Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O VRSTAMA FISKALNIH RAČUNA, TIPOVIMA TRANSAKCIJA, NAČINIMA PLAĆANJA, POZIVANJU NA BROJ DRUGOG DOKUMENTA I POJEDINOSTIMA OSTALIH ELEMENATA FISKALNOG RAČUNA

("Sl. glasnik RS", br. 31/2021, 99/2021, 10/2022, 49/2022, 50/2022 i 57/2022)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se vrste fiskalnih računa, tipovi transakcija, načini plaćanja, pozivanje na broj drugog fiskalnog računa, odnosno drugog relevantnog dokumenta i pojedinosti ostalih elemenata fiskalnog računa iz člana 5. stav 2. Zakona o fiskalizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 153/20 i 96/21 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, kao podatak o vrsti fiskalnog računa, u smislu člana 5. stav 2. tačka 1) Zakona, na fiskalnom računu, navodi jedan od sledećih podataka:

1) promet;

2) avans.

Računom za promet, u smislu stava 1. tačka 1) ovog člana, smatra se fiskalni račun koji se izdaje radi evidentiranja ostvarenog prometa dobra i usluga na malo (u daljem tekstu: promet na malo).

Računom za avans, u smislu stava 1. tačka 2) ovog člana, smatra se fiskalni račun koji se izdaje radi evidentiranja primljenog avansa za budući promet na malo.

Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, može izdati i sledeća fiskalna dokumenta, koja se ne smatraju fiskalnim računima u smislu člana 5. stav 1. Zakona:

1) kopija računa;

2) račun obuke;

3) predračun.

Kopijom računa, u smislu stava 4. tačka 1) ovog člana, smatra se kopija računa za promet ili kopija računa za avans, a koja se izdaje istovremeno sa izdavanjem računa za promet, odnosno računa za avans ili se izdaje, odnosno preuzima naknadno, za potrebe obveznika fiskalizacije ili kupca dobara, odnosno korisnika usluga.

Računom obuke, u smislu stava 4. tačka 2) ovog člana, smatra se fiskalni dokument izdat u svrhe obuke osoblja obveznika fiskalizacije, testiranja elektronskog fiskalnog uređaja ili u druge svrhe, kojim se ne vrši evidentiranje prometa na malo, odnosno primljenog avansa za promet na malo.

Predračunom, u smislu stava 4. tačka 3) ovog člana, smatra se fiskalni dokument koji se izdaje pre ostvarenog prometa na malo i pre primljenog avansa za budući promet na malo, radi obaveštavanja kupca dobara, odnosno korisnika usluga o podacima od značaja za budući promet na malo, odnosno budući primljeni avans za promet na malo.

Fiskalni dokumenti iz stava 4. ovog člana moraju da se vizuelno jasno razlikuju od fiskalnih računa iz stava 1. ovog člana, nezavisno od načina izdavanja u skladu sa odredbom člana 10. ovog pravilnika, tako što će sadržati sledeće napomene:

1) "KOPIJA" za fiskalni dokument iz stava 4. tačka 1) ovog člana;

2) "OBUKA" za fiskalni dokument iz stava 4. tačka 2) ovog člana;

3) "PREDRAČUN" za fiskalni dokument iz stava 4. tačka 3) ovog člana;

4) "OVO NIJE FISKALNI RAČUN" za fiskalne dokumente iz stava 4. ovog člana.

Napomena iz stava 8. ovog člana mora biti napisana na fiskalnom dokumentu na takav način da se ne može izmeniti ili obrisati, i to veličinom fonta koja je najmanje dvostruko veća od teksta kojim se prikazuju ostali podaci na fiskalnom dokumentu.

Fiskalni dokumenti iz stava 4. ovog člana se ne smatraju fiskalnim računom kojim se potvrđuje da je pojedinačno ostvareni promet na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, evidentiran u elektronskom fiskalnom uređaju.

Član 2a

Kada se promet dobara i usluga na malo vrši imaocu instrumenta izdatog od strane obveznika fiskalizacije - isporučioca dobara, odnosno pružaoca usluga, koji služi za utvrđivanje novčanih obaveza primaoca dobara, odnosno usluga prema izdavaocu (u daljem tekstu: korporacijska kartica), obveznik fiskalizacije izdaje isključivo fiskalni račun za promet iz člana 2. stav 1. tačka 1) i člana 2. stav 2. ovog pravilnika, nezavisno od toga da li je realizacija tog prometa prethodno naplaćena, ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1) da su izdavalac i primalac korporacijske kartice zaključili pisani ugovor o korišćenju korporacijske kartice, kojim se uređuje korišćenje korporacijske kartice;

2) da je ugovorom iz tačke 1) ovog stava predviđeno da isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga utvrđuje novčanu obavezu primaoca za kalendarski mesec ili za kraći period u kalendarskom mesecu.

Za promet dobara i usluga iz stava 1. ovog člana obveznik fiskalizacije - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga izdaje račun, odnosno račune u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Obveznik fiskalizacije koji je izdao račun, odnosno račune za celokupan promet dobara i usluga iz stava 1. ovog člana izvršen u kalendarskom mesecu može za taj promet da izda fiskalni račun iz člana 3. stav 1. tačka 2) i člana 3. stav 3. ovog pravilnika na kojem navodi podatak: "refundacija".

Član 3

Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, kao podatak o tipu transakcije, u smislu člana 5. stav 2. tačka 2) Zakona, na fiskalnom računu navodi jedan od sledećih podataka:

1) prodaja;

2) refundacija, odnosno poništavanje računa.

Prodajom, u smislu stava 1. tačka 1) ovog člana, smatra se tip transakcije koji podrazumeva promet na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo.

Refundacijom, u smislu stava 1. tačka 2) ovog člana, smatra se tip transakcije koji podrazumeva povraćaj uplate ili dela uplate za promet na malo ili povraćaj celog ili dela avansa za budući promet na malo, iz bilo kog razloga, kao i tip transakcije koji podrazumeva vraćanje i zamenu dobara isporučenih kupcu dobara, iz bilo kog razloga.

Poništavanjem računa, u smislu stava 1. tačka 2) ovog člana, smatra se tip transakcije koji podrazumeva ispravljanje greške nakon izdavanja fiskalnog računa, a koji se ne može smatrati refundacijom u smislu stava 3. ovog člana.

Član 4

Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, u okviru podatka o nazivu prometovanog dobra, odnosno pružene usluge, u smislu člana 5. stav 2. tačka 6) Zakona, na fiskalnom računu može navesti i globalni broj trgovinske jedinice (GTIN) ili drugi broj koji se koristi za jedinstvenu identifikaciju trgovinskih jedinica (dobara ili usluga) u skladu sa propisima kojima se reguliše oblast trgovine.

Član 5

Elektronski fiskalni uređaj obveznika fiskalizacije dobija podatke o poreskim stopama koje su od značaja za podatke iz člana 5. stav 2. tač. 6) 10) Zakona iz Sistema za upravljanje fiskalizacijom.

Sistem za upravljanje fiskalizacijom definiše oznake za poreske stope koje se koriste, administrira prethodno definisane poreske stope, određuje datume za promenu poreskih stopa i primenjuje izmene poreskih stopa.

Član 6

Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, u okviru podatka o načinu plaćanja, u smislu člana 5. stav 2. tačka 11) Zakona, na fiskalnom računu navodi jedan od sledećih podataka, zavisno od sredstva plaćanja kojim kupac, odnosno korisnik usluga plaća isporučena dobra, odnosno pružene usluge:

1) "gotovina" - ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem);

2) "instant plaćanje" - ako se plaćanje vrši instant transferom odobrenja na prodajnom mestu;

3) "platna kartica" - ako se plaćanje vrši platnom karticom;

4) "ček" - ako se plaćanje vrši čekom;

5) "prenos na račun" - ako se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prenos;

6) "vaučer" - ako se plaćanje vrši vaučerom, novčanim bonovima, internim karticama ili sličnim sredstvom plaćanja;

7) "drugo bezgotovinsko plaćanje" - ako se plaćanje vrši bezgotovinski drugim sredstvom plaćanja koje se smatra dozvoljenim u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, elektronski fiskalni uređaj preko kojeg se evidentira promet usluge predaje hrane i pića za konzumaciju na licu mesta u smislu propisa kojim se uređuje porez na dodatu vrednost i promet hrane i pića koji se vrši u objektu pekare, bez obzira na to da li se preko tog elektronskog fiskalnog uređaja evidentira i drugi promet na malo, mora za evidentiranje načina plaćanja da ima isključivo sledeće opcije:

1) "gotovina" - ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem), instant transferom odobrenja na prodajnom mestu, platnom karticom i čekom;"

2) "prenos na račun" - ako se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prenos;

3) "vaučer" - ako se plaćanje vrši vaučerom, novčanim bonovima, internim karticama ili sličnim sredstvom plaćanja;

4) "drugo bezgotovinsko plaćanje" - ako se plaćanje vrši bezgotovinski drugim sredstvom plaćanja koje se smatra dozvoljenim u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.

U slučaju da kupac, odnosno korisnik usluga, isporučena dobra, odnosno pružene usluge plaća koristeći više od jednog načina plaćanja, obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, u okviru podatka o načinu plaćanja, u smislu člana 5. stav 2. tačka 11) Zakona, na fiskalnom računu može navesti i više podataka iz st. 1. i 2. ovog člana, pri čemu je u obavezi da iskaže i plaćene iznose podeljene po pojedinačnim načinima plaćanja.

Član 7

Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, podatke o danu, mesecu, godini, satu, minuti i sekundi sačinjavanja fiskalnog računa iz člana 5. stav 2) tačka 12) Zakona, na fiskalnom računu iskazuje u 24-satnom formatu, tj. dd.mm.yyyy HH:mm:ss.

Član 8

Jedinstveni redni broj fiskalnog računa, u smislu člana 5. stav 2) tačka 13) Zakona, mora da omogući razlikovanje fiskalnog računa u odnosu na sve ostale fiskalne račune koje je izdao obveznik fiskalizacije, a koji označava izdavaoca i lokaciju sa koje se izdaje račun preko elektronskog fiskalnog uređaja, nezavisno od vrste računa iz člana 2. ovog pravilnika i tipa transakcije iz člana 3. ovog pravilnika.

Član 9

Pored jedinstvenog rednog broja fiskalnog računa iz člana 8. ovog pravilnika, obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, na fiskalnom računu iskazuje i sledeća dva odvojena podatka, u smislu člana 5. stav 2) tačka 14) Zakona, i to:

1) jedinstveni redni broj fiskalnog računa po vrsti računa, a koji mora da omogući razlikovanje određenog fiskalnog računa u odnosu na sve ostale fiskalne račune te vrste, u smislu člana 2. ovog pravilnika, koje je izdao obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, nezavisno od tipa transakcije iz člana 3. ovog pravilnika;

2) jedinstveni redni broj fiskalnog računa po tipu transakcije, a koji mora da omogući razlikovanje određenog fiskalnog računa u odnosu na sve ostale fiskalne račune koji se odnose na taj tip transakcije, u smislu člana 3. ovog pravilnika, koje je izdao obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, nezavisno od vrste računa iz člana 2. ovog pravilnika.

Član 10

Kada se fiskalni račun izdaje u štampanoj formi, obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, na fiskalnom računu iskazuje dvodimenzionalni bar-kôd (eng. QR - Quick Response - u daljem tekstu: QR kôd), u smislu člana 5. stav 2. tačka 15) Zakona, koji sadrži sve elemente elektronskog potpisa i koji ne sme biti ispisan na slici ili logu, niti sadržati sliku ili logo.

QR kôd je kvadratnog oblika, dimenzija ne manjih od 40 mm x 40 mm i ne većih od 50 mm x 50 mm.

Primer QR kôda iz stava 2. ovog člana, odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Prilog - QR kôd).

Kada se fiskalni račun izdaje u elektronskoj formi, obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, na fiskalnom računu iskazuje hiperlink za verifikaciju, u smislu člana 5. stav 2. tačka 15) Zakona, kojem se može pristupiti preko svih uređaja koji imaju pristup internetu.

QR kôd iz stava 1. ovog člana i hiperlink za verifikaciju iz stava 4. ovog člana se koriste za proveru fiskalnog računa, u skladu sa članom 10. stav 1. Zakona.

Član 11

Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, na fiskalnom računu iskazuje poziv na broj drugog fiskalnog računa, odnosno relevantnog dokumenta, u smislu člana 5. stav 2. tačka 16) Zakona, u slučaju:

1) izdavanja fiskalnog računa u okviru koga je naveden podatak o tipu transakcije "refundacija", u smislu člana 3. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika, kada se iskazuje poziv na jedinstveni redni broj fiskalnog računa u okviru koga je naveden podatak o tipu transakcije "prodaja", u smislu člana 2. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika, a na koji se odnosi povraćaj uplate ili dela uplate za promet na malo, povraćaj celog ili dela avansa za budući promet na malo ili vraćanje i zamenu dobara isporučenih kupcu dobara;

2) izdavanja računa za promet na malo, u smislu člana 2. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika, u okviru koga je plaćanje izvršeno putem avansa, u celosti ili delimično, kada se iskazuje poziv na jedinstveni redni broj jednog ili više računa za avans, u smislu člana 2. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika;

3) izdavanja kopije računa, u smislu člana 2. stav 4. tačka 1) ovog pravilnika, kada se iskazuje poziv na jedinstveni redni broj računa za promet na malo, u smislu člana 9. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika ili računa za avans, u smislu člana 9. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika;

4) izdavanja računa za promet na malo, u smislu člana 2. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika, koji se odnosi na promet na malo izvršenog na osnovu podataka iz predračuna, u smislu člana 2. stav 4. tačka 3) ovog pravilnika, kada se iskazuje poziv na jedinstveni redni broj tog predračuna;

5) izdavanja računa za avans, u smislu člana 2. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika, koji se odnosi na plaćanje izvršeno na osnovu podataka iz predračuna, u smislu člana 2. stav 4. tačka 3) ovog pravilnika, kada se iskazuje poziv na jedinstveni redni broj tog predračuna.

Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, na fiskalnom računu iskazuje poziv na broj drugog relevantnog dokumenta, u smislu člana 5. stav 2. tačka 16) Zakona, u slučaju da pored fiskalnog računa kupcu dobara, odnosno korisniku usluga izdaje i drugi račun ili sličan dokument, a koji se ne smatra fiskalnim računom u smislu člana 5. stav 1. Zakona.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, obveznik fiskalizacije na fiskalnom računu iskazuje poziv na broj ili drugi identifikacionu oznaku drugog računa ili sličnog dokumenta iz stava 2. ovog člana.

Obveznik fiskalizacije, u slučaju izdavanja računa za avans koji se odnosi na plaćanje izvršeno u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika, u računu iskazuje pored podataka iz člana 5. stav 2. tačka 12) Zakona i datum kada su sredstva preneta na račun obveznika fiskalizacije.

Račun iz stava 4. ovog člana može se izdati najkasnije narednog radnog dana od dana prijema avansne uplate.

Član 12

Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, na fiskalnom računu može da iskazuje i reklamne poruke, brojeve telefona i druge podatke u tekstualnom formatu od značaja za obveznika fiskalizacije i/ili kupca dobara, odnosno korisnika usluga.

Podaci iz stava 1. ovog člana ne smeju biti prikazani istim fontom kao i ostali podaci na fiskalnom računu, pri čemu sama veličina fonta mora biti manja od teksta kojim se prikazuju ostali podaci na fiskalnom računu.

Član 13

Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, fiskalni račun izdaje kupcu dobara, odnosno korisniku usluga u štampanoj formi, a koja omogućava proveru fiskalnog računa, u skladu sa članom 10. stav 1. Zakona.

Obveznik fiskalizacije može fiskalni račun iz stava 1. ovog člana dostaviti elektronskim putem, isključivo uz saglasnost kupca dobara, odnosno korisnika usluge.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, obveznik fiskalizacije koji obavlja promet na malo isključivo putem interneta, preko elektronskog fiskalnog uređaja, fiskalni račun izdaje kupcu dobara, odnosno korisniku usluga u elektronskoj formi, a koja omogućava proveru fiskalnog računa, u skladu sa članom 10. stav 1. Zakona.

Obveznik fiskalizacije koji obavlja promet na malo putem samonaplatnih uređaja - automata, može da omogući da se fiskalni račun kupcu dobara, odnosno korisniku usluga izdaje i u elektronskoj formi preko elektronskog fiskalnog uređaja na kome se iskazuje hiperlink za verifikaciju, u smislu člana 5. stav 2. tačka 15) Zakona, koji omogućava proveru fiskalnog računa, u skladu sa članom 10. stav 1. Zakona, putem stalne internet veze, nezavisno od forme procesora fiskalnih računa.

Fiskalni račun se kupcu dobara, odnosno korisniku usluga izdaje u jednom primerku.

Nezavisno od načina izdavanja, podaci na fiskalnom računu moraju biti iskazani na srpskom jeziku, ćiriličkim i/ili latiničkim pismom.

Član 14

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. novembra 2021. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa

("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. novembra 2021. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o dopuni
Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa

("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o dopuni
Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa

("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa

("Sl. glasnik RS", br. 50/2022)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopuni
Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa

("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog

 

QR kôd