Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O UTISKIVANJU IDENTIFIKACIONIH OZNAKA

("Sl. glasnik RS", br. 41/2019)

Uvodna odredba

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se bliži uslovi koje moraju da ispunjavaju ovlašćena pravna lica koja utiskuju identifikacione oznake vozila, odnosno motora i način i postupak utiskivanja (u daljem tekstu: utiskivanje).

Pojmovi

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje za potrebe ovog pravilnika:

1) identifikacione oznake na vozilu su identifikaciona oznaka vozila (VIN) i identifikaciona oznaka motora (u daljem tekstu: ID oznake);

2) identifikaciona oznaka vozila (u daljem tekstu: ID oznaka vozila - VIN) je jedinstven i nedvosmislen alfanumerički kod koji proizvođač dodeljuje vozilu kako bi osigurao odgovarajuću identifikaciju vozila i koji mogu da čine arapske cifre od 0-9 i sva velika slova latinice, osim I, O i Q;

3) identifikaciona oznaka motora (u daljem tekstu: ID oznaka motora) je oznaka koja je određena nizom slova i brojeva kojim proizvođač jedinstveno označava motor i na osnovu koje se mogu utvrditi tehničke karakteristike motora (mogu da je čine arapske cifre od 0-9 i sva velika slova latinice);

4) tipska oznaka motora je sastavni deo ID oznake motora koji označava tip motora vozila;

5) utiskivanje je postupak laserskog ili mehaničkog označavanja - postavljanja ID oznaka na vozilo, odnosno na motor, kao sastavni deo vozila;

6) odgovorno lice za poslove utiskivanja je lice koje je u radnom odnosu u pravnom licu, koje je odgovarajućim aktom pravnog lica određeno kao odgovorno da obezbedi da se utiskivanje vrši na propisan način i savesno, kao i da obezbedi ispunjenost ostalih propisanih uslova;

7) poništavanje ID oznake vozila (VIN) je postupak utiskivanja znaka "X" preko svih vidljivih karaktera postojeće ID oznake koja je oštećena;

8) oštećena ID oznaka je pripadajuća oznaka koju delimično ili u celosti nije moguće očitati ili je bila predmet krivičnog dela;

9) identifikacija vozila je postupak nedvosmislenog i pouzdanog utvrđivanja pripadajuće ID oznake vozila (VIN), odnosno ID oznake motora;

10) forenzički pregled je pregled ID oznake koji, po zahtevu za utvrđivanje ID oznake, vrše službenici forenzike Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo), u cilju utvrđivanja njenog sadržaja;

11) veštačenje je postupak kojim se utvrđuje ID oznaka vozila (VIN), koji mogu vršiti službenici Ministarstva na poslovima veštačenja ili ovlašćeni sudski veštak za oblast veštačenja ID oznaka;

12) stranka je vlasnik vozila ili lice koje on ovlasti, koje podnosi zahteve i dokumenta potrebna za utvrđivanje ID oznaka, utiskivanje i druge radnje potrebne za tehnički pregled, registraciju vozila, odnosno druge propisane postupke.

Izuzetno od tač. 1) i 2) ovog člana, ID oznakama se smatraju i oznake koje su određene i utisnute na osnovu akta nadležnog organa (npr. tzv. "PUS" oznaka).

Uslovi za obavljanje poslova utiskivanja

Član 3

Utiskivanje može vršiti pravno lice koje ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom i koje dobije odgovarajuće ovlašćenje.

Član 4

Za obavljanje poslova utiskivanja može se ovlastiti pravno lice koje ispunjava sledeće uslove:

1) da je ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila u skladu sa Pravilnikom o tehničkom pregledu vozila ("Službeni glasnik RSˮ, br. 31/18 i 70/18) ili je proizvođač odnosno predstavnik proizvođača vozila u Republici Srbiji;

2) da poseduje objekat po osnovu vlasništva ili ugovora o zakupu, u kome se nalazi prostor za utiskivanje minimalnih dimenzija: dužine 10 m, širine 4 m i visine 3 m;

3) da poseduje horizontalnu podlogu u objektu ili pored objekta minimalnih dimenzija: dužine 20 m i širine 4 m, koja je izgrađena od savremenog kolovoznog zastora i nije deo javne površine (put, trotoar ili parking);

4) da ima administrativnu kancelariju;

5) da ima potrebnu opremu i sredstva za obavljanje delatnosti, i to:

(1) računarsku opremu za vođenje evidencije utisnutih ID oznaka,

(2) digitalni fotoaparat za dokumentovanje utiskivanja,

(3) laserski štampač za utiskivanje trajne, neizbrisive oznake, takvih karakteristika da omogućava utiskivanje slovnih i brojnih oznaka određene visine i dubine propisanih ovim pravilnikom,

(4) set numeratora za mehaničko utiskivanje latiničke abecede i arapskih cifara (minimalne visine karaktera 6 mm za vozila NDM do 3,5 t i 10 mm za vozila čija je NDM preko 3,5 t),

(5) sitan automehaničarski alat;

6) da za rad na poslovima utiskivanja ima zaposleno lice u stalnom radnom odnosu koje ima najmanje srednju stručnu spremu saobraćajnog, mašinskog ili elektrotehničkog smera, koje nije pod istragom i koje nije osuđivano za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti.

Član 5

Zahtev za dobijanje ovlašćenja za utiskivanje u pisanoj formi podnosi se organizacionoj jedinici saobraćajne policije u sedištu Ministarstva. Uz zahtev se, u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak, prilažu originali ili overene fotokopije odgovarajućih dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 4. ovog pravilnika.

Ispunjenost uslova za dobijanje ovlašćenja organizaciona jedinica iz stava 1. ovog člana utvrđuje u saradnji sa organizacionom jedinicom forenzike u sedištu Ministarstva, na osnovu priloženih dokaza i neposrednog uvida koji se vrši u poslovnom prostoru podnosioca zahteva.

Utiskivanje ID oznaka ovlašćeno pravno lice vrši u objektu za vozila NDM do 3,5 t, a na podlozi za vozila NDM preko 3,5 t.

Rešenja o ispunjenosti uslova za utiskivanje donosi organizaciona jedinica iz stava 1. ovog člana.

Ako u toku važenja izdatog ovlašćenja nastupe promene u činjeničnom stanju iz člana 4. ovog pravilnika, na osnovu koga je utvrđeno da su ispunjeni uslovi za dobijanje tog ovlašćenja, pravno lice bez odlaganja obaveštava organizacionu jedinicu iz stava 1. ovog člana o promenama koje su nastupile.

Ako u toku važenja izdatog ovlašćenja pravno lice ne vrši utiskivanje na propisan i savestan način, odnosno kada prestane da ispunjava uslove iz člana 4. ovog pravilnika, organizaciona jedinica iz stava 1. ovog člana će oduzeti to ovlašćenje.

O izdatim i oduzetim ovlašćenjima za utiskivanje organizaciona jedinica iz stava 1. ovog člana vodi posebnu evidenciju.

Zahtev za utvrđivanje ID oznake

Član 6

Ako se na tehničkom pregledu u postupku identifikacije, za vozila koja su upisana u jedinstveni registar vozila, utvrdi da je ID oznaka oštećena, tehnički pregled će izdati izveštaj o ID oznaci na propisanom obrascu (Obrazac 1).

Stranka na osnovu izveštaja o ID oznaci podnosi zahtev za utvrđivanje ID oznake nadležnoj područnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici prema mestu prebivališta, odnosno sedišta vlasnika vozila. Zahtev se podnosi na propisanom obrascu (Obrazac 2).

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana prilažu se: izveštaj o ID oznaci, dokaz o plaćenoj propisanoj republičkoj administrativnoj taksi, dokaz o plaćenoj naknadi za forenzički pregled ID oznake, odgovarajući dokaz o poreklu i vlasništvu vozila (npr. očitana saobraćajna dozvola, uverenje iz službene evidencije vozila).

Izuzetno, u opravdanim slučajevima, na zahtev stranke, forenzički pregled može izvršiti i druga organizaciona jedinica Ministarstva u čijem su delokrugu poslovi forenzike, koja nije u mestu prebivališta stranke.

Obrasci 1 i 2 odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Forenzički pregled

Član 7

Forenzički pregled vrše policijski službenici organizacione jedinice Ministarstva područno nadležne za poslove forenzike.

Prilikom forenzičkog pregleda procenjuje se da li je potrebno utiskivanje, o čemu se izdaje Potvrda o izvršenom forenzičkom pregledu (Obrazac 3) koju sačinjava i potpisuje forenzički tehničar i rukovodilac organizacione jedinice iz stava 1. ovog člana, a overava pečatom.

Potvrda iz stava 2. ovog člana se sačinjava u četiri primerka, od kojih se tri izdaju stranci, a jedan zadržava organizaciona jedinica koja je izvršila forenzički pregled.

Ukoliko je u potvrdi iz stava 2. ovog člana naznačeno da utiskivanje nije potrebno, iz razloga što je forenzičkim pregledom utvrđeno da su utisnute ID oznake vidljive, vozilo/motor se smatra identifikovanim, odnosno privredno društvo koje je ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda je u obavezi da na osnovu te potvrde upiše ID oznaku vozila (VIN) ili oznaku motora u registracioni list.

O izvršenim forenzičkim pregledima vodi se evidencija.

Obrazac 3 odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 8

Ako je u potvrdi iz člana 7. stav 2. naznačeno da je potrebno izvršiti utiskivanje, stranka se upućuje u ovlašćeno pravno lice radi utiskivanja.

Član 9

Ako se prilikom forenzičkog pregleda ne utvrdi ID oznaka vozila (VIN), na zahtev stranke i o trošku iste, može se izvršiti veštačenje, radi utvrđivanja identiteta vozila.

Ukoliko se stranka opredeli za veštačenje od strane Ministarstva, zahtev za veštačenje podnosi se organizacionoj jedinici koja je izvršila forenzički pregled, uz potpis stranke. U tom slučaju, stranka mora dostaviti dokaz o uplati propisane naknade organizacionoj jedinici koja je izvršila forenzički pregled, u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva. Izveštaj o veštačenju se dostavlja organizacionoj jedinici koja je izvršila forenzički pregled.

Izveštaj o veštačenju koji sačini drugi izabrani veštak stranka dostavlja organizacionoj jedinici koja je izvršila forenzički pregled u roku od 45 dana od dana izvršenog veštačenja.

Na osnovu izveštaja o veštačenju kojim je utvrđena ID oznaka, organizaciona jedinica koja je izdala potvrdu vrši ponovni forenzički pregled i izdaje potvrdu o izvršenom forenzičkom pregledu u kojoj naknadno unosi utvrđenu ID oznaku sa datumom navedenim u izveštaju o veštačenju. Naknadni unos ID oznake vozila (VIN) utvrđene veštačenjem potpisuje forenzički tehničar i rukovodilac organizacione jedinice iz člana 7. stav 1. ovog pravilnika i overava pečatom.

Član 10

Ako prilikom forenzičkog pregleda nije u potpunosti očitana ID oznaka motora, niti se može utvrditi tipska oznaka motora, izdaje se potvrda u kojoj se konstatuje da ID oznaka motora nije utvrđena.

Ukoliko forenzičkim pregledom nije moguće u potpunosti utvrditi ID oznaku motora, ali je utvrđena tipska oznaka motora, u potvrdi o izvršenom forenzičkom pregledu će biti navedeno da je potrebno utisnuti novu ID oznaku motora, koja se sastoji od tipske oznake motora i poslednjih sedam znakova iz ID oznake vozila (VIN).

U slučaju iz stava 1. ovog člana, stranka je u obavezi da pribavi potvrdu proizvođača ili predstavnika proizvođača vozila u Republici Srbiji o tipskoj oznaci motora koji je ugrađen u predmetno vozilo u roku od 30 dana od izdavanja potvrde iz stava 1. ovog člana.

Na osnovu potvrde proizvođača ili predstavnika proizvođača vozila u Republici Srbiji kojom je utvrđena tipska oznaka motora, organizaciona jedinica koja je izdala potvrdu o forenzičkom pregledu, u izdatu potvrdu naknadno unosi utvrđenu ID oznaku motora koja se sastoji od tipske oznake motora zajedno sa sedam poslednjih znakova ID oznake vozila (VIN), koja će se utisnuti na motoru. Pored naknadno utvrđene ID oznake motora unose se podaci o datumu izdavanja potvrde i izdavaocu potvrde. Naknadni unos ID oznake motora potpisuje forenzički tehničar i rukovodilac organizacione jedinice iz člana 7. stav 1. ovog pravilnika i overava pečatom.

Utiskivanje

Član 11

Na osnovu potvrde o izvršenom forenzičkom pregledu kojom je konstatovano da je potrebno utiskivanje ovlašćeno pravno lice utiskuje ID oznaku vozila (VIN) i/ili ID oznaku motora.

Pre utiskivanja nove ID oznake vozila (VIN) vrši se poništavanje postojeće ID oznake vozila (VIN).

Utiskivanje se vrši laserskim štampačem. Ako to fizički nije moguće, isto će biti izvršeno sredstvima za mehaničko utiskivanje (numeratori).

ID oznaka vozila (VIN) se utiskuje na ravnoj podlozi, neposredno pored postojeće (oštećene) ID oznake vozila (VIN). ID oznaka vozila (VIN) se utiskuje ravnomerno, u nizu i bez razmaka, u jednom redu, a izuzetno u dva reda.

Izuzetno, ID oznaka vozila (VIN) može se utisnuti na delu vozila koji se ne može odvojiti od karoserije vozila bez razaranja, odnosno na prednjoj desnoj šolji amortizera vozila ili na drugom za to pogodnom mestu na desnoj uzdužnoj osi karoserije vozila.

Oznaka motora se utiskuje na blok motora na ravnoj podlozi u nizu i bez razmaka, u jednom redu, a izuzetno u dva reda, ukoliko je moguće neposredno pored oštećene oznake.

Postupak utiskivanja ID oznaka (VIN i ID oznaka motora) obavezno je dokumentovati sa najmanje tri digitalne fotografije pre utiskivanja i tri digitalne fotografije nakon postupka utiskivanja, na kojima će se jasno videti vozilo i detalji na osnovu kojih se može izvršiti identifikacija vozila.

Ovlašćeno pravno lice stranci izdaje Potvrdu o izvršenom utiskivanju (Obrazac 4). Potvrda se sačinjava u četiri istovetna primerka, od kojih jedan zadržava ovlašćeno pravno lice, a tri primerka se uručuju stranki.

Nakon utiskivanja, stranka se obraća privrednom društvu koje je ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda, koje je u obavezi da na osnovu potvrde o izvršenom utiskivanju istu upiše u registracioni list.

Obrazac 4 odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Izgled i sadržaj ID oznaka vozila (VIN) i motora

Član 12

Na vozilu se utiskuje njemu pripadajuća ID oznaka vozila (VIN) koja je utvrđena forenzičkim pregledom ili veštačenjem.

Na motoru se utiskuje ID oznaka motora, koja se sastoji od tipske oznake motora (koja je utvrđena u skladu sa članom 10. st. 1. i 2. ovog pravilnika) i poslednjih sedam znakova ID oznake vozila (VIN).

Karakteri ID oznake vozila (VIN) koji se utiskuju moraju biti minimalne dužine 6 mm za vozila NDM do 3,5 t i 10 mm za vozila čija je NDM preko 3,5 t. Utisnuta ID oznaka mora biti minimalne dubine 1 mm.

Karakteri ID oznake motora koji se utiskuju moraju biti minimalne dužine 6 mm. Utisnuta ID oznaka motora mora biti minimalne dubine 1 mm.

Evidencije koje vodi ovlašćeno pravno lice za utiskivanje

Član 13

O izvršenom utiskivanju ovlašćeno pravno lice vodi evidenciju u vidu registra. Navedeni registar o utisnutim ID oznakama se vodi u obliku knjige sa čvrstim povezom i sa numerisanim stranama, a sadržaj i izgled listova Registra (Obrazac 5), odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Registar o utisnutim ID oznakama se čuva trajno.

Ovlašćeno pravno lice vodi evidenciju Potvrda o izvršenom forenzičkom pregledu i Potvrda o izvršenom utiskivanju, koje se čuvaju deset godina.

Digitalne fotografije sačinjene pre i nakon postupka utiskivanja čuvaju se u elektronskom obliku, na eksternom disku odvojeno od računara deset godina.

Kada ovlašćeno pravno lice prestane da obavlja poslove utiskivanja, dužno je da evidenciju o utisnutim ID oznakama preda teritorijalno nadležnoj područnoj policijskoj upravi, kao i otisak seta numeratora za utiskivanje.

Numeratori pravnog lica koje je prestalo da obavlja poslove utiskivanja ne smeju biti u upotrebi.

Član 14

Podatak da je utisnuta ID oznaka (VIN i ID oznaka motora), naziv, adresa i matični broj ovlašćenog pravnog lica koje je izvršilo utiskivanje, upisuje se u jedinstveni registar vozila koji vodi organizaciona jedinica Ministarstva nadležna za poslove registracije vozila.

Prelazne i završne odredbe

Član 15

Pravna lica koja su vršila utiskivanje do početka primene ovog pravilnika, mogu da nastave da vrše utiskivanje na način i prema uslovima koji su se primenjivali do početka primene ovog pravilnika, do dobijanja ovlašćenja u skladu sa odredbama ovog pravilnika, a najkasnije šest meseci od dana početka njegove primene.

Pravna lica iz stava 1. ovog člana u obavezi su da vode evidenciju iz člana 13. ovog pravilnika od dana početka primene ovog pravilnika.

Član 16

Za sva polovna vozila koja su uvezena u Republiku Srbiju u skladu sa zakonom, a koja nisu upisana u jedinstveni registar vozila do dana početka primene ovog pravilnika, postupak utiskivanja sprovešće se u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje istekom 30 dana od njegovog stupanja na snagu.

Obrasce 1-5, koji su sastavni deo ovog pravilnika, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 41/2019, možete pogledati OVDE