Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU NAKNADA ZA PRUŽANJE USLUGA IZ NADLEŽNOSTI REGULATORNE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE

("Sl. glasnik RS", br. 34/2013, 92/2020, 87/2021, 112/2022 - dr. pravilnik i 79/2023 - dr. pravilnik)

Uvodna odredba

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se naknada za pružanja usluga iz nadležnosti Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (u daljem tekstu: Agencija), za sprovedeni postupak ili radnju za izdavanje i produženje dozvole za korišćenje numeracije i pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija, ocenjivanje usaglašenosti, kao i za obavljanje tehničkog pregleda radio-stanica za koje je izdata pojedinačna dozvola za korišćenje radio-frekvencija.

Pod naknadom iz stava 1. ovog člana podrazumeva se trošak koji Agencija ima prilikom pružanja usluga iz prethodnog stava, a koje imaju karakter javnih usluga u smislu propisa koji uređuju budžetski sistem.

1. Izdavanje i produženje dozvole za korišćenje numeracije

Član 2*

1. Visina naknade za izdavanje dozvole za korišćenje numeracije po dozvoli iznosi 25.380,00 dinara;

2. Za produženje dozvole za korišćenje numeracije plaća se iznos od 50% od usklađene visine naknade utvrđene u članu 2. stav 1. Pravilnika, odnosno 12.690,00 dinara.

2. Izdavanje i produženje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija

Član 3*

Naknada za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencije za radio-stanicu u određenoj elektronskoj komunikacionoj službi iznosi:

Vrsta elektronske
komunikacione službe

 

Vrsta radio-stanice

Visina naknade u din.

Radio-difuzna 

1)

televizijska radio-difuzna stanica

38.070,00

2)

radijska radio-difuzna stanica

38.070,00

Mobilna

3)

Radio-stanica u komunikacionoj mreži, po jednoj frekvenciji, za:
a) baznu radio-stanicu

3.173,00

b) fiksnu radio-stanicu

1.904,00

v) mobilnu i ručnu radio-stanicu

1.269,00

4)

Bazna radio-stanica u javnoj komunikacionoj mreži

31.725,00

5)

Radio-stanica na vazduhoplovu koja radi u opsezima: SHF, UHF, VHF, HF i MF

12.690,00

6)

Radio-stanica na vazduhoplovu koja radi samo u VHF opsegu

2.538,00

7)

Radio-stanica na brodu i drugim plovilima koja radi u opsezima:

12.690,00

 

SHF, UHF, VHF, HR i MF

 

8)

Radio-stanica na plovilu koja radi u UHF i VHF opsegu

2.538,00

9)

Obalna radio-stanica

12.690,00

10)

Radio-stanica na lokomotivi

2.538,00

11)

Vazduhoplovna radio-stanica

12.690,00

Fiksna

12)

Radio-stanica u radio-relejnom sistemu, po predajnoj frekvenciji

20.304,00

13)

Bazna stanica u javnoj komunikacionoj mreži

31.725,00

14)

Radio-stanica u komunikacionoj mreži, po jednoj frekvenciji, za:
a) baznu radio-stanicu

3.173,00

b) fiksnu radio-stanicu

1.904,00

Satelitska

15)

a) zemaljska stanica i centralna zemaljska stanica (HUB)

63.450,00

b) zemaljska prenosiva radio-stanica (SNG i druge)

38.070,00

v) zemaljska stanica (VSAT, SIT/SUT)

12.690,00

g) terminali u mobilnoj satelitskoj službi

12.690,00

d) CGC (Complementary Ground Component) radio-stanica u mobilnoj satelitskoj službi

571.050,00

Radio-navigacijska

16)

Radio-navigacijska stanica

12.690,00

Radio-determinacijska

17)

Radar

12.690,00

Radio-amaterska

18)

Amaterska radio-stanica

1.269,00

-

19)

SAP/SAB

6.345,00

Naknada za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencije za prijemnu radio-stanicu za simpleksnu radio-relejnu vezu se ne naplaćuju.

Član 4

Za privremenu dozvolu za korišćenje radio-frekvencija plaća se 40% od utvrđene naknade iz člana 3. ovog pravilnika.

Za izdavanje duplikata pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija plaća se 40% od iznosa utvrđenog u članu 3. ovog pravilnika.

Za ispravljanje pogrešno dostavljenih podataka iz zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija u toj dozvoli, učinjene od strane podnosioca zahteva, plaća se 50% od visine naknade utvrđene u članu 3. ovog pravilnika.

U slučaju statusne promene imaoca pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija, odnosno promene podataka o imaocu pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija koji se odnose na promenu imena, poslovnog imena, sedišta ili znaka identifikacije, za pojedinačnu dozvolu za korišćenje radio-frekvencija koja se izdaje po zahtevu podnetom Agenciji u pisanoj formi, korisnik pojedinačne dozvole plaća 50% od naknade utvrđene u članu 3. ovog pravilnika, a za pojedinačnu dozvolu koja se izdaje po zahtevu podnetom Agenciji u elektronskoj formi, korisnik pojedinačne dozvole plaća 10% od naknade utvrđene u članu 3. ovog pravilnika.

Za produženje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija plaća se naknada propisana članom 3. ovog pravilnika.

Član 5*

Visina naknada za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija za radio-stanice, bez obzira na vrstu elektronske komunikacione službe, koje koriste službe hitne medicinske pomoći i druge zdravstvene ustanove, protivgradna odbrana, vatrogasna društva, gorske službe spasavanja i humanitarne organizacije, iznosi 127,00 dinara po radio-stanici, kada su u pitanju radio frekvencije u okviru opsega koji planom namene nije određen za posebne namene.

Član 6*

1. Za obradu zahteva podnosioca prijave u postupku javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija plaća se iznos troškova od 31.725,00 dinara.

2. Za otkup konkursne dokumentacije u postupku javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija plaća se iznos od 0,01% od najmanjeg (početnog) iznosa jednokratne naknade, koji je utvrđen u postupku javnog nadmetanja, a ne manje od 317.250,00 dinara.

3. Tehnički pregled radio-stanica

Član 7*

Visina naknade za obavljanje tehničkog pregleda od strane Agencije se sastoji od dela koji se odnosi na neposredno angažovanje izvršilaca, merne opreme i ostalih troškova.

Visina naknade koja se odnosi na neposredno angažovanje izvršilaca i merne opreme za svaku vrstu radio stanica je data u sledećoj tabeli:

Redni broj

Vrsta radio-stanice

Visina naknade u din.

1.

Radio-difuzna stanica (VS)

 

- MF do 1 kW

18.876,00

- MF preko 1 kW

20.494,00

- HF preko 1 kW

20.494,00

- VHF do 1 kW

18.876,00

- VHF preko 1 kW

20.494,00

2.

Radio-difuzna televizijska stanica (VT/TV DVB-T)

 

- VHF do 1 kW

18.876,00

- VHF preko 1 kW

20.494,00

- UHF do 1 kW

18.876,00

- UHF preko 1 kW

20.494,00

3.

Vazduhoplovna radio-stanica

 

- HF

7.551,00

- VHF

5.330,00

- UHF

5.330,00

4.

Avionska radio-stanica

 

- HF

7.551,00

- VHF

4.530,00

- UHF

4.530,00

5.

Vazduhoplovna radio-navigaciona mobilna stanica

12.944,00

6.

Vazduhoplovna radio-navigaciona kopnena stanica

12.944,00

7.

Kopnena mobilna radio-stanica (HF, VHF, UHF)

 

- prenosna (ručna)

1.650,00

- fiksna

3.020,00

- bazna

3.020,00

- repetitorska

9.061,00

8.

Radio-stanica u javnoj fiksnoj komunikacionoj mreži

 

- TETRA

21.357,00

9.

Amaterska radio-stanica (LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF)

 

10.

Radio-stanica u građanskom opsegu (CB)

 

11.

Radio-stanica u pomorskoj mobilnoj službi (MF, HF, VHF)

 

- obalna

3.769,00

- brodska

3.769,00

- repetitorska

9.061,00

12.

Radio-stanica u mobilnoj telefoniji

 

- NMT

 

- GSM - 900

21.357,00

- GSM - 1800

21.357,00

- UMTS

21.357,00

13.

Fiksna radio-stanica

 

- do 1 GHz

 

- preko 1 GHz

21.357,00

14.

Radio-stanica u satelitskoj službi

 

- prenosna (VSAT)

21.357,00

- mobilna (SNG)

21.357,00

- fiksna

21.357,00

15.

Radio-stanica za determinaciju

 

- radar Republičkog hidrometeorološkog zavoda

37.213,00

Srbije i Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore

 

- radar na plovilu

37.213,00

16.

Radio-stanica za prenos TV signala od tačke ka više tačaka (MMDS)

21.357,00

17.

Radio-stanica za fiksni bežični pristup (WLL)

21.357,00

Član 8

Za izdavanje duplikata izveštaja o tehničkom pregledu radio-stanice, plaća se 40% od visine naknade koja se odnosi na neposredno angažovanje izvršilaca i merne opreme iz člana 7. ovog pravilnika.

4. Ocenjivanje usaglašenosti

Član 9*

Visina naknade za ocenjivanje usaglašenosti sa izdavanjem potvrde o usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme (u daljem tekstu: RiTT oprema), po podnetom pojedinačnom obrascu zahteva za ocenjivanje usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme (u daljem tekstu: Pojedinačan zahtev) iznosi:

Broj

Vrsta RiTT opreme

Visina naknade u din.

1.

Terminalna telekomunikaciona oprema koja nije
radio oprema u okviru fiksnih telekomunikacionih mreža

 

1.1

Terminalna oprema koja se na javnu fiksnu telefonsku mrežu (PSTN) priključuje sa:

 

- jednom analognom pretplatničkom linijom

12.690,00

- više analognih pretplatničkih linija sa ili bez direktnog biranja u pretplatničku telefonsku centralu

12.690,00

- Centrex interfejsom

12.690,00

- interfejsom virtuelnih privatnih mreža

19.035,00

1.2

Terminalna oprema koja se na ISDN mrežu priključuje sa:

 

- baznim ISDN pristupom

12.690,00

- primarnim ISDN pristupom

12.690,00

- ISDN U interfejsom

12.690,00

- širokopojasnim ISDN sa ATM

19.035,00

1.3

Terminalna oprema koja se priključuje na iznajmljene linije i linije za prenos i to:

 

- dvožične i četvorožične analogne iznajmljene linije u osnovnom opsegu

12.690,00

- dvožične i četvorožične analogne iznajmljene linije za prenos govora

12.690,00

- digitalne iznajmljene linije

12.690,00

- linije za prenos sa SDH interfejsom

12.690,00

- linije za prenos sa optičkim interfejsom

12.690,00

1.4

Terminalna oprema koja se priključuje na mreže za prenos podataka sa:

 

- X.21 interfejsom

12.690,00

- X.25 interfejsom

12.690,00

- TCP/IP interfejsom

12.690,00

- IEEE 802.x interfejsom

12.690,00

- Frame Relay interfejsom

19.035,00

1.5

Terminalna oprema koja se priključuje na mreže za difuzno emitovanje slike/zvuka sa:

 

- nekomutiranom slikom/zvukom

30.456,00

- komutiranom slikom/zvukom

30.456,00

1.6

Teleks terminalna oprema sa:

 

- jednom pretplatničkom linijom

12.690,00

- više pretplatničkih linija

12.690,00

1.7

Terminalna oprema koja omogućava posredni pristup uslugama operatora javne komunikacione mreže ili pružaoca javnih komunikacionih usluga preko infrastrukture drugog operatora javne komunikacione mreže ili pružaoca javnih komunikacionih usluga

38.070,00

1.8

Terminalna oprema koja omogućava specijalizovan interfejs za usluge sa dodatom vrednošću

30.456,00

1.9

Terminalna oprema koja omogućava posebne interfejse ka fiksnim mrežama

38.070,00

2.

Radio oprema:

 

2.1

Bazne stanice, repetitori i mobilne stanice koje rade u okviru GSM 900/GSM 1800 mobilne mreže (Global System for Mobile Communications - GSM):

 

- Bazne stanice koje rade u okviru GSM 900/GSM 1800 mobilne mreže

38.070,00

- Repetitori koje rade u okviru GSM 900/GSM 1800 mobilne mreže

38.070,00

- Mobilne stanice koje rade u okviru GSM 900/GSM 1800 mobilne mreže

19.035,00

2.2

Bazne stanice, repetitori i korisnička oprema koja radi u okviru IMT-2000 sistema treće generacije (International Mobile Telecommunications Third - Generation):

 

- Bazne stanice koje rade u okviru IMT-2000 sistema treće generacije

38.070,00

- Repetitori koji rade u okviru IMT-2000 sistema treće generacije

38.070,00

- Korisnička oprema koja radi u okviru IMT-2000 sistema treće generacije

19.035,00

2.3

Bazne stanice, repetitori i mobilne stanice koje koriste CDMA sa proširenim spektrom i koje rade
u CDMA-PAMR (Public Access Mobile Radio - PAMR) opsegu:

 

- Bazne stanice koje koriste CDMA sa proširenim spektrom i koje rade u CDMA-PAMR opsegu

38.070,00

- Repetitori koji koriste CDMA sa proširenim spektrom i koje rade u CDMA-PAMR opsegu

38.070,00

- Mobilne stanice koje koriste CDMA sa proširenim spektrom i koje rade u CDMA-PAMR opsegu

19.035,00

2.4

Oprema koja se koristi u TETRA sistemu (Terrestrial Trunked Radio - TETRA):

 

- Bazne stanice koje se koriste u TETRA sistemu

38.070,00

- Repetitori koji se koriste u TETRA sistemu

38.070,00

- Prespojnici koji se koriste u TETRA sistemu

38.070,00

- Mobilne stanice koja se koristi u TETRA sistemu

19.035,00

2.5

Opremu koja se koristi u digitalnom evropskom

 

bezgajtanskom telekomunikacionom sistemu DECT (Digital Europian Cordless Telecommunications - DECT)

19.035,00

2.6

Bazne stanice širokopojasnih sistema za prenos podataka koji rade u frekvencijskom opsegu od 2500 MHz do 2690 MHz:

 

Bazne stanice širokopojasnih sistema za prenos podataka koji rade u frekvencijskom opsegu od 2500 MHz do 2690 MHz

38.070,00

Korisnička oprema širokopojasnih sistema za prenos podataka koji rade u frekvencijskom opsegu od 2500 MHz do 2690 MHz

19.035,00

2.7

Sistemi sa širokopojasnim radio pristupom koji rade u frekvencijskom opsegu 5,8 GHz:

38.070,00

2.8

Bazne i mobilne stanice širokopojasnih bežičnih pristupnih sistema (BWA) koji rade u frekvencijskom opsegu od 3400 MHz do 3800 MHz:

 

- Bazne stanice širokopojasnih bežičnih pristupnih sistema (BWA) koji rade u frekvencijskom opsegu od 3400 MHz do 3800 MHz

38.070,00

- Mobilne stanice širokopojasnih bežičnih pristupnih sistema (BWA) koji rade u frekvencijskom opsegu od 3400 MHz do 3800 MHz

19.035,00

2.9

Digitalni bežični mikrofoni koji rade u CEPT usaglašenom opsegu 1785 MHz i 1800 MHz

19.035,00

2.10

Radio oprema za multimedijalne bežične sisteme (MWS) koja radi u frekvencijskom opsegu od 40,5 GHz do 43,5 GHz

19.035,00

2.11

Širokopojasni audio linkovi (radio mikrofoni koji rade sa snagom koja omogućava prenos signala na većim rastojanjima)

19.035,00

2.12

Bežični video linkovi (Wireless Video Links - WVL) koji rade u frekvencijskom opsegu od 1,3 GHz do 50 GHz

19.035,00

2.13

Uređaji kratkog dometa (Short Range Devices - SRD):

 

- Nespecificirani SRD

19.035,00

- SRD za nalaženje i praćenje

19.035,00

- Širokopojasne bežične mreže za prenos podataka

 

(Wireless Acess System - WAS/Radio Local Area Networks - RLANs)

19.035,00

- SRD za primenu na železnici

19.035,00

- SRD za drumski transport i telemetriju u saobraćaju (Road Transport and Traffic Telematics - RTTT)

19.035,00

- SRD za radiodeterminacijske primene

19.035,00

- SRD za alarme

19.035,00

- SRD za upravljanje modelima

19.035,00

- SRD sa induktivnom primenom

19.035,00

- Radio mikrofone i slušne aparate

19.035,00

- Radio frekvencijske sisteme za identifikaciju (RFID)

19.035,00

- Aktivne medicinske implante i pridružene periferne uređaje

19.035,00

- Bežična primena u zdravstvu

19.035,00

- SRD za bežične audio primene

19.035,00

2.14

Fiksni digitalni radio sistemi:

 

- Sistemi tačka - tačka koji rade u frekvencijskim opsezima u kojima je primenjena frekvencijska ko-ordinacija

38.070,00

- Sistemi tačka-tačka koji mogu da rade u frekvencijskim opsezima u kojima je primenjena i u kojima nije primenjena frekvencijska ko-ordinacija

38.070,00

- Sistemi tačka - više tačaka

38.070,00

2.15.

Oprema koja se koristi u radio-difuznoj službi:

 

- Predajnike za emitovanje amplitudsko modulisanog audio signala

19.035,00

- Predajnike za emitovanje frekvencijski modulisanog audio signala

19.035,00

- Predajnike za terestričko emitovanje digitalnog audio signala u radio-difuziji (Terestrial - Digital Audio Broadcasting T-DAB)

19.035,00

- Predajnike za terestričko emitovanje digitalnog video signala u radio-difuziji (Digital Video Broadcasting - Terrestrial DVB-T; Digital Video Broadcasting - Second Generation Terrestrial DVB-T2)

19.035,00

- Predajnike za terestričko emitovanje analognog video signala u radio-difuziji

19.035,00

- Predajnike za terestričko emitovanje digitalnog audio signala (DRM)

19.035,00

2.16

Predajnike multimedijalnih multicast usluga koji se koriste u okviru terestričke mobilne televizije (terrestrial mobile TV)

19.035,00

2.17

Radio opremu koja se koristi u okviru kopnene mobilne službe:

 

- Radio opremu za analogni prenos govora

19.035,00

- Radio opremu za prenos podataka i/ili govora

19.035,00

- Radio opremu za prenos i/ili digitalne komunikacije

19.035,00

(govor i/ili podaci)

 

- Radio opremu za predaju signala koji iniciraju specifičan odziv u prijemniku

19.035,00

- Radio opremu koja rade u frekvencijskom opsegu namenjenom građanima (CB - citizens band)

19.035,00

2.18

Kopnene mobilne zemaljske satelitske stanice (Lend Mobile Satelite Earth Stations - LMES) i pomorske mobilne satelitske zemaljske stanice (Maritime Mobile Satelite Earth Stations - MMES) koje nisu namenjene za komunikacije u slučaju nesreće i u svrhu bezbednosti, a koje rade u frekvencijskom opsegu 1,5/1,6 GHz

19.035,00

2.19

Kopnene mobilne zemaljske satelitske stanice (Lend Mobile Satelite Earth Stations - LMES) za prenos govora i/ili prenos podataka, koje rade u frekvencijskim opsezima 1,5 GHz i 1,6 GHz

19.035,00

2.20

Mobilne satelitske zemaljske stanice (Mobile Satelite Earth Stations - MES) osim vazduhoplovnih mobilnih satelitskih zemaljskih stanica koje rade u frekvencijskom opsegu 11/12/14 GHz

19.035,00

2.21

VSAT satelitske zemaljske stanice (Very Small Aperture Terminal - VSAT) koje rade samo kao predajne, primopredajne i samo kao prijemne, u frekvencijskom opsegu 11/12/14 GHz:

19.035,00

2.22

VSAT satelitske zemaljske stanice (Very Small Aperture Terminal - VSAT) koje rade samo kao predajne, primopredajne i samo kao prijemne, u frekvencijskim opsezima 4 GHz i 6 GHz

19.035,00

2.23

Satelitske zemaljske stanice za potrebe prikupljanja vesti (Satellite News Gathering Transportable Earth Stations - SNG TES) koje rade u frekvencijskom opsegu 11-12/13-14 GHz

19.035,00

2.24

Mobilne zemaljske stanice (Mobile Earth Stations - MES), uključujući ručne zemaljske stanice, koje rade u mrežama personalnih satelitskih komunikacija (Satellite Personal Communications Networks - S-PCN) u frekvencijskom opsegu 1,6/2,4 GHz u okviru mobilne satelitske službe

19.035,00

2.25

Mobilne zemaljske stanice (Mobile Earth Stations - MES) geostacionarnog mobilnog satelitskog sistema, uključujući ručne zemaljske stanice, koje rade u mrežama personalnih satelitskih komunikacija (Satellite Personal Communications Networks - S-PCN) u frekvencijskom opsegu 1,5/1,6 GHz u okviru mobilne satelitske službe

19.035,00

2.26

Mobilne zemaljske stanice (Mobile Earth Stations - MES), uključujući ručne zemaljske stanice, koje rade u mrežama personalnih satelitskih komunikacija (Satellite Personal Communications Networks - S-PCN) u frekvencijskom opsegu 2,0 GHz u okviru mobilne satelitske službe

19.035,00

2.27

Satelitske zemaljske stanice koje se koriste na brodovima (Satellite Earth Stations - ESV) koje rade u frekvencijskim opsezima 11/12/14 GHz u fiksnoj satelitskoj službi

19.035,00

2.28

Satelitske zemaljske stanice koje se koriste na brodovima (Satellite Earth Stations - ESV) koje rade u frekvencijskom opsegu 4/6 GHz u fiksnoj satelitskoj službi

19.035,00

2.29

Satelitske interaktivne terminale (SIT) i satelitske korisničke terminale (SUT) koji emituju ka geostacionarnim satelitima i koji rade u frekvencijskim opsezima između 27,5 GHz i 29,5 GHz

19.035,00

2.30

Mobilne zemaljske stanice (Mobile Earth Stations - MES) za prenos podataka malog protoka (Low Bit Rate Communications - LBRDC) korišćenjem LEO (Low Earth Orbiting) satelita i koje rade u frekvencijskom opsegu 1 GHz

19.035,00

2.31

Satelitske mobilne zemaljske stanice na letilicama (Aircraft Earth Stations - AES) koje rade u frekvencijskim opsezima 11/12/14 GHz

19.035,00

2.32

Korisnička oprema i oprema koja služi za poboljšanje pokrivanja signalom satelitskih zemaljskih stanica, koje rade u okviru mobilne satelitske službe u frekvencijskom opsegu od 1980 MHz do 2010 MHz (zemlja-svemir) i od 2170 MHz do 2200 MHz (svemir-zemlja)

19.035,00

2.33

Zemaljske satelitske mobilne prijemne stanice (Recive-Only Mobile Earth Station - ROMES) koje rade u frekvencijskom opsegu 1,5 GHz

12.690,00

2.34

Oprema koja radi u radio-frekvencijskim opsezima namenjenim radio amaterima, a koja je dostupna na tržištu

19.035,00

2.35

Bezgajtanski telefoni koji rade u CT1, CT + i CT2 (Cordless Telephone - CT) frekvencijskim opsezima

19.035,00

2.36

Radiosonde za Met Aids (Meteorological Aids) koje rade u frekvencijskom opsegu od 400,15 MHz do 406 MHz

19.035,00

2.37

Radiosonde za Met Aids (Meteorological Aids) koje rade u frekvencijskom opsegu od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz

19.035,00

2.38

GSM sistemi koji se koriste na avionima

19.035,00

2.39

Radari za navigaciju koji se koriste na unutrašnjim plovnim putevima

19.035,00

2.40

Radari za navigaciju za brodove koji ne koriste SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea)

19.035,00

2.41

Radio oprema koja radi u okviru zemaljske mobilne službe u frekvencijskom opsegu od 30 MHz do 3 GHz sa širinom kanala od 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz ili 150 kHz

19.035,00

2.42

SRD uređaji koji koriste tehnologiju širenja energije radio talasa u veoma širokom frekvencijskom opsegu sa veoma malom spektralnom gustinom snage (Ultra WideBand Technology - UWB) koji rade u frekvencijskom opsegu od 2,2 GHz do 8,5 GHz

19.035,00

2.43

Radio-komunikaciona oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 5855 MHz do 5925 MHz u okviru inteligentnih sistema prenosa (Intelligent Transport Systems - ITS)

19.035,00

2.44

Radio-komunikaciona oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 63 GHz do 64 GHz u okviru inteligentnih sistema prenosa (Intelligent Transport Systems - ITS)

19.035,00

2.45

Oprema koja se koristi za merenja u industrijskim procesima (Level Probing Radar - LPR) koja radi u frekvencijskim opsezima od 6 GHz do 8,5 GHz, 24,05 GHz do 26,5 GHz, 57 GHz do 64 GHz, 75 GHz do 85 GHz

19.035,00

2.46

Aktivni radarski pojačavači koji rade u frekvencijskim opsezima od 2900 MHz do 3100 MHz i 9 300 MHz do 9 500 MHz u okviru radio-navigacione službe

19.035,00

2.47

Repetitori koji rade u okviru globalnog satelitskog sistema za navigaciju (Global Satellite Systems - GNSS)

19.035,00

Visina naknade za ocenjivanje usaglašenosti sa izdavanjem potvrde o usaglašenosti za radio opremu iz tačke 2. ovog člana, koji radi samo kao prijemnik, po podnetom Pojedinačnom zahtevu, iznosi 12.690,00 dinara.

Član 10

Naknada za izdavanje Izvoda iz evidencije izdatih potvrda o usaglašenosti iznose 50% visine naknade iz člana 9. ovog pravilnika.

Član 11*

Naknada za izdavanje duplikata Potvrde o usaglašenosti/Izvoda iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti iznosi 2.538,00 dinara.

Član 12*

U slučaju da podnosilac Pojedinačnog zahteva u toku započetog postupka, odustane od istog, odnosno ako Agencija odbije izdavanje potvrde o usaglašenosti, naknada iznosi 6.345,00 dinara.

Član 13*

Naknada za izdavanje nove Potvrde o usaglašenosti/Izvoda iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti zbog promene:

- podataka o podnosiocu zahteva (poslovno ime, adresa, naziv odgovornog lica i dr.);

- podataka o RiTT opremi koji nemaju uticaja na sprovedeni postupak ocenjivanja usaglašenosti (naziva uređaja, robna marka, tip/model uređaja, naziva proizvođača i dr.);

- podataka u tehničkoj dokumentaciji zbog kojih nije potrebno ponovno sprovesti postupak ocenjivanja usaglašenosti (promene u Deklaraciji o usaglašenosti i/ili tehničkoj dokumentaciji zbog usaglašavanja sa novom/im verzijama primenjenih standarda, a čija/e promena ne zahtevaju sprovođenje novog postupka ocenjivanja usaglašenosti);

iznosi 2.538,00 dinara.

Član 14

Naknada za izdavanje Potvrde o usaglašenosti zbog izvršenih izmena istog tipa/modela RiTT opreme, koje zahtevaju novo sprovođenje postupka ocenjivanja usaglašenosti samo u obimu izvršenih izmena iznose 50% visine naknade iz člana 9. ovog pravilnika.

Završne odredbe

Član 15

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o visini naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Republičke agencije za elektronske komunikacije ("Službeni glasnik RS", broj 41/12).

Član 16

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Ministarstva finansija i privrede, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o utvrđivanju naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Republičke agencije za elektronske komunikacije

("Sl. glasnik RS", br. 92/2020)

Član 3

Ovaj pravilnik, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".