Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O OBRASCU I NAČINU VOĐENJA INTERNE EVIDENCIJE O POVREDAMA ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI I MERAMA KOJE SE U VRŠENJU INSPEKCIJSKOG NADZORA PREDUZIMAJU

("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju obrazac i način vođenja interne evidencije o povredama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon) i merama koje se u vršenju inspekcijskog nadzora preduzimaju.

Član 2

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Poverenik) vodi internu evidenciju o povredama Zakona i merama koje se u vršenju inspekcijskog nadzora preduzimaju (u daljem tekstu: interna evidencija).

Interna evidencija sadrži: podatke o rukovaocu ili obrađivaču koji je povredio Zakon (ime i prezime ili naziv, prebivalište, boravište ili sedište), podatke o povredi Zakona (opis povrede i član Zakona koji je povređen), podatke o merama koje su preduzete i podatke o postupanju rukovaoca ili obrađivača po izrečenim merama.

Član 3

Grafički prikaz obrasca interne evidencije dat je na obrascu koji je odštampan u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Interna evidencija je jedinstvena i vodi se u Službi Poverenika, u elektronskom obliku.

Unos podataka u internu evidenciju vrše ovlašćena lica iz Službe Poverenika, po okončanju postupka nadzora.

Za kontrolu tačnosti i ažurnosti podataka unetih u internu evidenciju odgovoran je rukovodilac osnovne unutrašnje jedinice Službe Poverenika u kojoj se obavlja posao nadzora.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje danom početka primene Zakona.

 

Prilog

 

OBRAZAC INTERNE EVIDENCIJE O POVREDAMA ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI I MERAMA KOJE SE U VRŠENJU INSPEKCIJSKOG NADZORA PREDUZIMAJU

 

Redni
broj

Ime i prezime ili naziv
rukovaoca ili obrađivača

Prebivalište, boravište ili sedište rukovaoca ili obrađivača

Opis povrede Zakona

Član Zakona
koji je povređen

Mere koje je Poverenik preduzeo

Podaci o postupanju rukovaoca ili obrađivača po izrečenim merama