Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA OPOREZIVANJE PRIHODA PO OSNOVU PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA

("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi, kriterijumi i elementi za oporezivanje prihoda po osnovu ugostiteljskih usluga, koje fizičko lice, saglasno zakonima kojima se uređuju ugostiteljstvo i turizam, ostvari od pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva.

Član 2

Porez na prihode od pružanja ugostiteljskih usluga plaća se po osnovu prihoda koje fizičko lice ostvari od pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva, saglasno zakonima kojima se uređuju ugostiteljstvo i turizam.

Član 3

Porez po osnovu prihoda iz člana 2. ovog pravilnika plaća fizičko lice koje ostvaruje prihode od pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskom objekti u domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva, smeštajnih kapaciteta do 30 individualnih ležajeva, za najviše 30 korisnika usluga.

Porez po osnovu prihoda iz člana 2. ovog pravilnika plaća i fizičko lice koje u objektu seoskog turističkog domaćinstva pruža ugostiteljske usluge smeštaja na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampovanje, do 20 kamp parcela, za najviše 30 korisnika usluga.

Član 4

Fizičko lice iz člana 3. ovog pravilnika, pre početka obavljanja delatnosti u objektima iz člana 2. ovog pravilnika, pribavlja rešenje kojim se ti objekti kategorišu saglasno zakonu kojim se uređuje ugostiteljstvo.

Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži i podatke o broju individualnih ležajeva, odnosno kamp parcela.

Član 5

Kategorizacija turističkog mesta vrši se razvrstavanjem mesta u jednu od četiri kategorije, koje se označavaju rimskim brojevima od I do IV.

Podaci o kategorisanim turističkim mestima iz stava 1. ovog člana preuzimaju se sa zvaničnog sajta ministarstva nadležnog za poslove turizam i naročito sadrže oznaku kategorije, granice turističkog mesta, kao i period važenja rešenja o razvrstavanju turističkog mesta u odgovarajuću kategoriju.

Član 6

Koeficijent prema kategoriji turističkog mesta iz člana 5. ovog pravilnika, za utvrđivanje oporezivog prihoda iznosi za:

1) I kategoriju turističkog mesta - 5,00;

2) II kategoriju turističkog mesta - 4,25;

3) III kategoriju turističkog mesta - 3,50;

4) IV kategoriju turističkog mesta - 2,50.

Ako se objekti iz člana 2. ovog pravilnika ne nalaze u granicama turističkog mesta, za utvrđivanje oporezivog prihoda koeficijent iznosi 2,00.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. jula 2019. godine.