Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O VRSTI, NAZIVU, SADRŽAJU I IZGLEDU OBRAZACA EVIDENCIJA I JAVNIH ISPRAVA I NAČINU NJIHOVOG VOĐENJA, POPUNJAVANJA I IZDAVANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI

("Sl. glasnik RS", br. 102/2022)

Predmet Pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se vrsta, naziv, sadržaj i izgled obrazaca evidencija i pedagoške dokumentacije o vaspitno-obrazovnom radu i javnih isprava i način njihovog vođenja, popunjavanja i izdavanja u predškolskoj ustanovi, odnosno osnovnoj školi koja ostvaruje pripremni predškolski program (u daljem tekstu: ustanova) i to: matična knjiga o upisanoj deci; evidencija i pedagoška dokumentacija o vaspitno-obrazovnom radu i javne isprave.

Matična knjiga o upisanoj deci

Član 2

Sadržaj matične knjige o upisanoj deci (u daljem tekstu: matična knjiga) dat je na Obrascu 1a i u obliku je knjige sa tvrdim koricama plave boje, veličine 25 x 35 cm, na 80-gramskoj hartiji, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 29,5 x 42 cm.

U matičnu knjigu se upisuju podaci za svako dete, počev od upisa u ustanovu do završetka pohađanja pripremnog predškolskog programa ili ispisa deteta.

Pogrešno upisani podaci u matičnu knjigu precrtavaju se tako da ostanu čitljivi, a ispravka se potpisuje i overava pečatom ustanove.

Evidencija i pedagoška dokumentacija o vaspitno-obrazovnom radu

Član 3

Evidencija i pedagoška dokumentacija o vaspitno-obrazovnom radu određene su vrstom i trajanjem programa koji se ostvaruju u ustanovi.

U zavisnosti od specifičnosti, vrste i trajanja programa vaspitno-obrazovnog rada, u ustanovi se vodi:

- knjiga podataka i evidencije o deci i porodici;

- pedagoška dokumentacija u programu vaspitno-obrazovnog rada u celodnevnom i poludnevnom trajanju: Tematski - projektni portfolio;

- pedagoška dokumentacija u programu vaspitno-obrazovnog rada sa decom u razvojnoj grupi;

- evidencija i pedagoška dokumentacija u različitim oblicima i programima vaspitno-obrazovnog rada;

- evidencija i pedagoška dokumentacija u programu vaspitno-obrazovnog rada sa decom na bolničkom lečenju;

- dokumentacija stručnog saradnika u predškolskoj ustanovi.

Knjiga podataka i evidencije o deci i porodici

Član 4

Knjiga podataka i evidencije o deci i porodici vodi se na Obrascu 2a i sadrži: uputstvo, podatke o deci i porodici i evidenciju saradnje sa porodicom, evidenciju o dolascima dece, evidenciju i zapažanja o sastancima sa roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima i zapažanja o pregledu knjige.

Knjigu podataka i evidencije o deci i porodici vodi medicinska sestra - vaspitač, vaspitač i defektolog - vaspitač u programu vaspitno-obrazovnog rada u celodnevnom i poludnevnom trajanju i u programu vaspitno-obrazovnog rada sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u razvojnoj grupi.

Knjiga podataka i evidencija o deci i porodici u obliku je knjige sa tvrdim koricama plave boje, veličine 25 x 35 cm, na 80-gramskoj hartiji, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.

Pedagoška dokumentacija u programu vaspitno-obrazovnog rada u celodnevnom i poludnevnom trajanju

Član 5

U programu vaspitno-obrazovnog rada u celodnevnom i poludnevnom trajanju u okviru predškolske ustanove, kao i u programu u godini pred polazak u školu koji ostvaruje osnovna škola, pedagoška dokumentacija o vaspitno-obrazovnom radu se vodi kroz Tematski - projektni portfolio, na Obrascu broj 3, koji je propisan Pravilnikom o vrsti, sadržaju i izgledu obrazaca evidencija i javnih isprava i načinu njihovog vođenja, popunjavanja i izdavanja u predškolskoj ustanovi ("Službeni glasnik RS", broj 63/19 - u daljem tekstu: Pravilnik).

Tematski - projektni portfolio dat je na Obrascu 3 i sadrži: uputstvo za vođenje Tematskog - projektnog portfolija, planove tema - projekata, priče o temama - projektima i zapažanja o pregledu tematskog - projektnog portfolija.

Tematski - projektni portfolio vodi medicinska sestra-vaspitač i vaspitač.

Proces učenja i razvoja deteta se prati i dokumentuje kroz dečji portfolio. Dečji portfolio se vodi od upisa deteta u ustanovu i predaje se roditelju, odnosno drugom zakonskom zastupniku deteta po završetku pohađanja programa.

Sadržaj, izgled i način vođenja dečjeg portfolija određuje medicinska sestra-vaspitač i vaspitač.

Pedagoška dokumentacija u programu vaspitno-obrazovnog rada sa decom u razvojnoj grupi

Član 6

Pedagoška dokumentacija u programu vaspitno-obrazovnog rada sa decom u razvojnoj grupi data je na Obrascu 4, koji je propisan Pravilnikom, i sadrži: uputstvo, nedeljne beleške, posebne napomene i zapažanja o pregledu pedagoške dokumentacije.

Sastavni deo pedagoške dokumentacije čine i podaci o individualnom obrazovnom planu (IOP 1), koji se vodi u skladu sa pravilnikom kojim se propisuju bliži uslovi za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje.

Pedagošku dokumentaciju iz stava 1. ovog člana vodi defektolog - vaspitač.

Evidencija i pedagoška dokumentacija u različitim oblicima i programima vaspitno-obrazovnog rada

Član 7

Evidencija i pedagoška dokumentacija u različitim oblicima i programima vaspitno-obrazovnog rada koje ostvaruje predškolska ustanova vodi se na Obrascu 5, koji je propisan Pravilnikom i sadrži: uputstvo, evidenciju o broju dece, odnosno učesnika, nacrt programa koji ostvaruje predškolska ustanova, dnevne beleške, posebne napomene, izveštaj o realizaciji programa i zapažanja o pregledu evidencije i pedagoške dokumentacije.

Evidenciju i pedagošku dokumentaciju iz stava 1. ovog člana vodi vaspitač, odnosno stručni saradnik koji ostvaruje program.

Evidencija i pedagoška dokumentacija u programu vaspitno-obrazovnog rada sa decom na bolničkom lečenju

Član 8

Evidencija i pedagoška dokumentacija u programu vaspitno-obrazovnog rada sa decom na bolničkom lečenju vodi se na Obrascu 6, koji je propisan Pravilnikom i sadrži: uputstvo, evidenciju o broju dece, podatke o deci na bolničkom lečenju u pripremnom predškolskom programu, opis fizičkog okruženja u kojem se ostvaruje vaspitno-obrazovni program, dnevne beleške, posebne napomene i zapažanja o pregledu evidencije i pedagoške dokumentacije.

Evidenciju i pedagošku dokumentaciju u vaspitno-obrazovnom programu sa decom na bolničkom lečenju vodi vaspitač.

Dokumentacija stručnog saradnika u predškolskoj ustanovi

Član 9

Dokumentacija stručnog saradnika u predškolskoj ustanovi data je na Obrascu 7, koji je propisan Pravilnikom i sadrži: uputstvo, podatke o objektima predškolske ustanove i vaspitnim grupama, nedeljne beleške, posebne napomene, učešće u radu timova, radnih grupa, komisija, evidenciju savetodavnog rada sa roditeljima/drugim zakonskim zastupnicima i zapažanja o pregledu dokumentacije.

Dokumentaciju iz stava 1. ovog člana vode stručni saradnici: pedagog, psiholog, pedagog za likovno, muzičko i fizičko vaspitanje i logoped.

Javne isprave

Član 10

Ustanova izdaje javne isprave o pohađanju pripremnog predškolskog programa, i to:

1) prevodnicu o prelasku deteta iz jedne u drugu predškolsku ustanovu, odnosno osnovnu školu, koja ostvaruje pripremni predškolski program;

2) uverenje o pohađanju pripremnog predškolskog programa.

Član 11

Sadržaj prevodnice o prelasku deteta u drugu predškolsku ustanovu - školu radi pohađanja pripremnog predškolskog programa dat je na Obrascu 8a i u obliku je lista veličine 21 x 29,5 cm, na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.

Član 12

Sadržaj uverenja o pohađanju pripremnog predškolskog programa dat je na Obrascu 9a i u obliku je lista veličine 21 x 29,5 cm, na 100-gramskoj hartiji, na svetloplavoj podlozi sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.

Član 13

Obrasci evidencija, pedagoške dokumentacije i javnih isprava iz čl. 2, 4, 11 i 12. odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Evidenciju, pedagošku dokumentaciju i javne isprave iz člana 1. ovog pravilnika ustanova vodi i izdaje na propisanom obrascu i/ili elektronski, shodnom primenom odredaba ovog pravilnika u okviru jedinstvenog informacionog sistema prosvete.

Član 14

Duplikat javne isprave iz člana 10. ovog pravilnika izdaje se na obrascu propisanom ovim pravilnikom, na čijem se gornjem desnom uglu prve strane ispisuje reč: DUPLIKAT slovima veličine 5 mm.

Član 15

Za decu upisanu zaključno sa radnom/školskom 2021/2022. godinom, ustanova vodi matičnu knjigu na Obrascu 1 propisanom Pravilnikom, do završetka pohađanja pripremnog predškolskog programa.

U matičnu knjigu iz stava 1. ovog člana, u delu u koji se unose lični podaci o detetu, u odeljku Napomene ručno se unosi podatak o dodeljenom Jedinstvenom obrazovnom broju (JOB-u) deteta, odnosno o dodeljenom privremenom JOB-u i overava pečatom ustanove.

Završne odredbe

Član 16

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju obrazaca i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u predškolskoj ustanovi ("Službeni glasnik RS", broj 59/10).

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vrsti, nazivu, sadržaju i izgledu obrazaca evidencija i javnih isprava i načinu njihovog vođenja, popunjavanja i izdavanja u predškolskoj ustanovi ("Službeni glasnik RS", broj 63/19), osim odredaba kojima su propisani obrasci koji se primenjuju u skladu sa čl. 5, 6, 7, 8. i 9. Pravilnika.

Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Obrasce koji su sastavni deo ovog pravilnika, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 102/2022, možete pogledati OVDE