Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA KREDITNU PODRŠKU

("Sl. glasnik RS", br. 48/2017, 88/2017, 84/2018, 23/2019, 27/2020, 36/2021, 102/2021, 130/2021, 127/2022, 144/2022, 21/2023 i 8/2024)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na kreditnu podršku.

Član 2

Kreditna podrška je vrsta podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korišćenju kredita, i to za:

1) razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovim pravilnikom osim kvalitetnih priplodnih junica i kvalitetnih priplodnih krava starosti do pet godina;

2) razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva koji obuhvata nabavku semena, sadnog materijala i sredstava za zaštitu bilja;

3) investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu;

4) nabavku hrane za životinje;

5) investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji;

6) razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku kvalitetnih priplodnih junica i kvalitetnih priplodnih krava starosti do pet godina i premiju osiguranja ovih životinja propisanu ovim pravilnikom;

7) razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva koji obuhvata nabavku đubriva.

Olakšani pristup korišćenju kredita iz stava 1. tač. 1)-4) ovog člana ostvaruje se kroz subvencionisanje dela kamate na kredit, i to tako da se kamatna stopa koja je jednaka referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije uvećava za 3,5 procentna poena i umanjuje za tri procentna poena (obračunata konformnom metodom na stvarni broj dana u godini) za kreditnu podršku sa rokom otplate do tri godine.

Olakšani pristup korišćenju kredita iz stava 1. tačka 5) ovog člana ostvaruje se kroz subvencionisanje dela kamate na kredit, i to tako da se kamatna stopa koja je jednaka referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije uvećava za četiri procentna poena i umanjuje za tri procentna poena (obračunata konformnom metodom na stvarni broj dana u godini).

Izuzetno od stava 2. ovog člana, za fizičko lice - nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj (u daljem tekstu: Registar) sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi propisanim pravilnikom kojim se uređuje određivanje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi (u daljem tekstu: područje sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi), odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, odnosno koje je ženskog pola, i to tako da se kamatna stopa koja je jednaka referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije uvećava za 3,5 procentna poena i umanjuje za jedan procentni poen (obračunata konformnom metodom na stvarni broj dana u godini).

Olakšani pristup korišćenju kredita iz stava 1. tačka 6) ovog člana ostvaruje se kroz subvencionisanje dela kamate na kredit, i to tako da se kamatna stopa koja je jednaka referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije uvećava za četiri procentna poena i umanjuje za jedan procentni poen (obračunata konformnom metodom na stvarni broj dana u godini).

Olakšani pristup korišćenju kredita iz stava 1. tačka 7) ovog člana ostvaruje se kroz subvencionisanje kamate na kredit, i to tako da se kamatna stopa koja je jednaka referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije uvećava za 4,5 procentna poena i ne umanjuje (obračunata konformnom metodom na stvarni broj dana u godini) za kreditnu podršku sa rokom otplate do tri godine.

Član 3

Pravo na kreditnu podršku pod uslovima utvrđenim ovim pravilnikom ostvaruju:

1) fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) pravno lice, i to:

(1) zemljoradnička zadruga sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava,

(2) ako je razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na korišćenje kreditne podrške ako:

1) je upisano u Registar i nalazi se u aktivnom statusu;

1a) je u Registru izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje upis u Registar, promena podataka i obnova registracije, elektronsko postupanje, kao i uslovi za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva;

2) ispunjava posebne uslove u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 4

Pravo na kreditnu podršku ostvaruje se i pod sledećim posebnim uslovima:

1) da je rok otplate kredita najviše tri godine za kredite odobrene za razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku: teladi i junadi za tov telesne mase do 300 kg, kvalitetnih priplodnih grla u ovčarstvu i kozarstvu, jagnjadi za tov telesne mase do 20 kg, jaradi za tov telesne mase do 15 kg, kvalitetnih priplodnih grla u svinjarstvu, prasadi za tov telesne mase do 25 kg, kvalitetnih roditeljskih jata živine (kokoške, ćurke, guske, patke, biserke), jednodnevnih pilića za tov, rojeva pčela standardno formiranih na pet ramova i pčelinje matice sa ili bez košnica i riblje mlađi za tov; kao i za kredite odobrene za namenu iz člana 2. stav 1. tač. 2)-4) i 7) ovog pravilnika;

2) da je rok otplate kredita najviše od tri do pet godina za kredite odobrene za razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku kvalitetnih priplodnih junica i kvalitetnih priplodnih krava starosti do pet godina, kao i za kredite odobrene za namenu iz člana 2. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika;

3) da se kredit odobrava i isplaćuje u dinarima;

4) da za kredite odobrene za namenu iz člana 2. stav 1. tač. 1)-4) ovog pravilnika kamatna stopa na godišnjem nivou nije veća od referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za 3,5 procentna poena (obračunata konformnom metodom na stvarni broj dana u godini);

5) da za kredite odobrene za namenu iz člana 2. stav 1. tač. 5) i 6) ovog pravilnika kamatna stopa na godišnjem nivou nije veća od referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za četiri procentna poena (obračunata konformnom metodom na stvarni broj dana u godini);

5a) da za kredite odobrene za namenu iz člana 2. stav 1. tačka 7) ovog pravilnika kamatna stopa na godišnjem nivou nije veća od referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za 4,5 procentna poena (obračunata konformnom metodom na stvarni broj dana u godini);

6) da je za lice iz člana 3. ovog pravilnika fiksna kamatna stopa na neotplaćeni deo kredita 3% na godišnjem nivou u periodu otplate kredita, osim:

(1) za fizičko lice - nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, odnosno koje je ženskog pola, za koje je fiksna kamatna stopa na neotplaćeni deo kredita 1% na godišnjem nivou u periodu otplate kredita,

(2) za kredite odobrene za razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku kvalitetnih priplodnih junica i kvalitetnih priplodnih krava starosti do pet godina iz člana 2. stav 1. tačka 6) ovog pravilnika, za koje je fiksna kamatna stopa na neotplaćeni deo kredita 1% na godišnjem nivou u periodu otplate kredita,

(3) za kredite odobrene za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva za nabavku đubriva iz člana 2. stav 1. tačka 7) ovog pravilnika, za koje je fiksna kamatna stopa na neotplaćeni deo kredita 0% na godišnjem nivou u periodu otplate kredita;

7) da se krediti čiji je rok otplate do tri godine vraćaju u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim i godišnjim anuitetima, a za kredite čiji je rok otplate od tri do pet godina da se vraćaju u šestomesečnim anuitetima;

8) da za kredit čiji je rok otplate od jedne do tri godine može da se odobri odloženi rok vraćanja glavnice do jedne godine koji se uključuje u rok otplate kredita, kao i da za kredit za nabavku kvalitetnih priplodnih junica i kvalitetnih priplodnih krava starosti do pet godina može da se odobri odloženi rok vraćanja glavnice do dve godine, koji se uključuje u rok otplate kredita;

9) da može da se odobri prevremena otplata kredita, bez prava na naknadu troškova prevremene otplate kredita;

10) da se kao sredstvo obezbeđenja ne koristi novčani depozit;

11) da se, u slučaju kada se kreditna podrška koristi nenamenski, kredit smatra dospelim, i to celokupna glavnica, pripadajuća redovna kamata i zatezna kamata i ceo iznos subvencionisanog dela kamate sa obračunatom zakonskom zateznom kamatom i pada na teret lica iz člana 3. ovog pravilnika;

12) da pun iznos premije osiguranja za prve tri godine otplate kredita pada na teret lica iz člana 3. ovog pravilnika, ako se pravo na kreditnu podršku koristi za nabavku kvalitetnih priplodnih junica i kvalitetnih priplodnih krava starosti do pet godina, a lice nema važeću polisu osiguranja, kao i da pun iznos premije osiguranja pada na teret lica iz člana 3. ovog pravilnika ako nema važeću polisu osiguranja do otplate kredita, odnosno dok su životinje u njegovom vlasništvu, ako se pravo na kreditnu podršku koristi za nabavku drugih životinja;

13) da je dobavljač predmeta kredita pravno lice ili preduzetnik koji obavlja trgovinu, osim ako je predmet kredita nabavka životinja kada dobavljač može biti i poljoprivrednik koji je registrovan u skladu sa propisom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i koji u pogledu poljoprivrednih proizvoda koji su predmet registracije i predmet kredita ima status trgovca u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina, kao i osim kada je predmet kredita nabavka polovnog atestiranog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela kada dobavljač može biti bilo koje lice;

14) da po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa sredstva za odobravanje prava na kreditnu podršku u okviru ukupnih sredstava opredeljenih za ovu namenu u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Član 5

Fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara.

Pravno lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.

Član 6

Pravo na kreditnu podršku za razvoj stočarstva ostvaruje se ako se odobreni iznos kredita koristi za nabavku:

1) kvalitetnih priplodnih junica;

2) kvalitetnih priplodnih krava starosti do pet godina;

3) teladi i junadi za tov telesne mase do 300 kg;

4) kvalitetnih priplodnih grla u ovčarstvu i kozarstvu;

5) jagnjadi za tov telesne mase do 20 kg;

6) jaradi za tov telesne mase do 15 kg;

7) kvalitetnih priplodnih grla u svinjarstvu;

8) prasadi za tov telesne mase do 25 kg;

9) kvalitetnih roditeljskih jata živine (kokoške, ćurke, guske, patke, biserke);

10) jednodnevnih pilića za tov;

11) rojeva pčela standardno formiranih na pet ramova i pčelinje matice sa ili bez košnica;

12) riblje mlađi za tov.

Životinje iz stava 1. ovog člana ne mogu da se otuđe za vreme otplate kredita, osim grla namenjenih tovu koja mogu da se otuđe pre otplate kredita, uz prethodnu saglasnost banke.

Član 7

Pravo na kreditnu podršku za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva ostvaruje se ako se odobreni iznos kredita koristi za nabavku:

1) semena i sadnog materijala za ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarstvo i cvećarstvo;

2) svih vrsta đubriva;

3) svih vrsta sredstava za zaštitu bilja.

Član 8

Pravo na kreditnu podršku za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu ostvaruje se ako se odobreni iznos kredita koristi za nabavku nove:

1) mehanizacije i opreme za proizvodnju žitarica, industrijskog, lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, i to za:

(1) traktore i traktorske kabine,

(2) mehanizaciju za osnovnu i predsetvenu obradu zemljišta,

(3) mehanizaciju za setvu ratarskih kultura,

(4) mehanizaciju za zaštitu ratarskih kultura od bolesti, štetočina i korova,

(5) opremu za čuvanje, preradu, odnosno pakovanje uljanih kultura, gajenog lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja, gajenih vrsta gljiva,

(6) opremu za čuvanje, preradu, odnosno pakovanje šumskih plodova i lekovitog bilja sakupljenog iz prirode,

(7) traktorske prikolice,

(8) kombajne i adaptere za kombajne,

(9) berače za kukuruz;

2) mehanizacije i opreme za proizvodnju voća, povrća, ukrasnog bilja, odnosno cveća, i to:

(1) specijalizovanih traktora za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju,

(2) mehanizacije za setvu i sadnju povrtarskog bilja i cveća,

(3) mehanizacije i opreme za zaštitu voća, povrća i cveća od bolesti, štetočina, korova, grada i hladnoće,

(4) opreme i materijala za gajenje voća, povrća i cveća u zaštićenom prostoru pokrivenog plastičnim materijalima,

(5) mehanizacije za berbu voća, povrća i oblikovanog ukrasnog bilja,

(6) opreme za pranje, kalibriranje, klasiranje, poliranje i pakovanje voća, povrća i cveća, kao i boks paleta za skladištenje voća i povrća u hladnjačama i rashladnih uređaja za hladnjače,

(7) mehanizacije za uklanjanje ostataka nakon rezidbe voća,

(8) opreme za pakovanje sadnog materijala ukrasnog bilja (semena, lukovica, sadnica),

(9) mulčera,

(10) heksagona sa priključcima (mulčer sa priključcima),

(11) mašina za zelenu berbu,

(12) ulagača za đubrivo,

(13) mehaničkih sredstava za zaštitu bilja;

3) opreme za sušare za žitarice, uljarice, povrće, voće i lekovito bilje;

4) mehanizacije i opreme za navodnjavanje;

5) mehanizacije i opreme za stočarsku proizvodnju, i to:

(1) mehanizacije za pripremu kabaste stočne hrane,

(2) opreme za mužu, hlađenje i čuvanje mleka,

(3) opreme za sisteme za automatsko napajanje i ishranu životinja,

(4) mehanizacije i opreme za manipulaciju stajnjakom i osokom,

(5) opreme za ventilaciju objekata za gajenje životinja,

(6) opreme za gajenje i termoregulaciju svinjarskih i živinarskih farmi,

(7) specijalizovane opreme za živinarske farme za proizvodnju konzumnih i priplodnih jaja,

(8) opreme za pčelarstvo,

(9) prikolice atestirane za prevoz košnica pčela,

(10) atestiranog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela;

6) opreme za silose (ćelije silosa, horizontalni i vertikalni transporteri, prečišćivači);

7) opreme za kontrolu žitarica i uljarica prilikom prometa;

8) opreme, odnosno mernih kontrolnih instrumenata na liniji klanja;

9) opreme - solarni paneli za opremanje poljoprivrednih gazdinstava.

Pravno lice i preduzetnik ostvaruju pravo na kredit za nabavku nove opreme za proizvodnju rakije i vina ako su upisani u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića, odnosno u Vinarski registar.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, lice iz člana 3. ovog pravilnika ostvaruje pravo na kreditnu podršku namenjenu za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu za nabavku polovnog atestiranog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela ako je njegova pojedinačna vrednosti do 600.000 dinara.

Član 9

Pravo na kreditnu podršku za investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji ostvaruje se ako se odobreni iznos kredita koristi za nabavku nove mehanizacije i opreme, i to:

1) traktora i traktorske kabine;

2) traktorske prikolice;

3) kombajna i adaptera za kombajne;

4) specijalizovani traktor za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju;

5) berač kukuruza;

6) mehanizacija za osnovnu i predsetvenu obradu zemljišta;

7) mehanizacija za setvu ratarskih kultura;

8) mehanizacija za zaštitu ratarskih kultura od bolesti, štetočina i korova;

9) mehanizacija za setvu i sadnju povrtarskog bilja i cveća;

10) mehanizacija i oprema za zaštitu voća, povrća i cveća od bolesti, štetočina, korova, grada i hladnoće;

11) mehanizacija za berbu voća, povrća i oblikovanog ukrasnog bilja.

Pravo na kreditnu podršku iz stava 1. ovog člana ostvaruje se pod uslovom da nije odobren kredit za nabavku iste mehanizacije i opreme iz člana 8. stav 1. tačka 1) podtač. (1), (2), (3), (4), (7), (8) i (9), kao i tačke 2) podtač. (1), (2), (3) i (5) ovog pravilnika.

Član 10

Pravo na kreditnu podršku za nabavku hrane za životinje ostvaruje se ako se odobreni iznos kredita koristi za nabavku hrane za životinje koja ispunjava uslove u pogledu kvaliteta, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kvalitet hrane za životinje, i to za:

1) hraniva (izuzev zrnastih hraniva);

2) premikse;

3) smeše.

Član 11

Pravo na kreditnu podršku ostvaruje se podnošenjem pisanog zahteva za odobrenje kreditne podrške (u daljem tekstu: zahtev za odobrenje) banci koja je sa ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) zaključila ugovor.

Zahtev za odobrenje podnosi se banci iz stava 1. ovog člana do 15. oktobra tekuće godine.

Član 12

Uz zahtev za odobrenje kredita za razvoj stočarstva za nabavku životinja iz člana 6. ovog pravilnika, pre puštanja kredita u tečaj, podnosi se predračun za nabavku životinja, kao i druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.

Ako je dobavljač predmeta kredita fizičko lice, uz zahtev za odobrenje za nabavku životinja iz člana 6. stav 1. tač. 3)-11) ovog pravilnika, pre puštanja kredita u tečaj, podnosi se predugovor o kupoprodaji navedenih životinja, odnosno izjava podnosioca zahteva data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da će sredstva iskoristiti za namene navedene u zahtevu, kao i druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.

Posle puštanja kredita u tečaj, za nabavku životinja iz člana 6. ovog pravilnika, banci se dostavlja sledeća dokumentacija:

1) kopija uverenja o poreklu i proizvodnim osobinama kvalitetne priplodne životinje (pedigre) za kvalitetna priplodna grla, a za uvozna grla kopija originalnog pedigrea iz zemlje izvoznika;

2) kopija odgovarajućeg dokumenta o poreklu uveženog jata živine izdatog od nadležnog organa zemlje izvoznice, a original potvrde na uvid;

3) kopija potvrde o kontroli jata živine u odgoju izdate od strane ovlašćene ustanove za selekciju i reprodukciju životinja, a original potvrde na uvid;

4) kopija pasoša za goveda kojim se utvrđuje da je izvršeno obeležavanje i registracija goveda, odnosno njihovo praćenje kretanja (original pasoša za goveda na uvid, a za uvozna grla kopija originalnog pasoša iz zemlje izvoznice) i dokaz da su goveda evidentirana u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja, odnosno kopija odgovarajuće potvrde o izvršenom obeležavanju i registraciji svinja, ovaca i koza, odnosno kopija odgovarajuće potvrde o izvršenoj vakcinaciji živine protiv Atipične kuge živine - Njukastl bolesti, izdata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo i propisima donetim za njegovo sprovođenje;

5) kopija uverenja o zdravstvenom stanju životinja skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo i propisima donetim za njegovo sprovođenje;

6) kopija računa za nabavljeni predmet kredita i original računa na uvid, a ako je dobavljač životinja iz člana 6. stav 1. tač. 3)-11) ovog pravilnika fizičko lice, može se dostaviti samo kopija ugovora o kupoprodaji za nabavljeni predmet kredita i original kupoprodajnog ugovora na uvid;

7) vinkulirana polisa osiguranja u korist banke za životinje iz člana 6. tač. 1)-8) ovog pravilnika koje su osigurane od rizika uginuća od bolesti ili nesrećnog slučaja, rizika prinudnog klanja zbog bolesti ili nesrećnog slučaja, kada životinji preti neposredna opasnost da ugine i klanje se vrši radi iskorišćenja, odnosno smanjenja štete (prinudno klanje iz nužde), rizika prinudnog klanja ili ubijanja kada zbog bolesti ili nesrećnog slučaja životinji ne preti neposredna opasnost da ugine, ali je postala neupotrebljiva za bilo koju svrhu i nema izgleda da se to stanje lečenjem izmeni, pa je dalje držanje postalo iz ekonomskih razloga nerentabilno (prinudno klanje iz ekonomskih razloga, koje se može odobriti samo kod onih hroničnih oboljenja koja su imala svoj početak i bila lečena nakon početka obaveze osiguravača) i ako visina godišnjih premijskih stopa nije veća od visine utvrđene u Prilogu - Visina godišnjih premijskih stopa koje subvencioniše Ministarstvo u punom iznosu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

8) druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.

Ako je dobavljač pravno lice, odnosno preduzetnik koji obavlja trgovinu, dokumentacija iz stava 3. ovog člana, dostavlja se banci najkasnije u roku od 15 dana od dana isporuke predmeta kredita, a ako je dobavljač poljoprivrednik koji ima status trgovca u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina, dokumentacija iz stava 3. ovog člana, dostavlja se banci u roku od 30 dana od dana puštanja kredita u tečaj.

Polisa osiguranja iz stava 3. tačka 7) ovog člana zaključuje se sa društvom za osiguranje koje je sa Ministarstvom zaključilo ugovor.

Član 13

Uz zahtev za odobrenje za nabavku za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva iz člana 7. ovog pravilnika, pre puštanja kredita u tečaj, podnosi se sledeća dokumentacija:

1) predračun za nabavku predmeta kredita;

2) druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.

Posle puštanja kredita u tečaj za nabavku za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva iz člana 7. ovog pravilnika, a najkasnije u roku od 15 dana od dana isporuke predmeta kredita, banci se dostavlja kopija računa za nabavljeni predmet kredita, a original računa na uvid, kao i druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.

Član 14

Uz zahtev za odobrenje za nabavku za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu iz člana 8. ovog pravilnika i za investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz člana 9. ovog pravilnika, pre puštanja kredita u tečaj, podnosi se predračun za nabavku te mehanizacije i opreme, osim za nabavku atestiranog polovnog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela kada se podnosi predugovor o kupoprodaji koji sadrži način plaćanja isključivo preko tekućeg računa, kao i druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.

Posle puštanja kredita u tečaj za nabavku za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu iz člana 8. ovog pravilnika i za investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz člana 9. ovog pravilnika, a najkasnije 30 dana od dana isporuke predmeta kredita, banci se dostavlja sledeća dokumentacija:

1) kopija računa za nabavljenu opremu i mehanizaciju, a original računa na uvid;

2) kopija otpremnice kojom se dokazuje nabavka mehanizacije i opreme, za koju je po važećim propisima utvrđena obaveza izdavanja otpremnice, a original otpremnice na uvid;

3) kopija garantnog lista za izvršenu nabavku mehanizacije i opreme za koju je po važećim propisima utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista;

4) overen ugovor o kupoprodaji koji sadrži način plaćanja isključivo preko računa za nabavku polovnog atestiranog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela;

5) izvod iz Registra proizvođača jakih alkoholnih pića, odnosno Vinarskog registra, za nabavku opreme iz člana 8. stav 2. ovog pravilnika;

6) druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za nabavku polovnog atestiranog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela banci se dostavlja kopija atesta u roku od 60 dana od dana isporuke predmeta kredita.

Član 15

Uz zahtev za odobrenje za nabavku hrane za životinje iz člana 10. ovog pravilnika, pre puštanja kredita u tečaj, banci se podnosi predračun za nabavku hrane za životinje.

Posle puštanja kredita u tečaj za nabavku hrane za životinje iz člana 10. ovog pravilnika, najkasnije u roku od 30 dana od dana isporuke predmeta kredita, banci se dostavlja kopija računa za nabavljeni predmet kredita, a original računa na uvid, kao i druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.

Član 15a

Posle puštanja kredita u tečaj, banka podnosi Ministarstvu zahtev za subvenciju kamate, u skladu sa ugovorom iz člana 11. ovog pravilnika.

Ministarstvo banci iz stava 1. ovog člana uplaćuje sredstva na ime subvencionisanog dela kamate u skladu sa ovim pravilnikom, u jednokratnom iznosu, u roku od 30 dana od dana prijema zahteva za subvenciju kamate.

Član 15b

Za dužnika kojem je odobren reprogram, u skladu sa Odlukom o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju poljoprivrednih kredita u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje ("Službeni glasnik RS", broj 111/22), Ministarstvo banci sa kojom je zaključilo ugovor iz člana 11. ovog pravilnika subvencioniše deo kamate na kredit koja se odnosi na grejs period pod istim uslovima propisanim ovim pravilnikom.

Nakon odobravanja reprograma iz stava 1. ovog člana, banka podnosi Ministarstvu zahtev za subvenciju dela kamate na kredit koja se odnosi na grejs period.

Ministarstvo banci iz stava 1. ovog člana uplaćuje sredstva na ime subvencionisanog dela kamate na kredit koja se odnosi na grejs period, u jednokratnom iznosu, u roku od 60 dana od dana prijema zahteva iz stava 2. ovog člana.

Član 16

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku ("Službeni glasnik RS", br. 30/14, 87/14 i 25/16).

Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmeni
Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku

("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)

Član 2

U 2017. godini zahtev za odobrenje kreditne podrške podnosi se banci do 1. decembra 2017. godine.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku

("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o dopuni
Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku

("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopuni
Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku

("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)

Član 5

Zahtevi za odobravanje kreditne podrške podneti do dana stupanja na snagu ovog pravilnika rešavaće se u skladu sa propisom koji je bio na snazi u vreme njihovog podnošenja.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog

 

VISINA GODIŠNJIH PREMIJSKIH STOPA KOJE SUBVENCIONIŠE MINISTARSTVO U PUNOM IZNOSU

 

NAMENA

Visina godišnje premijske stope

1.

Kvalitetne priplodne junice

4,28%

2.

Kvalitetne priplodne krave starosti do pet godina

4,28%

3.

Telad i junad telesne mase do 300 kg (godišnja premijska stopa koriguje se vremenom tova)

5,82%

4.

Kvalitetna priplodna grla u ovčarstvu i kozarstvu

4,23%

5.

Jagnjad za tov telesne mase do 20 kg (godišnja premijska stopa koriguje se vremenom tova)

4,23%

6.

Jarad za tov telesne mase do 15 kg (godišnja premijska stopa koriguje se vremenom tova)

4,23%

7.

Kvalitetna priplodna grla u svinjarstvu

4,47%

8.

Prasad za tov telesne mase do 25 kg (godišnja premijska stopa koriguje se vremenom tova)

4,47%