Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O VETERINARSKO-SANITARNIM USLOVIMA, ODNOSNO OPŠTIM I POSEBNIM USLOVIMA ZA HIGIJENU HRANE KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU OBJEKTI ZA PROMET ODSTRELJENE DIVLJAČI, KAO I NAČINU VRŠENJA SLUŽBENE KONTROLE ODSTRELJENE DIVLJAČI

("Sl. glasnik RS", br. 68/2010)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju veterinarsko-sanitarni uslovi, odnosno opšti i posebni uslovi za higijenu hrane koje u pogledu izgradnje, odnosno rekonstrukcije moraju da ispunjavaju objekti za promet hrane životinjskog porekla (u daljem tekstu: objekti za privremeno skladištenje odstreljene divljači), kao i način vršenja službene kontrole odstreljene divljači.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) objekat za privremeno skladištenje odstreljene divljači jeste objekat u kome se vrši službena kontrola mesa i organa divljači neposredno posle odstrela, radi korišćenja za sopstvene potrebe ili upućivanja u objekat za obradu i rasecanje mesa divljači;

2) ovlašćeno lice u lovištu jeste licencirano lice, u skladu sa propisima kojima se uređuje lovstvo.

II OPŠTI I POSEBNI USLOVI U POGLEDU IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENJE ODSTRELJENE DIVLJAČI

Član 3

Objekti za privremeno skladištenje odstreljenje divljači moraju da se nalaze unutar lovišta.

Član 4

Izuzetno od člana 3. ovog pravilnika objekti za privremeno skladištenje odstreljene divljači mogu da se nalaze i izvan lovišta ako unutar lovišta nije moguće ispuniti uslove u pogledu izgradnje i opremljenosti objekata, u skladu sa posebnim propisom i ovim pravilnikom.

Ako se objekat za privremeno skladištenje odstreljene divljači nalazi izvan lovišta onda objekat mora da bude lociran u neposrednoj blizini, odnosno blizu lovišta i puta kojim se odstreljena divljač iznosi iz lovišta.

Član 5

Objekti za privremeno skladištenje odstreljene divljači moraju da budu snabdeveni električnom energijom, veštačkim osvetljenjem, toplom i hladnom vodom, kao i da imaju sledeće prostore, odnosno prostorije:

1) za prijem odstreljene divljači;

2) za egzenteraciju i pregled trupova divljači u vertikalnom, odnosno visećem položaju koje sadrže sledeću opremu:

(1) metalni sto za pregled organa,

(2) komoru za hlađenje,

(3) komoru za zadržano meso i organe,

(4) posudu ili kontejner za konfiskat.

Radne površine moraju da budu izrađene od čvrstog nerđajućeg materijala, a pod od materijala koji se lako čisti, pere i dezinfikuje.

Član 6

Prostori, odnosno prostorije iz člana 5. ovog pravilnika moraju da budu takvog kapaciteta da omogućavaju da se do završetka službene kontrole, odnosno od prijema do skladištenja u rashladnoj komori trupova i organa skladištenje obavlja odvojeno po vrstama divljači i da se prilikom privremenog skladištenja izbegne njihovo nagomilavanje.

III NAČIN VRŠENJA SLUŽBENE KONTROLE ODSTRELJENE DIVLJAČI

Član 7

Službena kontrola divljači neposredno posle odstrela vrši se u objektima za privremeno skladištenje odstreljene divljači, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Službena kontrola iz stava 1. ovog člana može da se vrši u objektima za obradu i rasecanje mesa divljači ako se oni nalaze u lovištu u kome je divljač odstreljena ili u njegovoj blizini.

Član 8

Službena kontrola divljači neposredno posle odstrela može da se vrši u objektu za privremeno skladištenje odstreljene divljači koja je poreklom iz susednih lovišta, ako objekat ispunjava uslove iz ovog pravilnika.

Član 9

Korisnici lovišta moraju najkasnije 48 sati pre početka lova da prijave lov nadležnom veterinarskom inspektoru ili ovlašćenoj veterinarskoj stanici, koji vrše službenu kontrolu divljači neposredno posle odstrela.

Član 10

Meso i organi odstreljene divljači koji su posle službene kontrole u objektima za privremeno skladištenje odstreljene divljači ocenjeni kao bezbedni mogu da se koriste za sopstvene potrebe ili da se upute u objekat za obradu i rasecanje mesa divljači.

Član 11

Prilikom vršenja službene kontrole ovlašćeno lice u lovištu, mora veterinarskom inspektoru, odnosno ovlašćenoj veterinarskoj stanici, da da izjavu o izvršenom odstrelu.

Izjava iz stava 1. ovog člana je sastavni deo službene kontrole divljači neposredno posle odstrela i sadrži podatke kojima se utvrđuje:

1) da li je pre, odnosno prilikom odstrela primećeno neuobičajeno, odnosno promenjeno karakteristično ponašanje ili druga sumnja na promenu zdravstvenog stanja divljači;

2) da li su trupovi i organi odstreljene divljači obeleženi na propisan način;

3) da li su prilikom egzenteracije primećene promene na trupu i organima koje bi ukazivale na promenu zdravstvenog stanja divljači.

Ako se, na osnovu izvršene službene kontrole i izjave iz stava 2. ovog člana utvrdi da su meso i organi divljači posle odstrela bezbedni za ishranu ljudi izdaje se Potvrda o bezbednosti mesa i organa divljači za ishranu ljudi, koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Ako se, na osnovu izvršene službene kontrole utvrdi da meso i organi divljači neposredno posle odstrela nisu bezbedni usled jednog od nedostataka iz stava 2. ovog člana izjava iz stava 1. ovog člana se daje usmeno veterinarskom inspektoru na zapisnik.

Član 12

Kod krupne divljači, posle odstrela, moraju odmah da se izvade unutrašnji organi, a naročito želudac i creva.

Srce, pluća, jetra, bubrezi i slezina koji su upakovani u plastične kese moraju da budu označeni tako da se može utvrditi njihova pripadnost trupu.

Organi iz stava 2. ovog člana moraju da se čuvaju do završetka pregleda.

Skidanje kože i rasecanje divljači nije dozvoljeno na mestu odstrela.

Posle odstranjenja unutrašnjih organa na trup odstreljene divljači i upakovane organe, koji se dostavljaju na pregled, stavlja se evidenciona markica za obeležavanje odstreljene divljači, u skladu sa propisom kojim se uređuje lovstvo.

Prilikom prevoza do objekta u kome se vrši službena kontrola mora se izbegavati nagomilavanje odstreljene divljači u prevoznom sredstvu.

Član 13

Prilikom pregleda trupa i unutrašnjih organa odstreljene divljači utvrđuje se:

1) da li postoje promene koje ukazuju na postojanje sumnje ili pojavu zaraznih bolesti koje se prenose na ljude ili životinje;

2) da li se uočavaju znaci bolesti ili promena opšteg stanja na osnovu kojih bi se meso divljači moglo proglasiti neupotrebljivim za ishranu ljudi;

3) da li se uočavaju znaci autolitičnih procesa usled kasnog vađenja unutrašnjih organa ili nekog drugog razloga;

4) da li postoje znaci koji ukazuju da je divljač konzumirala materije farmakološkog dejstva ili da je divljač uzimala druge materije sa kojima se može kontaminirati meso i zbog kojih ono može da bude zdravstveno neispravno, odnosno nebezbedno ili da postoji opravdana sumnja na prisustvo bioloških ostataka ili drugih otrovnih materija.

Član 14

Vađenje unutrašnjih organa sitne divljači vrši se u objektu u kome se vrši službena kontrola, osim ako nije drukčije propisano.

Vađenje unutrašnjih organa sitne divljači mora da se izvrši odmah po prispeću odstreljene divljači u objekat.

Član 15

Meso i organi odstreljene divljači pregledaju se vizuelno, a ako je potrebno palpiraju se i zasecaju.

Ako rezultati pregleda iz stava 1. ovog člana nisu dovoljni za ocenu zdravstvene ispravnosti, odnosno bezbednosti mesa i organa onda se vrše odgovarajuća laboratorijska ispitivanja.

Prilikom pregleda mesa i organa odstreljene divljači potrebno je utvrditi ili isključiti promene koje ukazuju na:

1) bolesti koje se prenose na ljude i životinje;

2) maligne ili multipne otoke i multipne apscese;

3) rasprostranjenost parazita u potkožnom tkivu ili muskulaturi;

4) trovanje;

5) znake prirodne smrti, klanja ili odstrela u agoniji;

6) ozlede, krvarenja ili otoke;

7) znake raspadanja, naročito pri kasnom nalaženju odstreljene divljači ili kasno obavljenoj egzenteraciji;

8) odstupanje u pogledu boje, mirisa ili ukusa;

9) odstupanje u konzistenciji, naročito vodnjikavost i izuzetnu mršavost;

10) zaprljanost koja se ni temeljnim isecanjem ne može otkloniti.

Meso divljih svinja i medveda mora da se pregleda radi utvrđivanja da li sadrži larve trihinele spiralis na način predviđen za pregled zaklanih svinja, u skladu sa posebnim propisom.

Pregled mesa i organa odstreljenih zečeva vrši se na način kojim se vrši pregled zaklanih kunića, a pregled odstreljene pernate divljači na način kojim se vrši pregled mesa i organa zaklane živine, u skladu sa posebnim propisom.

Nejestivi delovi odstreljene divljači i konfiskat moraju se učiniti neškodljivim, u skladu sa posebnim propisom.

Član 16

Meso i organi odstreljene divljači ocenjuju se kao zdravstveno ispravni, odnosno bezbedni za ishranu ljudi ako se ne utvrde promene koje utiču na zdravstvenu ispravnost, odnosno bezbednost i ako sveže ozlede nastale odstrelom ili lokalno ograničene promene ne utiču na zdravstvenu ispravnost, odnosno bezbednost mesa divljači za ishranu ljudi.

Član 17

Meso odstreljene divljači je zdravstveno neispravno, odnosno nije bezbedno za ljudsku ishranu ako:

1) se utvrdi jedan od nedostataka iz člana 13. ovog pravilnika;

2) se utvrdi jedan od razloga zdravstvene neispravnosti mesa i organa odstreljene divljači za javnu potrošnju, u skladu sa posebnim propisom;

3) meso potiče od divljači obolele od tularemije, pseudotuberkuloze (ako promene nisu ograničene samo na pojedine organe), stafilomikoze zečeva, miksomatoze, salmoneloze i tuberkuloze;

4) meso odstreljene divljači ne zadovoljava uslove u pogledu mikrobiološke ispravnosti koju moraju da imaju životne namirnice u prometu, u skladu sa posebnim propisom;

5) meso i organi odstreljene divljači ne zadovoljavaju uslove u pogledu maksimalno dozvoljenih količina ostataka, u skladu sa posebnim propisom;

6) je utvrđena kontaminacija radionuklidima iznad dozvoljenog nivoa aktivnosti;

7) meso divljih svinja i medveda sadrži larve trihinele spiralis.

Meso odstreljene divljači zdravstveno neispravno za ishranu ljudi mora se odmah učiniti neškodljivim, u skladu sa posebnim propisom.

Član 18

Trup odstreljene divljači sa pripadajućim organima mora što pre da se dopremi u objekat u kome će se pregledati, oceniti i obeležiti.

Ako spoljašnja temperatura ne omogućava da se dovoljno brzo postigne odgovarajuća temperatura u dubini mesa, meso treba što je moguće pre, a najkasnije 10 sati posle odstrela smestiti u odgovarajući uređaj za hlađenje.

Posle završenog pregleda meso odstreljene divljači koje je zdravstveno ispravno, odnosno bezbedno za ishranu ljudi mora da se ohladi dovoljno brzo tako da se u dubini mišićnog tkiva krupne divljači postigne temperatura do najviše +7°C, odnosno do najviše +4°C u mesu sitne divljači.

Ako se meso odstreljene divljači smrzava mora da se obezbedi temperatura od najmanje -12°C za smrznuto meso, odnosno od najmanje -18°C za duboko smrznuto meso.

Postupci koji se odnose na hlađenje, smrzavanje, pakovanje i obeležavanje mesa zaklanih kunića primenjuju se i na hlađenje, smrzavanje, pakovanje i obeležavanje mesa zečeva, kao i zaklane živine kod pernate divljači, u skladu sa posebnim propisima.

Član 19

U objektima u kojima se obavlja pregled odstreljene divljači vodi se evidencija o izvršenoj službenoj kontroli odstreljene divljači.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o datumu odstrela i pregleda odstreljene divljači, nazivu lovišta i korisniku lovišta u kome je izvršen odstrel, vrsti odstreljene divljači, broju pregledane odstreljene divljači, broju evidencione markice odstreljene divljači u skladu sa propisom kojim se uređuje lovstvo i ocenu upotrebljivosti mesa odstreljene divljači, u skladu sa Prilogom - Evidencija o izvršenoj službenoj kontroli odstreljene divljači, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20

Danom početka primene ovog pravilnika prestaju da važe odredbe čl. 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102. i 106. Pravilnika o načinu vršenja veterinarsko-sanitarnog pregleda i kontrole životinja pre klanja i proizvoda životinjskog porekla ("Službeni list SFRJ", broj 68/89, "Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 10/03 i "Službeni glasnik RS", br. 44/07, 91/09 i 14/10).

Član 21

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. marta 2011. godine.

 

POTVRDA
O BEZBEDNOSTI MESA I ORGANA DIVLJAČI ZA ISHRANU LJUDI

Podaci o objektu

naziv objekta: 

 

 

 

lokacija: 

 

 

 

- objekat za privremeno skladištenje odstreljene divljači

c

- objekat za obradu i rasecanje mesa divljači

c

 

kontrolni broj: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poreklo odstreljenje divljači

naziv lovišta: 

 

 

 

okrug, opština: 

 

 

 

korisnik lovišta:

 

 

 

identifikacioni broj lovišta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaci o odstreljenoj divljači

datum odstrela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vrsta divljači: 

 

 

 

broj (komada): 

 

 

 

evidenciona markica odstreljene divljači 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

broj propratnice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaci o pošiljci

naziv i adresa odredišta 

 

 

 

okrug/opština: 

 

 

 

vrsta pošiljke:

 

 

 

Izjava ovlašćenog lica u lovištu

Odgovorno tvrdim da su unutrašnji organi odstreljene divljači izvađeni odmah posle izvršenog odstrela i da su trup i organi odstreljene divljači koji se šalju na pregled obeleženi na propisan način.

Prilikom vađenja unutrašnjih organa nisu primećene promene koje bi ukazivale na promenu zdravstvenog stanja odstreljene divljači.

Prilikom odstrela nije primećena nekarakteristična promena ponašanja koja bi ukazivala na promenu zdravstvenog stanja divljači.

 

Ovlašćeno lice u lovištu

 

 

 

 

(potpis ovlašćenog lica u lovištu)

 

 

Podaci o izvršenom pregledu

datum pregleda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ocena upotrebljivosti:

 

Meso divljači ocenjuje se kao zdravstveno ispravno odnosno bezbedno za ishranu ljudi jer nisu utvrđene promene koje utiču na zdravstvenu ispravnost i nisu primećeni znaci zaraznih bolesti u skladu sa Pravilnikom o veterinarsko-sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane koje moraju da ispunjavaju objekti za promet odstreljene divljači, kao i načinu vršenja službene kontrole odstreljene divljači.

Organi odstreljene divljači _________________________________________________________________ ocenjuju se kao zdravstveno ispravni za ishranu ljudi jer nisu utvrđene promene koje utiču na zdravstvenu ispravnost i nisu primećeni znaci zaraznih bolesti, u skladu sa Pravilnikom o veterinarsko-sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane koje moraju da ispunjavaju objekti za promet odstreljene divljači, kao i načinu vršenja službene kontrole odstreljene divljači.

 

 

Dana:

 

M.P.

 

 

 

 

(potpis veterinarskog inspektora
odnosno lica u ovlašćenoj
veterinarskoj stanici)

 

 

EVIDENCIJA
O IZVRŠENOJ SLUŽBENOJ KONTROLI ODSTRELJENE DIVLJAČI

 

godina: _________________
vrsta objekta: ___________________________
naziv objekta: ___________________________
adresa/lokacija: ______________________________
Podaci iz evidencije

R. br.

Datum pregleda

Datum odstrela

Naziv lovišta

Korisnik Lovišta

Vrsta divljači

Broj
pregledanih životinja

Broj
evidencione
markice
odstreljene
divljači

Ocena upotrebljivosti mesa

Napomena

Veterinarski inspektor/
ovlašćeni
veterinar

Upotrebljivo

Neupotrebljivo

Zadržano