Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O VRSTAMA DOBARA ZA KOJA SU NARUČIOCI U OBAVEZI DA PRIMENJUJU EKOLOŠKE ASPEKTE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se vrste dobara za koja su naručioci u obavezi da primenjuju ekološke aspekte prilikom određivanja tehničkih specifikacija, kriterijuma za izbor privrednog subjekta, kriterijuma za dodelu ugovora ili uslova za izvršenje ugovora o javnoj nabavci, u okviru jednog ili više delova dokumentacije o nabavci.

Član 2

Naručioci su u obavezi da primenjuju ekološke aspekte u postupcima javnih nabavki prilikom određivanja tehničkih specifikacija, kriterijuma za izbor privrednog subjekta, kriterijuma za dodelu ugovora ili uslova za izvršenje ugovora o javnoj nabavci za sledeća dobra:

1) fotokopir papir;

2) računarska oprema (desktop računari, laptop računari i monitori);

3) kancelarijska elektronska oprema (štampači, skeneri, multifunkcionalni uređaji i sl.);

4) klima uređaji (standardni klima uređaji, inverter klime za grejanje i hlađenje i sl.);

5) sredstva za čišćenje (proizvodi za čišćenje tvrdih površina, tekstilni proizvodi za čišćenje i sl.).

Udeo predmeta nabavke sa ekološkim aspektima u postupcima javnih nabavki dobara iz stava 1. ovog člana iznosi najmanje 10% u odnosu na ukupan obim predmeta javne nabavke.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2024. godine.