Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O OBAVEZAMA I KRITERIJUMIMA UČEŠĆA EVROPSKIH AUDIO-VIZUELNIH DELA I UDELA SRPSKIH MUZIČKIH DELA U PROGRAMIMA PRUŽALACA MEDIJSKIH USLUGA

("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom se uređuju obaveze i kriterijumi učešća evropskih audio-vizuelnih dela i evropskih audio-vizuelnih dela nezavisnih producenata u programima pružalaca medijske usluge televizije, obavezi učešća i načinu isticanja evropskih audio-vizuelnih dela u programima pružalaca audio-vizuelnih medijskih usluga na zahtev i udelima srpskih muzičkih dela u programima pružalaca medijskih usluga.

Značenje pojedinih izraza

Član 2

Evropskim audio-vizuelnim delom smatra se informativni, dokumentarni, naučno-obrazovni, zabavni, rijaliti, kulturno-umetnički, verski, filmski, serijski, sportski, muzički i dečiji program, program za maloletnike i drugi program, koji prema svom poreklu i drugim obeležjima ispunjava uslove predviđene članom 4. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima.

Evropskim audio-vizuelnim delom ne smatraju se sledeći sadržaji, bez obzira na njihovo poreklo:

1) emisije vesti;

2) prenosi sportskih događaja;

3) emisije posvećene nagradnim igrama;

4) televizijsko oglašavanje, uključujući i najave sadržaja u programu;

5) televizijska prodaja;

6) usluge teleteksta/interaktivne usluge.

Srpska audio-vizuelna dela su kinematografska dela ili dela stvorena tehnikom sličnoj kinematografskoj i televizijska dela koja ispunjavaju uslove za domaće kinematografsko delo, odnosno koprodukcijsko kinematografsko delo u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast kinematografije (igrani, koji podrazumeva filmski, serijski i dramski program, dokumentarni filmovi, animirani filmovi i serije).

U evropska audio-vizuelna dela ubrajaju se i programski sadržaji u sopstvenoj produkciji pružaoca medijske usluge, osim ako je reč o sadržajima iz stava 2. ovog člana.

U smislu člana 4. tač. 4) i 16) Zakona o elektronskim medijima, evropskim audio-vizuelnim delom nezavisnog producenta smatra se evropsko audio-vizuelno delo proizvedeno od strane fizičkog ili pravnog lica koje:

1) je registrovano za proizvodnju audio i audio-vizuelnih dela;

2) ima sedište u Republici Srbiji, državi članici Evropske unije ili drugoj evropskoj državi koja je potpisnica međunarodnog ugovora koji obavezuje Republiku Srbiju, i

3) nije povezani učesnik na tržištu sa pružaocem medijske usluge u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije.

Ukupnim godišnje objavljenim programom smatra se program koji je pružalac medijske usluge emitovao u periodu od 1. januara do 31. decembra, a iz koga su izuzeti sledeći sadržaji:

1) emisije vesti;

2) prenosi sportskih događaja;

3) emisije posvećene nagradnim igrama;

4) televizijsko oglašavanje, uključujući i najave sadržaja u programu;

5) televizijska prodaja;

6) usluge teleteksta/interaktivne usluge.

Emisije posvećene nagradnim igrama, u smislu stava 2. tačka 3) i stava 6. tačka 3) ovog člana, smatraju se programski sadržaji koji, u cilju zabave, obuhvataju interaktivne igre preko telefona, nagradna takmičenja u kojima nije potrebno pokazati neko posebno ili opšte znanje ili informisanost, kao i igre na sreću (loto, sportska prognoza, lutrija, instant lutrija, tombola, bingo).

Primena ovog pravilnika

Član 3

Ovaj pravilnik se ne primenjuje na pružaoce medijskih usluga:

1) čija je medijska usluga prema svom sadržaju specijalizovana ili u celosti posvećena televizijskoj prodaji ili samopromociji, u smislu člana 56. stav 2. tač. 2) i 3) Zakona o elektronskim medijima, tako da u celini obuhvata emisije vesti, sportske prenose, igre, TV oglašavanje ili TV prodaju (samopromociju);

2) čija je medijska usluga prema svom sadržaju specijalizovana, u smislu člana 56. stav 2. tačka 2) Zakona o elektronskim medijima, tako da u skladu sa svojim specifičnim programskim konceptom u celini obuhvata audio-vizuelna dela neevropskog porekla;

3) na zahtev koji su svrstani u mikro pravna lica ili ako je nemoguće ili nerazumno primeniti obavezu, imajući u vidu prirodu medijske usluge na zahtev.

Pod pojmom mikro pravna lica, smatraće se ona pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje razvrstavanje pravnih lica.

II ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA LINEARNE MEDIJSKE USLUGE

1. Evropska audio-vizuelna dela

Obaveza udela evropskih audio-vizuelnih dela

Član 4

Pružalac medijske usluge televizije dužan je da obezbedi da evropska audio-vizuelna dela učestvuju sa više od 50% u ukupnom godišnje objavljenom programu, od čega polovinu moraju da čine srpska audio-vizuelna dela.

U udeo srpskih audio-vizuelnih dela uračunavaju se samo objavljene premijere i prve reprize tih dela.

Premijernim objavljivanjem, u smislu stava 2. ovog člana, smatra se prvo objavljivanje određenog programskog sadržaja u programu pružaoca usluge televizije, imajući u vidu period od dana kada je započeo da pruža medijsku uslugu do dana objavljivanja tog sadržaja, ali bez obzira na godinu proizvodnje tog sadržaja i da li je takav sadržaj objavljen u drugom programu tog pružaoca medijske usluge, programu drugog pružaoca medijske usluge ili putem drugog medija.

Prvim repriznim (ponovljenim) objavljivanjem, u smislu stava 2. ovog člana, smatra se prvo sledeće objavljivanje određenog programskog sadržaja koje je usledilo nakon njegovog premijernog objavljivanja.

Ako pružalac usluge televizije pruža više usluga televizije (emitovanje više televizijskih programa), dužan je da obavezu iz stava 1. ovog člana ispuni posebno u odnosu na svaku od tih usluga televizije.

Obaveza obaveštavanja

Član 5

Pružalac medijske usluge televizije dužan je da mesečno obaveštava Regulatorno telo za elektronske medije (u daljem tekstu: Regulator) o izvršavanju obaveza iz člana 4. ovog pravilnika, tako što će za određeni mesec u roku od 15 dana u narednom mesecu podnositi sledeće podatke:

1) podatke o pojedinačnim evropskim audio-vizuelnim delima, i to: datum emitovanja, u kom vremenskom periodu je delo emitovano, naziv dela, država porekla i godina proizvodnje, naziv i sedište producenta, podatak o procentu učešća evropskog producenta u produkciji, ako je reč o koprodukciji, neto vreme trajanja dela i podatak da li je reč o premijernom ili prvom ponovljenom objavljivanju dela;

2) podatke o dnevnom trajanju programa iz koga je izuzeto trajanje emisija vesti, sportskih prenosa, igara, TV oglašavanja i TV prodaje.

Regulator može proveravati podnete podatke i zahtevati podnošenje dodatnih podataka, ako oceni da je to neophodno radi utvrđivanja da li je ispunjena obaveza iz člana 4. ovog pravilnika.

Ako pružalac medijske usluge televizije pruža više usluga televizije (više televizijskih programa), dužan je da podatke iz stava 1. ovog člana podnosi posebno za svaku od tih usluga televizije.

Podaci iz stava 1. ovog člana podnose se na Obrascu ED 1 i Obrascu ED 2 koji su odštampani uz ovaj pravilnik kao Prilog 1. i Prilog 2, čine njegov sastavni deo i objavljuju se na veb-sajtu Regulatora.

2. Evropska audio-vizuelna dela nezavisnih producenata

Obaveza udela evropskih audio-vizuelnih dela nezavisnih producenata

Član 6

Pružalac medijske usluge televizije dužan je da obezbedi da evropska audio-vizuelna dela nezavisnih producenata učestvuju sa najmanje 10% u ukupnom godišnje objavljenom programu.

Evropska audio-vizuelna dela nezavisnih producenata starija od pet godina mogu činiti najviše polovinu udela iz stava 1. ovog člana, te se dela starija od pet godina koja prelaze polovinu propisanog udela neće uračunavati u udeo evropskih audio-vizuelnih dela nezavisnih producenata.

U ukupnom udelu evropskih audio-vizuelnih dela nezavisnih producenata u programu određenog pružaoca medijske usluge televizije u godišnje objavljenom programu neće se uračunavati emisije vesti, prenosi sportskih događaja, emisije posvećene nagradnim igrama, oglašavanje, televizijska prodaja i usluge teleteksta/interaktivne usluge.

Ako pružalac medijske usluge televizije pruža više usluga televizije (više televizijskih programa), dužan je da obaveze iz stava 1. ovog člana ispuni posebno u odnosu na svaku od tih usluga televizije.

Obaveza obaveštavanja

Član 7

Pružalac medijske usluge televizije dužan je da mesečno obaveštava Regulatora o izvršavanju obaveza iz člana 6. ovog pravilnika, tako što će za određeni mesec u roku od 15 dana u narednom mesecu podnositi sledeće podatke:

1) podatke o pojedinačnim evropskim audio-vizuelnim delima nezavisnih producenata, i to: datum emitovanja, u kom vremenskom periodu je delo emitovano, naziv dela, država porekla i godina proizvodnje, naziv i sedište nezavisnog producenta, podatak o procentu učešća evropskog nezavisnog producenata u produkciji, ako je reč o koprodukciji, neto vreme trajanje dela i podatak da li je reč o premijernom ili prvom ponovljenom objavljivanju dela;

2) podatke o dnevnom trajanju programa iz koga je izuzeto trajanje emisija vesti, sportskih prenosa, igara, TV oglašavanja i TV prodaje.

Regulator može proveravati podnete podatke i zahtevati podnošenje dodatnih podatka, ako oceni da je to neophodno radi utvrđivanja da li je ispunjena obaveza iz člana 6. ovog pravilnika.

Ako pružalac medijske usluge televizije pruža više usluga televizije (više televizijskih programa), dužan je da podatke iz stava 1. ovog člana podnosi posebno za svaku od tih usluga televizije.

Podaci iz stava 1. ovog člana podnose se na Obrascu EDNP 1 i Obrascu EDNP 2 koji su odštampani uz ovaj pravilnik kao Prilog 3. i Prilog 4, čine njegov sastavni deo i objavljuju se na veb-sajtu Regulatora.

III ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA AUDIO-VIZUELNE MEDIJSKE USLUGE NA ZAHTEV (NELINEARNE MEDIJSKE USLUGE)

Obaveza udela evropskih audio-vizuelnih dela

Član 8

Pružalac audio-vizuelne medijske usluge na zahtev dužan je da putem svoje usluge na zahtev obezbedi najmanje 30% udela evropskih audio-vizuelnih dela u svom katalogu u svakoj kalendarskoj godini, od čega polovinu moraju da čine srpska audio-vizuelna dela. Udeo od 30% se obračunava na osnovu broja dela u katalogu, pri čemu jedna sezona televizijske serije predstavlja jedno delo.

Pružalac medijske usluge na zahtev dužan je da na odgovarajući način obezbedi posebnu istaknutost evropskih audio-vizuelnih dela u svom katalogu predstavljanjem tih dela i to:

1) uključivanjem posebnog kataloga posvećenog evropskim i srpskim audio-vizuelnim delima na početnoj strani;

2) postojanja mogućnosti pretraživanja evropskih i srpskih audio-vizuelnih dela u alatu za pretrage koji je dostupan u okviru usluge;

3) promovisanja evropskih i srpskih audio-vizuelnih dela u okviru kampanja za uslugu;

4) preporuku sadržaja pružaoca medijske usluge na zahtev da je reč o evropskom ili srpskom audio-vizuelnom delu;

5) promotivnih spotova (tzv. trejlera) za evropska i srpska audio-vizuelna dela putem same medijske usluge na zahtev ili putem drugih vidova komunikacije (npr. veb-sajt pružaoca medijske usluge);

6) omogućavanje vremenski ograničenog besplatnog gledanja dela sadržaja koji se smatra evropskim delom.

Obaveza obaveštavanja

Član 9

Pružalac medijske usluge na zahtev dužan je da podnese Regulatoru podatke o izvršavanju obaveza iz člana 8. ovog pravilnika do kraja 31. januara tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

IV ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA SRPSKA MUZIČKA DELA

Obaveza udela srpskih muzičkih dela

Član 10

Pružaoci medijskih usluga dužni su da obezbede da srpska muzička dela učestvuju sa najmanje 25% u njihovom dnevnom objavljenom muzičkom programu.

Srpskim muzičkim delima smatraju se muzička dela čija su većina autora ili najmanje jedan od autora i interpretator državljanin Republike Srbije ili je proizvođač fonograma domaće pravno ili fizičko lice.

Obaveza obaveštavanja

Član 11

Pružalac medijske usluge dužan je da mesečno obaveštava Regulatora o izvršavanju obaveza iz člana 10. ovog pravilnika, tako što će za prethodni mesec u roku od 15 dana od proteka tekućeg meseca podnositi sledeće podatke:

1) naziv emitovanog muzičkog dela u originalu;

2) ime i prezime autora muzičkog dela i glavnog interpretatora odnosno naziv muzičke grupe, ansambla, orkestra i sl.;

3) dokaz da autor i interpretator ispunjavaju uslov iz člana 4. tačka 26) Zakona o elektronskim medijima;

4) datum i vreme emitovanja muzičkog dela;

5) trajanje emitovanja muzičkog dela;

6) naziv, sedište ili adresu proizvođača fonograma.

V OBJAVLJIVANJE LISTE

Član 12

Regulator objavljuje na svom veb-sajtu i redovno ažurira listu država koje zadovoljavaju uslove iz člana 4. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima, te se audio-vizuelna dela koja potiču iz tih država mogu kvalifikovati kao evropska audio-vizuelna dela.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kriterijumima i načinu povećanja evropskih audio-vizuelnih dela ("Službeni glasnik RS", broj 72/15).

Član 14

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

PRILOG 1.

Obrazac ED 1

Da bi popunjavanje bilo što preciznije i tačnije u NAPOMENAMA i UPUTSTVIMA data su pojašnjenja svakog od polja.

Tabela o evropskim AV delima
Naziv pružaoca medijske usluge:
Naziv medijske usluge:
Mesec:
Godina:

Datum emitovanja (po danima pojedinačno)

Naziv AV dela

Vreme emitovanja

Premijera/
repriza[1]

Neto trajanja AV dela

Uzrast

Naziv serijala*

Vrsta sadržaja/žanr

Vrsta jezika

Država porekla

Godina proizvodnje

Naziv i sedište producenta

% učešća evropskog producenta u produkciji/koprodukciji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENE I UPUTSTVA:

NAZIV AV DELA

U rubriku "Naziv AV dela" upisati pun naziv evropskog audio-vizuelnog dela (ako je reč o inostranom delu - naziv u originalu i prevod na srpski jezik). U ovu rubriku unositi i naziv svake pojedinačne epizode, ukoliko se programski sadržaj emituje u vidu serijala ili serija.

UZRAST

U rubriku "Uzrast" upisati brojku koja upozorava gledaoce da sadržaj koji sledi nije prikladan za maloletna lica. Brojka upućuje na minimalni uzrast dece koja mogu da prati program (12, 15 ili 18). Ukoliko pružalac medijske usluge procenjuje da je programski sadržaj prikladan za sve uzraste, umesto brojke (upozorenja) uneti oznaku - ZA SVE UZRASTE.

NAZIV SERIJALA*

Rubriku "Naziv serijala"* popunjavati u slučaju da se programski sadržaji (evropska AV dela) emituju u vidu serijala ili serija u kojima svaka epizoda ima svoje posebno ime (koje se unosi u rubriku Naziv AV dela). Dakle, u ovu rubriku uneti naziv serijala (najčešće dokumentarnih, naučno-obrazovnih, ali i drugih žanrova), ili naziv igrane serije/igranog filma čije pojedinačne epizode/nastavci nose svoje posebne naslove (koji se, naravno, kao takvi unose u rubriku Naziv AV dela).

VRSTA SADRŽAJA/ŽANR

U rubriku "Vrsta sadržaja/žanr" unositi isključivo sledeće kategorije prema kojima se razvrstavaju programski sadržaji prilikom nadzora i analize programa pružalaca medijskih usluga (birati samo vrste sadržaja koje su napisane velikim štampanim slovima i označene brojevima od 1 do 13):

1. INFORMATIVNI PROGRAM

Informativni program sastavljen je od sadržaja čija je prvenstvena namena da na osnovu činjenica informiše korisnike medijskih usluga o aktuelnim događajima, situacijama i pojavama i da doprinese njihovom tumačenju i razumevanju. Informativni program čine sledeće podvrste:

1.1. Vesti

Program sa primarno informativnom funkcijom, sastavljen uglavnom od vesti i izveštaja, kao zbir najvažnijih i najaktuelnijih događaja; vesti predstavljaju okosnicu informativnog programa; ponekad nije samostalni programski sadržaj, nego specifičan segment u okviru programa koja ne mora biti informativnog karaktera.

1.2. Aktuelno-informativni program

Program koji čine informacije i analize o aktuelnim događajima i temama političkog, ekonomskog i uopšte iz javnog života; najčešće je u formi debata i intervjua, a može da bude sastavljen od različitih tematskih priloga.

1.3. Aktuelno-informativni program sa dokumentarističkim pristupom

Program koji čine informacije i analize o aktuelnim događajima, temama i pitanjima političkog, ekonomskog i uopšte iz javnog života; ovu vrstu programa karakteriše značajna zastupljenost dokumentarnih segmenata kojima se ilustruje tema ili teme, a ta zastupljenost nije dominantna, odnosno manja je od polovine ukupnog sadržaja.

1.4. Informativno-zabavni program

Program sastavljen pretežno od informacija i analiza o aktuelnim događajima i tema političkog, ekonomskog i uopšte iz javnog života; karakteričan po tome što izborom i načinom obrade tema, nastoji da zabave i razonodi publiku; u odnosu na zabavne, preovlađuju informativni elementi;

1.5. Prenosi ili snimci sednica organa javne vlasti;

1.6. Prenosi ili snimci političkih i drugih događaja od javnog značaja;

1.7. Informativni programi namenjeni specijalizovanoj, odnosno određenoj ciljnoj grupi (emisije za dijasporu, poljoprivrednike, o automobilizmu i sl.).

2. DOKUMENTARNI PROGRAM

Program zasnovan na činjenicama, u čijoj audio-vizuelnoj celini dokumentarna građa čini više od polovine ukupnog prikazanog sadržaja. Dokumentarni program nema dnevnu informativnu vrednost; tema, sadržaj i način obrade je takav da se ova vrsta programa može prikazivati i posle dužeg niza godina, a da ne izgubi na vrednosti i relevantnosti. Dokumentarni program čine sledeće podvrste:

2.1. Dokumentarno-faktografski program

Program zasnovan na činjenicama, u kome se koriste opisi, tumačenja, komentari, ilustracije, fotografije ili drugi, često arhivski materijal. U ovu vrstu programa spadaju putopisi, reportaže, istoriografske emisije, portreti, dokumentarni filmovi i sl.

2.2. Dokumentarno-igrani program

Program zasnovan na činjenicama, ilustrovan umetničkim interpretacijama tih sadržaja, često u formi igranih segmenata. Ovim načinom obrađuju se značajni istorijski događaji, ličnosti i teme; zbog znatnog angažovanja resursa predstavlja produkciju visoke vrednosti.

2.3. Dokumentarno-zabavni program

Program prvenstveno zasnovan na činjenicama koji ima i zabavnu medijsku funkciju. U audio-vizuelnoj celini dokumentarni materijal čine više od polovine ukupne količine prikazanog sadržaja.

3. NAUČNO-OBRAZOVNI PROGRAM

Naučno-obrazovni program predstavlja vrstu programa čija je osnovna namena da podiže saznajni nivo publike u vezi sa temama koje su, inače, predmet izučavanja prirodnih i društvenih nauka i naučnih disciplina. Naučno-obrazovni program čine sledeće podvrste:

3.1. Obrazovni program

Program proizveden u poučne svrhe, pre svega u cilju podizanja saznajnog nivoa korisnika medijskih usluga, najčešće iz sledećih oblasti: jezik i pismenost; običaji i tradicija; kultura i umetnost; istorija; politika; ekonomija; etika; društveni odnosi; ekologija; zdravstvena i kultura življenja; istorija; geografija; hemija; fizika; matematika; informatika; biologija; zdravstvena kultura; vizuelne i muzičke umetnosti.

3.2. Naučno-popularni program

Program obrađuje teme iz različitih oblasti nauke i naučnih disciplina na medijski atraktivan i popularan način, prihvatljiv i prilagođen širokom auditorijumu.

4. ZABAVNI PROGRAM

Osnovna funkcija ovog programa je da zabavi i razonodi publiku, odnosno da izazove pozitivne emocije kod gledalaca, odnosno slušalaca. Zabavni program čine sledeće podvrste:

4.1. Šou program - scenski igrano-muzički sadržaj; može da sadrži skečeve, stend-ap segmente i sl.

4.2. Talk show (govorni šou) - program zasnovan na principu razgovora sa jednim ili više sagovornika, naglašeno zabavnog sadržaja. Voditelj ima dominantnu ulogu, gosti su uglavnom poznate ličnosti, često uz prisustvo publike u studiju, ili drugi oblik interakcije (telefonski, itd.).

4.3. Humorističke i satirične emisije - fokus je na šaljivom i ironičnom pogledu na aktuelne događaje, ličnosti i pojave sa osnovnim ciljem da zasmeje publiku, a najčešće su snimljene u studijskom enterijeru.

4.4. Kvizovi - takmičenja u znanju ili veštinama koja podrazumevaju nagradu za pobednika; programi visoke produkcijske vrednosti vidljive u režiserskom, scenarističkom i scenografskom pristupu.

4.5. Takmičenja u sposobnostima i veštinama visoke produkcijske vrednosti - programi koji ispunjavaju zabavnu funkciju, režiserski i scenaristički organizovani kao medijskih događaj ekipnog ili pojedinačnog takmičenja pred publikom, prema utvrđenim pravilima, u scenografski osmišljenom prostoru

4.6. Zabavno-informativni program

Program proizveden pre svega sa ciljem da razonodi publiku; na zabavan i duhovit način komentarišu se aktuelni događaji, teme i ličnosti, najčešće iz sveta šou-biznisa, ali i iz sveta politike i uopšte iz javnog života; najčešće je kolažne forme, sastavljen od različitih priloga; u odnosu na informativne, preovlađuju zabavni elementi.

5. RIJALITI PROGRAM

Savremena televizijska forma koji se, po pitanju sadržaja, kreće po graničnim žanrovskim područjima: između informacije i zabave, dokumentarizma i drame, pa bi se zato mogao posmatrati kao složeni, odnosno hibridni televizijski žanr. U rijaliti programima učesnici, u prirodnom ili veštački stvorenom okruženju, dovode se u (često ekstremne) životne situacije najčešće sa ciljem zabave, u svakom slučaju situacije u kojima dolazi do izražaja egzibicionizam učesnika, voajerizam publike, najčešće identifikacije publike sa učesnicima; ovoj vrsti programa pripada i tzv. "pseudorijaliti" forma u kojoj se stvara iluzija autentičnog rijalitija na taj način što se igrane i režirane situacije prikazuju kao stvarne; emisije rijaliti programa stvaraju iluziju nepredvidivosti i senzacionalizma; proizvode se i emituju prema dramaturškom obrascu serijala.

6. KULTURNO-UMETNIČKI PROGRAM

Kulturno-umetnički program predstavlja vrstu programa čija je osnovna namena da podiže saznajni nivo publike iz oblasti kulture i umetnosti. Tematski se odnosi na književnost, pozorište, film, fotografiju, televiziju i druge mas-medije, likovnu umetnost, arhitekturu, dizajn, umetničko muzičko stvaralaštvo. Uključuje i prenose/snimke svečanih akademija, zatim pozorišnih, operskih, baletskih predstava i sl.

7. DEČIJI PROGRAM I PROGRAM ZA MALOLETNIKE

Program namenjen deci i maloletnicima, obrazovnog, zabavnog i igranog tipa. Obuhvata crtane filmove i serije, igrane serije i serijale, filmove, kvizove, obrazovne, muzičke i ostale zabavne sadržaje.

8. VERSKI PROGRAM

Verski program jeste programski sadržaj koji je prema svojoj prirodi i sadržaju namenjen iznošenju verskih uverenja, pravila ponašanja, običaja određene crkve, verske zajednice, konfensionalne zajednice ili druge verske organizacije ili iznošenju aktuelnih pojava i događaja u vezi sa određenom crkvom ili verskom zajednicom, a u cilju verskog informisanja ili obrazovanja, očuvanja, negovanja, razvijanja ili unapređenja verske kulture i tradicije.

9. FILMSKI PROGRAM

9.1. Kinematografski filmovi - filmovi proizvedeni originalno za prikazivanje u bioskopu;

9.2. Televizijski filmovi - filmovi proizvedeni prvenstveno za prikazivanje na televiziji.

10. SERIJSKI PROGRAM

10.1. Serije - igrani televizijski programi u kojima, iako među epizodama obično postoji kontinuitet (karaktera - likova, lokacija, itd.), svaka epizoda predstavlja celinu i nije neophodno da gledalac zna šta se događalo u prethodnoj epizodi.

10.2. Serijali - igrani televizijski programi u kojima je svaka epizoda nastavak prethodne, pri čemu se, najčešće, epizoda završava u momentu kada radnja/akcija dostiže kulminaciju/vrhunac.

11.SPORTSKI PROGRAM

11.1. Sportski prenosi/snimci - prenosi ili snimci sportskih utakmica/igara ili važnih delova sportskih događaja.

11.2. Sportski magazini - emisije magazinskog tipa isključivo sportske tematike.

11.3. Razgovori o sportu.

12. MUZIČKI PROGRAM

Program koji se sastoji od snimaka ili prenosa koncerata, muzičkih festivala, odnosno, nastupa muzičara uživo, muzičkih spotova i sl. Obuhvata umetničku muziku, narodnu muziku, (savremena narodna muzika, izvorna narodna muzika, starogradske pesme), zabavnu muziku (pop i rok muzika), ostalu savremenu muziku, muziku za igru, mešovite muzičke emisije.

13. IGRE

13.1. Igre niske produkcijske vrednosti - programi koji ispunjavaju zabavnu funkciju, obuhvataju sve interaktivne igre preko telefona, kao i ona takmičenja u kojima za osvajanje nagrade nije potrebno pokazati neko posebno ili opšte znanje ili informisanost.

13.2. Igre na sreću (loto, sportska prognoza, lutrija, instant lutrija, tombola i bingo).

VRSTA JEZIKA

U rubriku "Vrsta jezika" uneti naziv jezika na kojem je proizveden i emitovan programski sadržaj.

DRŽAVA POREKLA

U rubriku "Država porekla" upisati naziv zemlje u kojoj je proizvedeno evropsko audio-vizuelno delo; ukoliko je delo proizvedeno u više zemalja, napisati nazive svih zemalja u kojima je evropsko AV delo proizvedeno.

GODINA PROIZVODNjE

U rubriku "Godina proizvodnje" upisati godinu kada je emitovani programski sadržaj proizveden.

NAZIV I SEDIŠTE PRODUCENTA

U rubriku "Naziv i sedište producenta" upisati pun naziv/ime producenta, koji je proizveo konkretno evropsko audio-vizuelno delo, kao i sedište i naziv države u kojoj je producent registrovan za proizvodnju audio-vizuelnih dela.

% UČEŠĆA EVROPSKOG PRODUCENTA U PRODUKCIJI/KOPRODUKCIJI EVROPSKOG AV DELA

Evropsko audio-vizuelno delo definisano je Zakonom o elektronskim medijima:

evropska audio-vizuelna dela označavaju dela koja su nastala u državama članicama Evropske unije; dela koja su nastala u drugim evropskim zemljama koje su strane u Evropskoj konvenciji o prekograničnoj televiziji Saveta Evrope i dela koja su zajednički proizvedena u okviru sporazuma, koji se odnosi na audiovizuelni sektor, i koji su zaključeni između Evropske unije i trećih zemalja i koji ispunjavaju uslove definisane tim ugovorima.

Evropska audio-vizuelna dela koja su nastala u državama članicama Evropske unije i dela koja su nastala u drugim evropskim zemljama koje su strane u Evropskoj konvenciji o prekograničnoj televiziji Saveta Evrope moraju da ispunjavaju i jedan od sledećih uslova:

1) da su stvorena od strane jednog ili više producenata koji su osnovani u jednoj ili više tih država;

2) da je proizvodnja tih dela nadgledana ili stalno kontrolisana od strane jednog ili više producenata koji su osnovani u jednoj ili više tih država;

3) da je doprinos koproducenata iz tih država, ukupnim troškovima koprodukcije, mnogo veći i da data koprodukcija nije kontrolisana od strane jednog ili više koproducenata koji su osnovani izvan tih država.

Dela koja nisu evropska dela u smislu ovog zakona ali su producirana u okviru bilateralnih sporazuma o koprodukciji, koji su zaključeni između država članica i trećih zemalja, smatraće se evropskim delima pod uslovom da su koproducenti iz Evropske unije obezbedili većinski udeo u ukupnom trošku produkcije i da produkcija nije kontrolisana od strane jedne ili više produkcija koje su osnovane izvan teritorije tih država članica.

Popunjavanje ove rubrike posebno je važno zbog poslednjeg pasusa citirane odredbe Zakona o elektronskim medijima.

NETO TRAJANJE EVROPSKOG AV DELA

U ovu rubriku upisati trajanje emitovanog programskog sadržaja (u konkretnom terminu), evropskog audio-vizuelnog dela, bez trajanja eventualno umetnutih blokova oglasnih poruka i poruka TV prodaje.

PRILOG 2.

Obrazac ED 2

 

NAZIV PMU:
Mesec:
Godina:

DATUM EMITOVANJA

TRAJANJE DNEVNO OBJAVLJENOG PROGRAMA (U MINUTIMA)*

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.

 

14.

 

15.

 

16.

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

30.

 

31.

 

* U dnevno objavljeni program ne računaju se vesti, prenosi sportskih događaja, emisije posvećene nagradnim igrama, oglašavanje, televizijska prodaja i usluge teleteksta/interaktivne usluge.

PRILOG 3.

Obrazac EDNP 1

Da bi popunjavanje bilo što preciznije i tačnije u NAPOMENAMA i UPUTSTVIMA data su pojašnjenja svakog od polja.

 

Tabela o evropskim AV delima nezavisnih producenata
Naziv pružaoca medijske usluge:
Naziv medijske usluge:
Mesec:
Godina:

Datum emitovanja (po danima pojedinačno)

Naziv AV dela

Vreme emitovanja

Premijera/
repriza[1]

Neto trajanja AV dela

Uzrast

Naziv serijala*

Vrsta sadržaja/žanr

Vrsta jezika

Država porekla

Godina proizvodnje

Naziv i sedište producenta

% učešća evropskog producenta u produkciji/koprodukciji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENE I UPUTSTVA:

NAZIV AV DELA

U rubriku "Naziv AV dela" upisati pun naziv evropskog audio-vizuelnog dela (ako je reč o inostranom delu - naziv u originalu i prevod na srpski jezik). U ovu rubriku unositi i naziv svake pojedinačne epizode, ukoliko se programski sadržaj emituje u vidu serijala ili serija.

UZRAST

U rubriku "Uzrast" upisati brojku koja upozorava gledaoce i roditelje da sadržaj koji sledi nije prikladan za maloletna lica. Brojka upućuje na minimalni uzrast dece koja mogu da prati program (12, 15 ili 18). Ukoliko pružalac medijske usluge procenjuje da je programski sadržaj prikladan za sve uzraste, umesto brojke (upozorenja) uneti oznaku - ZA SVE UZRASTE.

NAZIV SERIJALA*

Rubriku "Naziv serijala"* popunjavati u slučaju da se programski sadržaji (evropska AV dela nezavisnih producenata) emituju u vidu serijala ili serija u kojima svaka epizoda ima svoje posebno ime (koje se unosi u rubriku Naziv AV dela). Dakle, u ovu rubriku uneti naziv serijala (najčešće dokumentarnih, naučno-obrazovnih, ali i drugih žanrova), ili naziv igrane serije/igranog filma čije pojedinačne epizode/nastavci nose svoje posebne naslove (koji se, naravno, kao takvi unose u rubriku Naziv AV dela).

VRSTA SADRŽAJA/ŽANR

U rubriku "Vrsta sadržaja/žanr" unositi isključivo sledeće kategorije prema kojima se razvrstavaju programski sadržaji prilikom nadzora i analize programa pružalaca medijskih usluga (birati samo vrste sadržaja koje su napisane velikim štampanim slovima i označene brojevima od 1 do 13):

1. INFORMATIVNI PROGRAM

Informativni program sastavljen je od sadržaja čija je prvenstvena namena da na osnovu činjenica informiše korisnike medijskih usluga o aktuelnim događajima, situacijama i pojavama i da doprinese njihovom tumačenju i razumevanju. Informativni program čine sledeće podvrste:

1.1. Vesti

Program sa primarno informativnom funkcijom, sastavljen uglavnom od vesti i izveštaja, kao zbir najvažnijih i najaktuelnijih događaja; vesti predstavljaju okosnicu informativnog programa; ponekad nije samostalni programski sadržaj, nego specifičan segment u okviru programa koja ne mora biti informativnog karaktera.

1.2. Aktuelno-informativni program

Program koji čine informacije i analize o aktuelnim događajima i temama političkog, ekonomskog i uopšte iz javnog života; najčešće je u formi debata i intervjua, a može da bude sastavljen od različitih tematskih priloga.

1.3. Aktuelno-informativni program sa dokumentarističkim pristupom

Program koji čine informacije i analize o aktuelnim događajima, temama i pitanjima političkog, ekonomskog i uopšte iz javnog života; ovu vrstu programa karakteriše značajna zastupljenost dokumentarnih segmenata kojima se ilustruje tema ili teme, a ta zastupljenost nije dominantna, odnosno manja je od polovine ukupnog sadržaja.

1.4. Informativno-zabavni program

Program sastavljen pretežno od informacija i analiza o aktuelnim događajima i tema političkog, ekonomskog i uopšte iz javnog života; karakteričan po tome što izborom i načinom obrade tema, nastoji da zabave i razonodi publiku; u odnosu na zabavne, preovlađuju informativni elementi;

1.5. Prenosi ili snimci sednica organa javne vlasti.

1.6. Prenosi ili snimci političkih i drugih događaja od javnog značaja.

1.7. Informativni programi namenjeni specijalizovanoj, odnosno određenoj ciljnoj grupi (emisije za dijasporu, poljoprivrednike, o automobilizmu, i sl.).

2. DOKUMENTARNI PROGRAM

Program zasnovan na činjenicama, u čijoj audio-vizuelnoj celini dokumentarna građa čini više od polovine ukupnog prikazanog sadržaja. Dokumentarni program nema dnevnu informativnu vrednost; tema, sadržaj i način obrade je takav da se ova vrsta programa može prikazivati i posle dužeg niza godina, a da ne izgubi na vrednosti i relevantnosti. Dokumentarni program čine sledeće podvrste:

2.1 Dokumentarno-faktografski program

Program zasnovan na činjenicama, u kome se koriste opisi, tumačenja, komentari, ilustracije, fotografije ili drugi, često arhivski materijal. U ovu vrstu programa spadaju putopisi, reportaže, istoriografske emisije, portreti, dokumentarni filmovi i sl.

2.2. Dokumentarno-igrani program

Program zasnovan na činjenicama, ilustrovan umetničkim interpretacijama tih sadržaja, često u formi igranih segmenata. Ovim načinom obrađuju se značajni istorijski događaji, ličnosti i teme; zbog znatnog angažovanja resursa predstavlja produkciju visoke vrednosti.

2.3. Dokumentarno-zabavni program

Program prvenstveno zasnovan na činjenicama koji ima i zabavnu medijsku funkciju. U audio-vizuelnoj celini dokumentarni materijal čine više od polovine ukupne količine prikazanog sadržaja.

3. NAUČNO-OBRAZOVNI PROGRAM

Naučno-obrazovni program predstavlja vrstu programa čija je osnovna namena da podiže saznajni nivo publike u vezi sa temama koje su, inače, predmet izučavanja prirodnih i društvenih nauka i naučnih disciplina. Naučno-obrazovni program čine sledeće podvrste:

3.1. Obrazovni program

Program proizveden u poučne svrhe, pre svega u cilju podizanja saznajnog nivoa korisnika medijskih usluga, najčešće iz sledećih oblasti: jezik i pismenost; običaji i tradicija; kultura i umetnost; istorija; politika; ekonomija; etika; društveni odnosi; ekologija; zdravstvena i kultura življenja; istorija; geografija; hemija; fizika; matematika; informatika; biologija; zdravstvena kultura; vizuelne i muzičke umetnosti.

3.2. Naučno-popularni program

Program obrađuje teme iz različitih oblasti nauke i naučnih disciplina na medijski atraktivan i popularan način, prihvatljiv i prilagođen širokom auditorijumu.

4. ZABAVNI PROGRAM

Osnovna funkcija ovog programa je da zabavi i razonodi publiku, odnosno da izazove pozitivne emocije kod gledalaca, odnosno slušalaca. Zabavni program čine sledeće podvrste:

4.1. Šou program - scenski igrano-muzički sadržaj; može da sadrži skečeve, stend-ap segmente i sl.

4.2. Talk show (govorni šou) - program zasnovan na principu razgovora sa jednim ili više sagovornika, naglašeno zabavnog sadržaja. Voditelj ima dominantnu ulogu, gosti su uglavnom poznate ličnosti, često uz prisustvo publike u studiju, ili drugi oblik interakcije (telefonski, itd.).

4.3. Humorističke i satirične emisije - fokus je na šaljivom i ironičnom pogledu na aktuelne događaje, ličnosti i pojave sa osnovnim ciljem da zasmeje publiku, a najčešće su snimljene u studijskom enterijeru.

4.4. Kvizovi - takmičenja u znanju ili veštinama koja podrazumevaju nagradu za pobednika; programi visoke produkcijske vrednosti vidljive u režiserskom, scenarističkom i scenografskom pristupu.

4.5. Takmičenja u sposobnostima i veštinama visoke produkcijske vrednosti - programi koji ispunjavaju zabavnu funkciju, režiserski i scenaristički organizovani kao medijskih događaj ekipnog ili pojedinačnog takmičenja pred publikom, prema utvrđenim pravilima, u scenografski osmišljenom prostoru.

4.6. Zabavno-informativni program

Program proizveden pre svega sa ciljem da razonodi publiku; na zabavan i duhovit način komentarišu se aktuelni događaji, teme i ličnosti, najčešće iz sveta šou-biznisa, ali i iz sveta politike i uopšte iz javnog života; najčešće je kolažne forme, sastavljen od različitih priloga; u odnosu na informativne, preovlađuju zabavni elementi.

5. RIJALITI PROGRAM

Savremena televizijska forma koji se, po pitanju sadržaja, kreće po graničnim žanrovskim područjima: između informacije i zabave, dokumentarizma i drame, pa bi se zato mogao posmatrati kao složeni - hibridni televizijski žanr. U rijaliti programima učesnici, u prirodnom ili veštački stvorenom okruženju, dovode se u (često ekstremne) životne situacije najčešće sa ciljem zabave, u svakom slučaju situacije u kojima dolazi do izražaja egzibicionizam učesnika, voajerizam publike, najčešće identifikacije publike sa učesnicima; ovoj vrsti programa pripada i tzv. "pseudorijaliti" forma u kojoj se stvara iluzija autentičnog rijalitija na taj način što se igrane i režirane situacije prikazuju kao stvarne; emisije rijaliti programa stvaraju iluziju nepredvidivosti i senzacionalizma; proizvode se i emituju prema dramaturškom obrascu serijala.

6. KULTURNO-UMETNIČKI PROGRAM

Kulturno-umetnički program predstavlja vrstu programa čija je osnovna namena da podiže saznajni nivo publike iz oblasti kulture i umetnosti. Tematski se odnosi na književnost, pozorište, film, fotografiju, televiziju i druge mas-medije, likovnu umetnost, arhitekturu, dizajn, umetničko muzičko stvaralaštvo. Uključuje i prenose/snimke svečanih akademija, zatim pozorišnih, operskih, baletskih predstava i sl.

7. DEČIJI PROGRAM I PROGRAM ZA MALOLETNIKE

Program namenjen deci i maloletnicima, obrazovnog, zabavnog i igranog tipa. Obuhvata crtane filmove i serije, igrane serije i serijale, filmove, kvizove, obrazovne, muzičke i ostale zabavne sadržaje.

8. VERSKI PROGRAM

Verski program jeste programski sadržaj koji je prema svojoj prirodi i sadržaju namenjen iznošenju verskih uverenja, pravila ponašanja, običaja određene crkve, verske zajednice, konfensionalne zajednice ili druge verske organizacije ili iznošenju aktuelnih pojava i događaja u vezi sa određenom crkvom ili verskom zajednicom, a u cilju verskog informisanja ili obrazovanja, očuvanja, negovanja, razvijanja ili unapređenja verske kulture i tradicije.

9. FILMSKI PROGRAM

9.1. Kinematografski filmovi - filmovi proizvedeni originalno za prikazivanje u bioskopu;

9.2. Televizijski filmovi - filmovi proizvedeni prvenstveno za prikazivanje na televiziji.

10. SERIJSKI PROGRAM

10.1. Serije - igrani televizijski programi u kojima, iako među epizodama obično postoji kontinuitet (karaktera - likova, lokacija, itd.), svaka epizoda predstavlja celinu, i nije neophodno da gledalac zna šta se događalo u prethodnoj epizodi.

10.2. Serijali - igrani televizijski programi u kojima je svaka epizoda nastavak prethodne, pri čemu se, najčešće, epizoda završava u momentu kada radnja/akcija dostiže kulminaciju/vrhunac.

11. SPORTSKI PROGRAM

11.1. Sportski prenosi/snimci - prenosi ili snimci sportskih utakmica/igara ili važnih delova sportskih događaja.

11.2. Sportski magazini - emisije magazinskog tipa isključivo sportske tematike.

11.3. Razgovori o sportu.

12. MUZIČKI PROGRAM

Program koji se sastoji od snimaka ili prenosa koncerata, muzičkih festivala, odnosno, nastupa muzičara uživo, muzičkih spotova i sl. Obuhvata umetničku muziku, narodnu muziku, (savremena narodna muzika, izvorna narodna muzika, starogradske pesme), zabavnu muziku (pop i rok muzika), ostalu savremenu muziku, muziku za igru, mešovite muzičke emisije.

13. IGRE

13.1. Igre niske produkcijske vrednosti - programi koji ispunjavaju zabavnu funkciju, obuhvataju sve interaktivne igre preko telefona, kao i ona takmičenja u kojima za osvajanje nagrade nije potrebno pokazati neko posebno ili opšte znanje ili informisanost.

13.2. Igre na sreću (loto, sportska prognoza, lutrija, instant lutrija, tombola i bingo).

VRSTA JEZIKA

U rubriku "Vrsta jezika" uneti naziv jezika na kojem je proizveden i emitovan programski sadržaj.

DRŽAVA POREKLA

U rubriku "Država porekla" upisati naziv države u kojoj je proizvedeno evropsko audio-vizuelno delo nezavisnog producenta; ukoliko je delo proizvedeno u više zemalja, napisati nazive svih zemalja u kojima je evropsko AV delo proizvedeno.

GODINA PROIZVODNJE

U rubriku "Godina proizvodnje" upisati godinu kada je emitovani programski sadržaj proizveden.

NAZIV I SEDIŠTE PRODUCENTA

U rubriku "Naziv i sedište producenta" upisati pun naziv/ime nezavisnog producenta (fizičko ili pravno lice koje je registrovano za proizvodnju audio i audio-vizuelnih dela i ima sedište u Republici Srbiji ili državi članici Evropske unije ili drugoj evropskoj državi koja je potpisnica međunarodnog ugovora koji obavezuje Republiku Srbiju i koje nije povezani učesnik na tržištu sa pružaocem medijske usluge u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije - Zakon o elektronskim medijima), koji je proizveo konkretno evropsko audio-vizuelno delo, kao i sedište i naziv države u kojoj je producent registrovan za proizvodnju audio i/ili audio-vizuelnih dela.

% UČEŠĆA EVROPSKOG PRODUCENTA U PRODUKCIJI/KOPRODUKCIJI EVROPSKOG AV DELA nezavisnih producenata

Evropsko audio-vizuelno delo

- definisano je Zakonom o elektronskim medijima:

evropska audio-vizuelna dela označavaju dela koja su nastala u državama članicama Evropske unije; dela koja su nastala u drugim evropskim zemljama koje su strane u Evropskoj konvenciji o prekograničnoj televiziji Saveta Evrope i dela koja su zajednički proizvedena u okviru sporazuma, koji se odnosi na audiovizuelni sektor, i koji su zaključeni između Evropske unije i trećih zemalja i koji ispunjavaju uslove definisane tim ugovorima.

Evropska audio-vizuelna dela koja su nastala u državama članicama Evropske unije i dela koja su nastala u drugim evropskim zemljama koje su strane u Evropskoj konvenciji o prekograničnoj televiziji Saveta Evrope moraju da ispunjavaju i jedan od sledećih uslova:

1) da su stvorena od strane jednog ili više producenata koji su osnovani u jednoj ili više tih država;

2) da je proizvodnja tih dela nadgledana ili stalno kontrolisana od strane jednog ili više producenata koji su osnovani u jednoj ili više tih država;

3) da je doprinos koproducenata iz tih država, ukupnim troškovima koprodukcije, mnogo veći i da data koprodukcija nije kontrolisana od strane jednog ili više koproducenata koji su osnovani izvan tih država.

Dela koja nisu evropska dela u smislu ovog zakona ali su producirana u okviru bilateralnih sporazuma o koprodukciji, koji su zaključeni između država članica i trećih zemalja, smatraće se evropskim delima pod uslovom da su koproducenti iz Evropske unije obezbedili većinski udeo u ukupnom trošku produkcije i da produkcija nije kontrolisana od strane jedne ili više produkcija koje su osnovane izvan teritorije tih država članica.

Popunjavanje ove rubrike posebno je važno zbog poslednjeg pasusa citirane odredbe Zakona o elektronskim medijima.

NETO TRAJANJE EVROPSKOG AV DELA

U ovu rubriku upisati trajanje emitovanog programskog sadržaja (u konkretnom terminu), evropskog audio-vizuelnog dela nezavisnog producenta, bez trajanja eventualno umetnutih oglasnih blokova ili blokova TV prodaje.

PRILOG 4.

Obrazac EDNP 2

 

NAZIV PMU:
Mesec:
Godina:

DATUM EMITOVANJA

TRAJANJE DNEVNO OBJAVLJENOG PROGRAMA
(U MINUTIMA)*

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.

 

14.

 

15.

 

16.

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

30.

 

31.

 

* U dnevno objavljeni program ne računaju se vesti, prenosi sportskih događaja, emisije posvećene nagradnim igrama, oglašavanje, televizijska prodaja i usluge teleteksta/interaktivne usluge.