenih voda sa deponije i ugrožavanje bunara i vodotoka u široj okolini.

U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, otpad se deli na:

1) komunalni otpad (kućni otpad);

2) komercijalni otpad;

3) industrijski otpad.

U zavisnosti od opasnih karakteristika koje utiču na zdravlje ljudi i životnu sredinu, otpad može biti:

1) inertni;

2) neopasan;

3) opasan.

Otpad se razvrstava prema Katalogu otpada, koji predstavlja zbirnu listu neopasnog i opasnog otpada prema mestu nastanka, poreklu i prema predviđenom načinu postupanja. Metodološki pristup razvrstavanja je usklađen s evropskim katalogom otpada (European List of Waste).

Katalog otpada sadrži popis više od 800 vrsta otpada sistematizovanih u 20 grupa prema osobinama i mestu nastanka. Od tih dvadeset grupa veći deo se zasniva na delatnostima u kojima otpad nastaje, dok se neke grupe zasnivaju na materijalima ili procesima.

Vlasnik otpada, odnosno operater, dužan je da klasifikuje otpad na propisan način, u skladu sa zakonom. Tačno određivanje vrste otpada je važan korak jer se na osnovu tog podatka zasniva optimalno postupanje sa tom vrstom otpada.

Osnovni principi klasifikacije otpada dati su u Pravilniku o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Službeni glasnik RS", br. 56/10), a detaljna metodologija za klasifikaciju i davanje ključnih brojeva otpadu dat je u posebnoj publikaciji pod nazivom "KATALOG OTPADA - Uputstvo za određivanje indeksnih brojeva otpada" u izdanju Agencije za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Agencija). Publikacija se nalazi na internet stranici Agencije www.sepa.gov.rs.

VOĐENJE I DOSTAVLJANJE PODATAKA O OTPADU

Članom 75. Zakona o upravljanju otpadom regulisan je postupak izveštavanja, čime je predviđena obaveza vođenja dnevne evidencije o otpadu i godišnje izveštavanje.

Proizvođač i vlasnik otpada, izuzev domaćinstva, dužan je da vodi i čuva dnevnu evidenciju o otpadu i dostavlja redovni godišnji izveštaj Agenciji. Izveštaj sadrži podatke o: vrsti, količini, poreklu, karakterizaciji i klasifikaciji, sastavu, skladištenju, transportu, uvozu, izvozu, tretmanu i odlaganju nastalog otpada, kao i otpada primljenog u postrojenje za upravljanje otpadom. I proizvođač i vlasnik otpada imaju obavezu da osnovna dokumenta i podatke iz izveštaja čuvaju najmanje pet godina.

Jedinica lokalne samouprave vodi i čuva evidenciju o prikupljenom komunalnom otpadu, kao i popis neuređenih deponija i podatke o tome dostavlja Agenciji.

Na osnovu prikupljenih podataka u Agenciji se vode baze podataka i izgrađuje informacioni sistem o upravljanju otpadom kao podsistem informacionog sistema životne sredine Republike Srbije u cilju praćenja tokova otpada, nadzora nad primenom propisa, izrade izveštaja i proračun indikatora na nacionalnom i međunarodnom nivou: Na osnovu ovih podataka, donose se i strateška dokumenta i planovi, kao i ocene primenjenih mera na području upravljanja otpadom.

U slučaju neispunjenja zahteva vezanih za izveštavanje, članom 90. ovog zakona, predviđene su prekršajne kazne.

Sistem izveštavanja i informacioni sistem upravljanja otpadom uspostavljeni ovim pravilnikom omogućuju praćenje tokova otpada na području Republike Srbije, kao i pri prekograničnom transportu otpada. Pored toga, analizom prikupljenih podataka moguće je dobiti jasnu sliku o stanju upravljanja otpadom u našoj zemlji, izraditi potrebne izveštaje o generisanju, skladištenju, tretmanu, odlaganju, uvozu i izvozu otpada na nacionalnom ili međunarodnom nivou.

ZAKONSKA REGULATIVA I DOKUMENTI NEOPHODNI ZA VOĐENJE PODATAKA I PRIPREMU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA

1.

Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS", broj 114/13)

2.

Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS", broj 114/13)

3.

Pravilnik o kategorijama, klasifikaciji i ispitivanju otpada ("Službeni glasnik RS", broj 56/10)

 

q Katalog otpada

 

q Q lista

 

q H lista

 

q Y lista

 

q C lista

 

q Opasne karakteristike

 

q D i R lista

4.

Uredba o listama otpada za prekogranično kretanje ("Sl. glasnik RS", broj 60/09)

5.

Uputstvo - KATALOG OTPADA, Uputstvo za određivanje indeksnih brojeva otpada

6.

Uputstvo za određivanje oznaka postupaka ponovnog iskorišćenja (R) i odlaganje otpada (D)

7.

Zakon o carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/05, 61/07 i 5/09)

8.

Sistematski spisak naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama, Republički zavod za statistiku

9.

Spisak opština po okruzima sa matičnim brojevima opština i šiframa okruga, Republički zavod za statistiku

10.

Šifarnik delatnosti, Republički zavod za statistiku

11.

JCI, Jedinstvena carinska isprava za svaki prekogranični transport otpada

12.

Dozvola za sakupljanje otpada ukoliko se preduzeće bavi sakupljanjem otpada

13.

Dozvola za odlaganje otpada ukoliko se preduzeće bavi odlaganjem otpada

14.

Dozvola za tretman otpada ukoliko se preduzeće bavi ponovnim iskorišćenjem otpada

15.

Dozvola za izvoz ukoliko se preduzeće bavi izvozom otpada

16.

Dozvola za uvoz ukoliko se preduzeće bavi uvozom otpada

17.

Dozvola za transport otpada špeditera.

NAČIN POPUNJAVANJA OBRAZACA

Popunjavanje obrazaca ima za cilj pravilno i efikasno formiranje i vođenje sistema praćenja i evidencije o upravljanju otpadom u preduzećima koja imaju obavezu godišnjeg izveštavanja. Formiranje ovog sistema zahteva značajno angažovanje zaposlenih u svim radnim jedinicama preduzeća od nabavke i komercijale do proizvodnje i prodaje, ali jednom uveden sistem se lako održava uspostavljanjem jasne procedure vođenja podataka i određivanje zadužene osobe ili osoba za te aktivnosti.

Pravilnikom je predviđeno da podatke dostavljaju:

1. Proizvođači otpada,

2. Operateri postrojenja za odlaganje otpada,

3. Operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada,

4. Izvoznici otpada,

5. Uvoznici otpada,

6. Sakupljači i drugi vlasnici otpada.

Na ovaj način su pripremljeni i odgovarajući obrasci godišnjeg izveštaja, kao što je dato u tabeli 1.

Tabela 1. Obrasci godišnjeg izveštaja

Red.
Br.

Oznaka
obrasca

Naziv obrasca
godišnjeg izveštaja

Ko popunjava obrazac

1.

GIO1

Godišnji izveštaj o upravljanju otpadom proizvođača otpada

- Proizvođači otpada za generisani otpad
- Operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada za rezidualni otpad koji nastaje tokom tehnološkog procesa prerade otpada

2.

GIO2

Godišnji izveštaj o upravljanju otpadom operatera postrojenja za odlaganje otpada

- Operateri postrojenja za odlaganje otpada za sakupljeni i odloženi otpad

3.

GIO3

Godišnji izveštaj o upravljanju otpadom operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada

- Operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada za prikupljeni i prerađeni otpad

4.

GIO4

Godišnji izveštaj o upravljanju otpadom izvoznika otpada

- Izvoznici otpada za izvezene količine otpada

5.

GIO5

Godišnji izveštaj o upravljanju otpadom uvoznika otpada

- Uvoznici otpada za uvezene količine otpada

6.

GIO6

Godišnji izveštaj o upravljanju otpadom sakupljača i drugih vlasnika otpada

- Sakupljači i drugi vlasnici otpada

7.

KOM 1

Godišnji izveštaj o komunalnom otpadu

- JKP koja se bave sakupljanjem komunalnog otpada

U daljem tekstu su prikazani svi navedeni obrasci i data detaljna uputstva za popunjavanje svakog obrasca posebno.

Radi što boljeg objašnjenja pojedinih polja i što preciznijeg i tačnijeg podatka koji je potrebno uneti, u ovom uputstvu se koriste tri oznake, koje imaju za cilj da usredsrede pažnju čitaoca na važnost prikazanih informacija.

Vrlo važna informacija, neophodna za pravilno popunjavanje obrazaca.

Upućuje na dodatne informacije koje se nalaze u drugim dokumentima.

Daje objašnjenje, kako najefikasnije dobiti potrebne podatke.

OPŠTI ZAHTEVI VEZANI ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA

Obrasci se popunjavaju isključivo računarom. Svi obrasci su urađeni u Microsoft Office 2003 Excel programu.

Obrasci izveštaja se dostavljaju Agenciji na sledeći način:

 

■ jedan elektronski popunjen komplet obrazaca (Excell fajlovi) na e-mail adresu Agencije ili na kompakt disku, bez potpisa i overe.

 

■ odštampan elektronski popunjeni komplet obrazaca u papirnoj formi, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica na poštansku adresu Agencije.

Preduzeća dostavljaju obrasce izveštaja najkasnije do 31. marta tekuće godine sa podacima za prethodnu godinu.

Od izuzetno velike važnosti je primena odgovarajućih mernih jedinica. Otpad se, bez obzira na vrstu i agregatno stanje, uvek prikazuje u tonama.

Obrasci godišnjeg izveštaja se sastoje od više strana. U Microsoft Office 2003 Excel programu oznake strana se nalaze na dnu ekrana i označene su Strana 1. Strana 2. itd.

Podatke je moguće dobiti merenjem, proračunom ili procenom. Podatak dobijen merenjem je najbolji i najkvalitetniji, dok podatak dobijen procenom može biti uvek predmet dodatne analize i uspostavljanja efikasnijih metoda određivanja.

Broj dozvole operatera za aktivnosti za koje se izdaje dozvola je neophodan podatak za popunjavanje obrazaca. Prema odredbama Zakona o upravljanju otpadom, svaki vlasnik otpada, osim proizvođača otpada dužan je da ima dozvolu. Zabranjena je predaja otpada preduzećima ili licima koji ne poseduju ovu dozvolu.

Obrazac godišnjeg izveštaja proizvođača otpada

Obrazac godišnjeg izveštaja proizvođača otpada popunjavaju sva preduzeća koja u toku odvijanja radnog procesa proizvode otpad i u strukturi izveštavanja o otpadu označeni su sa GIO 1. Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada.

GIO 1. Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada

GIO 1. Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada, prikazan je po stranama i popunjavaju ga proizvođači otpada godišnje, za svaku vrstu otpada posebno.

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA GIO1 - Strana 1.

Naziv polja

Objašnjenje polja

 

PODACI O PREDUZEĆU

Poreski identifikacioni broj (PIB)

Uneti poreski identifikacioni broj preduzeća (9 cifara)

Matični broj preduzeća

Uneti matični broj preduzeća (8 cifara)

Pun naziv preduzeća

Uneti pun naziv preduzeća

Mesto

Uneti mesto u kome se preduzeće nalazi

Šifra mesta

Uneti šifru mesta

Obavezno pogledati - Sistematski spisak naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama, Republičkog zavoda za statistiku.

Potrebno je pronaći naziv opštine u Sistematskom spisku naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama i u okviru nje naći naziv mesta, u koloni pored se nalazi šifra mesta

Poštanski broj

Uneti poštanski broj mesta

Ulica i broj

Uneti ulicu i broj preduzeća

Telefon

Uneti telefonski broj preduzeća

Telefaks

Uneti broj telefaksa

E mail

Uneti E mail adresu preduzeća

Opština

Uneti naziv opštine u kojoj se preduzeće nalazi

Šifra opštine

Uneti šifru opštine u kojoj se preduzeće nalazi

Obavezno pogledati - Spisak opština po okruzima sa matičnim brojevima opština i šiframa okruga, Republičkog zavoda za statistiku.

Potrebno je pronaći naziv opštine u Spisku opština po okruzima sa matičnim brojevima opština i šiframa okruga i u koloni pored se nalazi šifra opštine

Šifra pretežne delatnosti

Uneti šifru pretežne delatnosti preduzeća

Obavezno pogledati - Šifarnik delatnosti Republičkog zavoda za statistiku

Šifra pretežne delatnosti se nalazi u registraciji preduzeća ili šifarniku preduzeća. Napisati onu šifru koja najbolje opisuje delatnost u toku čijeg odvijanja se proizvodi otpad

PODACI O ODGOVORNOM LICU

Ime i prezima

Uneti ime i prezime odgovornog lica

Odgovorno lice je lice koje ima pravo potpisa (direktor, upravnik i sl.)

Funkcija

Uneti funkciju odgovornog lica

Telefon

Uneti telefon odgovornog lica

PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Ime i prezime

Uneti ime i prezime lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću

Lice odgovorno za upravljanje otpadom je lice ovlašćeno od strane odgovornog lica preduzeća

Funkcija

Uneti funkciju lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću

Telefon

Uneti telefon lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću

E mail

Uneti E mail adresu lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA GIO1 - Strana 2.

Naziv polja

Objašnjenje polja

VRSTE I KLASIFIKACIJA OTPADA

Mesto nastanka otpada

Upisati tehnološki proces, pogon i dr. gde se otpad stvara

Geografske koordinate lokacije otpada

Upisati geografske koordinate (širinu i dužinu) gde se otpad nalazi

Vrsta otpada

Upisati da li je otpad komercijalni ili industrijski

Opis otpada

Upisati opis otpada: šta otpad pretežno sadrži, koje su prateće primese, u kom je agregatnom stanju, kakvog je oblika i slično

Naziv otpada

Upisati naziv otpada u skladu sa katalogom otpada koji je sastavni deo Pravilnika o kategorijama, klasifikaciji i ispitivanju otpada

Obavezno pogledati Pravilnik o kategorijama, klasifikaciji i ispitivanju otpada (u daljem tekstu: Pravilnik o kategorijama otpada)

Kategorija otpada Q - lista

Upisati kojoj kategoriji otpada pripada sa Q liste koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada

Obavezno pogledati Pravilnik o kategorijama otpada

Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada

Upisati Indeksni broj otpada odnosno Oznaku otpada iz Kataloga otpada, koji je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada

Upisati samo jedan indeksni broj iz Kataloga otpada kojim se otpad detaljno opisuje

 

Obavezno pogledati:

■ Pravilnik o kategorijama otpada i

■ Uputstvo - KATALOG OTPADA, Uputstvo za određivanje indeksnih brojeva otpada

Karakter otpada

Označiti u odgovarajućem polju sa X da li je otpad inertan, neopasan ili opasan

Izveštaj o ispitivanju otpada

Upisati broj izveštaja o ispitivanju otpada i datum njegovog izdavanja

Oznaka opasne karakteristike otpada

■ Upisati oznaku opasne karakteristike otpada sa H liste, koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada.

■ Može biti više H oznaka, predviđen je unos maksimalno 3 oznake.

Odnosi se samo na opasan otpad

Obavezno pogledati Pravilnik o kategorijama otpada

Kategorija opasnog otpada prema poreklu i sastavu

■ Upisati kategoriju opasnog otpada prema poreklu i sastavu sa C liste, koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada.

■ Može biti više Y oznaka, predviđen je unos maksimalno 3 oznake.

Odnosi se samo na opasan otpad

Obavezno pogledati Pravilnik o kategorijama otpada

Fizičko stanje otpada

Označiti u odgovarajućem polju sa X da li je otpad čvrsta materija-prah, čvrsta materija-komadi, viskozna pasta, tečna materija ili talog

Komponente koje otpad čine opasnim

Upisati CAS broj komponenti koje čine otpad opasnim, njihov tačan hemijski naziv i udeo opasnih materija u kilogramima po kilogramu otpada

CAS registarski broj (CAS registry numbers) je jedinstven numerički identifikator hemijskih jedinjenja, polimera, bioloških komponenata, smeša i legura. U literaturi na engleskom može stajati 'CAS numbers, CAS RNs ili CAS #s.

CAS registarski broj je razdvojen crticama u tri dela; prvi deo sadrži do šest cifara, drugi dve, a treći jednu cifru koja služi kao proverna cifra. Brojevi se dodeljuju u rastućem poretku, i nemaju nikakvog bitnog značenja.

KOLIČINE OTPADA

Količina proizvedenog otpada u izveštajnoj godini (t)

Upisati ukupno proizvedenu količinu otpada u tonama u izveštajnoj godini

Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu

Stanje privremenog skladišta na dan

Upisati količine otpada na privremenom skladištu 1. januara izveštajne godine i količine otpada na privremenom skladištu 31. decembra izveštajne godine

Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu

Način određivanja količina otpada

Navesti da li su upisane količine otpada u prethodnom polju određene:

1-merenjem

2-proračunom

3-procenom

Uneti jedan od brojeva od 1 do 3

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA GIO1 - Strana 3.

Naziv polja

Objašnjenje polja

NAČIN UPRAVLJANJA OTPADOM

Broj dokumenta o kretanju otpada / opasnog otpada

Upisati broj Dokumenta o kretanju otpada (ukoliko je otpad neopasan) ili broj Dokumenta o kretanju opasnog otpada (ukoliko je otpad opasan), za svaku pojedinačnu isporuku otpada na koju se taj Dokument odnosi

Datum predaje otpada prevozniku

Upisati datum kada je otpad predat prevozniku otpada

TRANSPORT OTPADA

Naziv prevoznika otpada

Upisati naziv prevoznika otpada

Broj dozvole za prevoz opasnih materija

Upisati broj dozvole prevoznika za prevoz opasnih materija

Tip prevoznog sredstva

Upisati tip prevoznog sredstva (kamion, brod, voz i dr.)

SKLADIŠTENJE OTPADA

Naziv postrojenja za skladištenje otpada

Upisati naziv postrojenja gde je otpad uskladišten

Broj dozvole

Upisati broj dozvole preduzeća za skladištenje otpada

Otpad predat na skladištenje

■ Upisati koja je količina otpada u tonama odložena na skladište.

■ Ukoliko je otpad odložen upisati kojim postupkom je odložen u skladu sa D listom, koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada

Upisati samo jednu oznaku iz D liste koja najbolje opisuje način odlaganja

Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu

 

Obavezno pogledati:

■ Pravilnik o kategorijama otpada i

■ Uputstvo za određivanje postupaka ponovnog iskorišćenja (R) i odlaganja otpada (D)

ODLAGANJE/TRETMAN OTPADA

Naziv postrojenja za odlaganje / tretman otpada

Upisati naziv postrojenja za odlaganje otpada (ukoliko se otpad odlaže), tj. naziv postrojenja za tretman otpada (ukoliko se otpad tretira)

Broj dozvole

Upisati broj dozvole preduzeća za odlaganje otpada ukoliko se otpad odlaže, odnosno broj dozvole preduzeća za tretman otpada ukoliko se otpad tretira

Otpad predat na odlaganje

■ Ukoliko je otpad odložen upisati koja je količina otpada odložena u tonama.

■ Upisati kojim postupkom je otpad odložen u skladu sa D listom, koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada

Upisati samo jednu oznaku iz D liste koja najbolje opisuje način odlaganja

Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu

 

Obavezno pogledati:

■ Pravilnik o kategorijama otpada i

■ Uputstvo za određivanje postupaka ponovnog iskorišćenja (R) i odlaganja otpada (D)

Otpad predat na tretman

Ukoliko je otpad tretiran upisati koja je količina otpada tretirana u tonama.

Upisati kojim postupkom je otpad tretiran u skladu sa R listom, koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada

Upisati samo jednu oznaku iz R liste koja najbolje opisuje način ponovnog iskorišćenja

Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu

 

Obavezno pogledati:

■ Pravilnik o kategorijama otpada i

■ Uputstvo za određivanje postupaka ponovnog iskorišćenja (R) i odlaganja otpada (D)

IZVOZ OTPADA

Zemlja izvoza

Upisati u koju se zemlju otpad izvozi

Količina izvezenog otpada (t)

Upisati količinu otpada koja je izvezena u tonama

Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu

D ili R oznaka

■ Ukoliko je u zemlji izvoza predviđeno da se otpad odlaže, upisati kojim postupkom će se otpad odlagati u skladu sa D listom, koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada.

■ Ukoliko je u zemlji izvoza predviđeno da se otpad tretira, upisati kojim postupkom će se otpad tretirati u skladu sa R listom, koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada.

Upisati samo jednu oznaku iz D ili R liste koja najbolje opisuje način ponovnog iskorišćenja ili odlaganja

 

Obavezno pogledati:

■ Pravilnik o kategorijama otpada i

■ Uputstvo za određivanje postupaka ponovnog iskorišćenja (R) i odlaganja otpada (D)

Naziv i adresa postrojenja za odlaganje / tretman otpada

Upisati naziv i adresu postrojenja u zemlji izvoza za odlaganje otpada (ukoliko se otpad odlaže), tj. naziv i adresu postrojenja za tretman otpada (ukoliko se otpad tretira)

Obrazac godišnjeg izveštaja o otpadu operatera postrojenja za odlaganje otpada

Obrazac godišnjeg izveštaja operatera postrojenja za odlaganje otpada popunjavaju sva preduzeća koja se bave odlaganjem otpada i u strukturi izveštavanja o otpadu označen je sa GIO 2. Godišnji izveštaj o otpadu operatera postrojenja za odlaganje otpada.

GIO 2. Godišnji izveštaj o otpadu operatera postrojenja za odlaganje otpada

Godišnji izveštaj o otpadu operatera postrojenja za odlaganje otpada, prikazan je po stranama i popunjavaju ga operateri postrojenja za odlaganje otpada

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA GIO2 - Strana 1.

Naziv polja

Objašnjenje polja

PODACI O PREDUZEĆU

Poreski identifikacioni broj (PIB)

Uneti poreski identifikacioni broj preduzeća (9 cifara)

Matični broj preduzeća

Uneti matični broj preduzeća (8 cifara)

Pun naziv preduzeća

Uneti pun naziv preduzeća

Mesto

Uneti mesto u kome se preduzeće nalazi

Šifra mesta

Uneti šifru mesta

Obavezno pogledati - Sistematski spisak naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama, Republičkog zavoda za statistiku.

Potrebno je pronaći naziv opštine u Sistematskom spisku naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama i u okviru nje naći naziv mesta, u koloni pored se nalazi šifra mesta

Poštanski broj

Uneti poštanski broj mesta

Ulica i broj

Uneti ulicu i broj preduzeća

Telefon

Uneti telefonski broj preduzeća

Telefaks

Uneti broj telefaksa

E mail

Uneti E mail adresu preduzeća

Opština

Uneti naziv opštine u kojoj se preduzeće nalazi

Šifra opštine

Uneti šifru opštine u kojoj se preduzeće nalazi

Obavezno pogledati - Spisak opština po okruzima sa matičnim brojevima opština i šiframa okruga, Republičkog zavoda za statistiku.

Potrebno je pronaći naziv opštine u Spisku opština po okruzima sa matičnim brojevima opština i šiframa okruga i u koloni pored se nalazi šifra opštine

Šifra pretežne delatnosti

Uneti šifru pretežne delatnosti preduzeća

Obavezno pogledati - Šifarnik delatnosti Republičkog zavoda za statistiku

Šifra pretežne delatnosti se nalazi u registraciji preduzeća ili šifarniku preduzeća. Napisati onu šifru koja najbolje opisuje delatnost u toku čijeg odvijanja se proizvodi otpad

PODACI O ODGOVORNOM LICU

Ime i prezime

Uneti ime i prezime odgovornog lica

Odgovorno lice je lice koje ima pravo potpisa (direktor, upravnik i sl.)

Funkcija

Uneti funkciju odgovornog lica

Telefon

Uneti telefon odgovornog lica

PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Ime i prezime

Uneti ime i prezime lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću

Lice odgovorno za upravljanje otpadom je lice ovlašćeno od strane odgovornog lica preduzeća

Funkcija

Uneti funkciju lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću

Telefon

Uneti telefon lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću

E mail

Uneti E mail adresu lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću

PODACI O DOZVOLI ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Broj dozvole

Upisati broj dozvole

Datum izdavanja

Uneti datum izdavanja dozvole

Dozvola važi do

Uneti datum kada prestaje važenje dozvole

PODACI O DEPONIJAMA U VLASNIŠTVU PREDUZEĆA

Lokacija deponije

Upisati adresu, mesto, opštinu na čijoj se teritoriji nalazi deponija

Klasa deponije

Upisati kojoj klasi pripada deponija na koju je izvršeno odlaganje otpada:

1. Deponija inertnog otpada

2. Deponija neopasnog otpada

3. Deponija opasnog otpada

Uneti jedan od brojeva od 1 do 3

Geografske koordinate lokacije deponije

Upisati geografske koordinate (širinu i dužinu) gde se deponija nalazi

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA GIO2 - Strana 2.

Naziv polja

Objašnjenje polja

KOLIČINE PREUZETOG OTPADA ZA ODLAGANJE

Oznaka otpada iz Kataloga otpada

Upisati indeksni broj otpada odnosno Oznaku otpada iz Kataloga otpada, koji je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada

Upisati samo jedan indeksni broj kojim se otpad detaljno opisuje

 

Obavezno pogledati:

■ Pravilnik o kategorijama otpada i

■ Uputstvo - KATALOG OTPADA, Uputstvo za određivanje indeksnih brojeva otpada

Količina ove vrste otpada preuzete u izveštajnoj godini

Upisati količinu ove vrste otpada u tonama koja je preuzeta od drugih preduzeća u izveštajnoj godini

Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu

Ukupna količina ove vrste otpada odložena u toku izveštajne godine

Upisati koja je ukupna (zbirna) količina ove vrste otpada u tonama koja je odložena u toku izveštajne godine

Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu

Stanje na deponiji na dan u izveštajnoj godini

Upisati količine otpada u tonama na privremenom skladištu 1. januara izveštajne godine i količine otpada u tonama na privremenom skladištu 31. decembra izveštajne godine

Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu

ODLAGANJE PREUZETOG OTPADA

Količina otpada za odlaganje (Oznaka D1) (t)

Ukoliko je u postupku odlaganja, otpad odložen u zemljište ili na zemljište (što odgovara oznaci D1 D Liste koja je sastavni deo Pravilnika o klasifikaciji otpada), onda upisati koja je količina tog otpada odložena u tonama

Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu

Količina otpada za spaljivanje (bez proizvodnje energije) (Oznaka D10) (t)

Ukoliko je u postupku odlaganja, otpad predviđen za spaljivanje, bez proizvodnje energije (što odgovara oznaci D10 D Liste koja je sastavni deo Pravilnika o klasifikaciji otpada), onda upisati koja je količina tog otpada spaljena u tonama

Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu

Drugi postupak odlaganja (D) (t)

Ukoliko je preuzeti otpad odložen drugim postupkom pored navedenih (odložen u zemljište ili na zemljište oznaka D1 ili otpad predviđen za spaljivanje, bez proizvodnje energije oznaka D10), upisati oznaku tog postupka (D2 - D9, ili D11-D15) sa D Liste koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada, kao i količinu otpada u tonama koji je tim postupkom odložen

Upisati samo jednu oznaku iz D liste koja najbolje opisuje način odlaganja

Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu

 

Obavezno pogledati:

■ Pravilnik o kategorijama otpada i

■ Uputstvo za određivanje postupaka ponovnog iskorišćenja (R) i odlaganja otpada (D)

Drugi postupak odlaganja (D) (t)

Ukoliko je preuzeti otpad odložen drugim postupkom pored navedenih (odložen u zemljište ili na zemljište oznaka D1 ili otpad predviđen za spaljivanje, bez proizvodnje energije oznaka D10), upisati oznaku tog postupka sa D Liste koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada, kao i količinu otpada u tonama koji je tim postupkom odložen

Upisati samo jednu oznaku iz D liste koja najbolje opisuje način odlaganja

Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu

 

Obavezno pogledati:

■ Pravilnik o kategorijama otpada i

■ Uputstvo za određivanje postupaka ponovnog iskorišćenja (R) i odlaganja otpada (D)

Obrazac godišnjeg izveštaja o otpadu operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada

Obrazac godišnjeg izveštaja operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada popunjavaju sva preduzeća koja se bave ponovnim iskorišćenjem otpada i u strukturi izveštavanja o upravljanju otpadom označeni su sa GIO 3. Godišnji izveštaj o otpadu operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada.

GIO 3. Godišnji izveštaj o otpadu operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada

Obrazac Godišnjeg izveštaja o otpadu operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada posebno dat je po stranama i popunjava ga operater postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada za svaku vrstu otpada.

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA GIO3 - Strana 1.

Naziv polja

Objašnjenje polja

PODACI O PREDUZEĆU

Poreski identifikacioni broj (PIB)

Uneti poreski identifikacioni broj preduzeća (9 cifara)

Matični broj preduzeća

Uneti matični broj preduzeća (8 cifara)

Pun naziv preduzeća

Uneti pun naziv preduzeća

Mesto

Uneti mesto u kome se preduzeće nalazi

Šifra mesta

Uneti šifru mesta

Obavezno pogledati - Sistematski spisak naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama, Republičkog zavoda za statistiku

Potrebno je pronaći naziv opštine u Sistematskom spisku naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama i u okviru nje naći naziv mesta, u koloni pored se nalazi šifra mesta

Poštanski broj

Uneti poštanski broj mesta

Ulica i broj

Uneti ulicu i broj preduzeća

Telefon

Uneti telefonski broj preduzeća

Telefaks

Uneti broj telefaksa

E mail

Uneti E mail adresu preduzeća

Opština

Uneti naziv opštine u kojoj se preduzeće nalazi

Šifra opštine

Uneti šifru opštine u kojoj se preduzeće nalazi

Obavezno pogledati - Spisak opština po okruzima sa matičnim brojevima opština i šiframa okruga, Republičkog zavoda za statistiku

Potrebno je pronaći naziv opštine u Spisku opština po okruzima sa matičnim brojevima opština i šiframa okruga i u koloni pored se nalazi šifra opštine

Šifra pretežne delatnosti

Uneti šifru pretežne delatnosti preduzeća

Obavezno pogledati - Šifarnik delatnosti Republičkog zavoda za statistiku

Šifra pretežne delatnosti se nalazi u registraciji preduzeća ili šifarniku preduzeća. Napisati onu šifru koja najbolje opisuje delatnost u toku čijeg odvijanja se proizvodi otpad

PODACI O ODGOVORNOM LICU

Ime i prezime

Uneti ime i prezime odgovornog lica

Odgovorno lice je lice koje ima pravo potpisa (direktor, upravnik i sl.)

Funkcija

Uneti funkciju odgovornog lica

Telefon

Uneti telefon odgovornog lica

PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Ime i prezime

Uneti ime i prezime lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću

Lice odgovorno za upravljanje otpadom je lice ovlašćeno od strane odgovornog lica preduzeća

Funkcija

Uneti funkciju lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću

Telefon

Uneti telefon lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću

E mail

Uneti E mail adresu lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću

PODACI O DOZVOLI ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Broj dozvole

Upisati broj dozvole

Datum izdavanja

Uneti datum izdavanja dozvole

Dozvola važi do

Uneti datum kada prestaje važenje dozvole

PODACI O POSTROJENJIMA ZA PONOVNO ISKORIŠĆENJE OTPADA U VLASNIŠTVU PREDUZEĆA

Lokacija postrojenja

Upisati adresu, mesto, opštinu na čijoj se teritoriji nalazi postrojenje

Geografske koordinate lokacije postrojenja

Upisati geografske koordinate (širinu i dužinu) gde se postrojenje nalazi

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA GIO3 - Strana 2.

Naziv polja

Objašnjenje polja

KOLIČINE PREUZETOG OTPADA ZA PONOVNO ISKORIŠĆENJE

Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada

Upisati indeksni broj otpada odnosno Oznaku otpada iz Kataloga otpada, koji je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada

Upisati samo jedan indeksni broj kojim se otpad detaljno opisuje

 

Obavezno pogledati:

■ Pravilnik o kategorijama otpada i

■ Uputstvo - KATALOG OTPADA, Uputstvo za određivanje indeksnih brojeva otpada

Količine ove vrste otpada preuzete u izveštajnoj godini

Upisati količinu ove vrste otpada u tonama koja je preuzeta od drugih preduzeća u izveštajnoj godini

Količine unete isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu

Ukupna količina ove vrste otpada tretirana u toku izveštajne godine

Upisati koja je ukupna (zbirna) količina ove vrste otpada u tonama koja je tretirana u toku izveštajne godine

Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu

Stanje privremenog skladišta na dan u izveštajnoj godini

Upisati količine otpada u tonama na privremenom skladištu 1. januara izveštajne godine i količine otpada u tonama na privremenom skladištu 31. decembra izveštajne godine

Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu

PONOVNO ISKORIŠĆENJE PREUZETOG OTPADA

Količina spaljenog otpada uz proizvodnju energije (Oznaka R1) (t)

Ukoliko je u postupku ponovnog iskorišćenja preuzetog otpada, otpad spaljen uz proizvodnju energije (što odgovara oznaci R1 R Liste koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada, onda upisati koja je količina tog otpada spaljena u tonama

Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu

 

Obavezno pogledati:

■ Pravilnik o kategorijama otpada i

■ Uputstvo za određivanje postupaka ponovnog iskorišćenja (R) i odlaganja otpada (D)

Količina kompostiranog otpada (Oznaka R3) (t)

Ukoliko je u postupku ponovnog iskorišćenja preuzetog otpada, otpad kompostiran (što odgovara oznaci R3 R Liste koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada, onda upisati koja je količina tog otpada kompostirana u tonama

Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu

 

Obavezno pogledati:

■ Pravilnik o kategorijama otpada i

■ Uputstvo za određivanje postupaka ponovnog iskorišćenja (R) i odlaganja otpada (D)

Drugi postupak ponovnog iskorišćenja (R)

Ukoliko je preuzeti otpad ponovno iskorišćen drugim postupkom pored navedenih (spaljivanje uz proizvodnju energije i kompostiranje), upisati oznaku tog postupka sa R Liste koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada, kao i količinu otpada u tonama koji je tim postupkom ponovno iskorišćen

Upisati samo jednu oznaku iz R liste koja najbolje opisuje način ponovnog iskorišćenja

Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu

 

Obavezno pogledati:

■ Pravilnik o kategorijama otpada i

■ Uputstvo za određivanje postupaka ponovnog iskorišćenja (R) i odlaganja otpada (D)

Drugi postupak ponovnog iskorišćenja (R)

Ukoliko je preuzeti otpad ponovno iskorišćen drugim postupkom pored navedenih (spaljivanje uz proizvodnju energije i kompostiranje), upisati oznaku tog postupka sa R Liste koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada, kao i količinu otpada u tonama koji je tim postupkom ponovno iskorišćen

Upisati samo jednu oznaku iz R liste koja najbolje opisuje način ponovnog iskorišćenja

Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu

 

Obavezno pogledati:

■ Pravilnik o kategorijama otpada i

■ Uputstvo za određivanje postupaka ponovnog iskorišćenja (R) i odlaganja otpada (D)

Obrazac godišnjeg izveštaja o otpadu izvoznika otpada

Obrazac godišnjeg izveštaja o otpadu izvoznika otpada popunjavaju sva preduzeća koja se bave njegovim izvozom i u strukturi izveštavanja o otpadu označen je sa GIO 4. Godišnji izveštaj o otpadu izvoznika otpada.

GIO 4. Godišnji izveštaj o otpadu izvoznika otpada

Obrazac Godišnjeg izveštaja o otpadu izvoznika otpada dat je po stranama i popunjava ga izvoznik otpada.

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA GIO4 - Strana 1

Naziv polja

Objašnjenje polja

PODACI O PREDUZEĆU

Poreski identifikacioni broj (PIB)

Uneti poreski identifikacioni broj preduzeća (9 cifara)

Matični broj preduzeća

Uneti matični broj preduzeća (8 cifara)

Pun naziv preduzeća

Uneti pun naziv preduzeća

Mesto

Uneti mesto u kome se preduzeće nalazi

Šifra mesta

Uneti šifru mesta

Obavezno pogledati - Sistematski spisak naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama, Republičkog zavoda za statistiku.

Potrebno je pronaći naziv opštine u Sistematskom spisku naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama i u okviru nje naći naziv mesta, u koloni pored se nalazi šifra mesta

Poštanski broj

Uneti poštanski broj mesta

Ulica i broj

Uneti ulicu i broj preduzeća

Telefon

Uneti telefonski broj preduzeća

Telefaks

Uneti broj telefaksa

E mail

Uneti E mail adresu preduzeća

Opština

Uneti naziv opštine u kojoj se preduzeće nalazi

Šifra opštine

Uneti šifru opštine u kojoj se preduzeće nalazi

Obavezno pogledati - Spisak opština po okruzima sa matičnim brojevima opština i šiframa okruga, Republičkog zavoda za statistiku.

Potrebno je pronaći naziv opštine u Spisku opština po okruzima sa matičnim brojevima opština i šiframa okruga i u koloni pored se nalazi šifra opštine

Šifra pretežne delatnosti

Uneti šifru pretežne delatnosti preduzeća

Obavezno pogledati - Šifarnik delatnosti Republičkog zavoda za statistiku

Šifra pretežne delatnosti se nalazi u registraciji preduzeća ili šifarniku preduzeća. Napisati onu šifru koja najbolje opisuje delatnost u toku čijeg odvijanja se proizvodi otpad

PODACI O ODGOVORNOM LICU

Ime i prezime

Uneti ime i prezime odgovornog lica

Odgovorno lice je lice koje ima pravo potpisa (direktor, upravnik i sl.)

Funkcija

Uneti funkciju odgovornog lica

Telefon

Uneti telefon odgovornog lica

PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Ime i prezime

Uneti ime i prezime lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću

Lice odgovorno za upravljanje otpadom je lice ovlašćeno od strane odgovornog lica preduzeća

Funkcija

Uneti funkciju lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću

Telefon

Uneti telefon lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću

E mail

Uneti E mail adresu lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću

PODACI O DOZVOLI ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Broj dozvole

Upisati broj dozvole

Datum izdavanja

Uneti datum izdavanja dozvole

Dozvola važi do

Uneti datum kada prestaje važenje dozvole

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA GIO4 - Strana 2

Naziv polja

Objašnjenje polja

IZVOZ OTPADA

Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada

Upisati indeksni broj otpada odnosno Oznaku otpada iz Kataloga otpada, koji je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada

Upisati samo jedan indeksni broj kojim se otpad detaljno opisuje

 

Obavezno pogledati:

■ Pravilnik o kategorijama otpada i

■ Uputstvo - KATALOG OTPADA, Uputstvo za određivanje indeksnih brojeva otpada

Količina izvezenog otpada (t)

Upisati količinu otpada koja je izvezena u tonama

Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu

Broj dozvole za izvoz

Upisati broj dozvole preduzeća za izvoz otpada

Broj jedinstvene carinske isprave

Nakon realizovanog izvoza upisati broj jedinstvene carinske isprave za svaku količinu izvezenog otpada koja je navedena u jedinstvenoj carinskoj ispravi

Carinska tarifna oznaka

Upisati carinsku tarifnu oznaku iz Zakona o carinskoj tarifi

Obavezno pogledati Zakon o carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/05, 61/07 i 5/09)

Zemlja izvoza

Navesti u koju se zemlju otpad izvozi

Y lista

Upisati kategoriju opasnog otpada prema poreklu i sastavu sa Y liste, koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada

Odnosi se samo na opasan otpad

Obavezno pogledati Pravilnik o kategorijama otpada

C lista otpada

Upisati oznaku komponenti otpada zbog kojih se otpad smatra opasnim sa C liste, koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada

Odnosi se samo na opasan otpad

Obavezno pogledati Pravilnik o kategorijama otpada i

Opasna karakteristika otpada (H lista)

Upisati oznaku opasne karakteristike otpada na H liste, koja je sastavni deo Pravilnika o klasifikaciji otpada

Odnosi se samo na opasan otpad

Obavezno pogledati Pravilnik o kategorijama otpada i

Lista otpada za prekogranični transport

Ukoliko se vrši izvoz opasnog otpada, upisati oznaku otpada sa Liste IA - Opasni otpad, koja je sastavni deo Uredbe o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje.

 

Ukoliko se vrši izvoz neopasnog otpada, upisati oznaku otpada sa Liste IIB - Neopasan otpad, koja je sastavni deo navedene Uredbe

Obavezno pogledati Uredbu o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje ("Sl. glasnik RS", broj 60/09)

Predviđeno postupanje sa otpadom/Tretman R oznaka

Ukoliko je predviđeno postupanje sa otpadom tretman, onda upisati kojim postupkom je otpad tretiran u skladu sa R listom, koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada.

Upisati samo jednu oznaku iz R liste koja najbolje opisuje način ponovnog iskorišćenja

 

Obavezno pogledati:

■ Pravilnik o kategorijama otpada i

■ Uputstvo za određivanje postupaka ponovnog iskorišćenja (R) i odlaganja otpada (D)

Predviđeno postupanje sa otpadom/Odlaganje D oznaka

Ukoliko je predviđeno postupanje sa otpadom odlaganje, onda upisati kojim postupkom je otpad odložen u skladu sa D listom, koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada.

Upisati samo jednu oznaku iz D liste koja najbolje opisuje način odlaganja

 

Obavezno pogledati:

■ Pravilnik o kategorijama otpada i

■ Uputstvo za određivanje postupaka ponovnog iskorišćenja (R) i odlaganja otpada (D)

Naziv i adresa, postrojenja za odlaganje / tretman otpada

Upisati naziv i adresu postrojenja za odlaganje otpada (ukoliko se otpad odlaže), odnosno naziv i adresu postrojenja za tretman otpada (ukoliko se otpad tretira)

Obrazac godišnjeg izveštaja o otpadu uvoznika otpada

Obrazac godišnjeg izveštaja o otpadu uvoznika otpada popunjavaju sva preduzeća koja se bave njegovim uvozom i u strukturi izveštavanja o otpadu označen je sa GIO 5. Godišnji izveštaj o otpadu uvoznika otpada.

GIO 5. Godišnji izveštaj o otpadu uvoznika otpada

Obrazac Godišnjeg izveštaja o otpadu uvoznika otpada dat je po stranama i popunjava ga uvoznik otpada.

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA GIO5 - Strana 1.

Naziv polja

Objašnjenje polja

PODACI O PREDUZEĆU

Poreski identifikacioni broj (PIB)

Uneti poreski identifikacioni broj preduzeća (9 cifara)

Matični broj preduzeća

Uneti matični broj preduzeća (8 cifara)

Pun naziv preduzeća

Uneti pun naziv preduzeća

Mesto

Uneti mesto u kome se preduzeće nalazi

Šifra mesta

Uneti šifru mesta

Obavezno pogledati - Sistematski spisak naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama, Republičkog zavoda za statistiku.

Potrebno je pronaći naziv opštine u Sistematskom spisku naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama i u okviru nje naći naziv mesta, u koloni pored se nalazi šifra mesta

Poštanski broj

Uneti poštanski broj mesta

Ulica i broj

Uneti ulicu i broj preduzeća

Telefon

Uneti telefonski broj preduzeća

Telefaks

Uneti broj telefaksa

E mail

Uneti E mail adresu preduzeća

Opština

Uneti naziv opštine u kojoj se preduzeće nalazi

Šifra opštine

Uneti šifru opštine u kojoj se preduzeće nalazi

Obavezno pogledati - Spisak opština po okruzima sa matičnim brojevima opština i šiframa okruga, Republičkog zavoda za statistiku.

Potrebno je pronaći naziv opštine u Spisku opština po okruzima sa matičnim brojevima opština i šiframa okruga i u koloni pored se nalazi šifra opštine

Šifra pretežne delatnosti

Uneti šifru pretežne delatnosti preduzeća

Obavezno pogledati - Šifarnik delatnosti Republičkog zavoda za statistiku

Šifra pretežne delatnosti se nalazi u registraciji preduzeća ili šifarniku preduzeća. Napisati onu šifru koja najbolje opisuje delatnost u toku čijeg odvijanja se proizvodi otpad

PODACI O ODGOVORNOM LICU

Ime i prezime

Uneti ime i prezime odgovornog lica

Odgovorno lice je lice koje ima pravo potpisa (direktor, upravnik i sl.)

Funkcija

Uneti funkciju odgovornog lica

Telefon

Uneti telefon odgovornog lica

PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Ime i prezime

Uneti ime i prezime lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću

Lice odgovorno za upravljanje otpadom je lice ovlašćeno od strane odgovornog lica preduzeća

Funkcija

Uneti funkciju lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću

Telefon

Uneti telefon lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću

E mail

Uneti E mail adresu lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću

PODACI O DOZVOLI ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Broj dozvole

Upisati broj dozvole

Datum izdavanja

Uneti datum izdavanja dozvole

Dozvola važi do

Uneti datum kada prestaje važenje dozvole

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA GIO5 - Strana 2.

Naziv polja

Objašnjenje polja

UVOZ OTPADA

Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada

Upisati indeksni broj otpada odnosno Oznaku otpada iz Kataloga otpada, koji je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada

Upisati samo jedan indeksni broj kojim se otpad detaljno opisuje

 

Obavezno pogledati:

■ Pravilnik o kategorijama otpada i

■ Uputstvo - KATALOG OTPADA, Uputstvo za određivanje indeksnih brojeva otpada

Količina uvezenog otpada (t)

Upisati količinu otpada koja je uvezena u tonama

Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu

Broj dozvole za uvoz

Upisati broj dozvole preduzeća za uvoz otpada

Broj jedinstvene carinske isprave

Nakon realizovanog uvoza upisati broj jedinstvene carinske isprave za svaku količinu uvezenog otpada koja je navedena u jedinstvenoj carinskoj ispravi

Carinska tarifna oznaka

Upisati carinsku tarifnu oznaku iz Zakona o carinskoj tarifi

Obavezno pogledati Zakon o carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/05, 61/07 i 5/09)

Zemlja izvoznik

Navesti iz koje se zemlje otpad uvozi

Y lista

Upisati kategoriju opasnog otpada prema poreklu i sastavu sa Y liste, koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada

Odnosi se samo na opasan otpad

Obavezno pogledati Pravilnik o kategorijama otpada

C lista otpada

Upisati oznaku komponenti otpada zbog kojih se otpad smatra opasnim sa C liste, koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada

Odnosi se samo na opasan otpad

Obavezno pogledati Pravilnik o kategorijama otpada

Opasna karakteristika otpada (H lista)

Upisati oznaku opasne karakteristike otpada sa H liste, koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada

Odnosi se samo na opasan otpad

Obavezno pogledati Pravilnik o kategorijama otpada

Lista otpada za prekogranični transport

Ukoliko se vrši uvoz opasnog otpada, upisati oznaku otpada sa Liste IA - Opasan otpad, koja je sastavni deo Uredbe o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje

 

Ukoliko se vrši uvoz neopasnog otpada, upisati oznaku otpada sa Liste IIB - Neopasan otpad, koja je sastavni deo navedene Uredbe

Obavezno pogledati Uredbu o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje ("Sl. glasnik RS", broj 60/09)

Naziv i adresa preduzeća za čije je potrebe otpad uvezen

Ukoliko je otpad uvezen za potrebe drugog preduzeća upisati naziv i adresu preduzeća u čije ime je otpad uvezen.

Obrazac godišnjeg izveštaja o komunalnom otpadu

Obrazac godišnjeg izveštaja o komunalnom otpadu popunjavaju sva preduzeća koja se bave prikupljanjem komunalnog otpada i u strukturi izveštavanja o otpadu označen je sa KOM1. Godišnji izveštaj o komunalnom otpadu.

KOM1. Godišnji izveštaj o komunalnom otpadu

Obrazac Godišnjeg izveštaja o komunalnom otpadu dat je po stranama i popunjavaju ga javna komunalna preduzeća i druga pravna lica koja se bave prikupljanjem komunalnog otpada.

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA KOM1 - Strana 1.

Naziv polja

Objašnjenje polja

PODACI O PREDUZEĆU

Poreski identifikacioni broj (PIB)

Uneti poreski identifikacioni broj preduzeća (9 cifara)

Matični broj preduzeća

Uneti matični broj preduzeća (8 cifara)

Pun naziv preduzeća

Uneti pun naziv preduzeća

Mesto

Uneti mesto u kome se preduzeće nalazi

Šifra mesta

Uneti šifru mesta

Obavezno pogledati - Sistematski spisak naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama, Republičkog zavoda za statistiku.

Potrebno je pronaći naziv opštine u Sistematskom spisku naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama i u okviru nje naći naziv mesta, u koloni pored se nalazi šifra mesta

Poštanski broj

Uneti poštanski broj mesta

Ulica i broj

Uneti ulicu i broj preduzeća

Telefon

Uneti telefonski broj preduzeća

Telefaks

Uneti broj telefaksa

E mail

Uneti E mail adresu preduzeća

Opština

Uneti naziv opštine u kojoj se preduzeće nalazi

Šifra opštine

Uneti šifru opštine u kojoj se preduzeće nalazi

Obavezno pogledati - Spisak opština po okruzima sa matičnim brojevima opština i šiframa okruga, Republičkog zavoda za statistiku.

Potrebno je pronaći naziv opštine u Spisku opština po okruzima sa matičnim brojevima opština i šiframa okruga i u koloni pored se nalazi šifra opštine

Šifra pretežne delatnosti

Uneti šifru pretežne delatnosti preduzeća

Obavezno pogledati - Šifarnik delatnosti Republičkog zavoda za statistiku

Šifra pretežne delatnosti se nalazi u registraciji preduzeća ili šifarniku preduzeća. Napisati onu šifru koja najbolje opisuje delatnost u toku čijeg odvijanja se proizvodi otpad

PODACI O ODGOVORNOM LICU

Ime i prezime

Uneti ime i prezime odgovornog lica

Odgovorno lice je lice koje ima pravo potpisa (direktor, upravnik i sl.)

Funkcija

Uneti funkciju odgovornog lica

Telefon

Uneti telefon odgovornog lica

PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Ime i prezime

Uneti ime i prezime lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću

Lice odgovorno za upravljanje otpadom je lice ovlašćeno od strane odgovornog lica preduzeća

Funkcija

Uneti funkciju lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću

Telefon

Uneti telefon lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću

E mail

Uneti E mail adresu lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA KOM1 - Strana 2.

Naziv polja

Objašnjenje polja

OBUHVAT PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Matični broj naselja

Uneti matični broj naselja u opštini

Obavezno pogledati - Sistematski spisak naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama, Republičkog zavoda za statistiku.

Potrebno je pronaći naziv opštine u Sistematskom spisku naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama i u okviru nje naći naziv mesta, u koloni pored se nalazi šifra mesta

Naziv naselja

Uneti naziv naselja

Obavezno pogledati - Sistematski spisak naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama, Republičkog zavoda za statistiku.

Potrebno je pronaći naziv opštine u Sistematskom spisku naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama i u okviru nje naći naziv mesta, u koloni pored se nalazi šifra mesta

Ukupan broj domaćinstava u naselju

Uneti ukupan broj domaćinstava u naselju

Broj domaćinstava obuhvaćenih prikupljanjem otpada

Uneti broj domaćinstava iz kojih se prikuplja komunalni otpad.

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA KOM1 - Strana 3.

Naziv polja

Objašnjenje polja

KOLIČINA PRIKUPLJENOG OTPADA

Količine otpada prikupljene u toku sezonskih analiza

Uneti vrednosti količine otpada za pojedine kategorije komunalnog otpada prikupljenih u toku sezonskih analiza otpada u skladu sa metodologijom o prikupljanju podataka o komunalnom otpadu

Potrebno je podatke izraziti u odgovarajućim jedinicama (t/nedeljno i t/godišnje). Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu

 

Naziv polja

Objašnjenje polja

SASTAV KOMUNALNOG OTPADA

Analiza frakcija u toku sezonskih analiza

Uneti vrednosti količine otpada za pojedine frakcije komunalnog otpada prikupljenih u toku sezonskih analiza otpada u skladu sa metodologijom o prikupljanju podataka o komunalnom otpadu

Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu

U koloni "Udeo" uneti procentne udele pojedinih frakcija komunalnog otpada.

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA KOM1 - Strana 4.

Naziv polja

Objašnjenje polja

UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM

Indeksni broj otpada

Uneti podatke o indeksnom broju svake vrste sakupljenog ili preuzetog otpada u izveštajnoj godini

Ukupna količina sakupljenog ili preuzetog otpada u izveštajnoj godini (t)

Uneti podatke o količini svake vrste sakupljenog ili preuzetog otpada prema indeksnom broju.

Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu

Način određivanja količina

Količina se može izmeriti (uneti - M), preračunati (uneti - C) ili proceniti (uneti - E)

Količina otpada sakupljena iz domaćinstava (t)

Uneti količine otpada prema indeksnom boju sakupljenom isključivo iz domaćinstava

Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu

Količine otpada sakupljenog iz primarne reciklaže

Uneti količine otpada prema indeksnom broju sakupljenom isključivo iz primarne reciklaže i to - iz kontejnera za primarnu reciklažu, iz reciklažnih dvorišta, kao i sa drugih sabirnih mesta.

Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu

Predato

Potrebno je uneti podatke o količinama otpada po indeksnom broju koje su predate - drugom sakupljaču, na odlaganje, na ponovno korišćenje ili izvoz.

U polju D ili R oznaka staviti odgovarajući način odlaganja ili ponovnog korišćenja.

Uneti predatu količinu, kao i naziv operatera kojem je otpad predat.

U poslednjoj koloni potrebno je staviti broj dozvole operatera kojem je otpad predat.

Potrebno je u odgovarajućoj koloni staviti oznaku X.

Upisati samo jednu oznaku iz R liste koja najbolje opisuje način ponovnog iskorišćenja

 

Obavezno pogledati:

■ Pravilnik o kategorijama otpada i

■ Uputstvo za određivanje postupaka ponovnog iskorišćenja (R) i odlaganja otpada (D)

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA KOM1 - Strana 5.

Naziv polja

Objašnjenje polja

OPREMA I MEHANIZACIJA

Oprema za prikupljanje otpada / Broj

Uneti podatke o broju odgovarajućih pojedinačnih vrsta opreme za prikupljanje otpada.

Oprema za transport otpada / Broj

Uneti podatke o broju odgovarajućih pojedinačnih vrsta opreme za transport otpada.

Druga oprema / Broj

Uneti podatke o broju odgovarajućih pojedinačnih vrsta opreme druge vrste opreme.

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA GIO6 - Strana 1.

NAPOMENA:

* Godišnji izveštaj dostavljaju sakupljači otpada i drugi vlasnici otpada koji nisu proizvođači otpada, operateri na deponiji, operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada, uvoznici i izvoznici otpada.

Godišnji izveštaj se dostavlja dnevnim unosom obrasca DEO6 u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja.

Na osnovu unetih dnevnih izveštaja, generiše se godišnji Izveštaj. Godišnji izveštaj odštampan iz informacionog sistema, propisno potpisan i overen se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine do 31.3. tekuće godine za podatke iz prethodne godine.

Naziv polja

Objašnjenje polja

PODACI O PREDUZEĆU

Poreski identifikacioni broj (PIB)

Uneti poreski identifikacioni broj preduzeća (9 cifara)

Matični broj preduzeća

Uneti matični broj preduzeća (8 cifara)

Pun naziv preduzeća

Uneti pun naziv preduzeća

Mesto

Uneti mesto u kome se preduzeće nalazi

Šifra mesta

Uneti šifru mesta

Obavezno pogledati - Sistematski spisak naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama, Republičkog zavoda za statistiku.

Potrebno je pronaći naziv opštine u Sistematskom spisku naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama i u okviru nje naći naziv mesta, u koloni pored se nalazi šifra mesta

Poštanski broj

Uneti poštanski broj mesta

Ulica i broj

Uneti ulicu i broj preduzeća

Telefon

Uneti telefonski broj preduzeća

Telefaks

Uneti broj telefaksa

E mail

Uneti E mail adresu preduzeća

Opština

Uneti naziv opštine u kojoj se preduzeće nalazi

Šifra opštine

Uneti šifru opštine u kojoj se preduzeće nalazi

Obavezno pogledati - Spisak opština po okruzima sa matičnim brojevima opština i šiframa okruga, Republičkog zavoda za statistiku.

Potrebno je pronaći naziv opštine u Spisku opština po okruzima sa matičnim brojevima opština i šiframa okruga i u koloni pored se nalazi šifra opštine

Šifra pretežne delatnosti

Uneti šifru pretežne delatnosti preduzeća

Obavezno pogledati - Šifarnik delatnosti Republičkog zavoda za statistiku

Šifra pretežne delatnosti se nalazi u registraciji preduzeća ili šifarniku preduzeća. Napisati onu šifru koja najbolje opisuje delatnost u toku čijeg odvijanja se proizvodi otpad

PODACI O ODGOVORNOM LICU

Ime i prezime

Uneti ime i prezime odgovornog lica

Odgovorno lice je lice koje ima pravo potpisa (direktor, upravnik i sl.)

Funkcija

Uneti funkciju odgovornog lica

Telefon

Uneti telefon odgovornog lica

PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Ime i prezime

Uneti ime i prezime lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću

Lice odgovorno za upravljanje otpadom je lice ovlašćeno od strane odgovornog lica preduzeća

Funkcija

Uneti funkciju lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću

Telefon

Uneti telefon lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću

E mail

Uneti E mail adresu lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA GIO6 - Strana 2.

Naziv polja

Objašnjenje polja

PODACI O PREUZETOM OTPADU

Poreski identifikacioni broj (PIB)

Uneti poreski identifikacioni broj preduzeća (9 cifara) od kojeg je otpad preuzet

Matični broj preduzeća

Uneti matični broj preduzeća (8 cifara) od kojeg je otpad preuzet

Pun naziv preduzeća

Uneti pun naziv preduzeća od kojeg je otpad preuzet

Broj dozvole za upravljanje otpadom*

Uneti broj dozvole za upravljanje otpadom preduzeća od kojeg je otpad preuzet ukoliko ono treba da je ima.

Ne važi za fizička lica i direktne generatore otpada i druge vlasnike otpada za čiji rad nije potrebna dozvola.

Indeksni broj preuzetog otpada

Uneti indeksni broj preuzetog otpada

Godišnja količina preuzetog otpada (t)

Uneti godišnju količinu preuzetog otpada

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA GIO6 - Strana 3.

Naziv polja

Objašnjenje polja

PODACI O PREDATOM OTPADU

Poreski identifikacioni broj (PIB)

Uneti poreski identifikacioni broj preduzeća (9 cifara) kojem je otpad predat

Matični broj preduzeća

Uneti matični broj preduzeća (8 cifara) kojem je otpad predat

Pun naziv preduzeća

Uneti pun naziv preduzeća kojem je otpad predat

Broj dozvole za upravljanje otpadom*

Uneti broj dozvole za upravljanje otpadom preduzeća kojem je otpad predat ukoliko ono treba da je ima.

Indeksni broj preuzetog otpada

Uneti indeksni broj preuzetog otpada

Godišnja količina preuzetog otpada (t)

Uneti godišnju količinu preuzetog otpada