Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O VREDNOVANJU NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA I POSTUPKU AKREDITACIJE INSTITUTA, INTEGRISANIH UNIVERZITETA, FAKULTETA I CENTARA IZUZETNIH VREDNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se kriterijumi za vrednovanje naučnoistraživačkog rada instituta, integrisanih univerziteta, fakulteta, centara izuzetnih vrednosti i naučnoistraživačkih organizacija iz oblasti odbrane i Vojske Srbije, postupak akreditacije i ispunjenost uslova za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa.

Član 2

Za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa mogu se akreditovati naučnoistraživačke organizacije sa svojstvom pravnog lica, i to: naučni instituti, istraživačko-razvojni instituti, instituti od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, fakulteti, integrisani univerziteti, centri izuzetnih vrednosti i naučnoistraživačke organizacije iz oblasti odbrane i Vojske Srbije (u daljem tekstu: naučnoistraživačke organizacije), u skladu sa ovim pravilnikom.

Organizacioni delovi u sastavu instituta, odnosno fakulteta, bez svojstva pravnog lica, mogu se akreditovati kao centri izuzetnih vrednosti, u skladu sa kriterijumima koje propisuje ovaj pravilnik.

Univerzitet, kao visokoškolska ustanova koja ostvaruje integrativne funkcije svih ustanova i jedinica u svom sastavu, može se akreditovati, u skladu sa ovim pravilnikom.

Postupak akreditacije sprovodi Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija.

Član 3

Naučnoistraživačka organizacija akredituje se za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa na period od četiri godine. Trajanje akreditacije računa se od dana donošenja odluke o akreditaciji naučnoistraživačke organizacije Odbora za akreditaciju.

Akreditovane naučnoistraživačke organizacije upisuju se u Registar naučnoistraživačkih organizacija i stiču pravo da ostvaruju programe od opšteg interesa utvrđenih u članu 10. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti ("Službeni glasnik RS", br. 110/05, 50/06 - ispravka i 18/10), (u daljem tekstu: Zakon) i mogu da realizuju i naučnoistraživačke projekte koje (su)finansira ministarstvo nadležno za naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 4

Sastavni deo ovog pravilnika čine Obrasci sa Uputstvom za podnošenje zahteva za akreditaciju i Spiskom dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za akreditaciju, i to: a) za institute - Obrazac 1; b) za fakultete i integrisane univerzitete - Obrazac 2; za centre izuzetnih vrednosti - Obrazac 3.

Naučnoistraživačke organizacije iz oblasti odbrane i Vojske Srbije podnose zahtev za akreditaciju na jednom od obrazaca iz stava 1. ovog člana.

Zahtev sa dokumentacijom se dostavlja u pisanom i elektronskom obliku.

U postupku akreditacije Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija (u daljem tekstu: Odbor za akreditaciju), primenjuje kriterijume propisane ovim pravilnikom.

II KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJE NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA NAUČNOISTRAŽIVAČKIH ORGANIZACIJA

Član 5

U postupku akreditacije naučnoistraživačkih organizacija vrednuje se ukupna naučnoistraživačka kompetentnost naučnoistraživačke organizacije i naučnoistraživačka kompetentnost istraživača.

Član 6

Naučnoistraživačka kompetentnost naučnoistraživačke organizacije vrednuje se za period od prethodne akreditacije do podnošenja zahteva za ponovnu akreditaciju a na osnovu sledećih kriterijuma:

1. broja naučnoistraživačkih projekata koje (su)finansira Ministarstvo;

2. broja naučnoistraživačkih projekata u okviru međunarodne saradnje;

3. broja naučnoistraživačkih projekta ostvarenih u saradnji sa privredom ili drugim ustanovama ili institucijama;

4. ostvarenih rezultata na projektima koje (su)finansira Ministarstvo, sadržanih u godišnjim izveštajima;

5. strukture istraživača u radnom odnosu sa punim radnim vremenom po naučnim ili nastavnim zvanjima;

6. ostvarenih istraživačkih rezultata klasifikovanih po važećim kriterijumima Ministarstva;

7. istraživačkih rezultata ostvarenih u međunarodnim projektima;

8. rezultata projekata ostvarenih u saradnji sa privredom i na tržištu, odnosno rezultata koji su primenjeni u privredi ili koji su komercijalizovani na tržištu;

9. obima i kvaliteta izdavačke delatnosti naučnoistraživačke organizacije (periodične i monografske);

10. raspoloživosti adekvatnog prostora, radnog i laboratorijskog dovoljnog za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u oblasti za koju se NIO akredituje;

11. raspoloživosti opreme za realizaciju teorijskog i eksperimentalnog naučnoistraživačkog rada u oblasti/oblastima za koju/koje se naučnoistraživačka organizacija akredituje;

12. raspoloživosti bibliotečkih resursa i pristupa naučno-informativnoj periodici i dokumentaciji u oblasti/oblastima za koju/koje se naučnoistraživačka organizacija akredituje;

13. obezbeđenja javno dostupnih informacija o naučnoistraživačkom radu, uređen sajt.

Za vrednovanje organizacije koja se prvi put akredituje vrednuju se naučnoistraživački rezultati koje su ostvarili zaposleni istraživači u radnom odnosu sa punim radnim vremenom u prethodne četiri godine.

Prilikom vrednovanja naučnoistraživačkog rada, Odbor za akreditaciju koristi podatke iz evidencije Ministarstva, kao i podatke iz dokumentacije priložene uz zahtev za akreditaciju.

Član 7

U pogledu naučnoistraživačke kompetentnosti, odnosno kvaliteta naučnoistraživačkog rada, naučnoistraživačke organizacije ispunjavaju uslove akreditacije ako u periodu od prethodne akreditacije zadovoljavaju uslove učešća u realizaciji naučnoistraživačkih projekta koje je (su)finansiralo Ministarstvo.

Za institute i fakultete koji nisu bili registrovani do stupanja na snagu Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti ("Službeni glasnik RS", br. 110/05 i 50/06 - ispravka i 18/10) (u daljem tekstu: Zakon), naučnoistraživačka kompetentnost, odnosno kvalitet naučnoistraživačkog rada, utvrđuje se na osnovu rezultata naučnoistraživačkog rada od njihovog osnivanja u skladu sa kriterijumima iz stava 1. ovog člana.

III POSTUPAK AKREDITACIJE

Član 8

Redovnom postupku akreditacije, svake četiri godine, podležu sve naučnoistraživačke organizacije koje su upisane u Registar naučnoistraživačkih organizacija. Odbor za akreditaciju sprovodi postupak akreditacije naučnoistraživačkih organizacija svake četvrte godine (redovni postupak), ili u kraćem roku, na zahtev naučnoistraživačke organizacije, osnivača naučnoistraživačke organizacije ili Ministarstva (vanredni postupak), za naučnoistraživačke organizacije koje su upisane u Registar naučnoistraživačkih organizacija, kao i postupak za potvrđivanje ili oduzimanje statusa centra izuzetnih vrednosti.

Postupku akreditacije podležu sve naučnoistraživačke organizacije, u skladu sa Zakonom.

Redovni postupak pokreće Ministarstvo najmanje 120 dana pre isteka roka za koji važi akreditacija.

Kada se radi o naučnoistraživačkoj organizaciji koja nije upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija, osnivač podnosi zahtev za akreditaciju Odboru za akreditaciju.

Za naučnoistraživačku organizaciju koja nije upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija, Odbor za akreditaciju ocenjuje kvalitet i rezultate njenog naučnoistraživačkog rada u periodu od njenog osnivanja.

Po prijemu zahteva iz st. 1. i 4. ovog člana, Odbor za akreditaciju razmatra dostavljenu dokumentaciju podnosioca zahteva i obavlja proveru kvaliteta naučnoistraživačkog rada, u skladu sa ovim pravilnikom, donosi odluku u roku od 90 dana od dana prijema zahteva i dostavlja je Ministarstvu i podnosiocu zahteva.

Odbor za akreditaciju može zatražiti od podnosioca zahteva da dopuni dokumentaciju, a podnosilac zahteva je u obavezi da traženu dokumentaciju dostavi najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema pisanog zahteva za dopunu dokumentacije.

Ukoliko podnosilac zahteva ne izvrši dopunu u predviđenom roku, Odbor za akreditaciju će doneti odluku na osnovu raspoložive dokumentacije.

Za potrebe sprovođenja postupka akreditacije, Odbor za akreditaciju obrazuje stručne timove koji razmatraju pojedinačne zahteve za sprovođenje postupka akreditacije.

Ako je to neophodno radi utvrđivanja činjenica koje su od značaja za donošenje odluke, Odbor za akreditaciju, odnosno njegov stručni tim, može izvršiti obilazak i neposredno utvrditi uslove za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti naučnoistraživačke organizacije koja se akredituje, sačinjava zapisnik u kome pojedinačno konstatuje ispunjenost, odnosno neispunjenost uslova za obavljanje naučnoistraživačkog rada, koji je sastavni deo odluke o akreditaciji.

Odbor za akreditaciju može doneti pozitivnu ili negativnu odluku o akreditaciji naučnoistraživačke organizacije.

Ako Odbor za akreditaciju ne donese odluku u roku od 90 dana, ministar ima pravo da razreši članove Odbora za akreditaciju i da imenuje nove članove.

Novoimenovani Odbor za akreditaciju dužan je da u novom postupku donese odluku o akreditaciji naučnoistraživačke organizacije u roku od 60 dana, a na osnovu ranije dostavljenog zahteva i dokumentacije naučnoistraživačke organizacije.

Na osnovu pozitivne odluke o akreditaciji, naučnoistraživačka organizacija koja nije upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija stiče pravo da se u roku od 30 dana, u skladu sa Zakonom, upiše u Registar naučnoistraživačkih organizacija.

Na osnovu pozitivne odluke o akreditaciji, registrovana naučnoistraživačka organizacija zadržava prava koja je stekla upisom u Registar naučnoistraživačkih organizacija.

Osnivač naučnoistraživačke organizacije, odnosno naučnoistraživačka organizacija, može da podnese žalbu, sa odgovarajućim dokazima i dokumentacijom Nacionalnom savetu za naučni i tehnološki razvoj, u roku od 30 dana od dana prijema negativne odluke o akreditaciji ili odluke o prestanku akreditacije.

Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj dužan je da u roku od 90 dana donese odluku koja može biti: 1) odbijanje žalbe; 2) poništenje odluke Odbora za akreditaciju i vraćanje žalbe sa spisima Odboru za akreditaciju na ponovno odlučivanje; 3) usvajanje žalbe.

Ako u ponovnom postupku Odbor za akreditaciju donese negativnu odluku o akreditaciji naučnoistraživačke organizacije, ta odluka je konačna.

Ako je doneta konačna negativna odluka o akreditaciji, naučnoistraživačka organizacija briše se iz Registra naučnoistraživačkih organizacija, danom donošenja konačne negativne odluke.

Osnivač naučnoistraživačke organizacije, odnosno naučnoistraživačka organizacija, koja je dobila negativnu odluku o akreditaciji, ima pravo da ponovi zahtev za akreditaciju, po isteku godine dana od dana prijema konačne odluke o akreditaciji.

Član 9

Naučnoistraživačka organizacija dužna je da podnese Odboru za akreditaciju zahtev za novu akreditaciju, najmanje četiri meseca pre isteka roka važeće akreditacije.

U periodu trajanja akreditacije, odgovorno lice u naučnoistraživačkoj organizaciji dužno je da izvesti u pisanoj formi Odbor za akreditaciju o prestanku ispunjavanja nekih od uslova propisanih ovim pravilnikom, o statusnim promenama i drugim relevantnim činjenicama od značaja za akreditaciju, u roku od mesec dana od dana njihovog nastanka.

Naučnoistraživačka organizacija može izgubiti status akreditovane naučnoistraživačke organizacije, ako:

1) u periodu trajanja akreditacije od četiri godine prestane da ispunjava neke od uslova propisane ovim pravilnikom;

2) prestane da postoji ukidanjem ili drugim statusnim promenama;

3) izgubi svojstvo pravnog lica.

Odbor za akreditaciju određuje rok od 120 dana u kojem naučnoistraživačka organizacija treba da ispuni propisane uslove ili reši svoj pravni status.

Ako naučnoistraživačka organizacija, u roku od 120 dana, ne ispuni propisane uslove za akreditaciju ili ne reši svoj pravni status, Odbor za akreditaciju donosi odluku o prestanku akreditacije naučnoistraživačke organizacije.

Na osnovu odluke iz stava 5. ovog člana, naučnoistraživačka organizacija briše se iz Registra naučnoistraživačkih organizacija, a Ministarstvo raskida ugovor, odnosno ugovore o finansiranju te naučnoistraživačke organizacije.

Izuzetno, finansiranje odobrenog i započetog naučnoistraživačkog projekta čiji je realizator naučnoistraživačka organizacija koja je brisana iz Registra naučnoistraživačkih organizacija, može se nastaviti pod uslovom da nadležni matični naučni odbor pozitivno oceni rezultate tog projekta, i pod uslovom da druga naučnoistraživačka organizacija koja realizuje sličan projekat prihvati dalju realizaciju tog započetog projekta, tako što će angažovati istraživače na svojim projektima naučnoistraživačke organizacije koja je brisana iz Registra naučnoistraživačke organizacije.

Odluku o finansiranju odobrenog i započetog naučnoistraživačkog projekta iz stava 6. ovog člana donosi ministar.

Odbor za akreditaciju može samoinicijativno ili na zahtev Ministarstva, u vanrednom postupku, da izvrši proveru ispunjenosti uslova akreditovane naučnoistraživačke organizacije i donese odgovarajuću odluku.

IV USLOVI ZA AKREDITACIJU NAUČNOISTRAŽIVAČKIH ORGANIZACIJA KOJE OBAVLJAJU NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA

Član 10

U postupku akreditacije naučnoistraživačkog rada naučnoistraživačkih organizacija, Odbor za akreditaciju vrednuje naučnoistraživački rad naučnoistraživačkih organizacija u skladu sa kriterijumima Ministarstva i ocenjuje ispunjenost uslova za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa.

V USLOVI ZA AKREDITACIJU INSTITUTA OD NACIONALNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU

Član 11

Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju (u daljem tekstu: Nacionalni institut) može se akreditovati za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti ako ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnosti i ako ispunjava sledeće uslove:

1. ima dugoročni program naučnoistraživačkog rada usaglašen sa prioritetima naučnog i tehnološkog razvoja RS;

2. ima rezultate naučnoistraživačkog rada koji doprinose razvoju nauke, odnosno doprinose opštem fondu znanja, kao i razvoju tehnologije;

3. ima uspostavljenu međunarodnu naučnu saradnju, i aktivno učešće u više međunarodnih projekata (projekti EU, regionalni ili bilateralni);

4. ima u prethodne četiri godine međunarodno priznate naučne rezultate, tako što je u prethodne četiri godine na svakih deset istraživača u naučnim ili nastavnim zvanjima ostvareno najmanje 40 publikacija ili drugih istraživačkih doprinosa prema važećim kriterijumima Ministarstva u oblastima za koje se akredituje;

5. ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje 100 istraživača u naučnim, odnosno nastavnim zvanjima kompetentnim za oblast nauke ili naučne discipline kojima se bavi;

6. ima program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka, usvojen od strane Naučnog veća, veći broj doktorata realizovanih u samoj ustanovi, a pri ponovljenoj akreditaciji i 50% istraživača u naučnim zvanjima koji su mentori ili su učestvovali pri izradi doktorskih disertacija u periodu od četiri godine;

7. ima angažovane stipendiste Ministarstva ili istraživače pripravnike na naučnoistraživačkim projektima koje realizuje;

8. ima sopstveni, odgovarajući prostor neophodan za izvođenje naučno-istraživačke delatnosti u oblastima za koje se akredituje;

9. ima na raspolaganju sopstvenu opremu neophodnu za kvalitetnu realizaciju naučno-istraživačkog rada, kao i druga sredstva za ostvarivanje programa od opšteg interesa, koja su adekvatna vrsti istraživanja;

10. ima naučno-informativnu dokumentaciju i bibliotečko-informacioni centar;

11. ima po pravilu akreditovane laboratorije i-ili centre za pružanje visoko specijalizovanih usluga, podataka ili merenja;

12. ima razvijenu saradnju sa privredom, stranim korisnicima, državnim agencijama i po pravilu ima pridružene male ili srednje kompanije ili razvojne centre;

13. ima strategiju obezbeđenja kvaliteta, usvojen Kodeks o naučnoistraživačkom radu i u svom radu poštuj e standarde nauke i struke;

14. ima javno dostupne informacije o svom radu koje sadrže podatke o organizaciji i realizaciji naučno-istraživačkog rada, uređen sajt i redovne godišnje izveštaje.

Član 12

Na osnovu pozitivne odluke o akreditaciji instituta iz člana 11. ovog pravilnika, Ministarstvo vrši upis nacionalnog instituta u Registar naučnoistraživačkih organizacija.

VI USLOVI ZA AKREDITACIJU INTEGRISANIH UNIVERZITETA

Član 13

Univerzitet je samostalna visokoškolska ustanova koja u obavljanju delatnosti objedinjuje obrazovni i naučnoistraživački, stručni, odnosno umetnički rad, kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja.

Status integrisanog univerziteta može steći univerzitet koji obavlja naučnoistraživačku delatnost u okviru najmanje tri naučne oblasti.

Član 14

Integrisani univerzitet se može akreditovati kao naučnoistraživačka organizacija ako ispunjava kriterijume naučnoistraživačke kompetentnosti utvrđene u članu 5. i ako ispunjava uslove iz člana 15. ovog pravilnika koji se odnose na akreditaciju fakulteta u najmanje tri oblasti naučnoistraživačke oblasti.

Univerzitet koji ostvaruje integrativne funkcije u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast visokog obrazovanja, može se akreditovati ako su svi fakulteti u njegovom sastavu akreditovani za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti, u skladu sa ovim pravilnikom.

Univerzitet iz stava 2. ovog člana može da se akredituje za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti i može da realizuje međunarodne programe i projekte.

VII USLOVI ZA AKREDITACIJU INSTITUTA (NAUČNIH INSTITUTA I ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIH INSTITUTA) I FAKULTETA

Član 15

Institut (naučni institut ili istraživačko-razvojni institut) ili fakultet se može akreditovati za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa ako ispunjava kriterijume naučnoistraživačke kompetentnosti utvrđene u članu 6. ovog pravilnika i ako ispunjava sledeće uslove:

1. ima i realizuje program naučnoistraživačkog rada koji je usvojilo naučno veće instituta ili naučno-nastavno veće fakulteta, sa precizno definisanim celinama vezanim za naučnoistraživačku oblast kojom se naučnoistraživačka organizacija bavi i za koju se akredituje a koji je usklađen sa ciljevima naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije;

2. ima i realizuje program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka, prezentirajući podatke o broju doktorskih teza koje su realizovane ili se realizuju tokom perioda reakreditacije na fakultetu/institutu;

3. ima organizacionu strukturu i upravljanje usklađeno sa Zakonom (statut, naučno veće/naučno-nastavno veće, upravni odbor/savet, direktor/dekan, sistematizacija radnih mesta) i proceduru izbora saradnika u nastavna i naučna zvanja usklađenu sa Zakonom;

Istraživačko-razvojni institut koji je organizovan kao privredno društvo ima naučno veće i rukovodioca za naučnoistraživačku delatnost u naučnom zvanju;

4. ima organizovan naučnoistraživački rad kroz projekte koji (su)finansirani iz budžeta RS, iz fondova EU ili drugih domaćih ili međunarodnih institucija koje finansiraju naučnoistraživačke aktivnosti.

Za ponovnu akreditaciju potrebno je da institut ili fakultet ima naučnoistraživačke projekte (su)finansirane od strane Ministarstva:

- koji su koordinirani od strane NIO;

- minimalno jedan projekat iz naučne oblasti za koju se naučnoistraživačka organizacija akredituje, gde je bar jedan od rukovodilaca projekta istraživač u radnom odnosu sa punim radnim vremenom u naučnoistraživačkoj organizaciji, ili

- istraživače u naučnim/nastavničkim zvanjima od kojih je minimalno 60% angažovano na projektima sa maksimalnim brojem istraživač meseci koji se finansira za saradnike sa fakulteta ili instituta. (1. Fakulteti - minimalno 12 nastavnika od 20, 2. Naučni instituti - minimalno 6 saradnika od 10, a za oblasti društvenih i humanističkih nauka minimalno 4 saradnika od 7, 3. Istraživačko razvojni instituti - minimalno 4 saradnika od 7), ili

- istraživače u svim zvanjima od kojih je minimalno 40% angažovano na projektima sa maksimalnim brojem istraživač meseci koji se finansira za saradnike sa fakulteta ili instituta, ili

- naučnoistraživačke projekte (su)finansirane iz drugih izvora u obimu koji odgovara navedenom za Ministarstvo.

Kada se institut ili fakultet prvi put akredituj e potrebno je da ima minimalan broj istraživača propisan Zakonom koji su kompetentni za oblast u kojoj se naučnoistraživačka organizacija akredituje;

5. ima ostvarene rezultate u oblasti za koju se NIO akredituje što manifestuje kroz publikacije i druge doprinose po važećoj klasifikaciji po kojoj se vrednuju rezultati projekata (su)finansirani od strane Ministarstva;

- ima minimalno u periodu od četiri godine (period reakreditacije) 10 publikacija ili drugih istraživačkih doprinosa prema važećoj klasifikaciji Ministarstva na 10 istraživača u naučnim ili nastavničkim zvanjima koji su ostvareni u NIO, ili

- ima minimalno u periodu od četiri godine (period reakreditacije) 20 publikacija ili drugih istraživačkih doprinosa prema važećoj klasifikaciji na 10 istraživača u naučnim ili nastavnim zvanjima koji su ostvareni u drugim NIO ili inostranim istraživačkim organizacijama.

Kada se institut ili fakultet prvi put akredituje potrebno je da istraživači zaposleni sa punim radnim vremenom imaju u periodu od četiri godine minimalno 10 publikacija ili drugih istraživačkih doprinosa prema važećoj klasifikaciji na 10 istraživača u naučnim ili nastavničkim zvanjima;

6. obavlja transfer znanja i tehnologija, što manifestuje kroz ostvarene rezultate za period od prethodne četiri godine;

7. ima prema kriterijumima Ministarstva, odgovarajuću strukturu i odgovarajući broj istraživača kompetentnih za oblast nauke kojom se naučnoistraživačka organizacija bavi:

- Naučni institut ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje 20 istraživača kompetentnih za oblast nauke kojom se institut bavi, od kojih najmanje deset istraživača u naučnim ili nastavnim zvanjima (od kojih najmanje tri u zvanju viši naučni saradnik ili naučni savetnik, odnosno u zvanju redovni profesor ili vanredni profesor) i deset istraživača u zvanju istraživač - saradnik ili višem zvanju;

- Naučni institut u oblasti društvenih i humanističkih nauka ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje 12 istraživača kompetentnih za oblast nauke kojom se institut bavi, od kojih najmanje sedam istraživača u naučnim, odnosno nastavnim zvanjima i pet istraživača u zvanju istraživač - saradnik ili višem zvanju;

- Naučni institut čiji je osnivač Srpska akademija nauka i umetnosti ima i manji broj istraživača, ako ispunjava uslove koje propisuje Zakon o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti;

- Istraživačko-razvojni institut ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje 12 istraživača kompetentnih za oblast nauke kojom se institut bavi, od kojih najmanje sedam istraživača u naučnim ili nastavnim zvanjima (od kojih najmanje jedan u zvanju viši naučni saradnik ili naučni savetnik, odnosno u zvanju redovni profesor ili vanredni profesor) i pet istraživača u zvanju istraživač - saradnik ili višem zvanju;

- Fakultet ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje 20 nastavnika u odgovarajućim nastavničkim zvanjima, a od ukupnog broja nastavnika 70% su nastavnici angažovani sa punim radnim vremenom;

8. ima i koristi sopstvenu opremu u naučno-istraživačkom radu u oblasti za koju se zahteva akreditacija, što manifestuje kroz publikacija ili druge istraživačke i naučne doprinose ostvarene u periodu od četiri godine.

Kada se institut ili fakultet prvi put akredituje potrebno je da ima ili sopstvenu opremu ili da ima ugovor o korišćenju opreme u drugoj/drugim NIO;

9. ima prostor (sopstveni ili ugovorom zakupljen za period za koji traži akreditacija) neophodan za kvalitetnu realizaciju naučnoistraživačkog rada.

U oblastima u kojima se obavljaju eksperimentalna istraživanja fakultet/institut obezbeđuje odgovarajući laboratorijski i drugi radni prostor u skladu sa brojem istraživača koje zapošljava, što utvrđuje odgovarajući stručni tim Odbora za akreditaciju prilikom posete;

10. ima bibliotečke resurse i obezbeđen pristup naučno-informativnoj periodici i dokumentaciji u oblasti za koju se akredituje;

11. obezbeđuje javnost naučnoistraživačkog rada i rezultata tog rada, ima ažurirane potpune, jasne i dostupne informacije o radu na sajtu naučnoistraživačke organizacije.

Član 16

Pored uslova predviđenih u članu 15. ovog pravilnika, fakultet za akreditaciju kao naučnoistraživačka ustanova treba da ispuni i sledeće uslove:

- da poseduje rešenje o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti izdato od strane Ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje;

- da je upisan je u registar visokoškolskih ustanova koji vodi Ministarstvo nadležno za visoko obrazovanje;

- da ima dozvolu za rad izdatu od strane Ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje.

VIII USLOVI ZA AKREDITACIJU CENTARA IZUZETNIH VREDNOSTI

Član 17

Status centra izuzetnih vrednosti može steći institut, odnosno visokoškolska ustanova ili njihov organizacioni deo, odnosno njihovi organizacioni delovi, ako su pored uslova propisanih ovim pravilnikom i Zakonom, u vremenskom periodu tokom poslednjih pet godina ostvarili vrhunske i međunarodno priznate naučne i stručne rezultate i na osnovu toga imaju razvijenu međunarodnu naučnu, tehničku i/ili tehnološku saradnju.

Aktom o osnivanju zajedničkog centra izuzetnih vrednosti uređuju se međusobna prava i obaveze osnivača centra. Ako status centra izuzetnih vrednosti stekne organizacioni deo ili organizacioni delovi instituta ili visokoškolske ustanove, centar izuzetnih vrednosti nema svojstvo pravnog lica.

Član 18

Kod akreditacije centara izuzetnih vrednosti, Odbor za akreditaciju pored uslova iz člana 17. ovog pravilnika utvrđuje i sledeće uslove, i to:

1. da Centar izuzetnih vrednosti ima najmanje 12 zaposlenih saradnika sa punim radnim vremenom, od čega je najmanje sedam istraživača u naučnim ili nastavnim zvanjima i najmanje 4 u statusu naučni savetnik ili redovni profesor. Najmanje 60% saradnika u naučnim zvanjima mora da bude u kategorijama u dve najviše istraživačke kategorije;

- da po svojim postignućima grupacija koja podnosi predlog spada u vodeće grupe u našoj zemlji u jednoj od šest naučnih oblasti tako što ima minimalno u periodu od četiri godine (period reakreditacije) 40 publikacija ili drugih istraživačkih doprinosa u kategorijama prema važećoj klasifikaciji Ministarstva na 10 istraživača u naučnim ili nastavničkim zvanjima koji su ostvareni uz većinsku ulogu saradnika Centra;

- ima Program naučnoistraživačkog rada i Program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka;

- razvoja naučnoistraživačkog podmlatka, usvojen od strane Naučnog veća, veći broj doktorata realizovanih u samoj ustanovi, a pri ponovljenoj akreditaciji i 50% istraživača u naučnim zvanjima koji su mentori ili su učestvovali pri izradi doktorskih disertacija u periodu od četiri godine;

2. da Centar ispunjava najmanje osam od sledećih kvalitativnih pokazatelja:

- da ostvaruje priznate naučne rezultate sopstvenim kadrovskim i materijalnim kapacitetima, na visokom naučnom nivou po međunarodnim standardima;

- da ostvaruje kvalitetno vođenje mladih istraživača samostalno ili kroz saradnju sa drugim centrima u zemlji i inostranstvu i kroz organizovanje naučnih seminara, letnjih škola, intenzivnih naučnih kurseva i sl.;

- da ima međunarodne projekte i saradnju sa institucijama kojima pored naučne može da pruža i stručnu pomoć u razvoju odgovarajuće delatnosti zavisno od oblasti nauke;

- da su saradnici Centra dobijali nagrade i međunarodna i vrhunska nacionalna priznanja, ranije ili u toku rada centra;

- da saradnici centra imaju članstva u akademijama, zvanja članova društava na najvišem - elitnom nivou (na primer fellow,) dostupna uskom krugu od najviše 10% članova, posebne statuse na inostranim Univerzitetima i Institutima (gostujući profesor) i elitne stipendije;

- da su saradnici centra članovi uređivačkih odbora priznatih časopisa međunarodne reputacije;

- da saradnici centra imaju članstva u naučnim komitetima i međunarodnim odborima i telima konferencija visoke reputacije;

- da saradnici centra imaju pozive u toku akreditacije ili prethodnog perioda od četiri godine da održe uvodna predavanja po pozivu na konferencijama visoke reputacije;

- da su saradnici centra organizovali konferencije visoke međunarodne reputacije;

- da su saradnici centra publikovali visoko citirane radove (radovi citirani više od 100, ili 50 puta, broj radova sa više od 10 citata), posebno uzimajući u obzir radove ostvarene u okviru Centra u prethodnoj akreditaciji ili u grupi koja je bila osnova za formiranje centra;

- da radovi saradnika centra imaju visok opšti broj citata prema uslovima u naučnim oblastima, odnosno drugi pokazatelji značajnog naučnog odjeka rezultata istraživanja;

- da su u okviru centra ili grupe koja mu je prethodila u prethodne četiri godine realizovane doktorske disertacije;

- da postoje realizacije primenjenih istraživanja u skladu sa osobenostima naučne discipline;

- da je postojala ili postoji realizacija značajnih primena prema osobenostima naučne discipline i tematike;

- da Centar ima dostupnu internet prezentaciju i druge vidove komunikacije koji nedvosmisleno pokazuju ulogu centra, tekuće aktivnosti, resurse i njegova postignuća.

Član 19

Zahtev za dobijanje statusa centra izuzetnih vrednosti može podneti institut, odnosno visokoškolska ustanova koji su akreditovani u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

Zahtev za sticanje statusa zajedničkog centra izuzetnih vrednosti podnose zajednički više akreditovanih instituta, odnosno akreditovanih fakulteta.

Zahtev za sticanje statusa centra izuzetnih vrednosti koji se odnosi na organizacione delove instituta odnosno fakulteta podnose naučnoistraživačke organizacije u čijem sastavu su ti organizacioni delovi.

Član 20

Akt o dodeli, potvrđivanju ili oduzimanju statusa centra izuzetnih vrednosti donosi Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj, na osnovu pozitivne odluke Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija.

Da bi Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj doneo akt iz stava 1. ovog člana, potrebno je da Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija, prethodno, sprovede postupak akreditacije centra izuzetnih vrednosti.

Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija može doneti pozitivnu ili negativnu odluku o akreditaciji centra izuzetnih vrednosti, a na osnovu sprovedenog postupka akreditacije centra izuzetnih vrednosti. Pozitivnu odluku dostavlja Nacionalnom savetu na dalje postupanje.

Član 21

Ako Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija, u redovnom ili vanrednom postupku iz stava 1. ovog člana, u postupku akreditacije utvrdi da akreditovani centar izuzetnih vrednosti kome je Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj dodelio ili potvrdio status centra izuzetnih vrednosti, prestane da ispunjava neki od uslova koji su propisani ovim pravilnikom, tada donosi negativnu odluku o akreditaciji centra izuzetnih vrednosti.

Na osnovu negativne odluke Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija iz stava 2. ovog člana, Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj donosi akt o oduzimanju statusa centra izuzetnih vrednosti, a centar se briše iz Registra naučnoistraživačkih organizacija.

Centar izuzetnih vrednosti koji je dobio negativnu odluku o akreditaciji i akt Nacionalnog saveta o oduzimanju statusa centra izuzetnih vrednosti, može da ponovi zahtev za akreditaciju, po isteku godinu dana od dana donošenja akta o oduzimanju statusa centra izuzetnih vrednosti.

IX ZAVRŠNE ODREDBE

Postupci za akreditaciju naučnoistraživačke delatnosti koji su započeti do stupanja na snagu ovog pravilnika, okončaće se u skladu sa Pravilnikom o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupku akreditacije naučnoistraživačkih organizacija ("Službeni glasnik RS", broj 90/06).

Član 22

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupku akreditacije naučnoistraživačkih organizacija ("Službeni glasnik RS", broj 90/06).

Član 23

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac 1 - Naučni instituti, istraživačko razvojni instituti, instituti od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

 

U ovoj anketi postoji 57 pitanja

Osnovni identifikacioni podaci i status instituta

1 Naziv, odnosno poslovno ime instituta:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

2 Adresa, sedište:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

Navesti sve lokacije na kojima se nalazi institut

3 Opština:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

4 Telefon/Fax:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

5 e-mail:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

6 Matični broj:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

7 PIB:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

8 Vlasništvo instituta:

Molim Vas da izaberete samo jedno od ponuđenog:

 Državno vlasništvo

 Privatno vlasništvo

 Mešovito vlasništvo

9 Tip institucije

Molim Vas da izaberete samo jedno od ponuđenog:

 Naučni institut

 Istraživačko-razvojni institut

 Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

10 Broj i datum akta o ispunjenosti uslova za obavljanje NID (registracije), u skladu sa Zakonom o NID ("Službeni glasnik RS", br. 110/05 i 18/10):

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

Delatnost instituta

11 Molimo Vas da izaberete oblast nauke: *

Molimo Vas da izaberete samo jedno od ponuđenog:

 Prirodno-matematičke nauke

 Tehničko-tehnološke nauke

 Biotehničke nauke

 Medicinske nauke

 Društvene nauke

 Humanističke nauke

12 Naučnoistraživačka delatnost:

Molimo unesite svoj(e) odgovor(e) ovde:

Grana nauke

 

 

Naučna disciplina

 

 

13 Vrsta istraživanja:

Molimo Vas da izaberite samo jedno od ponuđenog:

 pretežno osnovna istraživanja

 pretežno primenjena i razvojna istraživanja

 ostale delatnosti instituta (opisati)

Ovde unesite komentar Vašeg izbora:

 

 

 

 

 

Osnivanje instituta

14 Osnivač/Akta o osnivanju (broj, datum):

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

15 Promene u osnivačkim pravima (naziv osnivača i hronološki svih sledbenika prvog osnivača):

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

16 Akt i datum privatizacije ili osnivanja instituta:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

17 Datum i naziv nadležnog organa (tela, firme) koji je sproveo procenu kapitala:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

18 Naziv vlasnika (svih vlasnika):

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

Struktura prihoda (po završnom računu iz prethodne godine) izražena u %

19 Sredstva iz budžeta:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

20 Sredstva iz drugih izvora:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

Organi instituta

21 Direktor instituta:

Molimo unesite svoj(e) odgovor(e) ovde:

Ime i prezime

 

 

Naučno zvanje/istraživačko zvanje

 

 

Oblast nauka u kojoj je doktorirao

 

 

Ustanova u kojoj je doktorirao

 

 

Godina doktoriranja

 

 

Akt o imenovanju direktora

 

 

Kontakt telefon

 

 

Kontakt email

 

 

22 Vršilac dužnosti direktora instituta

Molimo unesite svoj(e) odgovor(e) ovde:

Ime i prezime

 

 

Naučno zvanje/istraživačko zvanje

 

 

Oblast nauka u kojoj je doktorirao

 

 

Ustanova u kojoj je doktorirao

 

 

Godina doktoriranja

 

 

Akt o imenovanju VD direktora

 

 

Kontakt telefon

 

 

Kontakt email

 

 

Organi instituta koji su organizovani u skladu sa zakonom o privrednim društvima

23 Predsednik skupštine privrednog društva:

Molimo unesite svoj(e) odgovor(e) ovde:

Ime i prezime

 

 

naučno/nastavno zvanje

 

 

Organizacija zaposlenja

 

 

Adresa organizacije zaposlenja

 

 

kontakt telefon

 

 

24 Direktor / predsednik privrednog društva:

Molimo unesite svoj(e) odgovor(e) ovde:

Ime i prezime

 

 

Naučno/nastavno zvanje

 

 

Organizacija zaposlenja

 

 

Adresa organizacije zaposlenja

 

 

Kontakt telefon

 

 

25 Predsednik nadzornog odbora:

Molimo unesite svoj(e) odgovor(e) ovde:

Ime i prezime

 

 

Nastavno/naučno zvanje

 

 

Organizacija zaposlenja

 

 

Adresa organizacije zaposlenja

 

 

Kontakt telefon

 

 

Upravni odbor

26 Akt o imenovanju Upravnog odbora

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

27 Predsednik UO:

Molimo unesite svoj(e) odgovor(e) ovde:

Ime i prezime

 

 

naučno zvanje/istraživačko zvanje

 

 

Organizacija zaposlenja (naziv, adresa)

 

 

28 Navedite broj članova UO:

Your answer must be at least 1
Only an integer value may be entered in this field.

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

29 Članovi UO (naučno zvanje, stručno zvanje, stepen obrazovanja)

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

Naučno veće

30 Akt o obrazovanju i imenovanju članova Naučnog veća

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

31 Predsednik Naučnog veća:

Molimo unesite svoj(e) odgovor(e) ovde:

Ime i prezime

 

 

Naučno zvanje/istraživačko zvanje

 

 

Organizacija zaposlenja

 

 

Adresa organizacije zaposlenja

 

 

Opšti akti instituta

32 Statut usklađen sa zakonom o NID i predlog usvojen na UO - Odluka o usvajanju

Molimo Vas da izaberete samo jedno od ponuđenog:

O Da

O Ne

33 Statut instituta:

Molimo unesite svoj(e) odgovor(e) ovde:

Akt o saglasnosti Ministarstva na statut (broj i datum)

 

 

Kvalitet naučno istraživačkog rada

34 Projekti koje je (su)finansiralo Ministarstvo u periodu poslednje četiri godine ili od dobijanja prethodne akreditacije:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

Navesti brojeve projekata

35 Naziv projekta /broj projekta:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

36 Rukovodilac projekta (naučno zvanje, organizacija zaposlenja):

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

37 Broj učesnika / broj istraživač. meseci na projektu iz ocenjivanog instituta:

U ovo polje mogu biti uneti samo brojevi.

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

38 Spisak rezultata ostvarenih u periodu od prethodne akreditacije (publikacije i drugi doprinosi po važećoj klasifikaciji po kojoj se vrednuju rezultati projekata (su)finansirani od strane Ministarstva u oblasti za koju se NIO akredituje);

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

Uneti do 20 najznačajnijih rezultata

Projekti međunarodne saradnje

39 Naziv projekta / broj projekta:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

(navesti sve učesnike na projektu - institucije)

40 Rukovodilac projekta:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

41 Učesnici na projektu iz ocenjivanog instituta:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

42 Vrsta projekta:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

Naučnoistraživačka saradnja instituta sa privrednim i drugim organizacijama u poslednje četiri godine

43 Naziv projekta / ugovor o projektu - broj i datum; navesti sve učesnike na projektu:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

44 Rukovodilac projekta:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

45 Učesnici na projektu iz ocenjivanog instituta:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

46 Vrsta projekta:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

Efektivnost i efikasnost

valorizacija i tržišna komercijalizacija kroz transfer znanja i tehnologija organizacijama u poslednje 4 godine ili u periodu od poslednje akreditacije

47 Vrsta rezultata:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

48 Oblik valorizacije/tržišne komercijalizacije:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

Naučno istraživački kadrovi u institutu

49 Ukupan broj zaposlenih:

U ovo polje mogu biti uneti samo brojevi.

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

50 Ukupan broj zaposlenih istraživača sa punim radnim vremenom:

Molimo unesite svoj(e) odgovor(e) ovde:

naučni savetnik

 

 

viši naučni saradnik

 

 

naučni saradnik

 

 

istraživači saradnici

 

 

istraživači pripravnici

 

 

stipendisti Ministarstva

 

 

51 Ukupan broj istraživača sa visokom stručnom spremom/stručnim zvanjima koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom u institutu:

Molimo unesite svoj(e) odgovor(e) ovde:

stručni saradnik

 

 

viši stručni saradnik

 

 

stručni savetnik

 

 

Prostor za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti

ukupan prostor kojim raspolaže (koristi) institut (poslovne zgrade, laboratorijski prostor, pomoćni objekti, zemljište i dr.):

52 Ukupan prostor kojim raspolaže (koristi) institut (poslovne zgrade, laboratorijski prostor, pomoćni objekti, zemljište i dr.):

Molimo unesite svoj(e) odgovor(e) ovde:

vlasništvo (m2)

 

 

zakup (m2)

 

 

pravo korišćenja (m2)*

 

 

Ključna oprema za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti

53 Naziv opreme /proizvođač, godina nabavke, inventarski broj, poreklo sredstava za nabavku: budžetska, sopstvena, poklon, sredstva JUP-a

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

 

Bibliotečki i informatički resursi

54 Raspolaganje sopstvenom bibliotekom:

Molimo Vas da izaberete samo jedno od ponuđenog:

O Da

O Ne

55 Pretplata na periodiku/broj ugovora:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

 

56 Povezanost sa informatičkim centrima:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

 

Potpisi odgovornih lica

57

Potpis ovlašćenog lica

MP

Datum

 

 

 

Nakon klika na link ispod, pritisnite izvoz PDF-a u samom vrhu sledeće stranice, a zatim sačuvajte dokument na svoj računar. PDF možete odštampati. Ukoliko ste primetili grešku u sadržaju dokumenta, možete je izmeniti uz pomoć linka koga ste dobili na Vašu adresu elektronske pošte.

Prosledite svoju anketu.
Hvala Vam na završavanju ove ankete

 

 

Obrazac 2 - Fakulteti/integrisani univerziteti

U ovoj anketi postoji 43 pitanja

Osnovni identifikacioni podaci i status

1 Naziv, odnosno poslovno ime fakulteta/integrisanog univerziteta:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

2 Adresa, sedište:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

 

Navesti sve lokacije na kojima se nalazi ustanova

3 Opština:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

4 Telefon/Fax:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

5 e-mail:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

6 Matični broj:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

7 PIB:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

8 Vlasništvo fakulteta/integrisanog univerziteta:

Molimo Vas da izaberete samo jedno od ponuđenog:

O Državno vlasništvo

O Privatno vlasništvo

9 Broj i datum akta o ispunjenosti uslova za obavljanje NID (registracija), rešenje o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanja delatnosti izdato od Nadležnog Ministarstva za visoko obrazovanje, upis u registar visokoškolskih ustanova koje vodi nadležno Ministarstvo za visoko obrazovanje, dozvola za rad izdata od istog Ministarstva

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

Delatnost fakulteta/integrisanog univerziteta

10 Izaberite oblast nauke: *

Molimo Vas da izaberete samo jedno od ponuđenog:

O Prirodno-matematičke nauke

O Tehničko-tehnološke nauke

O Biotehničke nauke

O Medicinske nauke

O Društvene nauke

O Humanističke nauke

11 Naučnoistraživačka delatnost:

Molimo unesite svoj(e) odgovor(e) ovde:

Grana nauke

 

 

Naučna disciplina

 

 

12 Vrsta istraživanja:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

Osnivanje fakulteta/integrisanog univerziteta

13 Osnivač/Akt o osnivanju (broj, datum):

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

14 Promene u osnivačkim pravima (naziv osnivača i hronološki sled svih promena):

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

15 Vlasnik/vlasnici ustanove koja se akredituje / promene vlasnika (odnosi se na privatne fakultete/integrisane univerzitete)

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

Organi fakulteta/integrisanog univerziteta

16 Dekan fakulteta / rektor integrisanog univerziteta

Molimo unesite svoj(e) odgovor(e) ovde:

Ime i prezime

 

 

Nastavno zvanje (oblast nauka u kojoj je doktorirao i gde)

 

 

Akt o imenovanju dekana/rektora

 

 

Kontakt telefon/E-mail

 

 

Savet / Senat

17 Akt o imenovanju Saveta:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

18 Ime i prezime predsednika Saveta (nastavno zvanje)

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

 

Naučno veće

19 Akt o obrazovanju i imenovanju članova Nastavno-naučnog veća/Senata:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

20 Predsednik Nastavno-naučnog veća / Senata

Molimo unesite svoj(e) odgovor(e) ovde:

Ime i prezime

 

 

nastavno zvanje

 

 

Organizacija zaposlenja (naziv, adresa)

 

 

Kvalitet naučno istraživačkog rada

21 Projekti koje je (su)finansiralo Ministarstvo u periodu poslednje četiri godine ili od dobijanja prethodne akreditacije:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

 

Navesti brojeve projekata

22 Naziv projekta / broj projekta:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

 

23 Rukovodilac projekta (naučno zvanje, organizacije zaposlenja):

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

 

24 Broj učesnika / broj istraživač. meseci na projektu iz ocenjivane ustanove po naučnim oblastima:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

25 Spisak rezultata ostvarenih u periodu od prethodne akreditacije (publikacije i drugi doprinosi po važećoj klasifikaciji po kojoj se vrednuju rezultati projekta (su)finansirani od strane Ministarstva u oblasti za koju se NIO akredituje):

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

 

Uneti do 20 najznačajnijih rezultata

Projekti međunarodne saradnje

26 Naziv projekta / broj projekta:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

 

(navesti sve učesnike na projektu - institucije)

27 Rukovodilac projekta:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

28 Učesnici na projektu iz ocenjivane ustanove:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

 

29 Vrsta projekta:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

Naučnoistraživačka saradnja ocenjivane ustanove sa privrednim i drugim organizacijama

Saradnja u poslednje četiri godine ili u periodu od poslednje akreditacije. Navesti do pet najznačajnijih rezultata.

30 Naziv projekta / ugovor o projektu - broj i datum; navesti sve učesnike na projektu:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

 

31 Rukovodilac projekta:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

 

32 Učesnici na projektu iz ocenjivanog instituta:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

 

33 Vrsta projekta:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

 

Efektivnost i efikasnost

valorizacija i tržišna komercijalizacija kroz transfer znanja i tehnologija organizacijama u poslednje 4 godine ili u periodu od poslednje akreditacije

34 Vrsta rezultata:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

35 Oblik valorizacije/tržišne komercijalizacije:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

Naučno istraživački kadrovi fakulteta/integrisanog univerziteta

36 Ukupan broj zaposlenih:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

37 Ukupan broj zaposlenih:

Molimo unesite svoj(e) odgovor(e) ovde:

Redovni profesor/naučni savetnik

 

 

Vanredni profesor/viši naučni saradnik

 

 

Docent/naučni saradnik

 

 

Asistenti

 

 

Saradnici u nastavi

 

 

Stipendisti Ministarstva

 

 

Prostor za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti

ukupan prostor kojim raspolaže (koristi) institut (poslovne zgrade, laboratorijski prostor, pomoćni objekti, zemljište i dr.):

38 Ukupan prostor kojim raspolaže (koristi) fakultet/integrisani univerzitet (poslovne zgrade, laboratorijski prostor, pomoćni objekti, zemljište i dr.):

Molimo unesite svoj(e) odgovor(e) ovde:

vlasništvo (m2)

 

 

zakup (m2)

 

 

pravo korišćenja (m2)*

 

Ključna oprema za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti

39 Naziv opreme /proizvođač, godina nabavke, inventarski broj, poreklo sredstava za nabavku: budžetska, sopstvena, poklon, sredstva JUP-a

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

Bibliotečki i informatički resursi

40 Raspolaganje sopstvenom bibliotekom:

Molimo Vas da izaberete samo jedno od ponuđenog:

O Da

O Ne

41 Pretplata na periodiku/broj ugovora:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

42 Povezanost sa informatičkim centrima:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

Potpisi odgovornih lica

43

Potpis ovlašćenog lica

MP

Datum

 

 

 

Nakon klika na link ispod, pritisnite izvoz PDF-a u samom vrhu sledeće stranice, a zatim sačuvajte dokument na svoj računar. PDF možete odštampati. Ukoliko ste primetili grešku u sadržaju dokumenta, možete je izmeniti uz pomoć linka koga ste dobili na Vašu adresu elektronske pošte.

Prosledite svoju anketu.
Hvala Vam na završavanju ove ankete.

 

 

Obrazac 3 - Centri izuzetnih vrednosti

U ovoj anketi postoji 41 pitanje

Osnovni identifikacioni podaci i status instituta/fakulteta kome pripada centar izuzetnih vrednosti

1 Naziv, odnosno poslovno ime instituta/fakulteta i centra izuzetnih vrednosti:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

2 Adresa, sedište:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

Navesti sve lokacije na kojima se nalazi institut/fakultet

3 Opština:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

4 Telefon/Fax:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

5 e-mail:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

6 Matični broj:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

7 PIB:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

8 Vlasništvo instituta/fakulteta:

Molimo Vas da izaberete samo jedno od ponuđenog:

O Državno vlasništvo

O Privatno vlasništvo

O Mešovito vlasništvo

9 Tip institucije

Molimo Vas da izaberete samo jedno od ponuđenog:

O Naučni institut

O Istraživačko-razvojni institut

O Fakultet

10 Broj i datum akta o ispunjenosti uslova za obavljanje NID (registracija), u skladu sa Zakonom o NID ("Službeni glasnik RS", br. 110/05 i 18/10):

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

Delatnost instituta/fakulteta

11 Izaberite naučnu oblast: *

Molimo Vas da izaberete samo jedno od ponuđenog:

O Prirodno-matematičke nauke

O Tehničko-tehnološke nauke

O Biotehničke nauke

O Medicinske nauke

O Društvene nauke

O Humanističke nauke

12 Naučnoistraživačka delatnost:

Molimo unesite svoj(e) odgovor(e) ovde:

Grana nauke

 

 

Naučna disciplina

 

 

13 Vrsta istraživanja:

Molimo Vas da izaberete samo jedno od ponuđenog:

O pretežno osnovna istraživanja

O pretežno primenjena i razvojna istraživanja

O ostale delatnosti instituta (opisati)

Ovde unesite komentar Vašeg izbora:

 

 

 

 

 

Osnivanje centra izuzetnih vrednosti

14 Osnivač/Akt o osnivanju (broj, datum):

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

15 Naziv vlasnika (svih vlasnika):

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

 

Struktura prihoda (po završnom računu iz prethodne godine) izražena u %

16 Sredstva iz budžeta:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

17 Sredstva iz drugih izvora:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

 

Kvalitet naučno istraživačkog rada

18 Projekti koje je (su)finansiralo Ministarstvo u periodu poslednje četiri godine ili od dobijanja prethodne akreditacije:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

 

Navesti brojeve projekata

19 Naziv projekta / broj projekta:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

 

20 Rukovodilac projekta (naučno zvanje, organizacija zaposlenja):

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

 

21 Broj učesnika / broj istraživač. meseci na projektu iz ocenjivanog centra:

U ovo polje mogu biti uneti samo brojevi.

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

22 Spisak rezultata ostvarenih u periodu od prethodne akreditacije (publikacije i drugi doprinosi po važećoj klasifikaciji po kojoj se vrednuju rezultati projekta (su)finansirani od strane Ministarstva u oblasti za koju se Centar akredituje):

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

 

Uneti do 20 najznačajnijih rezultata

Projekti međunarodne saradnje

23 Naziv projekta / broj projekta:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

 

(navesti sve učesnike na projektu - institucije)

24 Rukovodilac projekta:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

25 Učesnici na projektu iz ocenjivanog centra:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

 

26 Vrsta projekta:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

Naučnoistraživačka saradnja osnivača sa privrednim i drugim organizacijama u poslednje četiri godine

27 Naziv projekta / ugovor o projektu - broj i datum; navesti sve učesnike na projektu:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

 

28 Rukovodilac projekta:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

29 Učesnici na projektu iz ocenjivane ustanove:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

 

30 Vrsta projekta:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

Efektivnost i efikasnost

valorizacija i tržišna komercijalizacija kroz transfer znanja i tehnologija organizacijama u poslednje 4 godine ili u periodu od poslednje akreditacije

31 Vrsta rezultata:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

 

32 Oblik valorizacije/tržišne komercijalizacije:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

 

Naučnoistraživački kadrovi u Centru izuzetnih vrednosti

33 Ukupan broj zaposlenih:

U ovo polje mogu biti uneti samo brojevi.

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

34 Ukupan broj zaposlenih sa nastavnim/naučnim zvanjima:

Molimo unesite svoj(e) odgovor(e) ovde:

naučni savetnik/redovni profesor

 

 

viši naučni saradnik/vanredni profesor

 

 

naučni saradnik/docent

 

 

istraživači saradnici/asistent

 

 

istraživači pripravnici/saradnik u nastavi

 

 

stipendisti Ministarstva

 

 

35 Ukupan broj istraživača sa visokom stručnom spremom i stručnim zvanjima koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom u Centru izuzetnih vrednosti:

Molimo unesite svoj(e) odgovor(e) ovde:

stručni saradnik

 

 

viši stručni saradnik

 

 

stručni savetnik

 

 

Prostor za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti

ukupan prostor kojim raspolaže (koristi) Centar (poslovne zgrade, laboratorijski prostor, pomoćni objekti, zemljište i dr.):

36 Ukupan prostor kojim raspolaže (koristi) Centar (poslovne zgrade, laboratorijski prostor, pomoćni objekti, zemljište i dr.):

Molimo unesite svoj(e) odgovor(e) ovde:

vlasništvo (m2)

 

 

zakup (m2)

 

 

pravo korišćenja (m2)*

 

 

Ključna oprema za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti

37 Naziv opreme /proizvođač, godina nabavke, inventarski broj, poreklo sredstava za nabavku: budžetska, sopstvena, poklon, sredstva JUP-a

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

 

Bibliotečki i informatički resursi

38 Raspolaganje sopstvenom bibliotekom:

Molimo Vas da izaberete samo jedno od ponuđenog:

O Da

O Ne

39 Pretplata na periodiku/broj ugovora:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

 

40 Povezanost sa informatičkim centrima:

Molimo unesite svoj odgovor ovde:

 

 

 

 

Potpisi odgovornih lica

41

Potpis ovlašćenog lica

MP

Datum

 

 

 

Nakon klika na link ispod, pritisnite izvoz PDF-a u samom vrhu sledeće stranice, a zatim sačuvajte dokument na svoj računar. PDF možete odštampati. Ukoliko ste primetili grešku u sadržaju dokumenta, možete je izmeniti uz pomoć linka koga ste dobili na Vašu adresu elektronske pošte.

Prosledite svoju anketu.
Hvala Vam na završavanju ove ankete.