Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USKLAĐENIH IZNOSA OSTVARENOG UKUPNOG MESEČNOG PRIHODA DOMAĆINSTVA, KAO USLOVA ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA

("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se usklađeni iznosi ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku, kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca.

Usklađeni iznosi iz stava 1. ovog člana su:

1) do 23.225,54 dinara za domaćinstva sa jednim članom;

2) do 36.811,17 dinara za domaćinstva sa dva člana;

3) do 50.396,70 dinara za domaćinstva sa tri člana;

4) do 63.982,27 dinara za domaćinstva sa četiri člana;

5) do 77.567,85 dinara za domaćinstva sa pet članova;

6) do 91.153,43 dinara za domaćinstva sa šest članova;

7) za domaćinstva sa više od šest članova za svakog dodatnog člana dodaje se: 13.585,58 dinara.

Član 2

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o utvrđivanju usklađenih iznosa ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca ("Službeni glasnik RS", broj 46/23).

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. decembra 2023. godine.