Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O VISINI TROŠKOVA ZA DOSTAVLJANJE INFORMACIJA KOJE SE ODNOSE NA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

("Sl. glasnik RS", br. 35/2010)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se visina troškova za dostavljanje informacija koje se odnose na zaštitu životne sredine u zavisnosti od obima i prirode informacija, a koje snosi podnosilac zahteva.

Član 2

U zavisnosti od obima informacija, za izdavanje kopija dokumenata na kojima se nalaze informacije koje se odnose na zaštitu životne sredine, visina troškova iznosi:

1) Za kopije dokumenata po strani:

Na formatu A3 6 dinara

Na formatu A4 3 dinara

2) Za kopije dokumenata u elektronskom zapisu:

- disketa 20 dinara

- CD 35 dinara

- DVD 40 dinara

3) Za kopije dokumenata na audio kaseti 150 dinara

4) Za kopije dokumenata na audio-video kaseti 300 dinara

5) Za pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronski oblik 30 dinara

Upućivanje kopije dokumenata obračunava se prema tarifi JP PTT "Srbija".

Ukoliko visina troškova za izdavanje kopija dokumenta na kojoj se nalaze informacije koje se odnose na zaštitu životne sredine prelazi iznos od 1.000,00 dinara podnosilac zahteva je dužan da plati troškove unapred.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".