Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU RANGIRANJA LICENCE ORGANIZATORA PUTOVANJA U RAZLIČITE KATEGORIJE, NAČINU PROMENE KATEGORIJE LICENCE, SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE I OBNAVLJANJE LICENCE, KAO I O USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA SVEČANE FORME LICENCE

("Sl. glasnik RS", br. 81/2019, 137/2020, 62/2021, 74/2021 i 75/2023)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, način promene kategorije licence, sadržina zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i uslovi i način izdavanja svečane forme licence.

Član 2

Organizator putovanja može da obavlja poslove organizovanja, realizovanja i prodaje turističkih putovanja u zemlji i u inostranstvu i organizovanja, realizovanja i prodaje putovanja učenika i studenata u inostranstvo radi učenja stranog jezika ili stručnog usavršavanja sa mogućnošću obavljanja privremenih i povremenih poslova, ako poseduje licencu (u daljem tekstu: poslovi organizovanja, realizovanja i prodaje turističkih putovanja).

Član 3

Licenca se rangira u različite kategorije u zavisnosti od mesta realizovanja turističkih putovanja, i to:

1) kategorija A koja se izdaje za obavljanje poslova organizovanja, realizovanja i prodaje turističkih putovanja u zemlji i inostranstvu;

2) kategorija B koja se izdaje za obavljanje poslova organizovanja turističkih putovanja u zemlji.

Organizator putovanja sa kategorijom B, pored poslova iz stava 1. tačka 2) ovog člana, može da pruži i uslugu koja obuhvata najviše jedno noćenje, u vremenskom trajanju ne dužem od 48 sati, u državama sa kojima se Republika Srbija graniči.

Organizator putovanja stiče pravo na kategoriju licence iz stava 1. ovog člana, za koju ispunjava uslove.

Član 4

Organizator putovanja obavlja poslove organizovanja, realizovanja i prodaje turističkih putovanja u kategoriji koja mu je izdata i za koju ispunjava uslove.

U slučaju da organizator putovanja promeni obavljanje poslova organizovanja, realizovanja i prodaje turističkih putovanja, u zavisnosti od mesta realizacije, stiče pravo na izdavanje nove odgovarajuće licence, sa propisanom visinom garancije putovanja i propisanim depozitom.

U slučaju iz stava 2. ovog člana organizator putovanja sa licencom kategorije B pre otpočinjanja obavljanja poslova realizovanja i prodaje turističkih putovanja u inostranstvu pribavlja novu licencu kategorije A.

Član 5

Zahtev za izdavanje licence koji podnosi privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik (u daljem tekstu: subjekt) naročito sadrži:

1) podatak o matičnom broju i punom poslovnom imenu, odnosno nazivu subjekta kome se izdaje licenca;

2) podatak o kategoriji licence za koju se zahtev podnosi;

3) podatke o licu koje je ovlašćeno za podnošenje prijave;

4) podatke o rukovodiocu (za domaće fizičko lice su lično ime, jedinstveni matični broj građana i dr., a za stranca se upisuje lično ime, broj pasoša i država izdavanja, odnosno evidencijski broj stranca, odnosno broj lične karte stranca i zemlja izdavanja, a ako je izdata lična karta za stranca upisuje se i lični broj stranca i dr.);

5) ugovor o garanciji putovanja, odnosno važeće garancije za slučaj insolventnosti i radi naknade štete, sa propisanim limitom pokrića, u zavisnosti od kategorije licence, i to:

(1) bankarska garancija (matični broj i poslovno ime banke i primaoca bankarske garancije, broj i datum bankarske garancije, iznos ukupnog limita pokrića, koji ne može biti manji od propisanog limita u zavisnosti od kategorije licence, kao i visine prometa, vreme trajanja, dokaz o ispunjenosti propisanih uslova u pogledu članstva za primaoca garancije) ili

(2) ugovor o osiguranju (matični broj i poslovno ime osiguravača i ugovarača osiguranja, broj i datum zaključenja ugovora, skadenca, podaci o reosiguranju ukoliko postoji, iznos ukupnog limita pokrića, koji ne može biti manji od propisanog limita u zavisnosti od kategorije licence, kao i visine prometa, vreme trajanja polise);

6) podatak o poslovnom imenu i matičnom broju banke kod koje subjekt ima dinarski račun, na kome se nalazi depozit;

7) potvrdu banke o depozitu koja nije starija od pet dana od dana podnošenja zahteva i koja sadrži podatak o iznosu dinarskih sredstva na računu i njihovoj protivvrednosti izraženoj u evrima, obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja potvrde, koji ne može biti manji od propisanog iznosa u zavisnosti od kategorije licence;

8) izvod iz registra u kojem je pravno lice registrovano, ukoliko nije registrovano u registru za čije je vođenje nadležna Agencija za privredne registre;

9) odgovarajući dokaz da subjekt, u svakom prostoru, odnosno mestu poslovanja u kome obavlja delatnost turističke agencije, ima zaposleno najmanje jedno lice sa punim radnim vremenom, u svojstvu rukovodioca;

10) dokaz iz kog se može utvrditi da lice iz tačke 9) ovog stava poseduje aktivno znanje stranog jezika - B2 nivo jezičke kompetentnosti CEFR;

11) overenu kopiju ili overeni prepis diplome - potvrde nadležne školske ustanove kod koje je lice iz tačke 9) ovog stava ima najmanje višu stručnu spremu, odnosno stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju od tri godine;

12) dokaz iz kog se može utvrditi da lice iz tačke 9) ovog stava ima radno iskustvo u turističkoj delatnosti od minimum tri godine za rad kod organizatora turističkog putovanja - overena kopija ili overeni prepis radne knjižice, potvrda pravnih lica kod kojih je to radno iskustvo stečeno ili overena izjava lica koje se upisuje kao rukovodilac;

13) potvrdu nadležnog Privrednog suda da odgovornom licu, zakonskom zastupniku subjekta, nije izrečena mera bezbednosti zabrane vršenja delatnosti, poziva i dužnosti;

14) potvrdu nadležnog Privrednog suda da se subjekt ne nalazi u postupku stečaja, ukoliko se zahtev ne odnosi na preduzetnike;

15) potvrdu nadležnog registra da se subjekt ne nalazi u postupku likvidacije, za one subjekte koji nisu registrovani u registru za čije je vođenje nadležna Agencija za privredne registre;

16) potvrdu nadležnog privrednog suda ili drugog državnog organa da subjektu nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti;

17) opšte uslove putovanja u štampanoj formi, koji se javno objavljuju na sajtu Registra turizma;

18) dokaz o uplati naknade za izdavanje licence.

Ukoliko lice iz stava 1. tačka 9) ovog člana nije steklo neophodnu stručnu spremu ili neophodno radno iskustvo u Republici Srbiji iz stava 1. tač. 11) i 12) ovog člana, kao dokaz o ispunjenosti ovih uslova podnosi se druga odgovarajuća dokumentacija.

Kao dokaz o ispunjenosti uslova iz stava 1. tačka 10) ovog člana podnosi se potvrda škole stranog jezika; diploma o završenom fakultetu osnovnih akademskih studija od 180 do 240 ESPB bodova, gde je programom predviđeno učenje, odnosno polaganje stranog jezika svake školske godine sa dokazom o položenim ispitima; diploma o završenoj srednjoj školi ili fakultetu na kojoj se program nastave i učenja održava na stranom jeziku ili uverenje o položenom ispitu za turističkog vodiča ili turističkog pratioca, odnosno licenca turističkog vodiča ili turističkog pratioca.

Potvrde iz stava 1. tač. 13)-16) ovog člana, na dan podnošenja zahteva za izdavanje licence, ne mogu biti starije od šest meseci od dana izdavanja.

U slučaju iz stava 3. ovog člana u delu položenog ispita za turističkog vodiča ili turističkog pratioca Registrator turizma po službenoj dužnosti pribavlja tražene podatke, u skladu sa zakonom.

Član 6

U periodu važenja licence organizator putovanja može podneti zahtev za izdavanje nove licence sa promenjenom kategorijom, na način i pod uslovima propisanim ovim pravilnikom.

Uz zahtev za izdavanje nove licence sa promenjenom kategorijom organizator putovanja podnosi dokumentaciju iz člana 5. stav 1. ovog pravilnika za one podatke koji se menjaju.

Dokumentacija iz stava 2. ovog člana naročito sadrži dokaz iz člana 5. stav 1. tač. 5)-7) ovog pravilnika.

U slučaju iz stava 1. ovog člana organizator putovanja uz zahtev za izdavanje licence sa novom kategorijom podnosi i zahtev za prestanak važenja prethodno izdate licence.

Organizator putovanja za sve vreme trajanja licence stara se da ne premaši visinu prometa za koji je obezbeđena garancija putovanja sa propisanim limitom pokrića.

U slučaju nastavka obavljanja delatnosti organizatora putovanja preduzetnika u formi privrednog društva, zaključuje se novi ugovor o garanciji putovanja.

Član 7

Licenca se može obnoviti na način i pod uslovima pod kojima se izdaje.

Zahtev za obnavljanje licence organizator putovanja podnosi najkasnije 35 dana pre isteka roka važenja licence.

Ako je istovremeno sa obnovom licence potrebno izvršiti promenu nekog od podataka koji su registrovani prilikom izdavanja licence, uz zahtev za obnovu licence, podnosi se dokumentacija iz člana 6. stav 1. ovog pravilnika za podatke koji se menjaju i pisana izjava odgovornog lica nosioca licence, da nosilac licence u momentu podnošenja zahteva, ispunjava uslove za licencu organizatora putovanja.

Član 8

Svečana forma licence izdaje se na zahtev organizatora putovanja, ako mu je izdata licenca u formi rešenja.

Zahtev iz stava 1. ovog člana može se podneti istovremeno sa zahtevom za izdavanje licence ili nakon donošenja rešenja o licenci i obavezno sadrži i dokaz o uplati naknade za izdavanje svečane forme licence.

Član 9

Postupci izdavanja, odnosno obnavljanja licence, koji nisu okončani do dana početka primene ovog pravilnika, okončaće se po odredbama ovog pravilnika.

Član 10

Organizator putovanja kome je izdata licenca po odredbama propisa koji je bio na snazi do dana početka primene ovog pravilnika, uskladiće svoje poslovanje sa odredbama ovog pravilnika u roku od 30 dana, od dana početka primene ovog pravilnika.

U slučaju da organizator putovanja ne postupi u roku iz stava 1. ovog člana Registrator turizma postupa u skladu sa članom 62. stav 3. Zakona o turizmu.

Član 11

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini zahteva za izdavanje licence i uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence, za organizovanje i realizovanje turističkih putovanja u zemlji i inostranstvu ("Službeni glasnik RS", br. 55/12 i 4/16).

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2020. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence

("Sl. glasnik RS", br. 137/2020)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama
Pravilnika o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence

("Sl. glasnik RS", br. 62/2021)

Član 5

Licence izdate po odredbama propisa koji je bio na snazi do dana početka stupanja na snagu ovog pravilnika, važiće do prestanka ispunjenja uslova pod kojima su izdate u pogledu roka važenja licence i izdate garancije putovanja.

Izuzetno, organizator putovanja iz stava 1. ovog člana može, od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, da uskladi svoje poslovanje sa odredbama ovog pravilnika.

Organizator putovanja kome je izdata licenca na osnovu bankarske garancije, po odredbama propisa koji je bio na snazi do dana početka primene ovog pravilnika, uskladiće svoje poslovanje u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, u delu propisanih uslova za primaoca bankarske garancije.

Organizator putovanja kome je izdata licenca i koji do dana stupanja na snagu ovog pravilnika nije obezbedio propisanu garanciju putovanja, uskladiće svoje poslovanje sa odredbama ovog pravilnika u roku od 30 dana, od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

U slučaju da organizator putovanja ne postupi u roku iz stava 4. ovog člana registrator turizma postupa u skladu sa članom 62. stav 3. Zakona o turizmu.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmeni
Pravilnika o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence

("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)

Član 2

Licence izdate po odredbama propisa koji je bio na snazi do dana početka stupanja na snagu ovog pravilnika, važiće do prestanka ispunjenja uslova pod kojima su izdate u pogledu roka važenja licence i izdate garancije putovanja.

Izuzetno, organizator putovanja iz stava 1. ovog člana može, od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, da uskladi svoje poslovanje sa odredbama ovog pravilnika.

Organizator putovanja kome je izdata licenca na osnovu bankarske garancije, po odredbama propisa koji je bio na snazi do dana početka primene ovog pravilnika, uskladiće svoje poslovanje najkasnije do 31. decembra 2021. godine, u delu propisanih uslova za primaoca bankarske garancije.

Organizator putovanja kome je izdata licenca i koji do dana stupanja na snagu ovog pravilnika nije obezbedio propisanu garanciju putovanja, uskladiće svoje poslovanje sa odredbama ovog pravilnika najkasnije do 31. decembra 2021. godine.

U slučaju da organizator putovanja ne postupi u roku iz stava 1. ovog člana registrator turizma postupa u skladu sa članom 62. stav 3. Zakona o turizmu.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence

("Sl. glasnik RS", br. 75/2023)

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje od 1. oktobra 2023. godine.