Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O VRSTI I NAČINU DOSTAVLJANJA PODATAKA O POSLOVNOM PROSTORU I POSLOVNIM PROSTORIJAMA, KAO I O NAČINU GENERISANJA OZNAKE POSLOVNOG PROSTORA

("Sl. glasnik RS", br. 31/2021 i 93/2021)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se vrsta podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, način dostavljanja ovih podataka Poreskoj upravi i način generisanja oznake poslovnog prostora iz člana 9. Zakona o fiskalizaciji ("Službeni glasnik RS", broj 153/20 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Obveznik fiskalizacije dužan je da pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, u smislu člana 2. stav 1. tačka 9) Zakona o fiskalizaciji ("Službeni glasnik RS", broj 153/20), Poreskoj upravi dostavi prijavu sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije elektronskim putem, koji sadrži podatke o poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, i to za svaki poslovni prostor i poslovnu prostoriju odvojeno.

Prijava iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:

1) poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika fiskalizacije;

2) naziv, odnosno ime i prezime obveznika fiskalizacije;

3) naziv poslovnog prostora i poslovne prostorije;

4) tip poslovnog prostora i poslovne prostorije;

5) geolokaciju poslovnog prostora i poslovne prostorije (prostorne koordinate);

6) adresu poslovnog prostora i poslovne prostorije;

7) vrste delatnosti koje se obavljaju u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji;

8) datum početka obavljanja delatnosti u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji za koju je podneta prijava;

9) datume privremenog zatvaranja/otvaranja poslovnog prostora i poslovne prostorije;

10) datum prestanka obavljanja delatnosti u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji;

11) kvadraturu poslovnog prostora i poslovne prostorije;

12) status poslovnog prostora i poslovne prostorije (aktivan/neaktivan).

Podatak iz stava 2. tačka 7) ovog člana unosi se u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija delatnosti prema delatnostima koje se obavljaju u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji.

Podatak iz stava 2. tačka 8) ovog člana predstavlja datum kada je obveznik fiskalizacije počeo da obavlja delatnost maloprodaje i/ili pružanja usluga fizičkim licima u tom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji za koju je podneta prijava.

Podatak iz stava 2. tač. 9) i 10) ovog člana sadrži obaveštenje o danu zatvaranja/otvaranja poslovnog prostora i poslovne prostorije i naznaku da li se poslovni prostor i poslovna prostorija privremeno ili trajno zatvara.

Poreska uprava, nakon izvršene provere dostavljenih podataka, u roku od tri dana od dana dostavljanja prijave sa podacima, dostavlja podnosiocu prijave obaveštenje, koje sadrži jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije, koja će se koristiti u elektronskom fiskalnom uređaju.

Prijava iz stava 1. ovog člana dostavlja se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, a obaveštenje iz stava 6. ovog člana u elektronskom obliku obvezniku fiskalizacije.

Član 3

Kao podatak o tipu poslovnog prostora i poslovne prostorije, iz člana 2. stav 2. tačka 4) ovog pravilnika, obveznik fiskalizacije navodi jedan od sledećih podataka:

1) fiksni, u slučaju obavljanja delatnosti na nepomičnom prodajnom mestu;

2) pokretni, u slučaju obavljanja delatnosti na prenosivim prodajnim objektima, pokretnim sredstvima ili na terenu;

3) daljinska trgovina, u slučaju obavljanja elektronske trgovine ili druge daljinske trgovine;

4) automat, u slučaju obavljanja delatnosti preko samonaplatnog uređaja - automata.

U slučaju da obveznik fiskalizacije kao podatak o tipu poslovnog prostora i poslovne prostorije navede podatak iz stava 1. tačka 2) ovog člana, obveznik fiskalizacije za podatke iz člana 2. stav 2. tač. 5) i 6) ovog pravilnika koristi adresu prebivališta ili boravišta, odnosno sedišta obveznika fiskalizacije.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, ako obveznik fiskalizacije koristi vozilo za obavljanje delatnosti, dužan je da navede i podatak o registarskoj oznaci vozila.

U slučaju da obveznik fiskalizacije kao podatak o tipu poslovnog prostora i poslovne prostorije navede podatak iz stava 1. tačka 3) ovog člana, obveznik fiskalizacije za podatke iz člana 2. stav 2. tač. 5) i 6) ovog pravilnika koristi adresu prebivališta ili boravišta, odnosno sedišta obveznika fiskalizacije.

U slučaju da obveznik fiskalizacije kao podatak o tipu poslovnog prostora i poslovne prostorije navede podatak iz stava 1. tačka 4) ovog člana, obveznik fiskalizacije za podatke iz člana 2. stav 2. tač. 5) i 6) ovog pravilnika koristi adresu na kojoj se samonaplatni uređaj - automat nalazi, ukoliko je adresu moguće tačno utvrditi. Ukoliko adresu na kojoj se samonaplatni uređaj - automat nalazi nije moguće tačno utvrditi, obveznik fiskalizacije može navesti samo podatak iz člana 2. stav 2. tačka 5) ovog pravilnika.

Član 4

Obveznik fiskalizacije dužan je da u slučaju promene podataka iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika, Poreskoj upravi elektronskim putem dostavi izmenjene podatke, najkasnije 24 sata pre nastanka promene, i to za svaki poslovni prostor i poslovnu prostoriju odvojeno.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, u slučaju da je do promene podataka iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, npr. usled poplave, požara i drugih oblika više sile, usled radnji neovlašćenih trećih lica i sl., obveznik fiskalizacije je dužan da Poreskoj upravi elektronskim putem dostavi izmenjene podatke najkasnije 24 sata po saznanju o nastanku promene.

Izmenjeni podaci o poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji iz st. 1. i 2. ovog člana dostavljaju se elektronskim putem na portalu Poreske uprave.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. oktobra 2021. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora

("Sl. glasnik RS", br. 93/2021)

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. oktobra 2021. godine.