Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O USLOVIMA PRISTUPA I KORIŠĆENJU PODATAKA IZ JAVNIH TELEFONSKIH IMENIKA

("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)

1. Uvodne odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu pristupa i korišćenja podataka sadržanim u javnim telefonskim imenicima (u daljem tekstu: telefonski imenik) pružalaca javno dostupne komunikacione usluge između lica koje su zasnovane na korišćenju numeracije (u daljem tekstu: pružalac usluge) i sveobuhvatnim javno dostupnim telefonskim imenicima (u daljem tekstu: sveobuhvatni telefonski imenik) sa podacima o svim krajnjim korisnicima govornih komunikacionih usluga u Republici Srbiji.

Član 2

Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) telefonski imenik je skup podataka o krajnjim korisnicima, koji vodi i ažurira pružalac usluge, na osnovu dobijenog izričitog pristanka od krajnjih korisnika, o upisu i preciziranom vrstom podataka o ličnosti koji se mogu naći u telefonskom imeniku;

2) sveobuhvatni telefonski imenik je objedinjeni telefonski imenik koji sadrži podatke iz telefonskih imenika svih pružalaca usluge u Republici Srbiji;

3) usluga obaveštenja o brojevima krajnjih korisnika je usluga davanja informacija o brojevima krajnjih korisnika iz telefonskog imenika.

Član 3

Podaci o krajnjim korisnicima, koji se nalaze u telefonskom imeniku, moraju biti prikupljani, ažurirani i objavljeni u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama ("Službeni glasnik RS", broj 35/23, u daljem tekstu: Zakon) i propisima koji regulišu oblast zaštite podataka o ličnosti.

Telefonski imenik obavezno sadrži ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica i pretplatnički broj, kao i njegovu adresu, odnosno sedište i poštanski broj.

Uključivanje podataka o ličnosti krajnjih korisnika u telefonski imenik je moguće samo uz izričiti pristanak krajnjeg korisnika. Ukoliko je krajnji korisnik dao izričit pristanak za upis podataka o ličnosti u telefonski imenik, smatra se da je istovremeno dao izričit pristanak i za isto određenu svrhu upisa podataka u sveobuhvatni telefonski imenik.

2. Obaveze pružaoca komunikacione usluge između lica zasnovane na korišćenju numeracije

Član 4

Pružalac usluge je u obavezi da sačini i vodi ažuran telefonski imenik sa podacima svojih krajnjih korisnika.

Ukoliko krajnji korisnik prenese broj u mrežu drugog pružaoca usluge, primalac broja nakon izvršenog prenosa broja u svoju mrežu, odgovoran je za informacije o krajnjem korisniku u telefonskom imeniku svojih krajnjih korisnika i dužan je da obezbedi da podaci o prenetom broju budu ažurirani u roku od dva radna dana od trenutka izvršenog prenosa.

Pružalac usluge je dužan da svim zainteresovanim licima omogući pristup informaciji o broju svog krajnjeg korisnika u telefonskom imeniku, pod uslovima koji su javno dostupni i unapred poznati korisnicima.

Pružalac usluge je u obavezi da obezbedi pristup podacima iz svog telefonskog imenika, na svaki razuman zahtev svih zainteresovanih lica, pod uslovima koji su objektivni, nediskriminatorni i troškovno zasnovani, u skladu sa odredbama Zakona i zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Član 5

Pružalac usluge je dužan da, bez naknade, obavesti krajnjeg korisnika o nameri da njegove podatke o ličnosti uključi u telefonski imenik u štampanoj ili elektronskoj formi, o svrsi telefonskog imenika, o dostupnosti podataka o ličnosti preko usluga obaveštenja o brojevima krajnjih korisnika, kao i mogućnostima za pretragu podataka o ličnosti od strane trećih lica preko funkcija pretrage u elektronskoj formi imenika.

Pružalac usluge je dužan da obavesti krajnjeg korisnika da davanje izričitog pristanka za objavljivanje podataka o ličnosti u telefonskom imeniku pružaoca usluge, istovremeno znači i davanje izričitog pristanka za isto određenu svrhu objavljivanja podataka o ličnosti u sveobuhvatnom telefonskom imeniku.

Krajnji korisnik ima pravo da opozove pristanak za objavljivanje podataka u telefonskom imeniku pružaoca usluge u svakom trenutku. Opoziv pristanka za objavljivanje podataka u telefonskom imeniku pružaoca usluge, istovremeno se smatra i opozivom pristanka za objavljivanje podataka u sveobuhvatnom telefonskom imeniku i brisanje iz istih. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Pružalac usluge je dužan da obavesti pružaoca usluge sveobuhvatnog telefonskog imenika o opozivu pristanka krajnjeg korisnika za objavljivanje podataka o ličnosti u roku od dva radna dana, od dana njegovog prijema.

Pružalac usluge dužan je da krajnjem korisniku, čiji se podaci o ličnosti nalaze u telefonskom imeniku, omogući proveru ili ispravku podataka, kao i mogućnost brisanja podataka o ličnosti iz telefonskog imenika, na jednostavan način i bez naknade.

Odredbe ovog člana primenjuju se na pravna lica u meri u kojoj ona nisu obavezna da njihov korisnički broj bude dostupan javnosti.

3. Uslovi i način pristupa telefonskom imeniku

Član 6

Pristup podacima iz telefonskog imenika obezbeđuje se pod komercijalnim i nediskriminatornim uslovima, koji su objavljeni na jasan i razumljiv način. Krajnji korisnici moraju biti upoznati sa navedenim uslovima pre početka pružanja usluge pristupa podacima iz telefonskog imenika i naplate iste.

Pružalac usluge je dužan da omogući pristup svom telefonskom imeniku i krajnjim korisnicima drugog evidentiranog pružaoca usluga, kao i drugim zainteresovanim licima.

Član 7

Pružalac usluge je dužan da telefonski imenik sa podacima svojih krajnjih korisnika objavi na svojoj veb prezentaciji, kao i da omogući pristup tim podacima putem pozivanja usluge obaveštenja o brojevima krajnjih korisnika, korišćenjem za to predviđenih brojeva iz Plana numeracije. Pružalac usluge koji ima manje od 1.000 korisnika komunikacione usluge između lica zasnovane na korišćenju numeracije nije u obavezi da obezbedi pristup podacima o brojevima krajnjih korisnika pozivanjem usluge obaveštenja.

Pružalac usluge je dužan da na svojoj veb prezentaciji obavesti sva zainteresovana lica da informacije o brojevima dodeljenim pružaocima usluge može pronaći u bazi podataka o korišćenju numeracije koji vodi Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge (u daljem tekstu: Regulator), a podatke o prenetim brojevima na veb prezentaciji Regulatora https://prenesibroj.rs/.

Brojevi za usluge obaveštenja o brojevima krajnjih korisnika dodeljuju se u skladu sa Planom numeracije i objavljeni su na odgovarajući način.

Pružalac usluge može da objavi telefonski imenik i u štampanom obliku koji se ažurira jednom u dve godine.

Pružalac usluge je dužan da obezbedi da podaci koji su dostupni na veb prezentaciji, posredstvom usluge obaveštenja o brojevima krajnjih korisnika, budu ažurirani u roku od dva radna dana od trenutka izvršene promene.

Član 8

Pristup telefonskom imeniku i uslugama obaveštenja o brojevima krajnjih korisnika, pružalac usluge je dužan da obezbedi 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji.

4. Obaveze pružaoca usluge sveobuhvatnog telefonskog imenika

Član 9

Pružalac usluge sveobuhvatnog telefonskog imenika je u obavezi da zaključi ugovor sa pružaocem usluge u cilju regulisanja prava pristupa podacima iz telefonskog imenika navedenog pružaoca usluge, a koji bi se koristili isključivo u svrhu formiranja sveobuhvatnog telefonskog imenika.

Pružalac usluge sveobuhvatnog telefonskog imenika je dužan da ažurira podatke u sveobuhvatnom telefonskom imeniku u skladu sa promenama u telefonskim imenicima pružalaca usluge. Svaka promena u telefonskom imeniku pružaoca usluge mora u roku od dva radna da bude dostupna pružaocu usluge sveobuhvatnog telefonskog imenika.

Podaci u sveobuhvatnom telefonskom imeniku moraju biti dostupni svim zainteresovanim licima u skladu sa uslovima iz člana 12. i pristup istim se ostvaruje:

1) onlajn, preko veb prezentacije pružaoca usluge sveobuhvatnog telefonskog imenika,

2) pozivanjem brojeva za uslugu obaveštenja o brojevima krajnjih korisnika.

Pružaocu usluge sveobuhvatnog telefonskog imenika dodeljuje se broj za pristup navedenom imeniku iz Plana numeracije.

Pružalac usluge sveobuhvatnog telefonskog imenika može da objavi telefonski imenik i u štampanom obliku, koji ažurira jednom u dve godine.

Član 10

Pružalac usluge sveobuhvatnog telefonskog imenika dužan je da obavljanje delatnosti uskladi sa Zakonom i opštim aktom Regulatora koji bliže propisuje način obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja, kao i propisima koji uređuju oblast zaštite podataka o ličnosti.

Regulator vodi evidenciju pružalaca usluge sveobuhvatnog telefonskog imenika, u odgovarajućem registru, koji je javno dostupan na veb prezentaciji Regulatora.

5. Sadržaj sveobuhvatnog telefonskog imenika i uslovi pristupa

Član 11

Podaci iz sveobuhvatnog telefonskog imenika mogu se koristiti samo u svrhu objave u navedenom imeniku.

Za korišćenje podataka u druge svrhe, neophodno je pribaviti prethodni izričiti pristanak krajnjeg korisnika, u skladu sa Zakonom i propisima koji uređuju oblast zaštite podataka o ličnosti.

Član 12

Sveobuhvatni telefonski imenik, obavezno sadrži ime i prezime fizičkog lica, odnosno naziv pravnog lica koje je krajnji korisnik i pretplatnički broj, kao i adresu, odnosno sedište i poštanski broj krajnjeg korisnika.

Pristup podacima iz sveobuhvatnog telefonskog imenika obezbeđuje se pod komercijalnim uslovima. Zainteresovana lica koja pristupaju podacima iz sveobuhvatnog telefonskog imenika, moraju biti obaveštena o ceni i uslovima pružanja usluge pristupa podacima, na jasan i razumljiv način, pre početka korišćenja usluge.

6. Prelazne i završne odredbe

Član 13

Pružaoci usluge su u obavezi da u periodu od šest meseci od dana početka primene ovog pravilnika, od postojećih krajnjih korisnika, čiji su podaci objavljeni u telefonskom imeniku pružaoca usluge, pribave saglasnost za objavljivanje podataka u sveobuhvatnom telefonskom imeniku.

Pružaoci usluge koji nemaju uslugu pružanja podataka o brojevima korisnika, pozivanjem usluge obaveštenja, u obavezi su da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog pravilnika, u roku iz stava 1. ovog člana pravilnika.

Član 14

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima pristupa i korišćenju podataka iz javnog telefonskog imenika ("Službeni glasnik RS", broj 84/11).

Član 15

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. jula 2024. godine.