Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA POŠILJKE ZA KOJE NIJE POTREBNO REŠENJE ZA UVOZ I TRANZIT

("Sl. glasnik RS", br. 39/2019, 35/2021 i 115/2023)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit.

Član 2

Rešenje za uvoz pošiljki, koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli na graničnom prelazu, nije potrebno pod uslovom da se radi o sledećim pošiljkama, i to:

1) sterilisane konzerve od mesa i sterilisane konzerve od ribe i proizvoda ribarstva;

2) mešovita hrana, osim one koja u svom sastavu sadrži meso i proizvode od mesa i mešovita hrana koja sadrži prerađene proizvode od mleka, a koja nije održiva na sobnoj temperaturi;

3) prerađena hrana za kućne ljubimce;

4) hrana za kućne ljubimce u konzervi;

4a) prerađen protein životinjskog porekla i dobijeni proizvodi od sporednih proizvoda životinjskog porekla koji su namenjeni isključivo za proizvodnju hrane za kućne ljubimce i koji se isporučuju direktno u objekat koji je odobren za proizvodnju hrane za kućne ljubimce ili u objekat za skladištenje dobijenih proizvoda koji je odobren za skladištenje hrane za životinje u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registracija i odobravanje objekata za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla;

5) koža koja je podvrgnuta kompletnom procesu štavljenja, "wet blue" tretmanu, tretmanu "piklovanja", tretmanu bazom i salamurom pH vrednosti od 12 do 13 u trajanju od najmanje osam sati;

6) prerađena vuna;

7) prerađena dlaka;

8) prerađeno perje;

9) kućice puževa;

10) topljeni vosak.

Pošiljke iz stava 1. ovog člana prati međunarodna veterinarska potvrda (sertifikat) koja je izdata i potpisana od strane nadležnog veterinarskog inspektora ili ovlašćenog veterinara države izvoznice ili zemlje porekla (u daljem tekstu: međunarodni sertifikat) kojom se potvrđuje njihova bezbednost.

Član 3

Rešenje za tranzit preko teritorije Republike Srbije pošiljaka koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli na graničnom prelazu nije potrebno za pošiljke:

1) proizvoda dobijenih toplotnom obradom na temperaturi ne manjoj od 70 oC (pasterizacija, sterilizacija i kuvanje) i proizvoda dobijenih postupkom fermentacije koji isključuje mogućnost prenošenja zaraznih bolesti, pod uslovom da je u međunarodnom sertifikatu, koji prati pošiljku, potvrđeno da je proizvod dobijen od zdravih životinja pod kontrolom nadležne veterinarske inspekcije;

2) mesa (osim mesa goveda), riba, konzumnih riba i proizvoda ribarstva, rakova, školjki, žaba, mekušaca i prerađenih puževa, pod uslovom da je u međunarodnom sertifikatu potvrđeno da je pošiljka bezbedna i da se njom ne može preneti zarazna bolest životinja koja podleže obavezi prijavljivanja;

3) kolagena, želatina i sirovina za njihovu proizvodnju, pod uslovom da ih prati međunarodni sertifikat kojim se potvrđuje njihova bezbednost;

4) konzumnih jaja i proizvoda od jaja, pod uslovom da ih prati međunarodni sertifikat kojim se potvrđuje njihova bezbednost;

5) meda i proizvoda pčela, pod uslovom da ih prati međunarodni sertifikat kojim se potvrđuje njihova bezbednost;

6) prirodnih i veštačkih omotača (creva) u zatvorenoj ambalaži, pod uslovom da ih prati međunarodni sertifikat kojim se potvrđuje način obrade kojim se garantuje njihova bezbednost;

7) mešovite hrane u skladu sa propisom kojim se uređuje lista mešovite hrane i način vršenja kontrole te hrane;

8) sirove vune, sirovih koža, sirovog krzna životinja, dlake i repova, pod uslovom da je u međunarodnom sertifikatu potvrđeno da u zemlji izvoznici nisu utvrđene zarazne bolesti sa liste Međunarodne organizacije za zaštitu zdravlja životinja - Office International des Epizooties (OIE) za vrstu životinja od kojih je proizvod dobijen, da ti proizvodi potiču od zdravih životinja i da se tom pošiljkom ne može preneti nijedna zarazna bolest koja podleže obavezi prijavljivanja;

9) obrađenih koža, kože koje je podvrgnuta kompletnom procesu štavljenja, "wet blue" tretmanu, tretmanu "piklovanja", tretmanu bazom i salamurom pH vrednosti od 12 do 13 u trajanju od najmanje osam sati, prerađene vune, prerađene dlake i prerađenog perja, kućica puževa i topljenog voska, pod uslovom da ih prati međunarodni sertifikat kojim se potvrđuje način obrade kojim se garantuje njihova bezbednost;

10) hrane za životinje, ribljeg brašna, prerađenog proteina životinjskog porekla, hrane za ribe, mleka u prahu, topljenih masnoća, proizvoda od krvi za ishranu životinja, sirovina za proizvodnju hrane za kućne ljubimce, hrane za pse i mačke i druge kućne ljubimce, pod uslovom da je u međunarodnom sertifikatu, koji prati pošiljku, potvrđeno da hrana za životinje, odnosno da sastojci hrane potiču iz mesta u kojima ne vladaju zarazne bolesti životinja i da je proizvodni proces pod stalnom veterinarskom kontrolom, čime se obezbeđuje da se tom pošiljkom ne mogu preneti zarazne bolesti životinja, kao i da je u ovom sertifikatu opisan način prerade i mikrobiološka ispravnost;

11) lovnih trofeja, pod uslovom da ih prati međunarodni sertifikat kojim se potvrđuje način obrade kojim se garantuje njihova bezbednost;

12) prerađenog stajnjaka, pod uslovom da ih prati međunarodni sertifikat kojim se potvrđuje stepen obrade i njihova bezbednost;

13) proizvoda pčelarstva za upotrebu u pčelarstvu, pod uslovom da ih prati međunarodni sertifikat kojim se potvrđuje način obrade kojim se garantuje njihova bezbednost.

Član 4

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vrstama pošiljaka proizvoda životinjskog porekla za koje nije potrebno rešenje o veterinarsko-sanitarnim uslovima koje te pošiljke moraju ispunjavati prilikom uvoza i provoza ("Službeni list SRJ", broj 2/96).

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit

("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2024. godine.