Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O ZAHTEVIMA U POGLEDU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se zahtevi u pogledu energetske efikasnosti koje su naručioci javne nabavke utvrđeni zakonom kojim se uređuje postupak javne nabavke (u daljem tekstu: naručioci) dužni da primenjuju u postupku javne nabavke dobara ili usluga prilikom izrade tehničke specifikacije ili definisanja kriterijuma za dodelu ugovora.

Član 2

Ovaj pravilnik primenjuju naručioci u postupku javne nabavke:

1) dobara za koja su tehničkim propisima propisani zahtevi u pogledu energetskog označavanja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju energetska efikasnost i racionalna upotreba energije (u daljem tekstu: Zakon);

2) dobara za koja nisu propisani zahtevi u pogledu energetskog označavanja ali su propisani tehničkim propisom zahtevi u pogledu eko-dizajna, u skladu sa Zakonom;

3) usluga za čije pružanje je potrebna nabavka novih dobara iz tač. 1) i 2) ovog stava.

Član 3

Državni organi u oblasti odbrane i bezbednosti u postupku javne nabavke primenjuju zahteve propisane ovim pravilnikom u meri u kojoj njihova primena nije u suprotnosti sa primarnim ciljem u obavljanju poslova tih organa.

Ovaj pravilnik ne primenjuje se u postupku javne nabavke vojne opreme.

Član 4

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) dobra su proizvodi/uređaji koji utiču na potrošnju energije, kao i pneumatici, za koje je tehničkim propisima propisana obaveza energetskog označavanja/označavanja energetske efikasnosti u skladu sa Zakonom;

2) klasa energetske efikasnosti proizvoda označava pripadnost proizvoda, u zavisnosti od njegovih tehničkih karakteristika, jednoj od klasa energetske efikasnosti prikazanoj na energetskoj oznaci u skladu sa tehničkim propisom za taj proizvod;

3) indeks energetske efikasnosti/EEI je indikator performansi energetske efikasnosti uređaja kojim se definiše klasa energetske efikasnosti u skladu sa tehničkim propisom kojim se uređuje energetsko označavanje uređaja.

Ostali izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a nisu definisani u stavu 1. ovog člana, imaju značenje definisano Zakonom i zakonom kojim se uređuju pravila postupaka javnih nabavki.

Član 5

Naručilac u postupku javne nabavke dobara iz člana 2. tačka 1) ovog pravilnika u tehničkoj specifikaciji određuje dobra koja pripadaju najvišoj klasi energetske efikasnosti.

Ukoliko iz razloga troškovne isplativosti, ekonomske opravdanosti, tehničke izvodljivosti, održivosti u širem smislu i dovoljne konkurentnosti u odnosu na postavljene zahteve nije u mogućnosti da nabavi dobra koja pripadaju najvišoj klasi energetske efikasnosti, naručilac u tehničkoj specifikaciji može da odredi dobra iz stava 1. ovog člana i sa nižom klasom energetske efikasnosti.

Član 6

U slučaju da u postupku javne nabavke zahteve u pogledu energetske efikasnosti dobara iz člana 2. tačka 1) ovog pravilnika naručilac ne odredi u okviru tehničke specifikacije na način iz člana 5. ovog pravilnika, naručilac te zahteve definiše u okviru kriterijuma za dodelu ugovora.

Naručilac u zavisnosti od potreba konkretne javne nabavke određuje minimalne zahteve u pogledu energetske efikasnosti dobara iz člana 2. tačka 1) ovog pravilnika, pri čemu veći broj pondera dodeljuje ponudama u kojima su ponuđena dobra sa višom klasom energetske efikasnosti.

Član 7

Ukoliko iz razloga bezbednosti ili javnog zdravlja naručilac nabavlja pneumatike najviše klase u pogledu prijanjanja na mokroj podlozi ili spoljne buke kotrljanja, zahtev u pogledu energetske efikasnosti definiše na način propisan čl. 5. ili 6. ovog pravilnika, u najvećoj meri u kojoj je to moguće.

Član 8

Naručilac u postupku javne nabavke dobara iz člana 2. tačka 2) ovog pravilnika u tehničkoj specifikaciji određuje dobra sa najnižim indeksom energetske efikasnosti u skladu sa odgovarajućim tehničkim propisom.

Ukoliko iz razloga troškovne isplativosti, tehničke izvodljivosti, ekonomske opravdanosti, održivosti u širem smislu i dovoljne konkurentnosti u odnosu na postavljene zahteve nije u mogućnosti da nabavi dobra sa najnižim indeksom energetske efikasnosti, naručilac u tehničkoj specifikaciji može da odredi dobra iz stava 1. ovog člana i sa višim indeksom energetske efikasnosti.

Član 9

U slučaju da u postupku javne nabavke zahteve u pogledu energetske efikasnosti dobara iz člana 8. ovog pravilnika naručilac ne odredi u okviru tehničke specifikacije na način iz člana 8. ovog pravilnika, naručilac te zahteve definiše u okviru kriterijuma za dodelu ugovora.

Naručilac u zavisnosti od potreba konkretne javne nabavke određuje minimalne zahteve u pogledu indeksa energetske efikasnosti dobara iz člana 2. tačka 2) ovog pravilnika, pri čemu veći broj pondera daje ponudama u kojima su ponuđena dobra sa nižim indeksom energetske efikasnosti.

Član 10

Naručilac u dokumentaciji o nabavci navodi dokumenta kojima privredni subjekt dokazuje ispunjenost zahteva u pogledu energetske efikasnosti u skladu sa čl. 5-9. ovog pravilnika.

Član 11

U postupku javne nabavke usluga iz člana 2. tačka 3) ovog pravilnika naručilac je dužan da u tehničkoj specifikaciji odredi da, ako pružalac usluge za izvršenje predmetne usluge koristi dobra iz člana 2. tač. 1) i/ili 2) ovog pravilnika, ta dobra treba da zadovoljavaju zahteve propisane ovim pravilnikom.

Član 12

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o minimalnim kriterijumima u pogledu energetske efikasnosti u postupku javne nabavke dobara ("Službeni glasnik RS", broj 111/15).

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".