Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU JAVNOG OBJAVLJIVANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I VOĐENJU REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

("Sl. glasnik RS", br. 142/2020 i 139/2022)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se bliži uslovi i način dostavljanja i provere ispunjenosti uslova za javno objavljivanje svih vrsta finansijskih izveštaja i Statističkog izveštaja, izjava o neaktivnosti, kao i dokumentacije koja se dostavlja uz finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 73/19, u daljem tekstu: Zakon) i ovim pravilnikom, javnog objavljivanja i zamena finansijskih izveštaja i dokumentacije, vođenja Registra finansijskih izveštaja i pribavljanja podataka koje Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) dostavljaju drugi nadležni organi i pravna lica i preduzetnici, kao i pružanja usluga iz Registra finansijskih izveštaja.

Obveznici

Član 2

Odredbe ovog pravilnika odnose se na privredna društva, Narodnu banku Srbije, banke, platne institucije, institucije elektronskog novca, društva za osiguranje i društva za reosiguranje, davaoce finansijskog lizinga, penzijske fondove i društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, investicione fondove i društva za upravljanje investicionim fondovima, berze i brokersko-dilerska društva, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, faktoring društva, zadruge, ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, pravna lica koja u skladu sa posebnim propisima primenjuju odredbe Zakona, druga pravna lica, preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, ogranke i druge organizacione delove stranih pravnih lica koji obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbiji, kao i na stečajne mase iz člana 4. stav 4. Zakona (u daljem tekstu: obveznici).

Poslovi koji se obavljaju u Registru finansijskih izveštaja

Član 3

U skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom, Agencija, u okviru Registra finansijskih izveštaja (u daljem tekstu: Registar), obavlja sledeće poslove:

1) prima i proverava ispunjenost uslova za javno objavljivanje, upisuje u Registar i javno objavljuje finansijske izveštaje i dokumentaciju iz člana 12. ovog pravilnika, odnosno vrši zbirnu obradu podataka iz finansijskih izveštaja upisanih u Registar;

2) verifikuje veličinu pravnog lica, preduzetnika i grupe pravnih lica u skladu sa Zakonom;

3) u okviru Registra vodi elektronsku bazu izvornih finansijskih izveštaja i bazu podataka o bonitetu;

4) vodi, u elektronskoj formi, posebnu evidenciju obveznika dostavljanja finansijskih izveštaja, kao i dokumentacije iz člana 12. ovog pravilnika (u daljem tekstu: Evidencija obveznika);

5) ustupa podatke iz finansijskih izveštaja i dokumentaciju iz člana 12. ovog pravilnika državnim organima i organizacijama, organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave;

6) izrađuje makroekonomske izveštaje i analize o poslovanju po vrstama obveznika;

7) pruža usluge iz Registra svim zainteresovanim korisnicima;

8) obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

Poslovi iz stava 1. ovog člana obavljaju se preko registratora Registra (u daljem tekstu: Registrator).

Evidencija obveznika

Član 4

U Evidenciji obveznika vode se osnovni statusni podaci o pravnim licima i njihovim zakonskim zastupnicima, odnosno o preduzetnicima, kao i ostali podaci koji su neophodni za sprovođenje postupka obrade finansijskih izveštaja i dokumentacije iz člana 12. ovog pravilnika, u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

Za obveznike koji se registruju u registrima koje vodi Agencija, statusni podaci iz stava 1. ovog člana se preuzimaju iz tih registara.

Za obveznike koji se registruju u registrima koje vode drugi državni organi i organizacije, statusni podaci iz stava 1. ovog člana se preuzimaju iz tih registara, ako se oni vode u elektronskoj formi i prema matičnom broju obveznika kao osnovnom identifikacionom podatku.

Ako se registri drugih državnih organa i organizacija ne vode na način iz stava 3. ovog člana, osnovni statusni podaci za te obveznike preuzimaju se iz registara i evidencija koje vodi Republički zavod za statistiku, odnosno Poreska uprava.

Finansijske izveštaje i dokumentaciju iz člana 12. ovog pravilnika obveznik može da dostavi putem Posebnog informacionog sistema Agencije iz člana 5. ovog pravilnika, samo ako se podaci o tom obvezniku nalaze u Evidenciji obveznika.

Podatke iz Evidencije obveznika, sa stanjem na dan 31. decembra izveštajne godine, Agencija je dužna da javno objavi na internet stranici Agencije, najkasnije do kraja januara naredne godine.

Obveznik proverava potpunost i tačnost javno objavljenih podataka iz Evidencije obveznika, pre dostavljanja finansijskih izveštaja i dokumentacije iz člana 12. ovog pravilnika, i ako ti podaci nisu potpuni i tačni, od Agencije zahteva njihovu korekciju, dostavljanjem dokaza o tome, u skladu sa propisima.

U cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg postupka unosa potpunih i tačnih podataka u Evidenciju obveznika, obveznik koji se ne registruje u registrima koje vodi Agencija, može da uz zahtev iz stava 7. ovog člana, dostavi kopiju izvoda iz nadležnog registra ili drugog dokumenta, kojima se potvrđuje istinitost tih podataka.

Poseban informacioni sistem Agencije

Član 5

Poseban informacioni sistem Agencije je sistem koji obezbeđuje jedinstven postupak unosa i dostavljanja finansijskih izveštaja i dokumentacije iz člana 12. ovog pravilnika u formi elektronskog dokumenta, jedinstvenu elektronsku obradu podataka, javno objavljivanje podataka i dokumentacije u skladu sa Zakonom, zatim skladištenje i čuvanje elektronskih dokumenata i svih informacija nastalih u funkcionisanju sistema, kao i jedinstveni postupak isporuke podataka i dokumentacije svim zainteresovanim korisnicima, odnosno pružanja usluga iz Registra (u daljem tekstu: Poseban informacioni sistem).

U Posebnom informacionom sistemu čuvaju se i elektronske kopije dokumenata za koje je izvršena digitalizacija u skladu sa propisima.

Dostavljanje elektronskih dokumenata putem Posebnog informacionog sistema garantuje integritet, autentičnost i neporecivost poslatog dokumenta.

Podaci iz obrazaca finansijskih izveštaja i zahteva iz člana 9. stav 1, člana 11. stav 2, člana 12. stav 3, člana 17. stav 2. i člana 40. ovog pravilnika, unose se u Poseban informacioni sistem i dostavljaju putem tog sistema korišćenjem formata datoteke: Extensible Markup Language (XML) 1.0 u skladu sa specifikacijom W3C međunarodne organizacije (u daljem tekstu: XML).

Za Napomene uz finansijske izveštaje, izjavu o neaktivnosti, dokumentaciju iz člana 12. stav 1. ovog pravilnika, kao i ostala dokumenta koja se dostavljaju uz finansijske izveštaje koristi se format datoteke: Portable Document Format u skladu sa ISO 32000 (u daljem tekstu: PDF).

Za elektronski potpisan dokument koristi se jedan od sledećih formata elektronskog potpisa:

1) PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) format prema ETSI EN 319 142 "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES digital signatures", za elektronska dokumenta zapisana u formatu datoteke PDF;

2) XAdES (XML Advanced Electronic Signatures) format prema ETSI EN 319 132 "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XAdES digital signatures" za elektronska dokumenta zapisana u formatu datoteke XML.

Obveznici su dužni da elektronska dokumenta iz st. 4. i 5. ovog člana potpišu primenom posebne aplikacije Agencije koja se koristi za potpisivanje elektronskih dokumenata, odnosno primenom aplikacija koje obezbeđuju potpis u klaudu.

Za korišćenje aplikacije Agencije iz stava 7. ovog člana ne naplaćuje se naknada.

Dostavljanje finansijskih izveštaja i dokumentacije putem Posebnog informacionog sistema

Član 6

Finansijske izveštaje i dokumentaciju iz člana 12. ovog pravilnika, koji su potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, odnosno drugog ovlašćenog lica u skladu sa propisima, obveznici unose u Poseban informacioni sistem i dostavljaju Agenciji, u elektronskom obliku putem interneta, a po postupku koji je utvrđen tehničkim uputstvom za primenu tog sistema (u daljem tekstu: Tehničko uputstvo).

Poseban informacioni sistem i Tehničko uputstvo, za svaku izveštajnu godinu, Agencija je dužna da učini dostupnim obveznicima, preko internet stranice Agencije, najkasnije do kraja januara naredne godine.

II DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I DOKUMENTACIJE

1. Rokovi za dostavljanje

Član 7

Finansijski izveštaji i dokumentacija iz člana 12. ovog pravilnika dostavljaju se Agenciji u rokovima utvrđenim Zakonom.

Redovne i konsolidovane godišnje finansijske izveštaje (u daljem tekstu: godišnji finansijski izveštaji), kao i dokumentaciju iz člana 12. ovog pravilnika, obveznici mogu dostaviti Agenciji najkasnije do kraja naredne poslovne godine u odnosu na godinu na koju se taj izveštaj odnosi, a vanredne finansijske izveštaje do kraja naredne kalendarske godine u odnosu na godinu u kojoj je nastao osnov za sastavljanje tih izveštaja.

2. Dostavljanje finansijskih izveštaja

Finansijski izveštaji

Član 8

Obveznici su dužni da u obimu koji je propisan Zakonom dostave Agenciji godišnje finansijske izveštaje, kao i vanredne finansijske izveštaje.

Uz redovni godišnji finansijski izveštaj, obveznik je dužan da dostavi i Statistički izveštaj koji se odnosi na istu izveštajnu godinu.

Zahtev za javno objavljivanje finansijskog izveštaja

Član 9

Obveznici uz finansijski izveštaj, dostavljaju zahtev za javno objavljivanje finansijskog izveštaja na obrascima propisanim od strane Registratora, saglasno članu 10b Zakona o Agenciji za privredne registre ("Službeni glasnik RS", br. 55/04, 111/09 i 99/11 - u daljem tekstu: Zakon o Agenciji).

Obveznici koji se razvrstavaju u skladu sa Zakonom, u okviru zahteva za javno objavljivanje godišnjeg finansijskog izveštaja, dostavljaju obaveštenje o razvrstavanju, u kojem su veličinu utvrdili u skladu sa Zakonom, a na osnovu podataka iz tog izveštaja.

Pored obaveštenja iz stava 2. ovog člana, u okviru zahteva za javno objavljivanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja, matično pravno lice je dužno da navede podatke o prosečnom broju zaposlenih na nivou grupe i osnovne podatke o svim pravnim licima koja su obuhvaćena konsolidacijom.

Ostala dokumentacija

Član 10

Obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, uz vanredne finansijske izveštaje mogu da dostave izvod iz nadležnog registra koji predstavlja osnov za nastalu statusnu ili drugu promenu.

Obveznici mogu dostaviti i druga dokumenta potrebna za sprovođenje postupka provere ispunjenosti uslova za javno objavljivanje finansijskih izveštaja.

3. Dostavljanje izjave o neaktivnosti

Član 11

Obveznik koji nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama u izveštajnoj godini, umesto redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja dostavlja Agenciji izjavu o neaktivnosti za tu godinu.

Obveznik iz stava 1. ovog člana, uz izjavu o neaktivnosti dostavlja i zahtev za njeno javno objavljivanje na obrascu propisanom od strane Registratora, saglasno članu 10b Zakona o Agenciji.

Dostavljanjem izjave iz stava 1. ovog člana smatra se da je ispunjena obaveza dostavljanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i Statističkog izveštaja za izveštajnu godinu na koju se izjava odnosi.

Zakonski zastupnik obveznika ne može poricati sadržinu izjave koju je dao u skladu sa stavom 1. ovog člana, odnosno nije moguće vršiti zamenu te izjave redovnim godišnjim finansijskim izveštajem.

Na izjavu o neaktivnosti shodno se primenjuju odredbe ovog pravilnika koje uređuju finansijske izveštaje osim ako tim pravilnikom nije drugačije propisano.

4. Dostavljanje dokumentacije obveznika revizije

Dokumentacija uz finansijski izveštaj

Član 12

Pravna lica i preduzetnici koji imaju obavezu revizije godišnjih finansijskih izveštaja (u daljem tekstu: obveznici revizije) dužni su da, radi javnog objavljivanja, uz te izveštaje dostave Agenciji:

1) odluku o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja;

2) revizorski izveštaj koji je sastavljen u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima revizije, u sklopu kojeg se prilaže finansijski izveštaj koji je bio predmet revizije;

3) godišnji izveštaj o poslovanju, odnosno konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju kada je njihovo sastavljanje propisano Zakonom.

Obveznik revizije koji je vršio korekcije u odnosu na godišnji finansijski izveštaj koji je javno objavljen kao potpun i računski tačan, dužan je da Agenciji dostavi korigovani godišnji finansijski izveštaj, zajedno sa dokumentacijom iz stava 1. ovog člana koja se odnosi na taj izveštaj.

Obveznik revizije uz dokumentaciju iz st. 1. i 2. ovog člana, dostavlja zahtev za javno objavljivanje te dokumentacije, na obrascima propisanim od strane Registratora, saglasno članu 10b Zakona o Agenciji.

Dostavljanjem dokumentacije u skladu sa odredbama Zakona i ovog pravilnika, zakonski zastupnik obveznika revizije potvrđuje da je godišnji finansijski izveštaj, uz koji se dostavlja dokumentacija u smislu Zakona i ovog pravilnika, bio predmet revizije i da je kao takav priložen uz revizorski izveštaj u smislu stava 1. tačka 2) ovog člana.

U slučajevima kada od strane skupštine ili drugog nadležnog organa obveznika revizije nije doneta odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja do isteka roka za njeno dostavljanje Agenciji, zakonski zastupnik može umesto te odluke da dostavi izjavu o tome, uz navođenje razloga zbog kojih odluka nije doneta.

Izuzetno od stava 5. ovog člana, u slučaju dostavljanja korigovanog godišnjeg finansijskog izveštaja, obveznik revizije je dužan da dostavi odluku o usvajanju tog izveštaja.

Objedinjeni revizorski izveštaj

Član 13

Matično pravno lice se može odlučiti da o obavljenoj reviziji redovnog i konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja dostavi objedinjeni revizorski izveštaj uz koji je dužan da priloži te izveštaje koji su bili predmet revizije.

Revizorski izveštaj iz stava 1. ovog člana, matično pravno lice dužno je da dostavi uz redovni godišnji finansijski izveštaj, kao i uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj.

Objedinjeni godišnji izveštaj o poslovanju

Član 14

Matično pravno lice se može odlučiti da godišnji izveštaj o poslovanju i konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju prikaže kao jedan izveštaj (u daljem tekstu: objedinjeni godišnji izveštaj o poslovanju), koji treba da sadrži informacije od značaja za ekonomsku celinu.

Matično pravno lice u slučaju iz stava 1. ovog člana, uz odluku o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i revizorski izveštaj dostavlja i odluku nadležnog organa o spajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju i konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju u jedan izveštaj.

Objedinjeni godišnji izveštaj o poslovanju matično pravno lice dužno je da dostavi uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj.

U slučaju da matično pravno lice dostavi dokumentaciju iz člana 12. ovog pravilnika uz redovni godišnji finansijski izveštaj bez objedinjenog godišnjeg izveštaja o poslovanju, postupak obrade i javnog objavljivanja te dokumentacije sprovodi se tek po dostavljanju ispravne dokumentacije uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj matičnog pravnog lica. Ako matično pravno lice ne dostavi dokumentaciju uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj u propisanom roku, po isteku tog roka Registar u postupku obrade dokumentacije uz redovni godišnji finansijski izveštaj, od matičnog pravnog lica zahteva dostavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju.

Pretpostavke za dostavljanje dokumentacije

Član 15

Obveznici revizije mogu dostaviti dokumentaciju iz člana 12. ovog pravilnika, ukoliko je godišnji finansijski izveštaj na koji se ta dokumentacija odnosi, javno objavljen kao potpun i računski tačan.

Istovremeno dostavljanje finansijskog izveštaja i dokumentacije

Član 16

Obveznik revizije može odlučiti da istovremeno dostavi godišnji finansijski izveštaj i dokumentaciju iz člana 12. ovog pravilnika, ukoliko je dokumentacija doneta, tj. pribavljena pre dostavljanja tog izveštaja Agenciji u skladu sa odredbama Zakona i ovog pravilnika.

Posle isteka roka propisanog za dostavljanje dokumentacije iz člana 12. ovog pravilnika, obveznik revizije koji nije dostavio potpun i računski tačan godišnji finansijski izveštaj, taj finansijski izveštaj može dostaviti samo zajedno sa dokumentacijom koja se na njega odnosi.

U slučaju istovremenog dostavljanja finansijskog izveštaja i dokumentacije u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana, finansijski izveštaj se javno objavljuje kao potpun i računski tačan, samo ako je i dokumentacija koja je dostavljena uz taj izveštaj ispravna.

5. Dobrovoljna revizija

Član 17

Pravno lice ili preduzetnik koji nije obveznik revizije, a odluči da vrši dobrovoljnu reviziju, može da Agenciji dostavi revizorski izveštaj koji se odnosi na redovni godišnji finansijski izveštaj javno objavljen kao potpun i računski tačan, u rokovima propisanim Zakonom za dostavljanje dokumentacije iz člana 12. ovog pravilnika.

Na dobrovoljnu reviziju shodno se primenjuju odredbe ovog pravilnika koje uređuju dostavljanje dokumentacije od strane obveznika revizije i njeno javno objavljivanje, osim ako tim pravilnikom nije drugačije propisano.

Dobrovoljna revizija, dostavlja se uz zahtev za javno objavljivanje, na obrascu propisanom od strane Registratora, saglasno članu 10b Zakona o Agenciji.

Kada se revizorski izveštaj iz stava 1. ovog člana odnosi na finansijski izveštaj koji se razlikuje od izveštaja koji je objavljen kao potpun i računski tačan, pravno lice odnosno preduzetnik je dužan da dostavi zamenu finansijskog izveštaja u okviru koje, pored odluke o usvajanju finansijskog izveštaja izmenjene sadržine, prilaže i taj revizorski izveštaj.

Dostavljena dobrovoljna revizija u kojoj utvrđeni nedostaci nisu otklonjeni u skladu sa ovim pravilnikom, javno se ne objavljuje, a Agencija o tome dopisom obaveštava pravno lice ili preduzetnika na način iz člana 26. stav 3. ovog pravilnika.

6. Način dostavljanja finansijskog izveštaja i dokumentacije

Član 18

Finansijske izveštaje i dokumentaciju iz člana 12. ovog pravilnika obveznici unose u Poseban informacioni sistem i dostavljaju Agenciji, u skladu sa članom 6. ovog pravilnika.

Finansijski izveštaj i zahtev za njegovo javno objavljivanje potpisuje zakonski zastupnik svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Dokumentaciju iz stava 1. ovog pravilnika potpisuje lice ovlašćeno za njeno donošenje svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, zakonski zastupnik može svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom da potvrdi autentičnost dostavljene dokumentacije iz člana 12. stav 1. tač. 1) i 3) ovog pravilnika, koja je nastala digitalizacijom izvornih dokumenata, u skladu sa zakonom koji uređuje elektronski dokument, elektronsku identifikaciju i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Zahtev za javno objavljivanje dokumentacije potpisuje zakonski zastupnik svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom i zajedno sa tom dokumentacijom dostavlja Agenciji u elektronskom obliku.

Finansijski izveštaj i dokumentacija iz člana 12. ovog pravilnika se smatraju dostavljenim potpisivanjem zahteva od strane zakonskog zastupnika obveznika u skladu sa propisima koji uređuju elektronsko poslovanje, ovim pravilnikom i Tehničkim uputstvom.

7. Naknade

Član 19

Za obradu i javno objavljivanje finansijskog izveštaja, izjave o neaktivnosti i dokumentacije iz čl. 12. i 17. ovog pravilnika, obveznik plaća naknadu u skladu sa propisima kojima se uređuje položaj i nadležnost Agencije.

Obradu i javno objavljivanje finansijskog izveštaja, izjave o neaktivnosti i dokumentacije Agencija vrši po verifikaciji uplate iz stava 1. ovog člana.

III PROVERA ISPUNJENOSTI USLOVA ZA JAVNO OBJAVLJIVANJE, UPIS PODATAKA U REGISTAR I ZBIRNA OBRADA

1. Vrste provera

Član 20

Po izvršenom prijemu finansijskog izveštaja, dokumentacije iz člana 12. ovog pravilnika, odnosno izjave o neaktivnosti, Registar proverava da li su dostavljeni u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom, odnosno da li je finansijski izveštaj potpun i računski tačan, a izjava o neaktivnosti, odnosno dokumentacija ispravne.

Pored provera iz stava 1. ovog člana, u Registru se vrši i provera da li je finansijski izveštaj, odnosno dokumenta dostavljena putem Posebnog informacionog sistema, u skladu sa Tehničkim uputstvom, da li je plaćena naknada za javno objavljivanje iz člana 19. ovog pravilnika, odnosno da li je finansijski izveštaj sastavljen od strane pravnog lica ili preduzetnika upisanog u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

2. Uslovi za javno objavljivanje finansijskih izveštaja

Potpun finansijski izveštaj

Član 21

Finansijski izveštaj je potpun:

1) ako je dostavljen zahtev za javno objavljivanje iz člana 9. stav 1. ovog pravilnika koji sadrži sve elemente za potpunu identifikaciju obveznika;

2) ako je dostavljen u obimu koji propisuje Zakon;

3) ako je uz redovni godišnji finansijski izveštaj dostavljen Statistički izveštaj;

4) ako je dostavljen na obrascima propisanim podzakonskim aktima koji uređuju sadržinu i formu obrazaca finansijskog izveštaja, odnosno Statističkog izveštaja;

5) ako su u obrascima finansijskog izveštaja podaci iskazani u obimu koji je propisan podzakonskim aktom koji uređuje sadržinu i formu obrazaca tog izveštaja;

6) ako su dostavljene ispravne napomene uz finansijski izveštaj u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom;

7) ako je računovodstvena regulativa navedena u zahtevu usaglašena sa regulativom navedenom u napomenama uz finansijski izveštaj;

8) ako su finansijski izveštaj i zahtev za javno objavljivanje potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika obveznika.

Napomene uz finansijski izveštaj smatraju se ispravnim, ako su sastavljene na srpskom jeziku, ako se odnose na finansijski izveštaj uz koji su dostavljene i ako su potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Računska i logička usaglašenost podataka iz finansijskih izveštaja

Član 22

Finansijski izveštaj je računski tačan ukoliko su podaci iskazani u obrascima tog izveštaja, odnosno Statističkog izveštaja računski i logički usaglašeni prema pravilima računske i logičke kontrole utvrđenim od strane Registratora, saglasno članu 10b Zakona o Agenciji i objavljenim na internet stranici Agencije u okviru Registra.

Podaci iz stava 1. ovog člana su računski usaglašeni, ako su iskazani u skladu sa podzakonskim aktima kojima se uređuju sadržina i forma obrazaca tih izveštaja.

Podaci iz stava 1. ovog člana su logički usaglašeni, ako su propisani obrasci logično popunjeni prema vrsti i veličini obveznika.

Kontrola logičke usaglašenosti se vrši istovremeno sa kontrolom računske usaglašenosti.

Verifikacija veličine

Član 23

Po izvršenoj proveri potpunosti i računske tačnosti dostavljenog godišnjeg finansijskog izveštaja, na osnovu podataka iskazanih u tom izveštaju, Registar vrši proveru pravilnosti veličine pravnog lica, odnosno preduzetnika, kao i grupe pravnih lica, utvrđene od strane obveznika i verifikuje tu veličinu u skladu sa Zakonom.

3. Uslovi za javno objavljivanje izjave o neaktivnosti

Član 24

Izjava o neaktivnosti je ispravna:

1) ako je dostavljen zahtev za javno objavljivanje iz člana 11. stav 2. ovog pravilnika;

2) ako se odnosi na obveznika i izveštajnu godinu za koju se dostavlja;

3) ako sadrži sve elemente izjave o neaktivnosti propisane Zakonom;

4) ako je sastavljena na srpskom jeziku;

5) ako je potpisana od strane zakonskog zastupnika obveznika;

6) ako je zahtev za javno objavljivanje izjave o neaktivnosti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika obveznika.

4. Uslovi za javno objavljivanje dokumentacije

Član 25

Dokumentacija iz člana 12. ovog pravilnika je ispravna:

1) ako je dostavljen zahtev za javno objavljivanje iz člana 12. stav 3. ovog pravilnika;

2) ako se odnosi na obveznika i finansijski izveštaj uz koji se dostavlja;

3) ako je dostavljena sva dokumentacija propisana članom 12. ovog pravilnika;

4) ako je sastavljena na srpskom jeziku;

5) ako je potpisana svojeručno ili kvalifikovanim elektronskim potpisom od strane lica ovlašćenog za njeno donošenje;

6) ako je zahtev za javno objavljivanje dokumentacije potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika obveznika.

Dostavljanjem dokumentacije iz stava 1. ovog člana, zakonski zastupnik obveznika potvrđuje da je ta dokumentacija doneta u skladu sa opštim aktima obveznika.

Revizorski izveštaj formalno je ispravan ako ga je potpisao ključni revizorski partner svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom, te ako je uz taj izveštaj dostavljen finansijski izveštaj koji je bio predmet revizije.

Ako je u sklopu dokumentacije iz člana 12. ovog pravilnika dostavljen korigovani godišnji finansijski izveštaj, taj izveštaj se javno objavljuje kao potpun i računski tačan, ako ispunjava uslove iz čl. 21. do 23. tog pravilnika i ako je uz taj izveštaj dostavljena ispravna dokumentacija.

5. Način otklanjanja nedostataka

Otklanjanje nedostataka

Član 26

Ako se u postupku provere utvrdi da dostavljeni finansijski izveštaj nije potpun i računski tačan, odnosno da dokumentacija iz člana 12. ovog pravilnika nije ispravna, Registar na internet stranici Agencije objavljuje obaveštenje o utvrđenim nedostacima.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana se objavljuje i u slučaju da nije plaćena propisana naknada.

Informaciju o obaveštenju iz st. 1. i 2. ovog člana Registar istog dana dostavlja obvezniku na elektronsku adresu upisanu u korisničkom profilu lica koje je otvorilo nalog u Posebnom informacionom sistemu Agencije, kao i na elektronsku adresu zakonskog zastupnika navedenu u zahtevima iz člana 9. stav 1, člana 11. stav 2, člana 12. stav 3, člana 17. stav 2. i člana 40. ovog pravilnika.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana, Registar istovremeno obezbeđuje obvezniku pristup dostavljenom finansijskom izveštaju, odnosno dokumentaciji kroz Poseban informacioni sistem, a radi otklanjanja utvrđenih nedostataka.

Po otklanjanju nedostataka u skladu sa stavom 4. ovog člana, obveznik putem Posebnog informacionog sistema ponovno vrši dostavljanje svih propisanih izveštaja, odnosno dokumentacije potpisanih kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika obveznika u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Utvrđene nedostatke obveznik otklanja najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja tog obaveštenja na internet stranici Agencije, u okviru Registra.

Postupanje sa finansijskim izveštajima i dokumentacijom koja je dostavljena suprotno Zakonu

Član 27

Ako obveznik ne dostavi finansijski izveštaj i dokumentaciju iz člana 12. ovog pravilnika putem Posebnog informacionog sistema, odnosno dostavi ih u papirnom obliku, Registar bez odlaganja posebnim dopisom obaveštava obveznika da taj izveštaj, odnosno dokumentacija nisu dostavljeni na način propisan Zakonom i ovim pravilnikom.

Pismeni otpravak dopisa iz stava 1. ovog člana dostavlja se obvezniku poštom na registrovanu adresu.

Postupanje sa finansijskim izveštajima sastavljenim od strane pravnog lica ili preduzetnika koji nije upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga

Član 27a

Ako se u postupku provere utvrdi da finansijski izveštaj obveznika nije sastavljen od strane pravnog lica ili preduzetnika upisanog u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, a obveznik je tom licu, odnosno preduzetniku poverio vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskog izveštaja u smislu člana 16. stav 1. Zakona, Registar bez odlaganja dopisom obaveštava obveznika da takav finansijski izveštaj nije sastavljen na način propisan zakonom i da se javno ne objavljuje.

Informaciju o dopisu iz stava 1. ovog člana, Registar dostavlja obvezniku na način iz člana 26. stav 3. ovog pravilnika.

6. Upis u Registar

Upis u Registar

Član 28

Ako finansijski izveštaj, odnosno dokumentacija iz člana 12. ovog pravilnika ispunjava uslove za javno objavljivanje u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom, istog dana se vrši njihov upis u Registar.

Podaci iz finansijskog izveštaja se upisuju u Registar na način koji omogućava jedinstvenu obradu tih podataka.

Podaci iz stava 2. ovog člana koji su upisani u Registar smatraju se zvaničnim podacima o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja obveznika na teritoriji Republike Srbije.

Potvrda

Član 29

O izvršenom upisu u Registar i javnom objavljivanju potpunog i računski tačnog finansijskog izveštaja, odnosno ispravne dokumentacije iz člana 12. ovog pravilnika, na internet stranici Agencije u okviru Registra se objavljuje potvrda o javnom objavljivanju.

Informaciju o objavljivanju potvrde iz stava 1. ovog člana, Registar dostavlja obvezniku na način propisan članom 26. stav 3. ovog pravilnika.

Potvrde iz stava 1. ovog člana sadrže podatke za identifikaciju obveznika, vrstu zahteva, datum prijema i javnog objavljivanja finansijskog izveštaja, odnosno dokumentacije iz člana 12. ovog pravilnika, kao i spisak primljenih i objavljenih dokumenata.

Pored podataka iz stava 3. ovog člana, potvrda o javnom objavljivanju godišnjeg finansijskog izveštaja sadrži i podatke o veličini pravnog lica ili preduzetnika, odnosno grupe pravnih lica u koju se obveznik razvrstao, a koja je verifikovana od strane Registra u skladu sa Zakonom.

Potvrda koja se odnosi na vanredni finansijski izveštaj, pored podataka iz stava 3. ovog člana, sadrži i informaciju o pravnom osnovu sastavljanja i period za koji je taj izveštaj sastavljen.

7. Zbirna obrada podataka iz finansijskih izveštaja

Obrada podataka za statističke potrebe

Član 30

Za potrebe statističke obrade, a radi sagledavanja privrednih kretanja u Republici Srbiji, Registar vrši preliminarnu zbirnu obradu na osnovu podataka iz obrazaca Bilans stanja i Bilans uspeha redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i iz Statističkog izveštaja koji se unose u posebnu bazu za statističke potrebe.

U bazu iz stava 1. ovog člana unose se računski i logički usaglašeni podaci iz tog stava, ako je redovni godišnji finansijski izveštaj potpisan od strane zakonskog zastupnika obveznika i ako je taj izveštaj sastavljen od strane pravnog lica ili preduzetnika upisanog u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, kada je tom licu, odnosno preduzetniku povereno vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskog izveštaja.

Baza za statističke potrebe vodi se odvojeno za svaku izveštajnu godinu.

Baza iz stava 3. ovog člana zaključuje se najkasnije do 31. maja naredne godine, nakon čega se vrši preliminarna zbirna obrada podataka za određenu izveštajnu godinu.

Posle zaključivanja baze u smislu stava 4. ovog člana, nije dozvoljen unos novih ili menjanje postojećih podataka u toj bazi.

Preliminarna zbirna obrada na osnovu podataka iz baze za statističke potrebe vrši se prema vrstama obveznika, veličini obveznika, pretežnoj delatnosti obveznika i teritorijalnoj pripadnosti obveznika.

Korišćenje podataka iz baze za statističke potrebe

Član 30a

Zbirni podaci i pokazatelji koji su izračunati na osnovu podataka iz baze za statističke potrebe mogu se javno objavljivati i ustupati trećim licima, odnosno koristiti za pružanje usluga iz Registra.

Pojedinačni podaci iz baze za statističke potrebe ne mogu se javno objavljivati, niti se mogu ustupati trećim licima.

Izuzetno, podaci iz baze za statističke potrebe se, na izričit zahtev, mogu ustupati organima navedenim u članu 57. st. 1. i 2. ovog pravilnika i nadležnim ministarstvima, ukoliko su im ti podaci neophodni za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti.

Konačna zbirna obrada

Član 31

U skladu sa kriterijumima iz člana 30. stav 1. ovog pravilnika, Registar vrši konačnu zbirnu obradu podataka iz godišnjih finansijskih izveštaja za izveštajnu godinu koji su upisani u Registar, sa stanjem na dan 31. decembra naredne godine.

IV JAVNO OBJAVLJIVANJE

1. Javno objavljivanje finansijskih izveštaja i dokumentacije

Javno objavljivanje potpunih i računski tačnih finansijskih izveštaja

Član 32

Agencija u roku od 60 dana od dana prijema potpunih i računski tačnih finansijskih izveštaja, podatke iz tih izveštaja javno objavljuje na svojoj internet stranici u okviru Registra.

U roku iz stava 1. ovog člana Agencija objavljuje i Statističke izveštaje dostavljene uz redovne godišnje finansijske izveštaje.

Kao posebni podaci, uz redovne godišnje finansijske izveštaje javno se objavljuju podaci o veličini obveznika, a uz konsolidovane godišnje finansijske izveštaje podaci o prosečnom broju zaposlenih na nivou grupe pravnih lica i veličini te grupe, kao i spisak pravnih lica čiji su podaci obuhvaćeni konsolidacijom.

Pored podataka iz stava 3. ovog člana, javno se objavljuju i podaci o pravnom licu, odnosno preduzetniku upisanom u Registar pružalaca računovodstvenih usluga kome je obveznik poverio vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja.

Sadržaj podataka iz finansijskih izveštaja koji se javno objavljuju

Član 33

Agencija javno objavljuje podatke iz dostavljenih finansijskih izveštaja u punom ili skraćenom sadržaju u kojem su ti izveštaji i sastavljeni, saglasno podzakonskom aktu koji uređuje sadržinu i formu obrazaca tih izveštaja.

Javno objavljivanje ispravne dokumentacije

Član 34

Agencija je dužna da u roku od 60 dana, od dana prijema ispravne dokumentacije iz člana 12. ovog pravilnika javno objavi tu dokumentaciju uz godišnje finansijske izveštaje na koje se odnosi.

U sklopu revizorskog izveštaja Agencija objavljuje i finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije.

Javno objavljivanje neispravnih finansijskih izveštaja i dokumentacije

Član 35

Finansijske izveštaje u kojima obveznik nije otklonio utvrđene nedostatke u skladu sa obaveštenjem iz člana 26. ovog pravilnika, Agencija javno objavljuje na svojoj internet stranici, kao nepotpune i računski netačne po isteku roka za postupanje po tom obaveštenju, a najkasnije do 30. septembra naredne godine za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj, odnosno najkasnije u roku od šest meseci od isteka roka za dostavljanje finansijskih izveštaja za pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske.

Uz finansijske izveštaje iz stava 1. ovog člana Agencija javno objavljuje i pregled nedostataka u tim izveštajima koji nisu otklonjeni u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

U slučajevima kada obveznik revizije nije otklonio utvrđene nedostatke vezane za dostavljenu dokumentaciju iz člana 12. ovog pravilnika, Agencija tu dokumentaciju javno objavljuje kao neispravnu, po isteku roka za postupanje po obaveštenju o nedostacima, a najkasnije 30. septembra naredne godine za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj, odnosno najkasnije u roku od tri meseca od isteka roka za dostavljanje dokumentacije koja se odnosi na finansijske izveštaje pravnih lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske.

Dokumentacija iz stava 3. ovog člana javno se objavljuje uz godišnje finansijske izveštaje na koje se odnosi, zajedno sa informacijom da ta dokumentacija nije ispravna i pregledom nedostataka koji nisu otklonjeni.

U slučaju da obveznik revizije u propisanom roku ne dostavi dokumentaciju iz člana 12. ovog pravilnika koja se odnosi na godišnji finansijski izveštaj, Agencija je dužna da javno objavi informaciju o tome uz taj izveštaj.

Javnim objavljivanjem finansijskog izveštaja kao nepotpunog i računski netačnog ili dokumentacije kao neispravne smatra se završenim postupak obrade i javnog objavljivanja dostavljenog finansijskog izveštaja, odnosno dokumentacije.

Dostupnost javno objavljenih finansijskih izveštaja i dokumentacije

Član 36

Agencija, bez naknade, omogućava pristup podacima iz finansijskih izveštaja i dokumentaciji iz člana 12. ovog pravilnika, na svojoj internet stranici u okviru Registra, svim zainteresovanim korisnicima za poslednje tri izveštajne godine.

Izuzeci od obaveze javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i dokumentacije

Član 37

Agencija javno ne objavljuje finansijske izveštaje i propisanu dokumentaciju koji su sastavljeni i dostavljeni na način iz čl. 27. i 27a ovog pravilnika ili za koje nije plaćena propisana naknada, a taj nedostatak nije otklonjen u skladu sa članom 26. ovog pravilnika.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana, a u rokovima iz člana 35. ovog pravilnika, na internet stranici Agencije u okviru Registra, u delu predviđenom za objavljivanje finansijskih izveštaja obveznika, pored osnovnih statusnih podataka o tom obvezniku javno se objavljuju i informacije o vrsti finansijskog izveštaja, odnosno dokumentacije i vremenu dostavljanja, te razlozima zbog kojih ne mogu biti javno objavljeni.

Podaci iz stava 2. ovog člana javno su dostupni preko internet stranice Agencije za poslednje tri izveštajne godine.

Javnim objavljivanjem podataka na način propisan stavom 2. ovog člana, smatra se završenim postupak obrade i javnog objavljivanja finansijskog izveštaja, odnosno dokumentacije.

2. Javno objavljivanje ostalih informacija

Objavljivanje informacija od značaja za obradu finansijskih izveštaja i dokumentacije

Član 38

Agencija, na internet stranici u okviru Registra, objavljuje sve informacije koje su od značaja za praćenje postupka prijema, obrade i javnog objavljivanja dostavljenih finansijskih izveštaja, odnosno dokumentacije iz člana 12. ovog pravilnika, i to:

1) osnovne statusne podatke o obvezniku;

2) informacije o finansijskim izveštajima, odnosno dokumentaciji iz člana 12. ovog pravilnika koji se nalaze u postupku obrade (vrsta predmeta, datum dostavljanja, faza obrade u kojoj se predmet nalazi, a naročito da li sadrži nedostatke i da li je plaćena propisana naknada, tj. informacije o izdatom obaveštenju o utvrđenim nedostacima u obradi i sl.);

3) informaciju da su dostavljeni finansijski izveštaji, odnosno dokumentacija iz člana 12. ovog pravilnika upisani u Registar i javno objavljeni, kao i da je verifikovana veličina u skladu sa odredbama Zakona i ovog pravilnika;

4) informacije da je obveznik vršio zamenu finansijskog izveštaja, odnosno dokumentacije i posebnih podataka, u smislu čl. 41. do 43. ovog pravilnika.

Informacije iz stava 1. ovog člana dostupne su do isteka godine u kojoj se vrši obrada finansijskih izveštaja.

Javno objavljivanje ostalih informacija

Član 39

Ako lice ovlašćeno za pokretanje postupka za pobijanje, odnosno za utvrđivanje ništavosti odluke o usvajanju finansijskog izveštaja koja je javno objavljena uz taj izveštaj, pokrene pred nadležnim sudom navedeni postupak ili pokrene drugi postupak kojim se osporava zakonitost i pravilnost imenovanja i rada organa upravljanja obveznika, ono može da zahteva od Agencije da se uz finansijske izveštaje i propisanu dokumentaciju, javno objavi i njegovo pismeno izjašnjenje o tome.

Uz pismeno izjašnjenje, lice dostavlja i kopiju akta o pokretanju postupka iz stava 1. ovog člana, koju Agencija javno objavljuje uz to izjašnjenje.

Odredbe ovog člana se shodno primenjuju i na godišnji izveštaj o poslovanju.

V ZAMENA JAVNO OBJAVLJENIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I DOKUMENTACIJE

Zahtev za zamenu

Član 40

Obveznik može da zahteva zamenu finansijskog izveštaja, Statističkog izveštaja, kao i dokumentacije iz člana 12. ovog pravilnika i posebnih podataka, podnošenjem zahteva za zamenu na obrascima propisanim od strane registratora saglasno članu 10b Zakona o Agenciji (u daljem tekstu: zahtev za zamenu).

Zamena javno objavljenih finansijskih izveštaja

Član 41

Obveznik može da zahteva zamenu finansijskog izveštaja koji je javno objavljen kao potpun i računski tačan, ako utvrdi da u tom izveštaju rezultati poslovanja i finansijski položaj nisu iskazani istinito i objektivno, a skupština odnosno drugi nadležni organ obveznika donese odluku o usvajanju finansijskog izveštaja izmenjene sadržine u odnosu na izveštaj koji je javno objavljen na internet stranici Agencije.

Obveznik revizije može da zahteva zamenu godišnjeg finansijskog izveštaja, ako je dokumentacija iz člana 12. ovog pravilnika, javno objavljena kao ispravna.

Obveznik je dužan da uz zahtev za zamenu dostavi finansijski izveštaj izmenjene sadržine i odluku o usvajanju tog izveštaja, a obveznik revizije i ostalu dokumentaciju iz člana 12. ovog pravilnika koja se odnosi na taj izveštaj, a radi javnog objavljivanja.

Ako je revizorski izveštaj o obavljenoj dobrovoljnoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja iz člana 17. ovog pravilnika javno objavljen kao ispravan, obveznik može da zahteva zamenu finansijskog izveštaja, ako uz tu zamenu priloži i novi revizorski izveštaj.

Zamena javno objavljenog Statističkog izveštaja

Član 42

Obveznik može da zahteva zamenu javno objavljenog Statističkog izveštaja, kada podaci u Statističkom izveštaju nisu iskazani istinito i objektivno, a jesu u obrascima redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja.

Podaci u Statističkom izveštaju izmenjene sadržine moraju biti računski i logički usaglašeni sa podacima iskazanim u obrascima javno objavljenog redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, u skladu sa članom 22. ovog pravilnika.

Uz zahtev za zamenu obveznik je dužan da pored Statističkog izveštaja izmenjene sadržine dostavi i izjašnjenje zakonskog zastupnika u kojem treba da navede u kom delu se taj izveštaj menja, razloge zbog kojih se menja, kao i izričitu izjavu da nisu menjani podaci u obrascima redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja.

Agencija je dužna da uz Statistički izveštaj izmenjene sadržine javno objavi i izjašnjenje iz stava 3. ovog člana.

Zamena javno objavljene dokumentacije i posebnih podataka

Član 43

Obveznik revizije čija je dokumentacija iz člana 12. ovog pravilnika javno objavljena kao ispravna, može da zahteva zamenu te dokumentacije.

U slučajevima kada zahteva zamenu javno objavljene izjave iz člana 12. stav. 5. ovog pravilnika, obveznik je dužan da uz zahtev za zamenu dostavi odluku o usvajanju finansijskog izveštaja koja je naknadno doneta od strane skupštine, odnosno drugog nadležnog organa obveznika.

U slučajevima kada zahteva zamenu javno objavljene dokumentacije iz člana 12. stav 1. ovog pravilnika, obveznik je dužan da uz zahtev za zamenu dostavi dokument izmenjene sadržine čija se objava zahteva, kao i izjašnjenje donosioca tog dokumenta u kojem je dužan da navede u kom delu se dokument menja, kao i razloge zbog kojih se menja.

Kada utvrdi da je u zahtev za javno objavljivanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja upisalo netačne posebne podatke iz člana 32. stav 3. ovog pravilnika, koji su javno objavljeni, matično pravno lice može da zahteva njihovu zamenu, podnošenjem zahteva za zamenu uz koji je dužno da dostavi i izjašnjenje zakonskog zastupnika o tome zbog čega je do opisanog propusta došlo.

Matično pravno lice može da zahteva zamenu posebnih podataka iz stava 4. ovog člana, posle javnog objavljivanja konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja kao potpunog i računski tačnog.

Agencija je dužna da pored izmenjene dokumentacije, odnosno podataka javno objavi i izjašnjenja iz st. 3. i 4. ovog člana.

Način obrade i javnog objavljivanja zamena javno objavljenih finansijskih izveštaja, dokumentacije i posebnih podataka

Član 44

Na zamene iz čl. 41. do 43. ovog pravilnika, shodno se primenjuju odredbe ovog pravilnika koje uređuju proveru ispunjenosti uslova za javno objavljivanje i javno objavljivanje finansijskog izveštaja, odnosno dokumentacije, osim ako ovim pravilnikom nije drugačije propisano.

Za obradu i javno objavljivanje zamena iz stava 1. ovog člana plaća se posebna naknada u skladu sa propisima kojima se uređuje položaj i nadležnost Agencije.

Kada su ispunjeni uslovi za javno objavljivanje zamene u smislu odredaba ovog pravilnika, pored finansijskog izveštaja, Statističkog izveštaja, dokumentacije iz člana 12. tog pravilnika ili posebnih podataka izmenjene sadržine, na internet stranici Agencije u okviru Registra ostaju objavljeni i izveštaj, dokumentacija ili podaci, koji su bili predmet zamene.

Kada se u postupku provere ispunjenosti uslova za javno objavljivanje zamena iz stava 1. ovog člana, utvrdi da dostavljeni finansijski izveštaj ili Statistički izveštaj izmenjene sadržine nije potpun i računski tačan, odnosno da dokumentacija i posebni podaci nisu ispravni, Agencija o tome dopisom obaveštava obveznika na način iz člana 26. stav 3. ovog pravilnika, a takve zamene se javno ne objavljuju.

Zamene iz stava 1. ovog člana, obveznik može da zahteva najkasnije do isteka naredne poslovne godine, u odnosu na godinu na koju se taj izveštaj odnosi, osim zamene vanrednog finansijskog izveštaja koju može da zahteva najkasnije do dana dostavljanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu godinu u kojoj je nastao osnov za sastavljanje vanrednog finansijskog izveštaja.

VI NAČIN VOĐENJA REGISTRA I PRIBAVLJANJA PODATAKA OD DRUGIH NADLEŽNIH ORGANA I PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA

1. Vođenje Registra

Svrha

Član 45

Podaci u Registru vode se radi sagledavanja privrednih kretanja u Republici Srbiji, analize finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika i procene rizika poslovanja, a radi obezbeđivanja pouzdanih informacija korisnicima.

Sadržina Registra

Član 46

Registar finansijskih izveštaja je centralna, javna, jedinstvena elektronska baza podataka iz potpunih i računski tačnih finansijskih izveštaja i dokumentacije iz člana 12. ovog pravilnika (u daljem tekstu: baza izvornih finansijskih izveštaja), kao i podataka o bonitetu privrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika (u daljem tekstu: baza podataka o bonitetu).

Pored baza iz stava 1. ovog člana, u okviru Registra se vodi i posebna dokumentaciona baza koja sadrži sva dokumenta i akta dostavljena Registru, odnosno nastala u radu Registra.

U okviru Registra vodi se i Evidencija obveznika iz člana 4. ovog pravilnika.

Baza izvornih finansijskih izveštaja

Član 47

Baza izvornih finansijskih izveštaja sadrži podatke iz potpunih i računski tačnih finansijskih izveštaja i ispravne dokumentacije i to:

1) Bilans stanja;

2) Bilans uspeha;

3) Izveštaj o ostalom rezultatu;

4) Izveštaj o promenama na kapitalu;

5) Izveštaj o tokovima gotovine;

6) Napomene uz finansijske izveštaje;

7) Statistički izveštaj;

8) dokumentaciju iz čl. 12. i 17. ovog pravilnika;

9) izjavu o neaktivnosti.

Baza izvornih finansijskih izveštaja sadrži i posebne podatke iz člana 32. stav 3. ovog pravilnika, kao i podatke o pravnom licu, odnosno preduzetniku upisanom u Registar pružalaca računovodstvenih usluga kome je obveznik poverio vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja.

2. Vođenje baze podataka o bonitetu i pribavljanje podataka od drugih nadležnih organa i pravnih lica i preduzetnika

Baza podataka o bonitetu

Član 48

Baza podataka o bonitetu je centralna, jedinstvena, standardizovana, javna, elektronska baza podataka o bonitetu privrednih društava i zadruga, ustanova i preduzetnika i ocena boniteta privrednih društava i zadruga, obrađenih u skladu sa ovim pravilnikom i Metodologijom za utvrđivanje podataka o bonitetu privrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika, kao i davanje ocena boniteta privrednih društava i zadruga - opšti i poseban deo.

Privrednim društvima u smislu stava 1. ovog člana smatraju se i platne institucije, institucije elektronskog novca, kao i faktoring društva.

Metodologija za utvrđivanje podataka o bonitetu i davanje ocena boniteta

Član 49

Metodologiju za utvrđivanje podataka o bonitetu privrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika, kao i davanje ocena boniteta privrednih društava i zadruga (u daljem tekstu: Metodologija) - opšti i poseban deo, utvrđuje Registrator saglasno članu 10b Zakona o Agenciji.

Metodologijom - opšti deo uređuje se način utvrđivanja i obelodanjivanja podataka o bonitetu, sadržina izveštaja o bonitetu, postupak utvrđivanja ocena boniteta i sadržina skoringa, odnosno drugih usluga, kao i sadržina kataloga usluga boniteta.

Metodologija - opšti deo objavljuje se na internet stranici Agencije u okviru Registra.

Način iskazivanja i izračunavanja podataka o bonitetu u komparativnim vremenskim serijama, kao i postupak i kriterijumi za utvrđivanje ocena boniteta, bliže se uređuju Metodologijom - poseban deo koja se ne objavljuje i predstavlja poslovnu tajnu Agencije.

Način vođenja baze podataka o bonitetu

Član 50

Baza podataka o bonitetu vodi se na osnovu podataka iz potpunih i računski tačnih finansijskih izveštaja, ispravne dokumentacije iz člana 12. ovog pravilnika i drugih podataka koji se vode u bazi izvornih finansijskih izveštaja, kao i zbirnih podataka i pokazatelja izračunatih na osnovu preliminarne zbirne obrade podataka iz člana 30. ovog pravilnika.

Baza podataka o bonitetu vodi se i na osnovu podataka preuzetih iz drugih registara i evidencija koje vodi Agencija, kao i podataka koje joj dostavljaju drugi nadležni organi i podataka pribavljenih neposredno od korisnika usluga, u skladu sa članom 53. ovog pravilnika.

Baza podataka o bonitetu vodi se u skladu s načelima sveobuhvatnosti, standardizacije, ažurnosti, kontinuiteta, harmonizacije sa standardima Evropske unije, dostupnosti i zaštite podataka.

Sadržina baze podataka o bonitetu

Član 51

Baza podataka o bonitetu sadrži kompleksne, međusobno povezane baze podataka, i to bazu izvornih podataka i bazu izvedenih podataka.

Bazu izvornih podataka, u smislu stava 1. ovog člana, čine objektivizovani podaci iz potpunih i računski tačnih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika, koji se čuvaju u izvornom obliku u skladu s propisima.

Pored podataka iz finansijskih izveštaja, bazu izvornih podataka čine i:

1) osnovni (statusni) podaci;

2) revizorski izveštaj;

3) podaci o danima nelikvidnosti;

4) podaci o zabrani raspolaganja sredstvima na računima kod banaka;

5) podaci o hartijama od vrednosti;

6) ostali podaci utvrđeni Metodologijom.

Bazu izvedenih podataka, u smislu stava 1. ovog člana, čine objektivizovani, standardizovani i međusobno uporedivi podaci i pokazatelji, u komparativnim vremenskim serijama, utvrđeni u skladu sa Metodologijom, a koji se iskazuju kao:

1) individualni podaci o bonitetu;

2) zbirni podaci izračunati na osnovu obrade podataka za statističke potrebe i konačne zbirne obrade finansijskih izveštaja, u skladu sa čl. 30. i 31. ovog pravilnika;

3) individualni i zbirni pokazatelji za ocenu boniteta;

4) ocene boniteta.

Struktura baze podataka o bonitetu

Član 52

Podaci o bonitetu iz člana 51. ovog pravilnika vode se po grupama, i to za:

1) privredna društva i zadruge;

2) ustanove;

3) preduzetnike.

Pribavljanje podataka od drugih nadležnih organa i pravnih lica i preduzetnika

Član 53

Podaci o bonitetu iz člana 51. ovog pravilnika vode se i na osnovu podataka koje dostavljaju sledeći nadležni organi:

1) Narodna banka Srbije;

2) Republički zavod za statistiku;

3) Poreska uprava;

4) Komisija za hartije od vrednosti;

5) berze;

6) drugi državni organi koji poseduju zvanične evidencije o podacima koji su od značaja za utvrđivanje boniteta.

Podaci iz stava 1. ovog člana pribavljaju se u skladu sa sporazumima ili protokolima koje sa organima iz tog stava zaključi Agencija, a podaci koji su javno objavljeni i dostupni preuzimaju se i sa internet stranica tih organa.

Podaci o bonitetu mogu se pribavljati i neposredno od pravnih lica i preduzetnika, u skladu sa Metodologijom.

3. Otklanjanje nedostataka u postupku upisa podataka

Član 54

Ako je u Registar pogrešno unet podatak u vezi sa javno obavljenim finansijskim izveštajima odnosno dokumentacijom iz člana 12. ovog pravilnika, Registrator po saznanju za tu činjenicu vrši ispravku tog podatka u Registru, uz beleženje vremena ispravke i teksta pre izvršene ispravke.

O izvršenoj ispravci u smislu stava 1. ovog člana, Registar obaveštava obveznika u roku od osam dana, od dana izvršene ispravke.

4. Izveštavanje Nacionalne Komisije za računovodstvo

Član 55

Agencija jednom godišnje izveštava Nacionalnu komisiju za računovodstvo o primeni Zakona u delu koji se odnosi na dostavljanje, obradu i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i dokumentacije iz člana 12. ovog pravilnika.

Agencija je dužna da Nacionalnoj komisiji za računovodstvo, na njen zahtev, dostavlja i posebne izveštaje, odnosno podatke i informacije koje su u vezi sa dostavljanjem finansijskih izveštaja i dokumentacije Registru.

VII PRUŽANJE USLUGA IZ REGISTRA

Makroekonomski izveštaji i analize

Član 56

Registar na internet stranici Agencije objavljuje makroekonomske izveštaje i analize koje sadrže zbirne podatke o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja obveznika, odnosno ekonomskih celina u Republici Srbiji za poslednju izveštajnu godinu.

Makroekonomski izveštaji i analize iz stava 1. ovog člana, izrađuju se posle okončanja preliminarne zbirne obrade iz člana 30. ovog pravilnika.

Pored poslova iz stava 1. ovog člana, Registar može da izrađuje i objavljuje i druge izveštaje, saopštenja i analize na osnovu podataka iz baze izvornih finansijskih izveštaja i baze podataka o bonitetu.

Usluge iz Registra koje se pružaju bez naknade

Član 57

Agencija je dužna da Narodnoj banci Srbije omogući neposredan pristup i preuzimanje finansijskih izveštaja, Statističkog izveštaja i njihovih zamena, odnosno svih podataka iz tih izveštaja, te pristup i preuzimanje izjava o neaktivnosti, dokumentacije iz člana 12. ovog pravilnika, kao i svih drugih podataka koji su joj potrebni radi obavljanja njenih zakonom utvrđenih funkcija, bez naknade.

Agencija je dužna da Komisiji za hartije od vrednosti, Poreskoj upravi i Republičkom zavodu za statistiku omogući pristup ili dostavi podatke i dokumenta iz stava 1. ovog člana, bez naknade.

Podaci i dokumenta iz stava 1. ovog člana se ustupaju bez naknade i ministarstvima, telima Vlade, ostalim državnim organima i organizacijama, organima autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave radi obavljanja poslova državne uprave koji su im povereni zakonom, na njihov zahtev.

Podatke iz javno objavljenih finansijskih izveštaja pravnih lica i preduzetnika, odnosno zamena finansijskih izveštaja, kao i izjave o neaktivnosti Registar ustupa nadležnim registrima Agencije u kojima se registruju njihovi statusni podaci.

Podaci i dokumenta iz stava 1. ovog člana ustupaju se na način propisan odlukom koja uređuje vrstu, obim i način isporuke podataka i dokumenata koji se ustupaju bez naknade državnim organima i organizacijama, organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave.

Vrste usluga iz Registra koje se pružaju uz plaćanje naknade

Član 58

U okviru Registra pružaju se korisnicima sledeće usluge:

1) davanje podataka iz finansijskih izveštaja upisanih u Registar, u formi propisanih delova finansijskih izveštaja;

2) pružanje usluga boniteta;

3) davanje pojedinačnih i zbirnih podataka iz finansijskih izveštaja upisanih u Registar, u skladu s posebnim zahtevom korisnika usluga;

4) izdavanje kopije dokumentacije koju sadrži Registar;

5) izdavanje potvrda o tome da li su finansijski izveštaji ili dokumentacija iz člana 12. ovog pravilnika dostavljeni ili javno objavljeni, kao i o drugim informacijama u vezi sa vođenjem Registra.

Usluge iz stava 1. tač. 1) do 3) i 5) ovog člana, pružaju se u formi papirnog i elektronskog dokumenta.

Usluge iz stava 1. ovog člana pružaju se uz plaćanje naknade u skladu sa propisima kojima se uređuje položaj i nadležnost Agencije.

Usluge iz Registra pružaju se za poslednjih deset izveštajnih godina, osim usluga davanja izvornih finansijskih izveštaja iz elektronskih baza Registra u formi propisanih delova finansijskih izveštaja, koje se pružaju za poslednjih dvadeset izveštajnih godina.

Pružanje usluga boniteta

Član 59

Usluge boniteta pružaju se u formi podataka o bonitetu, izveštaja o bonitetu i specijalnih aranžmana za privredna društva, zadruge, ustanove i preduzetnike, kao i ocena boniteta, odnosno skoringa za privredna društva.

Izuzetno, usluge boniteta ne pružaju se za pravna lica iz stava 1. ovog člana nad kojima je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, osim na zahtev tih pravnih lica.

Sadržina i struktura usluga boniteta uređena je Metodologijom, kao i Katalogom usluga boniteta.

Registar počinje sa pružanjem usluga boniteta koje sadrže podatke za poslednju izveštajnu godinu, po završetku preliminarne zbirne obrade podataka u skladu sa članom 30. ovog pravilnika i izračunavanja zbirnih podataka i pokazatelja na osnovu tih podataka.

Informaciju da je okončana preliminarna zbirna obrada podataka, kao i da su ispunjeni uslovi za pružanje usluga boniteta u smislu stava 4. ovog člana, Registrator je dužan da objavi na internet stranici Agencije, najkasnije pet dana pre početka pružanja tih usluga.

Izveštaji o bonitetu i ocena boniteta, odnosno skoring obveznika revizije obavezno sadrže informaciju o tome da li je dostavljena i javno objavljena kao ispravna dokumentacija iz člana 12. ovog pravilnika.

Prestanak važenja ocena boniteta odnosno skoringa

Član 60

Ocena boniteta, odnosno skoring dat korisnicima usluga važi do početka pružanja usluga boniteta iz člana 59. stav 4. ovog pravilnika kojim su obuhvaćeni podaci za narednu izveštajnu godinu.

Ocene boniteta date korisnicima prestaju da važe pre isteka roka iz stava 1. ovog člana, u slučaju pokretanja postupka stečaja i likvidacije, odnosno statusne promene privrednog društva na koje se odnosi, pokretanja prethodnog stečajnog postupka, zamene finansijskog izveštaja na osnovu koga je ocena utvrđena, propuštanja obaveze dostavljanja ispravne dokumentacije iz člana 12. ovog pravilnika koja se odnosi na finansijski izveštaj na osnovu kojeg je ocena utvrđena, u slučaju zabrane raspolaganja sredstvima na računima kod banaka ili kada evidentirani dani nelikvidnosti ukazuju na potrebu izmene ocene, u skladu sa uslovima predviđenim Metodologijom, kao i u drugim slučajevima nastanka nepredviđenih okolnosti značajnih za utvrđivanje te ocene.

Evidencija izdatih ocena boniteta odnosno skoringa

Član 61

Agencija vodi evidenciju izdatih ocena boniteta, odnosno skoringa koja sadrži datum izdavanja i datum prestanka važenja date ocene ili skoringa, i tu evidenciju objavljuje na internet stranici Agencije u okviru Registra.

Korisnici usluga

Član 62

Usluge iz Registra mogu koristiti sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica (u daljem tekstu: korisnici usluga), pod uslovima iz ovog pravilnika i uz plaćanje propisane naknade.

Usluge iz Registra pružaju se na zahtev korisnika usluga na obrascu propisanom od strane Registratora saglasno članu 10b Zakona o Agenciji.

Izuzetno, zahtev za pružanje usluga iz člana 58. stav 1. tač. 3) do 5) ovog pravilnika i specijalnog aranžmana može se dostaviti i u slobodnoj formi.

Način pružanja usluga

Član 63

Usluge iz Registra pružaju se u elektronskoj ili papirnoj formi.

Usluge iz Registra dostupne su preko Agencije i preko internet stranice Agencije u okviru Registra, a pod uslovima iz ovog pravilnika.

Preko internet stranice Agencije dostupne su usluge iz člana 58. stav 1. tač. 1) i 2) ovog pravilnika.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, specijalni aranžmani, kao i usluge davanja izvornih finansijskih izveštaja starijih od deset godina, dostupni su samo preko Agencije.

Način korišćenja

Član 64

Preuzete podatke i dokumenta u formi u kojoj su pružene usluge iz Registra, korisnici usluga mogu koristiti samo za sopstvene potrebe, u skladu sa propisima i ne mogu ih ustupati trećim licima, distribuirati ili objavljivati u izvornom obliku.

Izuzetno, usluge iz Registra, u formi u kojoj ih daje Agencija, mogu objavljivati korisnici na koje se te usluge odnose.

Odgovornost Agencije

Član 65

Agencija je odgovorna za to da podaci koje daje, u smislu ovog pravilnika, budu istovetni sa izvornim podacima, a odgovorna je i za doslednu primenu Metodologije u postupku utvrđivanja i pružanja usluga boniteta.

Rokovi čuvanja

Član 66

Podaci i dokumenti o uslugama iz Registra koje su korisnicima pružene u skladu sa ovim pravilnikom, Agencija čuva pet godina.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja propisa

Član 67

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine, osim odredaba člana 21. stav 1. tačka 7), člana 26. stav 7. i člana 32. stav 4. ovog pravilnika, koje se primenjuju počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2022. godine.

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja ("Službeni glasnik RS", br. 127/14, 101/16 i 111/17).

Završna odredba

Član 68

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja

("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)

Član 14

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2023. godine.