Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O OTPADU SA UPUTSTVOM ZA NJEGOVO POPUNJAVANJE

("Sl. glasnik RS", br. 7/2020 i 79/2021)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac dnevne evidencije o otpadu, obrazac, način i rokovi dostavljanja godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje.

Član 2

Dnevna evidencija o otpadu vodi se na sledećim obrascima:

1) Obrazac DEO 1 - Dnevna evidencija o otpadu proizvođača otpada;

2) Obrazac DEO 2 - Dnevna evidencija o otpadu operatera postrojenja za odlaganje otpada;

3) Obrazac DEO 3 - Dnevna evidencija o otpadu operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada;

4) Obrazac DEO 4 - Dnevna evidencija o otpadu izvoznika otpada;

5) Obrazac DEO 5 - Dnevna evidencija o otpadu uvoznika otpada;

6) Obrazac DEO 6 - Dnevna evidencija o otpadu sakupljača i drugih vlasnika otpada.

Obrasci dnevne evidencije iz stava 1. ovog člana dati su u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Godišnji izveštaj o otpadu vodi se na sledećim obrascima:

1) Obrazac GIO 1 - Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada;

2) Obrazac GIO 2 - Godišnji izveštaj o otpadu operatera na deponiji otpada;

3) Obrazac GIO 3 - Godišnji izveštaj o otpadu operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada;

4) Obrazac GIO 4 - Godišnji izveštaj o otpadu izvoznika otpada;

5) Obrazac GIO 5 - Godišnji izveštaj o otpadu uvoznika otpada;

6) Obrazac GIO 6 - Godišnji izveštaj o otpadu sakupljača i drugih vlasnika otpada;

7) Obrazac KOM 1 - Godišnji izveštaj o komunalnom otpadu.

Obrasci godišnjeg izveštaja iz stava 1. ovog člana dati su u Prilogu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uputstvo za popunjavanje obrasca godišnjeg izveštaja dato je u Prilogu 3, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Obrazac DEO 6 iz člana 2. stav 1. tačka 6) ovog pravilnika dostavlja se Agenciji za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Agencija) dnevnim unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja kao elektronski dokument, u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Obrazac GIO 6 iz člana 3. stav 1. tačka 6) ovog pravilnika formira se u informacionom sistemu Nacionalnog registra na osnovu podataka iz elektronski autorizovanih, dnevnih izveštaja DEO 6.

Godišnji izveštaji o otpadu iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika dostavljaju se Agenciji kao elektronski dokumenti, unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra, u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju, do 31. marta tekuće godine sa podacima za prethodnu godinu.

Član 5

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS", br. 96/10 i 88/15).

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Priloge 1-3, koji su sastavni deo ovog pravilnika, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 79/2021, možete pogledati OVDE