Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USKLAĐENIH IZNOSA OSTVARENOG UKUPNOG MESEČNOG PRIHODA DOMAĆINSTVA, KAO USLOVA ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA

("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se usklađeni iznosi ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku, kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca.

Usklađeni iznosi iz stava 1. ovog člana su:

1) do 23.690,05 dinara za domaćinstva sa jednim članom;

2) do 37.547,34 dinara za domaćinstva sa dva člana;

3) do 51.404,63 dinara za domaćinstva sa tri člana;

4) do 65.261,92 dinara za domaćinstva sa četiri člana;

5) do 79.119,21 dinara za domaćinstva sa pet članova;

6) do 92.976,50 dinara za domaćinstva sa šest članova;

7) za domaćinstva sa više od šest članova za svakog dodatnog člana dodaje se: 13.857,29 dinara.

Član 2

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o utvrđivanju usklađenih iznosa ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca ("Službeni glasnik RS", broj 103/23).

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. maja 2024. godine.