Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O OBRASCIMA IZVEŠTAJA O UPRAVLJANJU AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM

("Sl. glasnik RS", br. 21/2010, 10/2013, 44/2018 - dr. zakon i 14/2024)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se obrasci izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom koje, u skladu sa zakonom, sastavljaju proizvođač, uvoznik, paker/punilac, isporučilac i krajnji korisnik, kao i operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom.

Član 2

Izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom koji sastavlja proizvođač, uvoznik, paker/punilac, isporučilac i krajnji korisnik podnosi se na Obrascu 1. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom koji sastavlja operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom podnosi se na Obrascu 2. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac 1

IZVEŠTAJ PROIZVOĐAČA, UVOZNIKA, PAKER/PUNIOCA, ISPORUČIOCA I KRAJNJEG KORISNIKA

 

PODACI O PRAVNOM LICU ILI PREDUZETNIKU

Poreski identifikacioni broj (PIB)

 

Matični broj pravnog lica ili preduzetnika

 

Pun naziv pravnog lica ili preduzetnika

 

Adresa

Mesto

 

Šifra mesta

 

Poštanski broj

 

Ulica i broj

 

Telefon

 

Telefon

 

E-mail

 

Opština

 

Šifra opštine

 

Šifra pretežne delatnosti

 

 

PODACI O ODGOVORNOM LICU

Ime i prezime

 

Funkcija

 

Telefon

 

 

PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Ime i prezime

 

Funkcija

 

Telefon

 

E-mail

 

 

PODACI O DOZVOLI ZA SOPSTVENO UPRAVLJANJE AMBALAŽNIM OTPADOM1.

Broj dozvole za sopstveno upravljanje ambalažnim otpadom

 

Datum izdavanja dozvole

 

 

1. Proizvođač, uvoznik, paker/punilac, isporučilac i krajnji korisnik ambalaže ili upakovanog proizvoda popunjavaju izveštaj u skladu sa članom 39. Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Službeni glasnik RS", broj 36/09). Podaci o ambalaži ili upakovanom proizvodu prikazuju se prilikom prvog stavljanja na tržište Republike Srbije.

 

PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIKA (označiti)(1)

Oznaka X

Proizvođač ambalaže

 

Paker proizvoda u ambalažu ili punilac ambalaže

 

Isporučilac koji stavlja u promet ambalažu ili upakovani proizvod

 

Uvoznik ambalaže ili upakovanog proizvoda (uključujući palete i gajbe)

 

Izvoznik ambalaže ili upakovanih proizvoda (uključujući palete i gajbe)

 

Krajnji korisnik ambalaže ili upakovanih proizvoda (uključujući palete i gajbe)

 

(1) U polje ispred odgovarajućeg odgovora upisati X.

Izjava odgovornog lica

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su u ovom izveštaju date informacije istinite, a količine i vrednosti tačne i određene ili procenjene u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

Ime i prezime odgovornog lica

 

Overa i pečat

 

Potpis

 

Datum

 

 

 

VRSTE I KOLIČINE NEPOVRATNE AMBALAŽE

VRSTE I KOLIČINE POVRATNE AMBALAŽE

Vrste ambalaže i ambalažnih materijala

Proizvedena i stavljena na tržište

Uvezena nepovratna ambalaža

Izvezena nepovratna ambalaža

Ukupno stavljeno na tržište

Proizvedena i stavljena na tržište

Uvezena povratna ambalaža

Izvezena povratna ambalaža

Ukupno stavljeno na tržište

(t)

(t)

(t)

(t)

(t)

(t)

(t)

(t)

Plastika

PET (Boce za napitke)

 

 

 

 

 

 

 

 

PET (ostale boce)

 

 

 

 

 

 

 

 

PET (ostali)

 

 

 

 

 

 

 

 

Polietilen - HDPE

 

 

 

 

 

 

 

 

Polietilen - LDPE

 

 

 

 

 

 

 

 

Polipropilen

 

 

 

 

 

 

 

 

Polistiren

 

 

 

 

 

 

 

 

PVC

 

 

 

 

 

 

 

 

PVDC (blisteri)

 

 

 

 

 

 

 

 

Druge vrste višeslojne plastike

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompozitni materijali sa preovladavajućom plastikom i prisustvom aluminijuma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali kompozitni materijali sa preovladavajućom plastikom

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostala plastika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

Staklo

Boce za napitke

 

 

 

 

 

 

 

 

Boce za vino

 

 

 

 

 

 

 

 

Boce za žestoka pića

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostala staklena ambalaža

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

Metal

Gvozdena ambalaža za napitke

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluminijumska ambalaža za napitke

 

 

 

 

 

 

 

 

Gvožđe

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluminijum

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

Papir i karton

Karton

 

 

 

 

 

 

 

 

Višeslojna kartonska ambalaža za napitke

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

Drvo

Palete

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo (daske, pluta...)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo

Tekstil

 

 

 

 

 

 

 

 

Keramika

 

 

 

 

 

 

 

 

Druge vrste ambalaže

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPRAVLJANJE AMBALAŽOM

Vrste ambalaže i ambalažnih materijala

Količina ambalaže za koju je obaveza preneta na operatera

Naziv operatera na kojeg je preneta obaveza upravljanja

Broj dozvole

Količina ambalaže za koju sam obezbeđuje upravljanje

(t)

%

(t)

%

Plastika

PET (Boce za napitke)

 

 

 

 

 

 

PET (ostale boce)

 

 

 

 

 

 

PET (ostali)

 

 

 

 

 

 

Polietilen - HDPE

 

 

 

 

 

 

Polietilen - LDPE

 

 

 

 

 

 

Polipropilen

 

 

 

 

 

 

Polistiren

 

 

 

 

 

 

PVC

 

 

 

 

 

 

PVDC (blisteri)

 

 

 

 

 

 

Druge vrste višeslojne plastike

 

 

 

 

 

 

Kompozitni materijali sa preovladavajućom plastikom i prisustvom aluminijuma

 

 

 

 

 

 

Ostali kompozitni materijali sa preovladavajućom plastikom

 

 

 

 

 

 

Ostala plastika

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

Staklo

Boce za napitke

 

 

 

 

 

 

Boce za vino

 

 

 

 

 

 

Boce za žestoka pića

 

 

 

 

 

 

Ostala staklena ambalaža

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

Metal

Gvozdena ambalaža za napitke

 

 

 

 

 

 

Aluminijumska ambalaža za napitke

 

 

 

 

 

 

Gvožđe

 

 

 

 

 

 

Aluminijum

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

Papir i karton

Karton

 

 

 

 

 

 

Višeslojna kartonska ambalaža za napitke

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

Drvo

Palete

 

 

 

 

 

 

Ostalo (daske, pluta...)

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

Ostalo

Tekstil

 

 

 

 

 

 

Keramika

 

 

 

 

 

 

Druge vrste ambalaže

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

U tabeli je potrebno prikazati ukupne količine ambalaže prilikom prvog stavljanja na tržište Republike Srbije, a koja uključuje primarnu, sekundarnu i tercijarnu ambalažu u skladu sa članom 5. Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu. Kompozitna ambalaža iskazuje se prema preovladavajućem kompozitnom materijalu u sastavu ambalaže ili njenoj komponenti ili upakovanom proizvodu.

UPRAVLJANJE AMBALAŽNIM OTPADOM

Vrste ambalažnog otpada

Indeksni broj iz Kataloga otpada

Preuzeta količina nekomunalnog ambalažnog otpada

Ponovno iskorišćeni komunalni ambalažni otpad*

Odloženi ambalažni otpad

Rekapitulacija

Operacija R1

Operacija R3

Druga operacija R

Operacija D1

Druga operacija D

Ukupno ponovno iskorišćeno

Ukupno odloženo

Količina

Količina

Uneti oznaku

Količina

Količina

Uneti oznaku

Količina

(t)

(t)

(t)

(t)

(t)

(t)

(t)

(t)

Plastika

PET

15 01 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druge vrste plastike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staklo

Ukupno staklo

15 01 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metal

Gvožđe

15 01 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluminijum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papir i karton

Ukupno papir i karton

15 01 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drvo

Palete

15 01 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo (daske, pluta...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo

Tekstil

15 01 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keramika

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druge vrste ambalaže

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Unose se količine ambalažnog i komunalnog ambalažnog otpada, odnosno otpada za koji postoji ugovor o preuzimanju sa javnim komunalnim preduzećem ili jedinicom lokalne samouprave ili sa ugostiteljskim objektima i malim trgovinskim i komercijalnim objektima

 

Obrazac 2*

IZVEŠTAJ OPERATERA SISTEMA UPRAVLJANJA AMBALAŽNIM OTPADOM

 

PODACI O PRAVNOM LICU (PRIVREDNO DRUŠTVO ILI DRUGO PRAVNO LICE)

Poreski identifikacioni broj (PIB)

 

Matični broj pravnog lica

 

Pun naziv pravnog lica

 

Adresa

Mesto

 

 

Šifra mesta

 

 

Poštanski broj

 

 

Ulica i broj

 

 

Telefon

 

 

Telefaks

 

 

E-mail

 

Opština

 

Šifra opštine

 

Šifra pretežne delatnosti

 

 

PODACI O ODGOVORNOM LICU

Ime i prezime

 

Funkcija

 

Telefon

 

 

PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Ime i prezime

 

Funkcija

 

Telefon

 

E-mail

 

 

PODACI O DOZVOLI IZDATOJ OPERATERU SISTEMA UPRAVLJANJA AMBALAŽNIM OTPADOM1.

Broj dozvole

 

Datum izdavanja dozvole

 

1. Operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom popunjava izveštaj u skladu sa članom 40. Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Službeni glasnik RS", broj 36/09). Podaci o ambalaži ili upakovanom proizvodu prikazuju se prilikom prvog stavljanja na tržište Republike Srbije.

Napomena:

Izveštaj se dostavlja na sledeći način:

1) unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja;

2) jedan komplet obrazaca odštampan iz informacionog sistema Nacionalnog registra izvora zagađivanja u papirnoj formi, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica.

Izveštaj se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće gadine za prethodnu godinu.

Uputstvo za popunjavanje elektronske forme obrasca dato je na internet stranici Agencije www.sepa.gov.rs

Izjava odgovornog lica

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su u ovom izveštaju date informacije istinite, a količine i vrednosti tačne i određene ili procenjene u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije

Ime i prezime odgovornog lica

 

Overa i pečat

 

Potpis

 

Datum

 

PODACI O PRAVNOM LICU ILI PREDUZETNIKU KOJI JE OPERATERU PRENEO OBAVEZU UPRAVLJANJA AMBALAŽNIM OTPADOM

1. PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK

Poreski identifikacioni broj (PIB)

 

Matični broj pravnog lica ili preduzetnika

 

Pun naziv pravnog lica ili preduzetnika

 

Adresa

Mesto

 

Šifra mesta

 

Poštanski broj

 

Ulica i broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

E-mail

 

Opština

 

Šifra opštine

 

Šifra pretežne delatnosti

 

 

2. PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK

Poreski identifikacioni broj (PIB)

 

Matični broj pravnog lica ili preduzetnika

 

Pun naziv pravnog lica ili preduzetnika

 

Adresa

Mesto

 

Šifra mesta

 

Poštanski broj

 

Ulica i broj

 

Telefon

Telefaks

 

E-mail

 

Opština

 

Šifra opštine

 

Šifra pretežne delatnosti

 

 

3. PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK

Poreski identifikacioni broj (PIB)

 

Matični broj pravnog lica ili preduzetnika

 

Pun naziv pravnog lica ili preduzetnika

 

Adresa

Mesto

 

Šifra mesta

 

Poštanski broj

-

Ulica i broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

E-mail

 

Opština

 

Šifra opštine

 

Šifra pretežne delatnosti

 

 

4. PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK

Poreski identifikacioni broj (PIB)

 

Matični broj pravnog lica ili preduzetnika

 

Pun naziv pravnog lica ili preduzetnika

 

Adresa

Mesto

 

Šifra mesta

 

Poštanski broj

-

Ulica i broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

E-mail

 

Opština

 

Šifra opštine

 

Šifra pretežne delatnosti

 

Odštampati dodatne stranice ovog obrasca za popunjavanje podataka za veći broj pravnih lica ili preduzetnika.

VRSTE I KOLIČINE AMBALAŽE

Vrste ambalaže i ambalažnih materijala

Proizvedena i stavljena na tržište

Uvezena ambalaža

Izvezena ambalaža

Ukupno stavljeno na tržište

(t)

(t)

(t)

(t)

 

PET

 

 

 

 

 

Druge vrste plastike

 

 

 

 

Plastika

Ukupno

 

 

 

 

Staklo

Ukupno staklo

 

 

 

 

 

Gvožđe

 

 

 

 

 

Aluminijum

 

 

 

 

Metal

Ukupno

 

 

 

 

Papir i karton

Ukupno

 

 

 

 

 

Palete

 

 

 

 

 

Ostalo (daske, pluta...)

 

 

 

 

Drvo

Ukupno

 

 

 

 

 

Tekstil

 

 

 

 

 

Keramika

 

 

 

 

 

Druge vrste ambalaže

 

 

 

 

Ostalo

Ukupno

 

 

 

 

 

Vrste ambalažnog otpada

Indeksni broj iz Kataloga otpada

PREUZETE I PONOVNO ISKORIŠĆENE KOLIČINE AMBALAŽNOG OTPADA

ODLOŽENE KOLIČINE AMBALAŽNOG OTPADA I REKAPITULACIJA

Preuzeta količina ambalažnog otpada

Ponovno iskorišćeni ambalažni otpad

Odloženi ambalažni otpad

Rekapitulacija

Komunalni*

Nekomunalni

Operacija R1

Druga operacija R

Operacija D1

Druga operacija D

Ukupno ponovo iskorišćeno

Ukupno odloženo

Količina

Količina

Količina

Uneti oznaku

Količina

Količina

Uneti oznaku

Količina

(t)

(t)

(t)

(t)

(t)

(t)

(t)

(t)

 

PET

15 01 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druge vrste plastike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastika

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staklo

Ukupno staklo

15 01 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gvožđe

15 01 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluminijum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metal

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papir i karton

Ukupno papir i karton

15 01 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo (daske, pluta...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drvo

Ukupno

15 01 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstil

15 01 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keramika

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druge vrste

II

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo

Ukupno

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompozitna ambalaža iskazuje se prema preovladavajućem kompozitnom materijalu u sastavu ambalaže ili njenoj komponenti ili upakovanom proizvodu.

* Unose se količine ambalažnog i komunalnog ambalažnog otpada, odnosno otpada za koji postoji ugovor o preuzimanju sa javnim komunalnim preduzećem ili jedinicom lokalne samouprave ili sa ugostiteljskim objektima i malim trgovinskim i komercijalnim objektima