Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O UPRAVLJANJU MEDICINSKIM OTPADOM

("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način i postupak upravljanja medicinskim otpadom, kao i sadržina plana upravljanja medicinskim otpadom iz ustanova u kojima se obavlja zdravstvena zaštita ljudi.

Odredbe ovog pravilnika ne primenjuju se na upravljanje radioaktivnim medicinskim otpadom, uključujući i radiofarmaceutike, kao i drugim vrstama medicinskog otpada, čije je upravljanje uređeno posebnim propisima.

Član 2

Izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) patoanatomski otpad jeste medicinski otpad koji uključuje tkiva, organe, delove tela, ljudske fetuse, kese sa krvlju i krvnim derivatima;

2) oštri predmeti jesu medicinski otpad koji uključuje predmete ili materijale koji mogu izazvati posekotine ili ubodne rane, bez obzira da li su bili u kontaktu sa pacijentom ili infektivnim materijalom;

3) otpad zagađen krvlju i telesnim tečnostima jeste medicinski otpad koji je zagađen ljudskom krvlju, sekretima i drugim izlučevinama (ekskretima);

4) infektivni otpad jeste medicinski otpad koji, zbog patogenosti i broja mikroorganizama, predstavlja rizik po zdravlje ljudi, kao što su: kulture i materijal iz laboratorija koji sadrže infektivne agense; oprema, materijal i pribor koji je bio u kontaktu sa krvlju, derivatima krvi, ostalim telesnim tečnostima, izlučevinama od klinički potvrđenih inficiranih pacijenata, uključujući hirurške zahvate i obdukcije; otpad iz odeljenja za patologiju i izolaciju infektivnih pacijenata; otpad od dijalize, infuzije i sličnih zahvata, uključujući sav pribor i materijal za jednokratnu upotrebu; zarazni otpad koji je bio u dodiru sa inficiranim pacijentima, kao i infektivan otpad iz medicinskih laboratorija;

5) proizvođač medicinskog otpada jeste svako pravno lice ili preduzetnik koji se bavi delatnošću zaštite zdravlja ljudi i ostalim aktivnostima u kojima nastaje medicinski otpad (u daljem tekstu: proizvođač medicinskog otpada);

6) vlasnik medicinskog otpada jeste proizvođač medicinskog otpada, lice koje učestvuje u prometu otpada, kao i neposredni ili posredni držalac otpada ili pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje poseduje medicinski otpad;

7) fizičko-hemijski postupci tretmana medicinskog otpada obuhvataju postupke kojima se smanjuju opasne karakteristike otpada;

8) postupci tretmana infektivnog otpada jesu postupci sterilizacije parom pod pritiskom, sterilizacije i dezinfekcije parom sa dezinfekcionim sredstvom, suve sterilizacije i ostali postupci tretmana infektivnog medicinskog otpada, čiji rezultat je bezbedan nivo sterilnosti u skladu sa posebnim propisom;

9) sterilizacija parom ili autoklaviranje jeste fizički postupak tretmana koji podrazumeva termičku obradu pod strogo kontrolisanim operativnim uslovima (pritisak, temperatura, zasićenost vodene pare, vreme trajanja i dr.) čiji rezultat je bezbedan nivo sterilnosti, u skladu sa posebnim propisima;

10) termički tretman jeste insineracija i ko-inseneracija (su-spaljivanje) i druge tehnologije u skladu sa najbolje dostupnim tehnikama za tretman medicinskog otpada, kao što su katalitička depolimerizacija, piroliza, gasifikacija, sagorevanje u plazmi i dr.;

11) ostali postupci tretmana medicinskog otpada jesu sve ostale priznate metode kojima se postiže smanjenje zapremine i/ili uklanjanje opasnih svojstava medicinskog otpada;

12) objekti u kojima se obavlja zdravstvena zaštita jesu zdravstvene ustanove, drugi oblici zdravstvene službe, druga pravna lica, odnosno ustanove u kojima se obavlja zdravstvena zaštita u skladu sa zakonom, kao i sa njima povezane medicinske, obrazovne i naučnoistraživačke delatnosti;

13) hemijski otpad iz objekata u kojima se obavlja zdravstvena zaštita, a koji je preostao od sprovedenih postupaka lečenja i zdravstvene nege, jeste medicinski otpad koji ima opasne karakteristike, a naročito toksičnost, korozivnost, zapaljivost, eksplozivnost i dr., a ne predstavljaju i nisu rezultat bilo kakvog postupka u proizvodnji lekova;

14) otpadne boce pod pritiskom iz objekata u kojima se obavlja zdravstvena zaštita, a koji je preostao od sprovedenih postupaka lečenja i zdravstvene nege, jesu medicinski otpad od pune ili prazne boce koji sadrže inertne gasove pod pritiskom pomešane sa antibioticima, dezinficijensima, insekticidima koji se primenjuju kao aerosoli, a koje pri izlaganju visokim temperaturama mogu da eksplodiraju;

15) otpad sa visokim sadržajem teških metala iz objekata u kojima se obavlja zdravstvena zaštita, a koji je preostao od sprovedenih postupaka lečenja i zdravstvene nege, predstavlja medicinski otpad sa visoko toksičnim svojstvima i zahteva poseban tretman (na primer ostaci amalgama iz stomatoloških ordinacija, razbijeni termometri i manometri koji sadrže živu, odbačene baterije sa teškim metalima i dr.).

II SADRŽINA PLANA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM IZ USTANOVA U KOJIMA SE OBAVLJA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA LJUDI

Plan upravljanja medicinskim otpadom

Član 3

Plan upravljanja medicinskim otpadom (u daljem tekstu: plan) donosi se u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom.

Plan upravljanja medicinskim otpadom sadrži naročito:

1) podatke o vrsti, količini i poreklu otpada koji se stvara;

2) tokove kretanja medicinskog otpada unutar zdravstvene ustanove u kojoj nastaje;

3) mogućnosti za prevenciju stvaranja neopasnog i opasnog medicinskog otpada;

4) broj, obaveze i odgovornosti osoblja angažovanog u postupku upravljanja medicinskim otpadom, u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;

5) operativne procedure upravljanja medicinskim otpadom prema mestu nastanka;

6) raspored kesa i kontejnera za sakupljanje medicinskog otpada;

7) klasifikacija i ispitivanje otpada u skladu sa posebnim propisom;

8) razvrstavanje i sakupljanje otpada na mestu nastanka, pakovanje, obeležavanje, privremeno skladištenje i transport unutar zdravstvene ustanove;

9) vrste tretmana otpada;

10) vođenje i čuvanje dokumentacije i evidencije, u skladu sa posebnim propisima;

11) mere prevencije od povreda oštrim predmetima i nastanka infekcije;

12) mere zaštite zdravlja i bezbednosti radnika angažovanih u postupku upravljanja medicinskim otpadom (opremljenost ličnom zaštitnom opremom, u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost i zdravlje na radu);

13) mere zaštite od požara i eksplozija;

14) uslove zaštite životne sredine utvrđene u skladu sa posebnim propisima;

15) način postupanja u slučaju udesa;

16) program obuke osoblja za upravljanje medicinskim otpadom;

17) procena troškova upravljanja medicinskim otpadom na godišnjem nivou.

Plan iz stava 1. ovog člana ažurira se na tri godine, a po potrebi i češće, posebno u slučaju promena sadržine plana, promene vrste i količine otpada, kao i u slučaju promene u organizacionoj strukturi zdravstvene ustanove.

III NAČIN I POSTUPAK UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM

Upravljanje medicinskim otpadom

Član 4

Upravljanje medicinskim otpadom jeste sprovođenje propisanih mera za postupanje sa medicinskim otpadom u okviru sakupljanja, razvrstavanja, pakovanja, obeležavanja, skladištenja, transporta i tretmana, odnosno ponovnog iskorišćenja i odlaganja medicinskog otpada.

Na mestu nastanka medicinskog otpada obezbeđuje se smanjenje količine i/ili opasnih karakteristika medicinskog otpada, odnosno smanjenje opasnih karakteristika živih vakcina i slično.

Upravljanje otpadom koji je nastao obavljanjem kućnog lečenja i ostalih sličnih aktivnosti u kojima nastaje medicinski otpad vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom.

Sakupljanje i razvrstavanje medicinskog otpada na mestu nastanka

Član 5

Medicinski otpad sakuplja se i razvrstava na mestu nastanka i pakuje se u odgovarajuću ambalažu prilagođenu njegovim svojstvima, količini, načinu privremenog skladištenja, transporta i tretmana.

Medicinski otpad iz stava 1. ovog člana razvrstava se u skladu sa propisom kojim se uređuju kategorije, ispitivanje i klasifikacija otpada.

Opasan medicinski otpad klasifikuje se prema poreklu, karakteristikama i sastavu koji ga čini opasnim.

Sa neopasnim medicinskim otpadom koji je već izmešan sa opasnim medicinskim otpadom postupa se kao sa opasnim otpadom.

Ako se opasan medicinski otpad sastoji od više vrsta otpada, njegova klasifikacija se vrši u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju kategorije, ispitivanje i klasifikacija otpada.

Na mestu razvrstavanja opasnog medicinskog otpada postavlja se uputstvo, prema internim procedurama zdravstvene ustanove, namenjeno osoblju koje sakuplja i razvrstava otpad, u skladu sa propisom kojim se uređuje kategorizacija, ispitivanje i klasifikacija otpada.

Oštri predmeti se sakupljaju odvojeno od ostalog medicinskog otpada.

Pri upravljanju oštrim predmetima preduzimaju se mere prevencije od povreda i infekcija do kojih može doći u toku rukovanja ovom vrstom medicinskog otpada i sa njima se postupa kao sa infektivnim otpadom.

Infektivni otpad, kao i citotoksični i citostatički otpad se sakuplja na način koji sprečava direktan kontakt sa osobljem koje rukuje otpadom i ne sme se prepakivati na mestu nastanka.

Pakovanje medicinskog otpada

Član 6

Razvrstani medicinski otpad pakuje se u skladu sa propisom kojim se uređuje način skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada.

Posebno, za određene vrste medicinskog otpada, pakovanje se vrši i na sledeći način:

1) komunalni (kućni) otpad - u kese crne boje;

2) oštri predmeti - u kontejnere žute boje;

3) patoanatomski otpad - u kese braon boje;

4) infektivni otpad - u kese ili kontejnere žute boje;

5) otpad zagađen krvlju i telesnim tečnostima - u duple kese ili kontejnere žute boje.

Kese i kontejneri iz stava 1. tač. 2) i 4) ovog člana pune se najviše do ¾, posle čega se zatvaraju i istovremeno zamenjuju novom ambalažom.

Jednom zatvorene kese ne mogu se ponovo otvarati.

Medicinski otpad u tečnom stanju pakuje se u nepropusnu ambalažu koja onemogućava izlivanje sadržaja i koja treba da bude čvrsto zatvorena.

Kese i kontejneri iz stava 1. ovog člana, sačinjeni su od materijala otpornog na fizičke, hemijske, biološke i druge osobine otpada upakovanog u njima, kao i na dejstvo fizičkih i hemijskih agenasa spoljne sredine, tako da se pri rukovanju na način propisan zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom, sprečava njihovo oštećenje i ugrožavanje zdravlja ljudi i životne sredine.

Kese i kontejneri za pakovanje medicinskog otpada postavljaju se na mestu nastanka otpada.

Hemijski otpad iz objekata u kojima se obavlja zdravstvena zaštita, a koji je preostao od sprovedenih postupaka lečenja i zdravstvene nege, otpad sa visokim sadržajem teških metala, kao i citotoksični i citostatički otpad, kao i oštri predmeti koji su kontaminirani citotoksičnim lekovima, koji potiču iz zdravstvenih ustanova pakuje se u skladu sa propisom koji uređuje način skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada.

Otpadne boce pod pritiskom iz objekata u kojima se obavlja zdravstvena zaštita, a koji je preostao od sprovedenih postupaka lečenja i zdravstvene nege, moraju da se deaktiviraju pre transporta otpada.

Opasan medicinski otpad, pre transporta se pakuje i obeležava, na način koji obezbeđuje sigurnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu, u skladu sa propisom kojim se uređuje skladištenje, pakovanje i obeležavanje opasnog otpada i propisom kojim se uređuje transport opasne robe.

Obeležavanje i označavanje medicinskog otpada

Član 7

Na ambalažu u kojoj je upakovan razvrstan medicinski otpad stavljaju se nalepnice u pisanom obliku o opasnosti medicinskog otpada dimenzije najmanje 50 mm x 75 mm, koje sadrže sledeće:

1) simbol za označavanje otpada;

2) datum nastanka otpada;

3) indeksni broj i naziv vrste otpada prema Katalogu otpada;

4) mesto nastanka otpada (naziv proizvođača medicinskog otpada);

5) količina otpada (u momentu preuzimanja);

6) ime lica koje popunjava nalepnice.

Nalepnica iz stava 1. ovog člana, sadrži simbol u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumima, propisima o prevozu opasne robe i ovim pravilnikom i data je u Prilogu - Obeležavanje i označavanje medicinskog otpada, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Transport medicinskog otpada unutar ustanova u kojima se obavlja zdravstvena zaštita ljudi

Član 8

Transport medicinskog otpada unutar ustanova u kojima se obavlja zdravstvena zaštita ljudi, vrši se opremom za transport otpada koja se koristi isključivo za tu namenu, koja je:

1) laka za utovar i istovar;

2) laka za čišćenje i održavanje;

3) bez oštrih ivica, sa glatkim, nepropusnim i nepromočivim površinama.

Transport infektivnog medicinskog otpada koji je razvrstan i obeležen, do prostora za privremeno skladištenje otpada na mestu nastanka otpada vrši se po potrebi, a najmanje jednom dnevno za proizvođače otpada koji proizvode više od 0,5 kg infektivnog medicinskog otpada na dan.

Oprema za transport infektivnog medicinskog otpada obeležava se simbolom za infektivni medicinskog otpad, datim u prilogu - Obeležavanje i označavanje medicinskog otpada.

Transport infektivnog medicinskog otpada vrši se prema jasno utvrđenim i obeleženim rutama, odvojenim od prostora u kome se odvijaju uobičajene zdravstvene aktivnosti.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, u slučaju kada ne postoji mogućnost jasnog utvrđivanja i obeležavanja ruta, transport infektivnog medicinskog otpada unutar objekta se vrši u vreme kada se ne odvijaju uobičajene zdravstvene aktivnosti, promene smene, vreme obroka i poseta ili su te aktivnosti svedene na minimum.

Oprema za transport iz stava 1. ovog člana čisti se i dezinfikuje po potrebi, a najmanje jednom dnevno.

Privremeno skladištenje medicinskog otpada na lokaciji proizvođača otpada, odnosno na mestu nastanka

Član 9

Pre transporta, tretmana ili preuzimanja svih vrsta medicinskog otpada od strane operatera, otpad se može i privremeno skladištiti na lokaciji proizvođača otpada, odnosno na mestu nastanka.

Lokacija proizvođača otpada namenjena privremenom skladištenju medicinskog otpada iz stava 1. ovog člana, sastoji se od ograđenog i odvojenog prostora, prostorije ili objekta predviđenog samo za tu namenu, koji je:

1) odgovarajuće veličine u odnosu na količinu proizvedenog otpada i učestalost njegovog sakupljanja i odnošenja;

2) sa obezbeđenim dovodom i odvodom vode za potrebe čišćenja i održavanja;

3) sa jasno i vidljivo označenim natpisom o nameni prostora, zabrani ulaska neovlašćenim licima, kao i upozorenjem o mogućnosti ugrožavanja zdravlja ljudi;

4) izgrađen tako da ima nepropusne i otporne podne površine, kao i glatke zidne površine koje se lako čiste i dezinfikuju;

5) lako dostupan osoblju zdravstvene službe zaduženom za upravljanje otpadom;

6) zaključan, čime se sprečava pristup neovlašćenim licima;

7) lako dostupan opremi za sakupljanje otpada unutar zdravstvene službe i vozilima za transport otpada;

8) nedostupan životinjama i drugim prenosiocima infektivnih agenasa;

9) dobro osvetljen i sa obezbeđenom prirodnom ili veštačkom ventilacijom;

10) sa obezbeđenom zaštitom od atmosferskih uticaja;

11) dovoljno udaljen od skladišta sveže hrane i mesta za pripremu hrane, puteva pacijenata i posetilaca;

12) sa obezbeđenom protivpožarnom zaštitom u skladu sa posebnim propisima.

Mesto za privremeno skladištenje infektivnog otpada na lokaciji proizvođača otpada, odnosno na mestu njegovog nastanka, dezinfikuje se najmanje jednom nedeljno, a po potrebi i češće.

Proizvođači otpada koji proizvode manje od 0,5 kg medicinskog otpada na dnevnom nivou, a nemaju odvojen i ograđen prostor za privremeno skladištenje otpada, dužni su da obezbede sekundarnu posudu, sledećih karakteristika:

1) izrađenu od materijala koji obezbeđuje nepropustljivost sa zaštitnim poklopcem;

2) obeleženu u skladu sa ovim pravilnikom.

Infektivni otpad, kao i citotoksični i citostatički otpad se privremeno skladišti na lokaciji proizvođača otpada, odnosno na mestu njegovog nastanka na način koji sprečava direktan kontakt sa osobljem koje rukuje otpadom, pri čemu tokom skladištenja nije dozvoljeno njegovo prepakivanje.

Skladištenje medicinskog otpada

Član 10

Medicinski otpad, u postrojenju u kome se obavlja delatnost skladištenja i/ili tretmana otpada, skladišti se na način propisan ovim pravilnikom, propisom kojim se uređuje skladištenje, pakovanje i obeležavanje opasnog otpada i zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom.

Način čuvanja skladištenog infektivnog medicinskog otpada do tretmana

Član 11

Infektivni medicinski otpad, na lokaciji proizvođača otpada, odnosno na mestu nastanka, kao i u postrojenju u kome se obavlja delatnost skladištenja i/ili tretmana otpada, čuva se na temperaturama:

1) do +8 °C najduže sedam dana;

2) od +8 °C do +15 °C najduže pet dana;

3) iznad +15 °C najduže 72 sata.

Prostor za skladištenje infektivnog otpada iz stava 1. ovog člana, zaključava se i vidno obeležava u skladu sa propisom kojim se uređuje skladištenje, pakovanje i obeležavanje opasnog otpada i ovim pravilnikom i koristi se samo za tu namenu.

Izuzetno, od stava 1. ovog člana, proizvođač infektivnog medicinskog otpada koji proizvodi manje od 0,5 kg otpada na dnevnom nivou, navedeni otpad privremeno skladišti van radnog prostora u okviru kojeg pruža usluge zdravstvene zaštite i ostale delatnosti u kojima nastaje medicinski otpad, u okviru istog objekta, a najduže do 15 dana od dana njegovog nastanka, na temperaturi do +15 °C.

Način čuvanja skladištenog patoanatomskog otpada do tretmana

Član 12

Patoanatomski otpad na lokaciji proizvođača otpada, odnosno na mestu nastanka, kao i u postrojenju u kome se obavlja delatnost skladištenja i/ili tretmana otpada, čuva se u rashladnim komorama na standardnim temperaturama zamrzavanja.

Prostor za skladištenje patoanatomskog otpada, iz stava 1. ovog člana zaključava se i vidno obeležava u skladu sa propisom kojim se uređuje skladištenje, pakovanje i obeležavanje opasnog otpada i ovim pravilnikom i koristi se samo za tu namenu.

Transport medicinskog otpada od proizvođača medicinskog otpada do postrojenja za skladištenje i/ili tretman otpada

Član 13

Sakupljanje i transport medicinskog otpada, razvrstanog, upakovanog i obeleženog u skladu sa ovim pravilnikom od proizvođača medicinskog otpada koji ne vrši tretman sopstvenog otpada, do operatera postrojenja za skladištenje i/ili tretman otpada, vrši se vozilima namenjenim za transport medicinskog otpada, u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom i propisima kojima se uređuje transport opasne robe.

Medicinski otpad predaje se licu koje ima dozvolu za sakupljanje i transport medicinskog otpada, ako proizvođač medicinskog otpada ne poseduje sopstveno vozilo za transport medicinskog otpada.

Lice koje ima dozvolu za sakupljanje i transport medicinskog otpada, predaje sakupljeni otpad operateru postrojenja za skladištenje i/ili tretman otpada koji ima dozvolu za skladištenje i/ili tretman, u skladu sa zakonom koji uređuje upravljanje otpadom.

Sakupljanje i transport medicinskog otpada, nastalog pri obavljanju kućne nege i pri pružanju prve pomoći, može se vršiti i vozilima zdravstvenih službi koje vrše navedene delatnosti, do prostora u kome se otpad privremeno skladišti na mestu nastanka, u okviru iste ustanove, ukoliko je:

1) količina otpada koja se prevozi manja od 5 kg;

2) medicinski otpad upakovan u skladu sa odredbama ovog pravilnika, u primarnu, a potom i sekundarnu ambalažu;

3) smešten u prevozni prostor odvojen od vozača i saputnika.

Medicinski otpad do postrojenja za tretman, odnosno postrojenja u kome se obavlja delatnost skladištenja medicinskog otpada, na teritoriji Republike Srbije, transportuje se u specijalizovanom vozilom za tu namenu.

U vozilu iz stava 5. ovog člana, transportuje se isključivo medicinski otpad.

Vozila iz stava 1. ovog člana za transport medicinskog otpada redovno se čiste i dezinfikuju.

Infektivni medicinski otpad kao i citotoksični i citostatički otpad se transportuje na način koji sprečava direktan kontakt sa osobljem koje rukuje tim otpadom.

Tretman medicinskog otpada

Član 14

Tretman medicinskog otpada vrši proizvođač otpada samostalno ili preko operatera, u skladu sa dozvolom izdatom od strane nadležnog organa, prema zakonu kojim se uređuje upravljanje otpadom i drugim propisima.

Opasan medicinski otpad, za čiji tretman na ekološki prihvatljiv i efikasan način nema tehničkih mogućnosti i postrojenja u Republici Srbiji, izvozi se radi tretmana, u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom i prekogranično kretanje otpada.

Termički tretman medicinskog otpada postupkom insineracije i ko-insineracije

Član 15

Termički tretman medicinskog otpada insineracijom ili ko-insineracijom obavlja se u postrojenjima predviđenim za tu namenu, pod uslovima propisanim dozvolom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom, propisom kojim se uređuju granične vrednosti emisija zagađujućih materija u vazduh, vodu i zemljište, posebnim propisom kojim se uređuje termički tretman otpada i propisom koji se uređuje integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine.

Termički tretman medicinskog otpada, kao što su katalitička depolimerizacija, piroliza, gasifikacija, sagorevanje u plazmi i dr. vrši se u skladu sa najbolje dostupnim tehnikama za tretman medicinskog otpada.

Insineracija ili ko-insineracija medicinskog otpada iz stava 1. ovog člana, obavlja se pod propisanim uslovima, da bi se obezbedio najveći mogući stepen uništenja organskih zagađujućih materija, uključujući i dioksine, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje termički tretman otpada i propisom koji se uređuje integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine.

Sa otpadom, nastalim posle postupka insineracije ili ko-insineracije, kao i otpadom nastalim posle postupka katalitičke depolimerizacije, pirolize, gasifikacije, sagorevanja u plazmi i dr. postupa se u skladu sa propisom kojim se uređuje kategorija, ispitivanje i klasifikacija otpada, propisom kojim se uređuje odlaganje otpada na deponije i zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom.

Termički tretman medicinskog otpada postupkom dezinfekcije/sterilizacije

Član 16

Operater koji vrši tretman infektivnog otpada postupkom dezinfekcije/sterilizacije, ima obavezu da izvrši ispitivanje otpada posle tretmana, u skladu sa pravilima struke, u skladu sa propisom kojim se uređuje kategorija, ispitivanje i klasifikacija otpada, kako bi se utvrdilo da je tretmanom otpad postao neopasan.

Kontrola efikasnost tretmana infektivnog otpada vrši se prilikom svakog tretmana fizičko-hemijskim indikatorima.

Mikrobiološka kontrola efikasnosti tretmana vrši se test-organizmima, u skladu sa pravilima struke i proizvođačkom specifikacijom uređaja za tretman.

Sa otpadom nastalim u postupku dezinfekcije/sterilizacije, postupa se u skladu sa u skladu sa propisom kojim se uređuje kategorija, ispitivanje i klasifikacija otpad, propisom kojim se uređuje odlaganje otpada na deponije i zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom.

Tretman infektivnog otpada i oštrih predmeta

Član 17

Tretman infektivnog otpada i oštrih predmeta vrši se postupcima insineracije, ko-inseneracije i drugim postupcima termičkog tretmana u postrojenjima namenjenim za termički tretman otpada, u skladu sa najboljim dostupnim tehnikama, kao što su katalitička depolimerizacija, piroliza, gasifikacija, sagorevanje u plazmi i dr.

Tretman infektivnog otpada i oštrih predmeta vrši se i metodama dezinfekcije/sterilizacije u autoklavima, odnosno sterilizatorima, mlevenjem odnosno drobljenjem u drobilicama i ostalim priznatim metodama kojima se postiže uklanjanje opasnih svojstava, smanjenje zapremine i neprepoznatljivost otpada.

Prostor u kome se vrši dezinfekcija/sterilizacija otpada iz stava 2. ovog člana mora da ispunjava uslove utvrđene propisom kojim se uređuju opšti sanitarni uslovi.

Sa otpadom nastalim posle tretmana infektivnog otpada i oštrih predmeta, koji je tretmanom postao neopasan i neprepoznatljiv, postupa sa u skladu sa propisom kojim se uređuje kategorija, ispitivanje i klasifikacija otpad, propisom kojim se uređuje odlaganje otpada na deponije i zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom.

Tretman otpada zagađenog krvlju i telesnim tečnostima

Član 18

Otpad zagađen krvlju i telesnim tečnostima tretira se inseneracijom u postrojenjima namenjenim za termički tretman komunalnog otpada ili u drugim postrojenjima za termički tretman otpada iz čl. 14. i 15. ovog pravilnika, u skladu sa dozvolom izdatom od strane nadležnog organa.

Tretman patoanatomskog otpada

Član 19

Tretman patoanatomskog otpada vrši se u postrojenjima namenjenim za termički tretman patoanatomskog otpada, odnosno kremiranjem ili zakopavanjem na grobljima, na posebnom za to određenom prostoru/parceli, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje oblast sahranjivanja i grobalja.

Kese sa krvlju, krvnim derivatima i telesnim tečnostima, tretiraju se postupkom inseneracije i ko-inseneracije, i/ili dezinfekcije/sterilizacije, u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Krv i krvni derivati koji su tokom dijagnostičkih ispitivanja pomešani sa hemikalijama, klasifikuju se kao hemijski otpad i sa istim se postupa kao sa hemijskim otpadom.

Tretman hemijskog otpada iz objekata u kojima se obavlja zdravstvena zaštita

Član 20

Hemijski otpad iz objekata u kojima se obavlja zdravstvena zaštita, a koji je preostao od sprovedenih postupaka lečenja i zdravstvene nege, tretira se fizičko-hemijskim postupcima ili insineracijom u postrojenjima koja imaju dozvolu za tretman opasnog otpada u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom i posebnim propisima.

Tretman otpada sa visokim sadržajem teških metala i otpadnih boca pod pritiskom

Član 21

Otpad sa visokim sadržajem teških metala, kao i otpadne boce pod pritiskom iz objekata u kojima se obavlja zdravstvena zaštita, a koji je preostao od sprovedenih postupaka lečenja i zdravstvene nege, ne mogu da se tretiraju insineracijom.

Otpad sa visokim sadržajem teških metala tretira se fizičko-hemijskim postupcima u postrojenjima koja imaju dozvolu za tretman u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom.

Otpadne boce pod pritiskom iz objekata u kojima se obavlja zdravstvena zaštita, a koji je preostao od sprovedenih postupaka lečenja i zdravstvene nege, moraju da se deaktiviraju pre tretmana, u skladu sa posebnim propisima.

IV PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 22

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom ("Službeni glasnik RS", broj 78/10), osim odredaba koje se odnose na upravljanje farmaceutskim otpadom.

Član 23

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Prilog, koji je sastavni deo ovog pravilnika, objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 48/2019, možete pogledati OVDE