Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O UTISKIVANJU IDENTIFIKACIONIH OZNAKA

("Sl. glasnik RS", br. 11/2020 i 5/2021)

Uvodna odredba

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se bliži uslovi koje moraju da ispunjavaju ovlašćena pravna lica koja utiskuju identifikacione oznake na vozilu, odnosno motora i način i postupak utiskivanja (u daljem tekstu: utiskivanje).

Pojmovi

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje za potrebe ovog pravilnika:

1) identifikacione oznake na vozilu su identifikaciona oznaka vozila (VIN) i identifikaciona oznaka motora (u daljem tekstu: ID oznake);

2) identifikaciona oznaka vozila (u daljem tekstu: ID oznaka vozila - VIN) je jedinstven i nedvosmislen alfanumerički kod koji proizvođač dodeljuje vozilu kako bi osigurao odgovarajuću identifikaciju vozila i koji mogu da čine arapske cifre od 0-9 i sva velika slova engleskog alfabeta osim I, O i Q;

3) identifikaciona oznaka motora (u daljem tekstu: ID oznaka motora) je oznaka koja je određena nizom slova i brojeva kojim proizvođač jedinstveno označava motor i na osnovu koje se mogu utvrditi tehničke karakteristike motora (mogu da je čine arapske cifre od 0-9 i sva velika slova engleskog alfabeta);

4) tipska oznaka motora je sastavni deo ID oznake motora koji označava tip motora, ugrađenog u vozilo;

5) utiskivanje je postupak laserskog ili mehaničkog označavanja - upisivanja ID oznaka na vozilo, odnosno na motor;

6) odgovorno lice za poslove utiskivanja je lice koje je u radnom odnosu u pravnom licu, koje je odgovarajućim aktom pravnog lica određeno kao odgovorno da obezbedi da se utiskivanje vrši na propisan način i savesno, kao i da obezbedi ispunjenost ostalih propisanih uslova;

7) poništavanje ID oznake vozila (VIN) je postupak utiskivanja znaka "X" mehaničkim putem preko svih vidljivih karaktera postojeće ID oznake koja je oštećena;

8) oštećena ID oznaka je pripadajuća, utisnuta, oznaka vozila ili motora koju delimično ili u celosti nije moguće očitati ili je bila predmet krivičnog dela;

9) identifikacija vozila je postupak nedvosmislenog i pouzdanog utvrđivanja pripadajuće ID oznake vozila (VIN);

10) forenzički pregled je vizuelni i neinvazivni pregled ID oznake koji, po zahtevu za utvrđivanje ID oznake, a u skladu sa ovim pravilnikom, vrše policijski službenici forenzike Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo), u cilju utvrđivanja mogućnosti očitavanja njenog sadržaja;

11) veštačenje je postupak identifikacije vozila kojim se utvrđuje pripadajuća ID oznaka vozila (VIN). Veštačenje mogu vršiti policijski službenici Ministarstva na poslovima veštačenja ili ovlašćeni sudski veštak za oblast veštačenja ID oznaka;

12) stranka je lice koje podnosi zahtev i dokumenta potrebna za utvrđivanje ID oznaka. U slučaju podnošenja zahteva za veštačenje, stranka mora biti vlasnik vozila ili lice koje je vlasnik vozila ovlastio.

Izuzetno od tač. 2) i 3) ovog člana, ID oznakama se smatraju i oznake koje su određene i utisnute na osnovu akta nadležnog organa (npr. tzv. "PUS" oznaka).

Uslovi za obavljanje poslova utiskivanja

Član 3

Utiskivanje može vršiti pravno lice koje ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom i koje dobije odgovarajuće ovlašćenje.

Član 4

Za obavljanje poslova utiskivanja može se ovlastiti pravno lice koje ispunjava sledeće uslove:

1) da poseduje objekat po osnovu vlasništva ili ugovora o lizingu/zakupu, u kome se nalazi prostor za utiskivanje minimalnih dimenzija: dužine 8 m, širine 4 m i visine 3 m;

2) da poseduje horizontalnu podlogu u objektu ili pored objekta minimalnih dimenzija: dužine 10 m i širine 4 m, koja je izgrađena od savremenog kolovoznog zastora i nije deo javne površine (put, trotoar ili parking);

3) da ima administrativnu kancelariju;

4) da poseduje po osnovu vlasništva ili ugovora o lizingu/zakupu, za period važenja ovlašćenja, potrebnu opremu i sredstva za obavljanje delatnosti, i to:

(1) računarsku opremu za vođenje evidencije utisnutih ID oznaka,

(2) digitalni fotoaparat za dokumentovanje utiskivanja,

(3) uređaj za lasersko utiskivanje trajne, neizbrisive oznake, sledećih osnovnih karakteristika:

- da je izrađen u "Fiber" tehnologiji;

- da ima pokretnu lasersku "glavu", kako bi se mogla postaviti na vozilo (Portable Fiber Laser Marking Machine);

- dužina vodova, koji omogućavaju autonomiju laserske glave mora biti minimalno 2 m;

- dimenzije radnog polja, tj. radne površine koju uređaj može ispisati, bez pomeranja laserske "glave", mora biti minimalno 110 x 110 mm;

- izlazna snaga lasera je minimalno 50 W;

- uređaj mora biti prilagođen napajanju distributivnog sistema u Republici Srbiji, tj. da se napaja naizmeničnim naponom 220 V/50 Hz;

- da se uređajem upravlja pomoću kompjutera (CNC), u smislu pripremnog procesa, tj. formatiranja sadržaja ispisa;

- za uređaj mora postojati zastupnik i obezbeđen servis na teritoriji Republike Srbije, za koji je potrebno imati potpisan ugovor o periodičnoj proveri i održavanju prema preporukama proizvođača;

(4) set numeratora za mehaničko utiskivanje engleskog alfabeta i arapskih cifara (minimalne visine karaktera 6 mm za vozila NDM do 3,5 t i 10 mm za vozila čija je NDM preko 3,5 t);

(5) sitan automehaničarski alat,

5) da ima zaposleno lice u stalnom radnom odnosu koje ima najmanje osnovne akademske ili osnovne strukovne studije (180 ESPB) iz polja tehničko-tehnoloških nauka ili iz oblasti pravnih nauka, koje nije pod istragom i koje nije osuđivano za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti, a koje će, pored ostalih poslova, biti odgovorno i za poslove utiskivanja.

Član 5

Zahtev za dobijanje ovlašćenja za utiskivanje u pisanoj formi podnosi se organizacionoj jedinici policije nadležnoj za poslove forenzike u sedištu Ministarstva. Uz zahtev se, u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak, prilažu originali ili overene fotokopije odgovarajućih dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 4. ovog pravilnika.

Ispunjenost uslova za dobijanje ovlašćenja utvrđuje organizaciona jedinica Ministarstva iz stava 1. ovog člana, na osnovu priloženih dokaza i neposrednog uvida koji se vrši u poslovnom prostoru podnosioca zahteva.

Utiskivanje ID oznaka ovlašćeno pravno lice vrši u objektu za vozila NDM do 3,5t, a na podlozi za vozila NDM preko 3,5t.

Izuzetno, po zahtevu stranke, ovlašćeno pravno lice može vršiti utiskivanje i na lokaciji podnosioca zahteva odnosno stranke samo za motorna i priključna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija, odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije je osovinsko opterećenje sopstvene mase veće od dozvoljenog opterećenja.

Rešenja o ispunjenosti uslova za utiskivanje donosi organizaciona jedinica iz stava 1. ovog člana. Sastavni deo rešenja o ispunjenosti uslova je i jedinstveni trocifreni numerički kod (u daljem tekstu: jedinstveni kod), koji se dodeljuje pravnom licu radi efikasnog sprovođenja nadzora nad vršenjem poslova utiskivanja, uz uputstvo o načinu i poziciji njegovog upisivanja.

Ako u toku važenja izdatog ovlašćenja nastupe promene u činjeničnom stanju iz člana 4. ovog pravilnika, na osnovu koga je utvrđeno da su ispunjeni uslovi za dobijanje tog ovlašćenja, pravno lice bez odlaganja obaveštava organizacionu jedinicu iz stava 1. ovog člana o promenama koje su nastupile.

Nadzor nad uslovima koje mora ispunjavati ovlašćeno pravno lice koje utiskuju ID oznake, kao i u pogledu vršenja poslova utiskivanja na propisan i savestan način vrši organizaciona jedinica Ministarstva iz stava 1. ovog člana.

Ako se prilikom nadzora utvrdi da pravno lice ne vrši utiskivanje na propisan i savestan način, odnosno da je prestalo da ispunjava uslove iz člana 4. ovog pravilnika, organizaciona jedinica iz stava 1. ovog člana će oduzeti ovlašćenje.

O izdatim i oduzetim ovlašćenjima za utiskivanje organizaciona jedinica iz stava 1. ovog člana vodi posebnu evidenciju.

Zahtev za utvrđivanje ID oznake

Član 6

Ako se u postupku ispitivanja vozila utvrdi da je utisnuta ID oznaka oštećena ili istu nije moguće očitati na mestu fabrički predviđenom za njeno utiskivanje, Agencija za bezbednost saobraćaja (u daljem tekstu: Agencija), odnosno pravno lice ovlašćeno za ispitivanje vozila od strane Agencije, će izdati izveštaj o ispitivanju vozila, u skladu sa propisom koji uređuje ispitivanje vozila, gde će u NAPOMENI konstatovati da ID oznaka nije utvrđena i opisati stanje ID oznake.

Ako se u postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za vršenje tehničkog pregleda vozila utvrdi da je utisnuta ID oznaka oštećena ili istu nije moguće očitati na mestu fabrički predviđenom za njeno utiskivanje, privredno društvo koje je ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila će izdati Izveštaj o ID oznaci (Obrazac 1), sa obavezno popunjenom rubrikom "NAPOMENA".

Uz izveštaje iz st. 1. i 2. ovog člana, stranci se izdaje i odštampana fotografija oštećene ID oznake na belom papiru A4 formata.

Stranka na osnovu izveštaja o ID oznaci podnosi Zahtev za utvrđivanje ID oznake (Obrazac 2) nadležnoj područnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici, prema mestu prebivališta, odnosno sedištu vlasnika vozila.

Uz zahtev iz stava 4. ovog člana prilažu se: Izveštaj o ID oznaci, odnosno izveštaj o ispitivanju vozila, dokaz o plaćenoj naknadi za forenzički pregled ID oznake čije se utvrđivanje zahteva, u skladu sa aktom kojim se utvrđuju vrste usluga koje pruža ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, i odgovarajući dokaz o poreklu i vlasništvu vozila (npr. očitana saobraćajna dozvola, uverenje iz službene evidencije vozila, jedinstvena carinska isprava i dr.).

Izuzetno, u opravdanim slučajevima, stranka može zahtev za forenzički pregled predati drugoj organizacionoj jedinici Ministarstva u čijem su delokrugu rada poslovi forenzike, a koja nije u mestu prebivališta stranke.

Obrasci 1 i 2 odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Forenzički pregled

Član 7

Forenzički pregled vrše policijski službenici organizacione jedinice Ministarstva područno nadležne za poslove forenzike.

Prilikom forenzičkog pregleda procenjuje se stanje, tj. mogućnost očitavanja ID oznaka, odnosno da li je potrebno utiskivanje istih, o čemu se izdaje Potvrda o izvršenom forenzičkom pregledu (Obrazac 3) koju sačinjava i potpisuje forenzičar i rukovodilac organizacione jedinice iz stava 1. ovog člana, a overava pečatom.

Potvrda iz stava 2. ovog člana se sačinjava u četiri primerka, od kojih se tri izdaju stranci, a jedan zadržava organizaciona jedinica koja je izvršila forenzički pregled.

Ako je u potvrdi iz stava 2. ovog člana naznačeno da utiskivanje nije potrebno, iz razloga što je forenzičkim pregledom utvrđeno da su utisnute ID oznake vidljive, vozilo/motor se smatra identifikovanim i, na osnovu te potvrde, Agencija, odnosno pravno lice ovlašćeno za ispitivanje vozila u obavezi je da upiše ID oznaku u uverenje o ispitivanju vozila, odnosno privredno društvo koje je ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila u obavezi je da upiše ID oznaku u registracioni list.

O izvršenim forenzičkim pregledima vodi se evidencija.

Izuzetno, na zahtev stranke, ako rukovodilac organizacione jedinice forenzike proceni da je razlog opravdan, forenzički pregled može biti izvršen i izlaskom na teren.

Obrazac 3 odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 8

Ako je u potvrdi iz člana 7. stav 2. ovog pravilnika naznačeno da je potrebno izvršiti utiskivanje, stranka se upućuje u ovlašćeno pravno lice radi utiskivanja odgovarajuće ID oznake.

Član 9

Ako se prilikom forenzičkog pregleda ne utvrdi ID oznaka vozila (VIN), na zahtev stranke i o trošku iste, može se izvršiti veštačenje, radi utvrđivanja identiteta vozila, odnosno pripadajuće ID oznake vozila.

Veštačenje može biti izvršeno od strane Ministarstva ili od strane veštaka, čija je specijalnost: "Veštačenje/utvrđivanje ID oznaka na vozilima", upisanog u Registar sudskih veštaka ministarstva nadležnog za poslove pravde.

Ako se stranka opredeli za veštačenje od strane Ministarstva, zahtev za veštačenje u pisanoj formi podnosi se organizacionoj jedinici koja je izvršila forenzički pregled. Zahtev za veštačenje može podneti vlasnik vozila ili lice koje on posebno ovlasti za utvrđivanje pripadajuće ID oznake vozila. Uz zahtev stranka dostavlja dokaz o uplati naknade za potrebno veštačenje, u skladu sa aktom kojim se utvrđuju vrste usluga koje pruža ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

Izveštaj o veštačenju dostavlja se organizacionoj jedinici koja je izvršila forenzički pregled.

Izveštaj o veštačenju koji sačini veštak izabran iz Registra sudskih veštaka, stranka dostavlja organizacionoj jedinici koja je izvršila forenzički pregledu roku od 45 dana od dana izvršenog veštačenja. Uz izveštaj o veštačenju mora biti priloženo odgovarajuće Rešenje o imenovanju veštaka i koje je izdato od strane ministarstva nadležnog za poslove pravde.

Veštačenje mora biti izrađeno po pravilima struke i u izveštaju o veštačenju je neophodno jasno, nedvosmisleno i nesporno prezentovati i obrazložiti na koji način je utvrđen identitet predmetnog vozila.

Na osnovu izveštaja o veštačenju, organizaciona jedinica vrši dopunu prvobitno izdate potvrde o izvršenom forenzičkom pregledu.

Naknadno dopunjenu potvrdu o izvršenom forenzičkom pregledu potpisuju forenzičar i rukovodilac organizacione jedinice iz člana 7. stav 1. ovog pravilnika i overavaju pečatom.

Organizaciona jedinica forenzike kojoj je dostavljeno veštačenje od strane veštaka iz stava 2. ovog člana, ukoliko proceni da veštačenje nije izvršeno u skladu sa stavom 6. ovog člana, može inicirati kontrolno veštačenje od strane Ministarstva. Kontrolno veštačenje se vrši bez naknade.

Član 10

Ako forenzičkim pregledom nije moguće u potpunosti utvrditi ID oznaku motora, ali je utvrđena tipska oznaka motora, u Potvrdi o izvršenom forenzičkom pregledu će biti navedeno da je potrebno utisnuti novu ID oznaku motora koja se sastoji od tipske oznake motora i poslednjih sedam karaktera iz ID oznake vozila (VIN). Ako ID oznaka predmetnog vozila sadrži manje od sedam karaktera, na tipsku oznaku se dodaje onoliko karaktera koliko ID oznaka vozila sadrži.

Ako prilikom forenzičkog pregleda nije moguće u potpunosti utvrditi ID oznaku motora, niti se pregledom može ustanoviti tipski deo oznake, stranka je u obavezi da pribavi potvrdu odgovarajućeg privrednog subjekta-servisa, ovlašćenog ili specijalizovanog za održavanje predmetne marke vozila u Republici Srbiji, koji će na osnovu neposrednog uvida u vozilo izdati izveštaj o tipskoj oznaci motora koji se nalazi u predmetnom vozilu.

Na osnovu izveštaja iz stava 2. ovog člana kojim je definisana tipska oznaka motora, organizaciona jedinica forenzike će u Potvrdi o izvršenom forenzičkom pregledu navesti da je potrebno utisnuti novu ID oznaku motora koja se sastoji od konačno utvrđene tipske oznake motora i poslednjih sedam karaktera ID oznake vozila (VIN) koja će se utisnuti na motor. Ako ID oznaka predmetnog vozila sadrži manje od sedam karaktera, na tipsku oznaku se dodaje onoliko karaktera koliko ID oznaka vozila sadrži.

Ako izveštajem iz stava 2. ovog člana nije ustanovljena tipska oznaka, izdaje se Potvrda o izvršenom forenzičkom pregledu u kojoj se konstatuje da ID oznaka motora nije utvrđena.

Ako stranka predmetnu potvrdu ne dostavi u roku od 30 dana od dana podnošenja inicijalnog zahteva, smatra se da je odustala od zahteva, bez prava na povraćaj sredstava.

Utiskivanje

Član 11

Na osnovu potvrde o izvršenom forenzičkom pregledu kojom je konstatovano da je potrebno utiskivanje ovlašćeno pravno lice utiskuje ID oznaku vozila (VIN) i/ili ID oznaku motora.

Pre utiskivanja nove ID oznake vozila (VIN) vrši se poništavanje postojeće ID oznake vozila (VIN).

Utiskivanje ID oznake vozila (VIN) vrši se uređajem za lasersko upisivanje oznaka.

ID oznaka vozila (VIN) se utiskuje na ravnoj podlozi, neposredno pored postojeće (oštećene) ID oznake vozila (VIN), ako je uslovno. ID oznaka vozila (VIN) se utiskuje ravnomerno, u nizu i bez razmaka, u jednom ili dva reda u zavisnosti od broja karaktera iste ili usled tehničkih ili prostornih ograničenja.

ID oznaka vozila (VIN) može se utisnuti i na pogodnom delu vozila, koji se ne može odvojiti od karoserije vozila bez razaranja, na desnoj uzdužnoj strani karoserije vozila.

Ako se ID oznaka vozila utiskuje u dva reda u prvom redu mora biti sadržano devet, a drugom redu ostatak karaktera oznake.

ID oznaka motora utiskuje se na kućište kolenastog vratila ili cilindarski blok na ravnoj podlozi u nizu i bez razmaka, u jednom redu, a izuzetno u dva reda, ako je moguće neposredno pored oštećene oznake.

ID oznaka motora ne može biti utisnuta na uljno korito (poklopac kartera) kao ni na glavu motora.

Postupak utiskivanja ID oznaka obavezno je dokumentovati sa najmanje tri digitalne fotografije pre utiskivanja i tri digitalne fotografije nakon postupka utiskivanja, na kojima će se jasno videti vozilo i detalji na osnovu kojih se može izvršiti vizuelna identifikacija vozila.

Ovlašćeno pravno lice stranci izdaje Potvrdu o izvršenom utiskivanju (Obrazac 4). Potvrda se sačinjava u četiri istovetna primerka, od kojih jedan zadržava ovlašćeno pravno lice, a tri primerka se uručuju stranki.

Nakon utiskivanja, stranka se obraća privrednom društvu koje je ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda, koje je u obavezi da na osnovu potvrde o izvršenom utiskivanju istu upiše u registracioni list.

Obrazac 4 odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Izgled i sadržaj ID oznaka vozila (VIN) i motora

Član 12

Na vozilu se utiskuje njemu pripadajuća ID oznaka vozila (VIN) koja je utvrđena forenzičkim pregledom ili veštačenjem, kao i jedinstveni kod iz rešenja o ispunjenosti uslova za utiskivanje.

Na motoru se utiskuje ID oznaka motora koja je utvrđena u skladu sa članom 10. st. 1. i 3. ovog pravilnika, kao i jedinstveni kod iz rešenja o ispunjenosti uslova za utiskivanje.

Karakteri ID oznake vozila (VIN) koji se utiskuju laserom moraju biti ispisani fontom "TEKTON PRO" visine 6 mm za vozila NDM do 3,5 t i visine 10 mm za vozila čija je NDM preko 3,5 t. Dubina utisnute ID oznake mora biti najmanje 0,3 mm.

Karakteri ID oznake motora utiskuju se isključivo mehanički i moraju biti minimalne veličine 6 mm. Utisnuta ID oznaka motora mora biti minimalne dubine 0.3 mm.

Evidencije koje vodi ovlašćeno pravno lice za utiskivanje

Član 13

O izvršenom utiskivanju ovlašćeno pravno lice vodi evidenciju u vidu registra. Navedeni registar o utisnutim ID oznakama se vodi u obliku knjige sa čvrstim povezom i sa numerisanim stranama, a sadržaj i izgled listova Registra (Obrazac 5), odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Registar o utisnutim ID oznakama se čuva trajno.

Ovlašćeno pravno lice vodi evidenciju Potvrda o izvršenom forenzičkom pregledu i Potvrda o izvršenom utiskivanju, koje se čuvaju deset godina.

Digitalne fotografije sačinjene pre i nakon postupka utiskivanja čuvaju se u elektronskom obliku, na eksternom disku odvojeno od računara deset godina.

Kada ovlašćeno pravno lice prestane da obavlja poslove utiskivanja, dužno je da evidenciju o utisnutim ID oznakama preda teritorijalno nadležnoj područnoj policijskoj upravi, kao i otisak seta numeratora za utiskivanje.

Numeratori pravnog lica koje je prestalo da obavlja poslove utiskivanja ne smeju biti u upotrebi.

Član 14

Podatak da je utisnuta ID oznaka (VIN i ID oznaka motora), naziv, adresa i matični broj ovlašćenog pravnog lica koje je izvršilo utiskivanje, upisuje se u jedinstveni registar vozila koji vodi organizaciona jedinica Ministarstva nadležna za poslove registracije vozila.

Prelazne i završne odredbe

Član 15

Pravna lica koja su vršila utiskivanje na način i prema uslovima koji su se primenjivali do početka primene Pravilnika o utiskivanju identifikacionih oznaka ("Službeni glasnik RS", broj 41/19), mogu da nastave da vrše utiskivanje, do dobijanja ovlašćenja u skladu sa odredbama ovog pravilnika, a najkasnije šest meseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Pravna lica iz stava 1. ovog člana u obavezi su da vode evidenciju iz člana 13. ovog pravilnika od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 16

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o utiskivanju identifikacionih oznaka ("Službeni glasnik RS", broj 41/19).

Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o utiskivanju identifikacionih oznaka

("Sl. glasnik RS", br. 5/2021)

Član 8

Obrazac 2, odštampan uz Pravilnik o utiskivanju identifikacionih oznaka ("Službeni glasnik RS", broj 11/20), zamenjuje se Obrascem 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo.

Član 9

Pravnom licu ovlašćenom za obavljanje poslova utiskivanja će, u skladu sa odredbama ovog pravilnika, biti dodeljen jedinstveni kod, sa uputstvom o načinu i poziciji njegovog upisivanja, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Pravnom licu iz stava 1. ovog člana prestaje da važi izdato ovlašćenje ukoliko se najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika ne uskladi sa odredbama ovog pravilnika.

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrasce 1-5, koji su sastavni deo ovog pravilnika, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 11/2020, izmenjene u "Sl. glasniku RS", br. 5/2021 možete pogledati OVDE