Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE I NAČIN OSIGURANJA KVALITETA I VREDNOVANJA NASTAVE KOD KUĆE ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE

("Sl. glasnik RS", br. 109/2020)

Predmet Pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se bliži uslovi za ostvarivanje i način osiguranja kvaliteta i vrednovanja nastave kod kuće za učenike osnovne škole.

Cilj i zadaci organizovanja nastave kod kuće

Član 2

Cilj organizacije nastave kod kuće je povećanje obuhvata dece osnovnim obrazovanjem i vaspitanjem i povećanje dostupnosti i kvaliteta osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

Zadaci organizovanja nastave kod kuće:

- obezbeđivanje obrazovno-vaspitnog rada organizacijom nastave kod kuće;

- pružanje dodatne obrazovne podrške učenicima u skladu sa njihovim potrebama;

- pružanje dodatne obrazovne podrške i roditeljima, odnosno drugom zakonskom zastupniku (u daljem tekstu: roditelj) u skladu sa njihovim potrebama;

- prevazilaženje prostornih, vremenskih, socijalnih, ekonomskih i drugih ograničavajućih faktora u obrazovno-vaspitnom procesu;

- razvoj motivacije za učenje i osposobljavanje za samostalno učenje i primenu znanja;

- uvođenje učenika u različite metode i tehnike učenja koje odgovaraju individualnim karakteristikama i potencijalima svakog pojedinog učenika;

- korišćenje različitih oblika i metoda nastave i učenja usmerenih na učenje i učenika;

- primena različitih metoda rada u svrhu omogućavanja veće individualizacije nastave i učenja, bilo da je reč o talentovanim i obdarenim učenicima ili o učenicima koji imaju smetnje u razvoju i teškoće u radu.

Obrazovno-vaspitni rad za učenike kod kuće

Član 3

Osnovna škola (u daljem tekstu: škola) u koju je učenik upisan može da organizuje nastavu kod kuće kao poseban oblik rada, na način i pod uslovima utvrđenim ovim pravilnikom.

Obrazovno-vaspitni rad za učenike kod kuće organizuje se za učenika škole i obuhvata nastavu i druge oblike organizovanog rada, po pravilu individualno, a može biti organizovan i u grupi ili odeljenju.

Pravo na nastavu kod kuće

Član 4

Roditelj ima pravo da svom detetu omogući sticanje osnovnog obrazovanja i vaspitanja kod kuće (u daljem tekstu: obrazovanje/nastava kod kuće).

Član 5

Troškove obrazovanja/nastave kod kuće obezbeđuje roditelj.

Troškovi obrazovanja/nastave kod kuće obuhvataju:

- troškove redovne nastave koja se organizuje za učenika u skladu sa Školskim programom za određeni razred škole u koju je upisan;

- troškove dopunske, dodatne i pripremne nastave u skladu sa Školskim programom za određeni razred škole u koju je upisan;

- troškove obrazaca evidencije i javnih isprava.

Član 6

Pravo na sticanje obrazovanja/nastave kod kuće ima učenik svakog razreda, osim prvog i osmog, odnosno završnog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja, koji iz opravdanih razloga nije u mogućnosti da neposredno stiče obrazovanje i vaspitanje prisustvom u školi u koju je upisan.

Pravo na sticanje obrazovanja/nastave kod kuće ima učenik koji:

- je aktivan sportista;

- je učenik muzičke i baletske škole;

- živi u mestu gde je loša infrastruktura, što otežava dolazak u školu (naročito u zimskom periodu);

- zbog poslovnih obaveza roditelja privremeno odlazi u inostranstvo.

Obrazovanje/nastava kod kuće organizuje se po pravilu za celu školsku godinu.

Učenik koji ostvaruje pravo na osnovu stava 2. ovog člana u toku obrazovanja/nastave kod kuće može da se uključi povremeno i u neposredni rad odeljenja čiji je učenik, a na osnovu Odluke direktora škole.

Obrazovanje/nastava kod kuće može da se organizuje i za period u toku školske godine u skladu sa potrebama učenika.

Član 7

Roditelj je dužan da do kraja tekuće nastavne godine pismeno obavesti školu u koju je učenik upisan o nameri da za svoje dete od sledeće školske godine organizuje nastavu kod kuće u celini ili za period u toku školske godine u skladu sa članom 6. ovog Pravilnika, odnosno da školi podnese zahtev za odobrenje sticanja obrazovanja/nastave kod kuće.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana roditelj, dostavlja dokumentaciju kojom se dokazuje potreba organizovanja nastave kod kuće:

1) kopiju dokumentacije kojom dokazuje da je dete aktivan sportista;

2) kopiju dokumentacije kojom dokazuje da je dete učenik muzičke i baletske škole;

3) kopiju dokumentacije kojom dokazuje da je usled neadekvatne infrastrukture u mestu gde žive ugrožena bezbednost deteta na putu do škole (naročito u zimskom periodu);

4) kopiju dokumentacije kojom dokazuje da dete zbog poslovnih obaveza roditelja privremeno odlazi u inostranstvo;

5) kopiju dokumentacije kojom dokazuje da lice koje izvodi nastavu ispunjava uslove za nastavnika propisane zakonom kojim se uređuju osnovi sistema obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Zakon) i podzakonskim aktima koji uređuju stepen i vrstu obrazovanja nastavnika;

6) ostalu dokumentaciju kojom se dokazuje opravdanost podnetog zahteva.

Član 8

Direktor škole posle podnetog zahteva roditelja, pribavlja mišljenje stručne komisije (u daljem tekstu: komisija).

Članove komisije imenuje direktor škole. Komisija se sastoji od tri člana i po pravilu su to: nastavnik razredne nastave/predmetne nastave, odeljenski starešina i stručni saradnik.

Komisija, nakon uvida u zahtev, daje mišljenje o opravdanosti zahteva, imajući u vidu najbolji interes učenika.

Komisija dostavlja svoje mišljenje o opravdanosti zahteva roditelja za sticanje nastave kod kuće, u roku od sedam dana od dana podnošenja zahteva.

Direktor škole donosi odluku o odobravanju sticanja osnovnog obrazovanja i vaspitanja kod kuće.

Odlukom o sticanju osnovnog obrazovanja i vaspitanja kod kuće utvrđuje se koji razred učenik završava, kao i vreme i način polaganja ispita u skladu sa planom i programom nastave i učenja.

Odluka iz stava 6. ovog člana dostavlja se u pismenom obliku roditelju učenika u roku od tri dana od njenog donošenja.

Oblici rada i organizacija nastave kod kuće

Član 9

Način ostvarivanja i organizovanja obrazovanja/nastave kod kuće obezbeđuje roditelj u saradnji sa nastavnikom koji izvodi nastavu.

Nastavu kod kuće može da izvodi lice koje ispunjava uslove za nastavnika iz člana 7. stav 2. tačka 5. ovog pravilnika i koje nije zaposleno kao nastavnik u školi u koju je učenik upisan.

Lice koje izvodi nastavu dužno je da vodi evidenciju o ostvarivanju nastave kod kuće i da do 5. u mesecu dostavi mišljenje o praćenju i napredovanju, za prethodni mesec, školi u koju je učenik upisan.

Ostvarivanje nastave kod kuće

Član 10

Sticanje obrazovanja kod kuće treba da obezbedi ostvarivanje propisanih ciljeva, ishoda i standarda postignuća.

Obrazovanje kod kuće može da se ostvaruje i u skladu sa individualnim obrazovnim planom, u skladu sa zakonom.

Član 11

Škola, čiji učenik stiče obrazovanje kod kuće može da omogući učeniku po potrebi konsultacije sa nastavnikom uoči polaganja razrednog ispita, a najkasnije deset dana pre polaganja.

Konsultacijama, može da prisustvuje i nastavnik koji je realizovao nastavu kod kuće.

Član 12

Učenik u toku jednog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja može da završi najviše dva razreda sticanjem obrazovanja kod kuće polaganjem razrednih ispita u skladu sa planom i programom nastave i učenja.

Škola u koju je učenik upisan dužna je da organizuje polaganje razrednih ispita iz svih predmeta u skladu sa planom i programom nastave i učenja.

Razredni ispit iz stava 1. ovog člana može da polaže učenik koji je savladao plan i program nastave i učenja i pohađao najmanje dve trećine ukupnog godišnjeg broja časova za određeni predmet.

Nastavnik koji izvodi nastavu dužan je da dostavi, pre polaganja razrednog ispita, evidenciju o ostvarivanju plana i programa nastave i učenja.

Direktor škole obrazuje komisiju pred kojom učenik polaže razredni ispit, u skladu sa Zakonom.

Način i vreme polaganja razrednog ispita uređuje se opštim aktom škole u koju je učenik upisan.

Učenik koji ne položi razredni ispit iz određenog predmeta, ima pravo da ponovo polaže ispit u roku propisanim opštim aktom škole.

Učenik iz stava 5. ovog člana koji ne položi razredni ispit u ponovljenom ispitnom roku u narednoj školskoj godini ponavlja razred i nastavlja obrazovanje i vaspitanje u školi.

Praćenje i vrednovanje postignuća i napredovanja učenika koji ostvaruje obrazovno-vaspitni rad kod kuće

Član 13

Praćenje i vrednovanje postignuća i napredovanja učenika koji stiče obrazovanje kod kuće ostvaruje se u skladu sa propisima kojim se uređuje ocenjivanje učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Evidencija

Član 14

Nastavnik koji izvodi nastavu dužan je da vodi evidenciju o ostvarivanju obrazovanja/nastave kod kuće u dnevniku obrazovno-vaspitnog rada koji se vodi na obrascu propisanim Pravilnikom kojim se uređuje sadržaj i način vođenja evidencije i izdavanje javnih isprava, a u skladu sa svojim zaduženjima u okviru nastave kod kuće.

Škola vodi evidenciju obrazovno-vaspitnog rada sa učenicima koji ostvaruju obrazovno-vaspitni rad kod kuće u skladu sa zakonom.

Završna odredba

Član 15

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od školske 2020/2021. godine.