Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O OBRAČUNU PROSEČNE VELEPRODAJNE CENE DERIVATA NAFTE EVRO DIZEL I EVRO PREMIJUM BMB 95

("Sl. glasnik RS", br. 98/2022)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način obračuna prosečne veleprodajne cene derivata nafte EVRO DIZEL i EVRO PREMIJUM BMB 95.

Član 2

Prosečne veleprodajne cene derivata nafte iz člana 1. ovog pravilnika izražene u din/l određuju se na osnovu obračunskih cena derivata nafte (OB) u obračunskom periodu, a obračunavaju se prema sledećoj formuli:

PC = (((OB x ρ)/1000) + FD) * 1,2

gde su:

OB = obračunska cena derivata nafte;

ρ = gustina derivata nafte koja iznosi 0,845 kg/l za EVRO DIZEL i 0,755 kg/l za EVRO PREMIJUM BMB 95;

FD = iznos fiskalnih dažbina koji uključuje akcizu, naknadu za obavezne rezerve i naknadu za energetsku efikasnost.

Član 3

Obračunska cena derivata nafte (OB) izražena u din/t izračunava se prema sledećoj formuli:

OB = (X1 + (X2 * X3)) * X4

gde su:

X1 = prosečna srednja kotacijska cena referentnog derivata nafte prema podacima iz "Platts Mediterranean product cargo assesments", na paritetu FOB Med (Genova/Lavera) za obračunski period, izražena u USD/t;

X2 = zavisni troškovi nabavke koji iznose 43 USD/t za EVRO PREMIJUM BMB 95 i 64 USD/t za EVRO DIZEL;

X3 = korektivni faktor;

X4 = prosečni prodajni kurs USD Narodne Banke Srbije za obračunski period.

Član 4

Referentni derivati nafte su derivati nafte iz "Platts Mediterranean product cargo assesments", na paritetu FOB Med (Genova/Lavera), i to za:

1) EVRO PREMIJUM BMB 95 - "Premium UNL 10 ppm";

2) EVRO DIZEL "10 ppm ULSD".

Obračun prosečnih veleprodajnih cena derivata nafte iz člana 1. ovog pravilnika vrši se svakog petka u mesecu.

Izuzetno, u slučajevima kada je petak državni ili verski praznik koji se u Republici Srbiji praznuje neradno, prosečna veleprodajna cena će se obračunavati dan ranije.

Za određivanje Platts kotacija koje će se primenjivati u obračunu referentan dan je petak, nezavisno od toga da li je petak radni dan.

Obračun obuhvata raspoložive podatke o srednjoj ceni referentnih derivata iz stava 1. ovog člana izražene u USD/t i prodajnom kursu USD Narodne banke Srbije na dan kada se objavljuju Platts kotacije, od prvog ponedeljka koji prethodi petku u kojem se vrši obračun do petka u kojem se vrši obračun, uključujući i podatke na dan u kojem se vrši obračun.

Član 5

Energetski subjekti koji obavljaju delatnost trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivima, biotečnostima, komprimovanim prirodnim gasom, utečnjenim prirodnim gasom i vodonikom svakog četvrtka dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove energetike informaciju o zavisnim troškovima nabavke derivata nafte iz člana 1. ovog pravilnika sa prikazom svih relevantnih podataka, na osnovu kojih se određuje korektivni faktor za obračunski period.

Informacija iz stava 1. ovog člana se dostavlja uz izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću zakonskog zastupnika energetskog subjekta da su prikazani podaci tačni. Odgovornost za tačnost prikazanih podataka u skladu sa ovim pravilnikom snosi isključivo subjekt iz stava 1. ovog člana, odnosno njegov zakonski zastupnik.

Korektivni faktor iz stava 1. ovog člana utvrđuje se zajedničkim konsultacijama ministarstva nadležnog za poslove energetike, ministarstva nadležnog za poslove trgovine, ministarstva nadležnog za poslove finansija i energetskih subjekata iz stava 1. ovog člana, koje se održavaju četvrtkom.

Izuzetno, u slučaju iz člana 4. stav 3. ovog pravilnika, energetski subjekti informaciju iz stava 1. ovog člana dostavljaju sredom, a sredom se utvrđuje i korektivni faktor iz stava 3. ovog člana.

Energetski subjekti koji obavljaju energetske delatnosti u oblasti nafte na zahtev ministarstva nadležnog za poslove energetike dostavljaju podatke potrebne za praćenje prosečne veleprodajne cene derivata nafte iz člana 1. ovog pravilnika.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".