Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA TEČNA GORIVA NAFTNOG POREKLA

("Sl. glasnik RS", br. 150/2020, 127/2021 i 129/2022)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se tehnički i drugi zahtevi koje moraju da ispunjavaju tečna goriva naftnog porekla koja se koriste kao goriva za motore sa unutrašnjim sagorevanjem i kao energetska goriva koja se stavljaju u promet na tržište Republike Srbije (u daljem tekstu: tečna goriva), kao i način ocenjivanja usaglašenosti tečnih goriva.

Član 2

Ovaj pravilnik u delu koji se odnosi na ograničenja sadržaja sumpora u gorivu, ne primenjuje se na tečna goriva koja se koriste kao energetska goriva, a koja koriste energetski subjekti koji obavljaju energetsku delatnost proizvodnje derivata nafte, odnosno privredna društva registrovana za istraživanje i razvoj i koja su namenjena za:

1) potrebe istraživanja i ispitivanja;

2) preradu pre konačnog sagorevanja;

3) preradu u rafinerijama nafte.

Član 3

Tečna goriva u smislu ovog pravilnika su:

1) bezolovni motorni benzini;

2) avionski benzini;

3) mlazna goriva;

4) gasna ulja;

5) ulja za loženje.

Član 4

Bezolovni motorni benzini u smislu ovog pravilnika su sva tečna goriva naftnog porekla (isparljiva mineralna ulja) namenjena za rad motora sa unutrašnjim sagorevanjem i prinudnim paljenjem gorive smeše koji se koriste za pogon motornih vozila, tarifne oznake nomenklature carinske tarife (CT): 2710 12 45 00 i 2710 12 49 00.

Bezolovni motorni benzini iz stava 1. ovog člana su:

1) EVRO PREMIJUM BMB 95;

2) EVRO BMB 98;

3) EVRO BMB 100.

Član 5

Avionski benzini u smislu ovog pravilnika su sva tečna goriva naftnog porekla namenjena za pogon avionskih benzinskih klipnih motora sa prinudnim paljenjem gorive smeše, tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 31 00.

Avionski benzini iz stava 1. ovog člana su:

1) AVIONSKI BENZIN AB 80/87;

2) AVIONSKI BENZIN AB 100/130;

3) AVIONSKI BENZIN AB 100 LL.

Član 6

Mlazna goriva u smislu ovog pravilnika su smeše tečnih ugljovodonika, namenjena za pogon turbinskih motora u vazduhoplovima, tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 21 00.

Mlazna goriva iz stava 1. ovog člana su:

1) mlazno gorivo GM-1;

2) mlazno gorivo JET A-1.

Član 7

Gasna ulja u smislu ovog pravilnika su:

1) EVRO DIZEL;

2) dizel gorivo GASNO ULJE 0,1;

3) GASNO ULJE EKSTRA LAKO EVRO EL.

Gasna ulja iz stava 1. tačka 1) ovog člana su sva tečna goriva naftnog porekla namenjena za rad motora sa kompresionim paljenjem, koja se koriste za pogon motornih vozila i plovila sa dizel motorom koja plove unutrašnjim vodama, u smislu propisa kojima se uređuje plovidba i luke na unutrašnjim vodama, tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 43 00 i 2710 20 11 00.

Gasna ulja iz stava 1. tačka 2) ovog člana su sva tečna goriva naftnog porekla namenjena za rad motora sa kompresionim paljenjem koja se koriste za pogon radnih mašina i traktora (poljoprivrednih i šumskih) u skladu sa propisom kojim se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima, železničkih vozila, kao i plovila sa dizel motorom koja plove unutrašnjim vodama u smislu propisa kojima se uređuje plovidba i luke na unutrašnjim vodama, tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00 i 2710 20 17 00.

Gasna ulja iz stava 1. tačka 3) ovog člana su:

- sva tečna goriva naftnog porekla, kod kojih se manje od 65% zapremine (uključujući gubitke) predestiluje na 250°C i kod kojih se najmanje 85% zapremine (uključujući gubitke) predestiluje na 350°C u skladu sa standardom SRPS EN ISO 3405 koji je tehnički ekvivalent standardu SRPS B.H8.128 (ASTM D 86), ili

- sva tečna goriva naftnog porekla, tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 46 00 i 2710 19 47 00.

Definicija gasnih ulja iz stava 4. ovog člana ne obuhvata gasna ulja iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana.

Gasna ulja iz stava 1. tačka 3) ovog člana koriste se kao energetska goriva.

Član 8

Ulja za loženje u smislu ovog pravilnika su:

- sva tečna goriva naftnog porekla, izuzev gasnog ulja iz člana 7. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika koja zbog svojih destilacionih karakteristika spadaju u kategoriju teških ulja namenjenih za korišćenje kao gorivo i kod kojih se manje od 65% zapremine (uključujući gubitke) predestiluje na 250°C u skladu sa standardom SRPS EN ISO 3405 koji je tehnički ekvivalent standardu SRPS B.H8.128 (ASTM D 86). Ako se destilacija ne može izvršiti u skladu sa standardom SRPS EN ISO 3405, tečno gorivo naftnog porekla se takođe svrstava u kategoriju ulja za loženje, ili

- sva tečna goriva naftnog porekla, tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 62 00, 2710 19 64 00, 2710 19 68 00.

Ulja za loženje iz stava 1. ovog člana su:

1) ULJE ZA LOŽENJE SREDNJE EVRO S;

2) ULJE ZA LOŽENJE SREDNJE S;

3) ULJE ZA LOŽENJE NISKO SUMPORNO GORIVO - SPECIJALNO NSG-S.

Ulja za loženje iz stava 2. tač. 1), 2) i 3) ovog člana su ostatna goriva koja se koriste kao energetska goriva. Za transport, skladištenje i primenu ovih ulja za loženje potrebno je predgrevanje.

II TEHNIČKI I DRUGI ZAHTEVI

Član 9

Bezolovni motorni benzin EVRO PREMIJUM BMB 95 mora da zadovolji sve zahteve standarda SRPS EN 228.

Bezolovni motorni benzin EVRO BMB 98 mora da zadovolji sve zahteve standarda SRPS EN 228, osim za istraživački oktanski broj RON koji mora iznositi najmanje 98,0 i motorni oktanski broj MON koji mora iznositi najmanje 88,0.

Bezolovni motorni benzin EVRO BMB 100 mora da zadovolji sve zahteve standarda SRPS EN 228, osim za istraživački oktanski broj RON koji mora iznositi najmanje 100,0 i motorni oktanski broj MON koji mora iznositi najmanje 88,0.

Član 10

Avionski benzini iz člana 5. ovog pravilnika moraju da zadovolje sledeće karakteristike:

Karakteristika

Jedinice

Granične vrednosti

Metoda ispitivanja

AB 80/87

AB 100/130

AB 100LL

Izgled

 

Bistra, prozirna tečnost, bez vidljivih čestica i nerastvorene vode na temperaturi okoline

Vizuelni pregled/
SRPS B.H8.165 (ASTM D4176) 1)

Boja, vizuelna ocena

 

Crvena

Zelena

Plava

 

Korozija bakarne trake, najviše

 

1

IP 154/
SRPS B.H8.180
(ASTM D130) 1)/
SRPS EN ISO 2160

Gustina na 15°C

kg/m3

upisuje se

IP 365/
SRPS B.H8.134
(ASTM D4052) 1)/
SRPS EN ISO 3675/
SRPS ISO 12185

Ukupni sumpor, najviše

% (m/m)

0,05

IP 107/
SRPS B.H8.146
(ASTM D1266) 1)/ SRPS B.H8.126
(ASTM D5453) 1)/
SRPS B.H8.156 (ASTM D2622) 1)

Postojeća smola, najviše

mg/100 mL

3,0

IP 131/
SRPS B.H8.142
(ASTM D381) 1)/
SRPS ISO 6246

Tačka mržnjenja, najviše

°C

- 58

IP 16/ SRPS B.H8.155
(ASTM D2386) 1)/
SRPS ISO 3013

Specifična energija, najmanje

MJ/kg

43,5

IP 12/ SRPS B.H8.162
(ASTM D3338/ D3338M) 1)/
SRPS B.H8.168
(ASTM D4809) 1)/ SRPS B.H8.167
(ASTM D4529) 1)

Napon pare po Reid-u na 37,8°C

kPa

najmanje 38,0

najviše 49,0

IP 69/ SRPS B.H8.141
(ASTM D323) 1)/ SRPS ISO 3007/ SRPS B.H8.173 2)
(ASTM D5190) 1)/ SRPS B.H8.174 2)
(ASTM D5191) 1)

Određivanje detonacionog sagorevanja:

Oktanski broj po motornoj metodi siromašne smeše, najmanje

 

80,7

99,6

99,6

IP 236/
SRPS B.H8.136
(ASTM D2700) 1)/
SRPS EN ISO 5163

Destilacija

IP 123/
SRPS B.H8.128 (ASTM D86 grupa 2) 1)/
SRPS EN ISO 3405

Destilacija, početak

°C

upisuje se

Temperatura pri % isparenog goriva

Ispareno do 10% (V/V), najviše

°C

75

Ispareno do 40% (V/V), najmanje

°C

75

Ispareno do 50% (V/V), najviše

°C

105

Ispareno do 90% (V/V), najviše

°C

135

Kraj destilacije, najviše

°C

170

Zbir temperatura isparavanja od 10% (V/V) i 50% (V/V), najmanje

°C

135

Ostatak, najviše

% V/V

1,5

Gubitak, najviše

% V/V

1,5

Oksidaciona stabilnost, 16 časova:

IP 138/
SRPS B.H8.143
(ASTM D873) 1)

Potencijalna smola, najviše

mg/100 mL

6

Precipitat (talog), najviše

mg/100 mL

2

Sadržaj tetraetil olova, najviše

gPb/L

0,14

0,85

0,56

IP 270/
SRPS B.H8.135
(ASTM D3341) 1)

Reakcija sa vodom:
Promena zapremine, najviše

mL

2

IP 289/
SRPS B.H8.145
(ASTM D1094) 1)

Električna provodljivost

pS/m

najmanje 50
najviše 600

IP 274/
SRPS B.H8.157
(ASTM D2624) 1)

Boja po Lovibond-u:

IP 569

Plava

 

-

najmanje 1,7

najmanje 1,7

 

 

-

najviše 3,5

najviše 3,5

Žuta

 

-

najmanje 1,5

-

 

 

-

najviše 2,7

-

Crvena

 

najmanje 6,7

-

-

 

 

najviše 9,1

-

 

Aditivi:
Vrste, nazivi i koncentracije aditiva koji se dodaju u avio benzine moraju biti navedeni u Izveštaju o ispitivanju i propisani su u Prilogu 1 - Aditivi za avionske benzine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

1) ASTM standard identičan srpskom standardu
2) Rezultati se moraju izraziti kao ekvivalent napona suve pare (DVPE)

Član 11

Mlazno gorivo GM-1 iz člana 6. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika mora da zadovolji sledeće karakteristike:

Karakteristika

Jedinice

Granične vrednosti

Metoda ispitivanja

GM-1

Izgled

 

Bistra, prozirna tečnost, bez sadržaja vode i mehaničkih nečistoća ili suspendovanih materija

Vizuelni pregled

Gustina na 15°C

najmanje

kg/m3

775,0

IP 365/
SRPS B.H8.134
(ASTM D4052) 1)/
SRPS EN ISO 3675/
SRPS EN ISO 12185

najviše

840,0

Destilacija, početak

°C

upisuje se

IP 123/
SRPS B.H8.128 2)
(ASTM D86) 1)/
SRPS EN ISO 3405

Destilacija 10 % (V/V), najviše

°C

205,0

Destilacija 50 % (V/V)

°C

upisuje se

Destilacija 90 % (V/V)

°C

upisuje se

Destilacija kraj, najviše

°C

300,0

Destilacioni ostatak, najviše

% (V/V)

1,5

Destilacioni gubitak, najviše

% (V/V)

1,5

Tačka paljenja, najmanje

°C

38,0

SRPS EN ISO 2719

Tačka mržnjenja, najviše

°C

-47,0

IP 16/
SRPS B.H8.155
(ASTM D2386) 1)/
SRPS ISO 3013

Ukupan kiselinski broj, najviše

mgKOH/g

0,015

IP 354/
SRPS B.H8.161
(ASTM D3242) 1)

Sadržaj aromata, najviše

% (V/V)

20

IP 156/
SRPS B.H8.148
(ASTM D1319) 1)

Sadržaj sumpora, najviše

% (m/m)

0,3

IP 336 /
SRPS B.H8.146
(ASTM D1266) 1)/ SRPS B.H8.126
(ASTM D5453) 1)/ SRPS B.H8.156 (ASTM D2622) 1)/
SRPS EN ISO 8754

Merkaptanski sumpor, najviše

% (m/m)

0,003

IP 342/
SRPS B.H8.158
(ASTM D3227) 1)/ SRPS ISO 3012

ili Doktor test

 

negativan

IP 30/
SRPS B.H8.169
(ASTM D4952) 1)/
SRPS ISO 5275

Viskoznost na -20°C, najviše

mm2/s

8,000

IP 71/
SRPS B.H8.131
(ASTM D445) 1)/
SRPS ISO 3104

Tačka dimljenja, najmanje

mm

25,0

IP 57/
SRPS B.H8.149
(ASTM D1322) 1)/
SRPS ISO 3014

ili Tačka dimljenja, najmanje

mm

20

IP 57/
SRPS B.H8.149
(ASTM D1322) 1)

i sadržaj naftalena, najviše

% (V/V)

3,00

SRPS B.H8.181
(ASTM D1840) 1)

Donja toplotna vrednost, najmanje

MJ/kg

42,80

SRPS B.H8.162
(ASTM D3338 /D3338M) 1)/
SRPS B.H8.168
(ASTM D4809) 1)/
IP 12/ IP 355

Korozija bakarne trake (2h na 100°C), najviše

klasa

1

IP 154/
SRPS B.H8.180
(ASTM D130) 1)/
SRPS EN ISO 2160

Korozija srebrne trake (4h na 50°C), najviše

klasa

1

IP 227

Termička stabilnost (JFTOT) na kontrolnoj temperaturi od najmanje 260°C

Pad pritiska na filteru, najviše

mm Hg

24

IP 323/
SRPS B.H8.159
(ASTM D3241) 1)

Ocena taloga u cevi

manja od 3

Postojeća smola, najviše

mg/100mL

7

IP 540/
SRPS B.H8.142
(ASTM D381) 1)/
SRPS ISO 6246

Reakcija sa vodom:
Izgled granične površine, najviše

ocena

1b

SRPS B.H8.145
(ASTM D1094) 1)

Promena zapremine, najviše

ocena

2

Električna provodljivost

najmanje

pS/m

50

IP 274/
SRPS B.H8.157/
(ASTM D2624) 1)/
SRPS ISO 6297

najviše

450

Aditivi:
Vrste, nazivi i koncentracije aditiva koji se dodaju mlaznom gorivu moraju biti navedeni u Izveštaju o ispitivanju i propisani su u Prilogu 2 - Aditivi za mlazna goriva, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

1) ASTM standard identičan srpskom standardu
2) Grupa 4, temperatura kondenzatora od 0°C do 4°C

Član 12

Mlazno gorivo JET A-1 iz člana 6. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika mora da zadovolji sledeće karakteristike:

Karakteristika

Jedinice

Granične vrednosti

Metoda ispitivanja

JET A-1

Izgled

 

Bistra, prozirna tečnost, bez sadržaja vode i mehaničkih nečistoća ili suspendovanih materija

Vizuelni pregled

Gustina na 15°C 2)

najmanje

kg/m3

775,0

IP 365/
SRPS B.H8.134
(ASTM D4052) 1)/
SRPS ISO 12185/
SRPS EN ISO 3675

najviše

840,0

Destilacija, početak

°C

upisuje se

IP 123/
SRPS B.H8.128 3)
(ASTM D86) 1)/
SRPS EN ISO 3405

Destilacija 10 % (V/V), najviše

°C

205,0

Destilacija 50 % (V/V)

°C

upisuje se

Destilacija 90 % (V/V)

°C

upisuje se

Destilacija kraj, najviše

°C

300,0

Destilacioni ostatak, najviše

% (V/V)

1,5

Destilacioni gubitak, najviše

% (V/V)

1,5

Tačka paljenja, najmanje

°C

38,0

IP 170/
SRPS EN ISO 13736

Tačka mržnjenja 4), najviše

°C

-47,0

IP 16/
SRPS B.H8.155/ (ASTM D2386) 1)/
SRPS ISO 3013
IP 529/
ASTM D7153

Mehaničke nečistoće na mestu proizvodnje, najviše

mg/L

1,0

IP 423/
SRPS B.H8.175/
(ASTM D5452) 1)

Čestice nečistoće, na mestu proizvodnje,
kumulativno višekanalno brojanje

≥ 4µm

broj čestica i ISO kod

upisuje se
upisuje se
upisuje se
upisuje se
upisuje se
upisuje se

IP 564/
IP 565/
IP 577

≥ 6µm

≥ 14µm

≥ 21µm

≥ 25µm

≥ 30µm

Boja 5)

 

upisuje se

SRPS B.H8.140/ (ASTM D156) 1)/
SRPS B.H8.177/
(ASTM D6045) 1)

Ukupan kiselinski broj, najviše

mgKOH/g

0,015

IP 354/
SRPS B.H8.161
(ASTM D3242) 1)

Sadržaj aromata 6), najviše

% (V/V)

25,0

IP 156/
SRPS B.H8.148 (ASTM D1319) 1)

ili ukupan sadržaj aromata 6), najviše

% (V/V)

26,5

IP 436/
SRPS B.H8.178 (ASTM D6379) 1)

Sadržaj sumpora 7), najviše

% (m/m)

0,30

IP 336 /
SRPS B.H8.146
(ASTM D1266) 1)/ SRPS B.H8.126
(ASTM D5453) 1)/
SRPS B.H8.156 (ASTM D 2622) 1)
SRPS EN ISO 8754

Merkaptanski sumpor 8), najviše

% (m/m)

0,0030

IP 342/
SRPS B.H8.158/
(ASTM D3227) 1)/
SRPS ISO 3012

ili Doktor test 8)

 

negativan

IP 30/
SRPS B.H8.169/
(ASTM D4952) 1)

Rafinerijske komponente na mestu proizvodnje:

Komponente koje nisu hidroobrađene

% (V/V)

upisuje se
(uključujući
0 ili 100%)

 

Hidroobrađene komponente pri blagim uslovima (parcijalni pritisak vodonika tokom procesa proizvodnje manji od 7000 kPa)

% (V/V)

upisuje se
(uključujući
0 ili 100%)

Hidroobrađene komponente pri oštrim uslovima (parcijalni pritisak vodonika tokom procesa proizvodnje veći od 7000 kPa)

% (V/V)

upisuje se
(uključujući
0 ili 100%)

Sintetičke komponente 9)

% (V/V)

upisuje se
(uključujući
0 ili 50%)

Viskoznost na -20°C, najviše

mm2/s

8,000

IP 71/
SRPS B.H8.131
(ASTM D445) 1)/
SRPS ISO 3104

Tačka dimljenja 10), najmanje

mm

25,0

IP 598/
SRPS B.H8.149 (ASTM D1322) 1)/
SRPS ISO 3014

ili Tačka dimljenja 10), najmanje

mm

18,0

IP 598/
SRPS B.H8.149/
(ASTM D1322) 1)/
SRPS ISO 3014

i sadržaj naftalena, najviše

% (V/V)

3,00

SRPS B.H8.181 (ASTM D1840) 1)

Donja toplotna vrednost, najmanje

MJ/kg

42,80

SRPS B.H8.162 (ASTM D3338/
ASTM D3338M) 1)/ SRPS B.H8.168 (ASTM D4809) 1)/
IP 12/ IP 355

Korozija bakarne trake (2h±5min na 100±1°C), najviše

klasa

1

IP 154/
SRPS B.H8.180 (ASTM D130) 1)/
SRPS EN ISO 2160

Termička stabilnost (JFTOT) na kontrolnoj temperaturi od najmanje 260°C

Pad pritiska na filteru, najviše

mm Hg

25

IP 323 /
SRPS B.H8.159 (ASTM D3241) 1)

Ocena taloga u cevi 11) 13)

VTR
(vizuelna ocena)

 

manje od 3
bez taloga (P)
ili
abnormalno (A)

ili ITR 12) ili ETR, prosek na površini od 2,5 mm2, najviše

nm

85

Postojeća smola 14), najviše

mg/100mL

7

IP 540/
SRPS B.H8.142
(ASTM D381) 1)/
SRPS ISO 6246

Separacija vode, karakteristike

 

70

SRPS B.H8.164 (ASTM D3948) 1)

Mikroseparometar, na mestu proizvodnje

sa antistatik aditivom, najmanje

bez antistatik aditiva, najmanje

85

Električna provodljivost

najmanje

pS/m

50

IP 274/
SRPS B.H8.157 (ASTM D2624) 1)

najviše

600

Mazivost 15)
Prečnik habanja

najviše

mm

0,85

SRPS B.H8.170 (ASTM D5001) 1)

Sadržaj metilestra masne kiseline (MEMK) 16), 17)

najviše

mg/kg

50

IP 585/
IP 583

Aditivi:
Vrste, nazivi i koncentracije 18) aditiva koji se dodaju mlaznom gorivu moraju biti navedeni u Izveštaju o ispitivanju i propisani su u Prilogu 2 - Aditivi za mlazna goriva.

1) ASTM standard identičan srpskom standardu
2) U slučaju neslaganja u pogledu gustine, moraju se koristiti metode ispitivanja IP 365, SRPS ISO 12185 ili ASTM D4052.
3) Grupa 4, temperatura kondenzatora od 0°C do 4°C
4) U slučaju neslaganja u pogledu tačke mržnjenja, moraju se koristiti metode ispitivanja IP 16 ili ASTM D2386.
5) Na mestu proizvodnje boja se utvrđuje metodom po Sejboltu. U slučaju kada boja goriva onemogućava primenu metode ispitivanja boje po Sejboltu, tada se upisuje boja utvrđena vizuelno. Takođe, pojavu neuobičajene ili atipične boje goriva na mestu proizvodnje, treba upisati u Izveštaj o ispitivanju
6) U slučaju neslaganja u pogledu sadržaja aromata, mora se koristiti metoda ispitivanja IP 156.
7) U slučaju neslaganja u pogledu sadržaja sumpora, mora se koristiti metoda ispitivanja IP 336.
8) U slučaju neslaganja rezultata Doktor testa i sadržaja merkaptanskog sumpora, merodavni su rezultati ispitivanja merkaptanskog sumpora
9) Navodi se % (V/V) svake pojedinačne sintetičke komponente, čiji kvalitet i drugi zahtevi su u skladu sa standardom Defence Standard 91-091
10) U slučaju neslaganja u pogledu tačke dimljenja, moraju se koristiti metode ispitivanja IP 598 ili ASTM D1322. U slučaju neslaganja rezultata ispitivanja ručne i automatske metode IP 598, mora se koristiti automatska metoda ispitivanja
11) Mora se ispuniti jedan od navedenih uslova. Ocena taloga se vrši metodom IP 323 ITR ili ETR ispitivanjem ukoliko su dostupna, i u tom slučaju se ne zahteva VTR ispitivanje. U slučaju neslaganja rezultata ispitivanja vizuelnih i metroloških metoda, mora se koristiti metrološka metoda
12) U slučaju kada aparat za ITR ispitivanje pokaže rezultat "N/A" (nije primenljivo), u Izveštaj o ispitivanju se upisuje ˃ 85
13) Ispitivanje cevi grejača radi određivanja VTR ili debljine taloga pomoću ETR ili ITR mora se izvršiti u roku od 120 minuta nakon završetka testa
14) U slučaju neslaganja u pogledu postojeće smole, mora se koristiti metoda ispitivanja IP 540
15) Navodi se samo za goriva sa više od 95% hidroobrađenog materijala gde je najmanje 20% obrađeno pri oštrim uslovima (parcijalni pritisak vodonika tokom procesa proizvodnje veći je od 7000 kPa) i za sva goriva koja sadrže sintetičke komponente. Primenjuje se samo na mestu proizvodnje goriva
16) Ispitivanje nije potrebno vršiti ukoliko se garantuje da ne postoji rizik od kontaminacije sa MEMK i ukoliko je sadržaj MEMK manji od 5 mg/kg, i tada se navodi "nije izmereno - garantovano na osnovu procene rizika, izuzetno na zahtev kupca, navodi se i način na koji je izvršena procena rizika"
17) Kvalitet MEMK u slučaju kontaminacije, mora da odgovara zahtevima standarda SRPS EN 14214
18) U slučaju kada se aditivi razblažuju pogodnim ugljovodonikom radi lakšeg rukovanja u Izveštaj o ispitivanju upisuje se koncentracija aktivne materije aditiva u gorivu.

Član 13

Gasno ulje EVRO DIZEL iz člana 7. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika mora da zadovolji sve zahteve standarda SRPS EN 590.

Član 14

Dizel gorivo GASNO ULJE 0,1 iz člana 7. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika mora da zadovolji sledeće karakteristike:

Karakteristika

Jedinice

Granične vrednosti

Metoda ispitivanja

Gustina na 15°C, 2)

najmanje

kg/m3

820,0

SRPS EN ISO 3675/
SRPS B.H8.134 (ASTM D4052) 1)/
SRPS ISO 12185

najviše

860,0

Izgled

Bistra, prozirna tečnost bez mehaničkih nečistoća

Vizuelno

Destilacija

 

 

% (V/V) predestilisano na 250°C

% (V/V)

upisuje se

SRPS EN ISO 3405

% (V/V) predestilisano na 350°C

% (V/V)

upisuje se

95% (V/V) predestilisano na

°C

upisuje se

Destilacija 90% (V/V) predestilisano na najviše

°C

375

SRPS EN ISO 3405

Viskoznost na 20°C

najmanje

mm2/s

2,00

SRPS ISO 3104/
SRPS B.H8.131 (ASTM D445) 1)

najviše

7,00

Filtrabilnost (CFPP) 3)

°C

klasa A, B, C, D, E i F

SRPS EN 116

Tačka paljenja najmanje

°C

55

SRPS EN ISO 2719

Sadržaj pepela, najviše

%(m/m)

0,01

SRPS EN ISO 6245

Ugljenični ostatak (na 10% ostatka destilacije), najviše

%(m/m)

0,30

SRPS ISO 6615/
SRPS ISO 10370

Sadržaj vode 4), najviše

mg/kg

500

SRPS EN ISO 12937/
SRPS ISO 6296

Korozija bakarne trake (3h na 50°C)

ocena
(klasa)

1

SRPS EN ISO 2160

Sadržaj sumpora 5), najviše

mg/kg

10,0

SRPS EN ISO 20846 /
SRPS EN ISO 20884/
SRPS EN ISO 13032

Cetanski indeks, najmanje

 

45

SRPS EN ISO 4264/
SRPS B.H8.130 (ASTM D4737) 1)

Mazivost, korigovani prečnik oštećenja usled habanja (wsd 1,4) na 60°C, najviše

mm

460

EN ISO 12156-1

Boja

zelena

Vizuelno

Sadržaj indikatora, najmanje

mg/L

8,0

SRPS B.H8.065

Sadržaj mangana 6), najviše

mg/L

2,0

SRPS EN 16576

Sadržaj metilestra masne kiseline MEMK 7), 8), najviše

% (V/V)

7,0

SRPS EN 14078

1) ASTM standard identičan srpskom standardu
2) U slučaju neslaganja u pogledu gustine mora se koristiti SRPS EN ISO 3675
3) Klase dizel goriva u zavisnosti od klimatskih uslova utvrđene su Prilogom NA standarda SRPS EN 590
4) U slučaju neslaganja u pogledu sadržaja vode mora se koristiti SRPS EN ISO 12937
5) U slučaju neslaganja u pogledu sadržaja sumpora, mora da se koristi SRPS EN ISO 20846 ili SRPS EN ISO 20884
6) Ispitivanje nije potrebno vršiti ukoliko se garantuje da nije dodat metilciklopentadienil mangan trikarbonila (MMT), ukoliko je sadržaj mangana najviše 2 mg/L, i tada se navodi "nije izmereno - garantovano na osnovu procene rizika"
7) Ispitivanje nije potrebno vršiti ukoliko se garantuje da gorivo ne sadrži MEMK i tada se navodi "nije izmereno - garantovano na osnovu procene rizika"
8) Kvalitet MEMK mora da odgovara zahtevima standarda SRPS EN 14214

Član 15

Gasno ulje ekstra lako EVRO EL iz člana 7. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika mora da zadovolji sledeće karakteristike:

Karakteristika

Jedinice

Granične vrednosti

Metoda ispitivanja

EVRO EL

Gustina na 15°C, najviše

kg/m3

915,0

SRPS EN ISO 3675
SRPS ISO 12185

Sadržaj sumpora, 2) najviše

% (m/m)

0,10

SRPS EN ISO 8754
SRPS EN ISO 14596
SRPS EN 24260

Tačka paljenja, najmanje

°C

55

SRPS EN ISO 2719

Viskoznost na 20°C

mm2/s

2,5 - 6,0

SRPS ISO 3104/SRPS B.H8.131 (ASTM D445) 1)

Viskoznost na drugoj temperaturi 3)

mm2/s

upisuje se

SRPS ISO 3104/SRPS B.H8.131 (ASTM D445) 1)

Tačka tečenja, najviše

°C

-12/0 4)

SRPS ISO 3016

Destilacija

 

 

 

% (V/V) predestilisano na 250°C, manje od

% (V/V)

65

SRPS EN ISO 3405

% (V/V) predestilisano na 350°C, najmanje

% (V/V)

85

95% (V/V) predestilisano na

°C

upisuje se

Destilacija 90% (V/V) predestilisano na najviše

°C

370

SRPS EN ISO 3405

Boja

 

oranž

Vizuelno

Indikator (Solvent Yellow 124), najmanje

mg/L

8

SRPS B.H8.065

Voda i talog, najviše

% (V/V)

0,15

SRPS ISO 3734

Pepeo, najviše

% (m/m)

0,02

SRPS EN ISO 6245

Ugljenični ostatak (na 10% ostatka destilacije), najviše

% (m/m)

0,30

SRPS ISO 6615
SRPS ISO 10370

Donja toplotna vrednost, najmanje

MJ/kg

42,00

SRPS B.H8.129
(ASTM D4868) 1)
računski prema formuli iz Napomene 1

1) ASTM standard identičan srpskom standardu
2) U slučajevima neslaganja u pogledu sadržaja sumpora mora se koristiti SRPS EN ISO 14596
3) Navodi se u Izveštaju o ispitivanju
4) Zimski kvalitet (1. septembar - 31. mart) / letnji period (1. april - 31. avgust)

Napomena 1:

Gde je:
D15 - gustina na 15°C u kg/m3, ω(S) - sadržaj sumpora u % (m/m), HU - donja toplotna vrednost u MJ/kg.

Član 16

Ulja za loženje iz člana 8. stav 2. tač. 1) i 3) ovog pravilnika moraju da zadovolje sledeće karakteristike:

Karakteristika

Jedinica

Granične vrednosti

Metoda ispitivanja

EVRO S

NSG-S

Gustina na 15°C,
najviše

kg/m3

upisuje se

upisuje se

SRPS EN ISO 3675
SRPS ISO 12185

Sadržaj sumpora 2), najviše

% (m/m)

1,00

1,00

SRPS EN ISO 8754
SRPS EN ISO 14596

Tačka paljenja, najmanje

°C

80

80

SRPS EN ISO 2719

Viskoznost na 100°C

mm2/s

10,00-35,00

10,00-35,00

SRPS ISO 3104/
SRPS B.H8.131 (ASTM D445) 1)

Viskoznost na drugoj temperaturi 3)

mm2/s

upisuje se

-

SRPS ISO 3104/
SRPS B.H8.131 (ASTM D445) 1)

Tačka tečenja, najviše

°C

45

upisuje se

SRPS ISO 3016

Voda i talog, najviše

% (V/V)

1,00

1,00

SRPS ISO 3734

Pepeo, najviše

% (m/m)

0,20

0,15

SRPS EN ISO 6245

Ugljenični ostatak, najviše

% (m/m)

10,00

12,00

SRPS ISO 6615/
SRPS ISO 10370

Donja toplotna vrednost, najmanje

MJ/kg

40,00

40,50

SRPS B.H8.129 (ASTM D4868) 1)
računski prema formuli iz Napomene 1

1) ASTM standard identičan srpskom standardu
2) U slučajevima neslaganja u pogledu sadržaja sumpora mora se koristiti SRPS EN ISO 14596
3) Navodi se u Izveštaju o ispitivanju

Napomena 1:

Gde je:
D15 - gustina na 15°C u kg/m3, ω(S) - sadržaj sumpora u % (m/m), HU - donja toplotna vrednost u MJ/kg.

Član 17

Ulje za loženje iz člana 8. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika mora da zadovolji sledeće karakteristike:

Karakteristike

Jedinice

Granične vrednosti

Metoda ispitivanja

S

Gustina na 15°C, najviše

kg/m3

upisuje se

SRPS EN ISO 3675/
SRPS ISO 12185

Sadržaj sumpora 2), najviše

% (m/m)

1,00

SRPS EN ISO 8754/
SRPS EN ISO 14596

Tačka paljenja najmanje

°C

80

SRPS EN ISO 2719

Viskoznost na 100°C

mm2/s

10,00-35,00

SRPS ISO 3104/
SRPS B.H8.131 (ASTM D445) 1)

Viskoznost na drugoj temperaturi 3)

mm2/s

upisuje se

SRPS ISO 3104/
SRPS B.H8.131 (ASTM D445) 1)

Tačka tečenja, najviše

°C

45

SRPS ISO 3016

Voda i talog, najviše

% (V/V)

1,00

SRPS ISO 3734

Pepeo, najviše

% (m/m)

0,20

SRPS EN ISO 6245

Ugljenični ostatak, najviše

% (m/m)

16,00

SRPS ISO 6615/
SRPS ISO 10370

Donja toplotna vrednost, najmanje

MJ/kg

40,00

SRPS B.H8.129
računski prema formuli iz Napomene 1

1) ASTM standard identičan srpskom standardu
2) U slučajevima neslaganja u pogledu sadržaja sumpora mora se koristiti SRPS EN ISO 14596
3) Navodi se u Izveštaju o ispitivanju

Napomena 1:

Gde je:
D15 - gustina na 15°C u kg/m3, ω(S) - sadržaj sumpora u % (m/m), HU - donja toplotna vrednost u MJ/kg.

Član 18

U slučaju neslaganja rezultata ispitivanja karakteristika iz čl. 9-17. ovog pravilnika moraju se koristiti postupci opisani u SRPS EN ISO 4259 za rešavanje neslaganja i tumačenje rezultata baziranih na preciznosti metode ispitivanja.

Član 19

Tečna goriva iz člana 4. i člana 7. stav 1. tač. 1) i 2) ovog pravilnika moraju biti obeležena (markirana) u skladu sa propisom kojim se uređuju uslovi, način i postupak obeležavanja (markiranja) derivata nafte koji se stavljaju na tržište.

III OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI I ISPRAVE KOJE PRATE PROIZVOD

Član 20

Za tečna goriva koja se na tržište Republike Srbije stavljaju iz domaće proizvodnje proizvođač izdaje Deklaraciju o usaglašenosti proizvoda (u daljem tekstu: Deklaracija) sa zahtevima propisanim ovim pravilnikom.

Deklaracija se izdaje na osnovu izveštaja o ispitivanju koje sprovodi telo za ocenjivanje usaglašenosti koje je imenovano od strane ministra nadležnog za poslove energetike u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti i posebnim propisom donetim na osnovu tog zakona kojim se propisuje način imenovanja tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Ako proizvođač iz stava 1. ovog člana ima u svom sastavu akreditovano telo za ispitivanje, u tom slučaju izveštaj o ispitivanju, umesto imenovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti, može da izda to akreditovano telo.

Član 21

Postupak ocenjivanja usaglašenosti tečnih goriva sa zahtevima iz čl. 9-17. ovog pravilnika sprovodi imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti i na osnovu izveštaja o ispitivanju izdaje Potvrdu o usaglašenosti tečnih goriva (u daljem tekstu: Potvrda) sa zahtevima ovog pravilnika.

Član 22

Da bi bilo imenovano za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti - ispitivanje iz čl. 20. i 21. ovog pravilnika, telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da ispuni sledeće uslove:

1) telo za ocenjivanje usaglašenosti, njegov direktor, odnosno članovi izvršnog odbora direktora ili članovi upravnog odbora tog tela, kao i zaposlena i druga angažovana lica (u daljem tekstu: lica) odgovorna za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa ovim pravilnikom ne mogu biti zastupnici proizvođača ili subjekata koji se bave trgovinom tečnim gorivima, što ne isključuje mogućnost razmene tehničkih informacija;

2) telo za ocenjivanje usaglašenosti kao i njegova lica dužna su da sprovode ocenjivanje usaglašenosti sa najvišim stepenom profesionalnog integriteta i tehničke osposobljenosti i ne smeju biti izloženi bilo kakvim pritiscima, niti biti u konfliktu interesa, posebno finansijskih, koji bi mogli uticati na njihovu ocenu ili rezultate ispitivanja, posebno od strane lica ili grupe lica koje su zainteresovane za rezultate ocenjivanja usaglašenosti;

3) telo za ocenjivanje usaglašenosti mora raspolagati licima sa tehničkim znanjem, kao i dovoljnim i odgovarajućim iskustvom za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti;

4) telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da ima odgovarajuću opremu za ispitivanja u zavisnosti od zahteva sadržanih u srpskim standardima iz čl. 9-17. ovog pravilnika;

5) lica koja vrše ocenjivanje usaglašenosti tečnih goriva moraju biti nepristrasna i zarada, odnosno nagrada lica ne može da zavisi od broja obavljenih ispitivanja, niti od rezultata takvih ispitivanja;

6) telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da ima odgovarajući opšti akt kojim će biti propisan postupak za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti, uključujući i postupak odlučivanja po prigovorima na rad tog tela i donete odluke;

7) telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da zaključi ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu;

8) lica tela za ocenjivanje usaglašenosti dužna su da čuvaju kao poslovnu tajnu sve informacije koje dobiju prilikom obavljanja poslova ocenjivanja usaglašenosti, u skladu sa svojim opštim aktom o poslovnoj tajni, ovim pravilnikom i drugim propisima.

Član 23

Uzimanje uzoraka tečnog goriva vrši se u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN ISO 3170 i SRPS EN ISO 3171.

Član 24

Uzimanje uzoraka tečnog goriva za potrebe izrade izveštaja o ispitivanju radi izdavanja Deklaracije odnosno Potvrde vrši se iz rezervoara u skladištu za naftu i derivate nafte.

Član 25

Deklaracija odnosno Potvrda iz čl. 20. i 21. ovog pravilnika sadrže:

1) poslovno ime, odnosno ime ili naziv i adresu sedišta proizvođača ili uvoznika;

2) naziv proizvoda;

3) količinu, broj i datum pojedinačne otpremnice odnosno carinske deklaracije za tečna goriva koja se na tržište Republike Srbije stavljaju iz uvoza;

4) naziv države u kojoj je proizvod proizveden;

5) broj i datum izveštaja o ispitivanju i podatke o imenovanom ili akreditovanom telu koje ga je izdalo;

6) naziv tehničkog propisa na osnovu koga je ocenjena usaglašenost predmetnog proizvoda, uključujući i broj "Službenog glasnika Republike Srbije" u kome je taj propis objavljen;

7) podatke o primenjenim standardima na koje se ovaj pravilnik poziva, a u odnosu na koje se izjavljuje da postoji usaglašenost;

8) identifikaciju i potpis ovlašćenog lica, odgovornog za izdavanje Deklaracije odnosno Potvrde u ime proizvođača ili imenovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti;

9) mesto i datum izdavanja Deklaracije odnosno Potvrde.

Obavezni prilog Deklaracije odnosno Potvrde iz čl. 20. i 21. ovog pravilnika je Izveštaj o ispitivanju.

Proizvođač odnosno imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti dužni su da čuvaju Deklaraciju odnosno Potvrdu iz čl. 20. i 21. ovog pravilnika, kao i Izveštaj o ispitivanju najmanje dve godine od dana izdavanja.

Član 26

Prilikom stavljanja u promet na tržište Republike Srbije tečno gorivo mora da prati:

1) otpremnica;

2) Deklaracija odnosno Potvrda;

3) Izveštaj o ispitivanju;

4) Izveštaj o skladištenju i transportu tečnih goriva naftnog porekla iz Priloga 3 - Izveštaj o skladištenju i transportu tečnih goriva naftnog porekla, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo i koji sačinjava energetski subjekt za trgovinu naftom, derivatima nafte, biogorivom i komprimovanim prirodnim gasom;

5) za aditivirana goriva Izjava o dodatim aditivima za poboljšanje performansi goriva koju sačinjava energetski subjekt koji je dodao aditiv u tečno gorivo, i to: energetski subjekt koji obavlja delatnost proizvodnja derivata nafte, odnosno energetski subjekt koji obavlja delatnost trgovina naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom, odnosno energetski subjekt koji obavlja delatnost trgovina motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava;

6) druga akta u skladu sa posebnim propisima.

Izuzetno od stava 1. ovog člana Izveštaj o skladištenju i transportu tečnih goriva naftnog porekla iz stava 1. tačka 4) ovog člana dostavlja se u roku od osam dana od dana stavljanja u promet tečnog goriva.

Izjava iz stava 1. tačka 5) ovog člana mora da sadrži podatke o vrsti aditiva, nazivu aditiva i proizvođača aditiva koji se dodaju gorivu.

IV OBELEŽAVANJE PUMPNIH AUTOMATA

Član 27

Pumpni automati moraju biti obeleženi osnovnom oznakom latiničnim pismom na sledeći način:

EVRO PREMIJUM BMB 95

EVRO BMB 98

EVRO BMB 100

zelenim slovima (zelena RAL 6029) na beloj podlozi

EVRO DIZEL

zelenim slovima (zelena RAL 6029) na žutoj podlozi (žuta RAL 1023)

GASNO ULJE 0,1

crnim slovima na žutoj podlozi (žuta RAL 1023)

AVIONSKI BENZIN

AB 80/87

AB 100/130

AB 100 LL

belim slovima na crvenoj podlozi (crvena RAL 3020), sa plavom vertikalnom trakom sa leve strane (plava RAL 5010).

Pored osnovne oznake iz stava 1. ovog člana pumpni automati mogu biti obeleženi i komercijalnim nazivom tečnog goriva.

Član 28

Pored osnovne oznake iz člana 27. stav 1. ovog pravilnika pumpni automati za bezolovni motorni benzin, gasno ulje EVRO DIZEL i dizel gorivo GASNO ULJE 0,1 koji sadrže aditive na bazi metala, moraju biti obeleženi i oznakom "sadrži aditive na bazi metala".

Oznaka iz stava 1. ovog člana se nalazi pored osnovne oznake iz člana 27. stav 1. ovog pravilnika na jasno vidljivom položaju.

Bezolovni motorni benzin sa sadržajem kiseonika do 3,7% (m/m) i sadržajem etanola do 10% (V/V) u skladu sa standardom SRPS EN 228, mora biti obeležen tako što se nakon osnovne oznake iz člana 27. stav 1. ovog pravilnika navodi i oznaka E10.

Veličina oznaka i slova iz st. 1. i 3. ovog člana mora biti takva da bude jasno vidljiva i lako čitljiva.

V PRELAZNE ODREDBE

Član 29

Tela za ocenjivanje usaglašenosti koja su imenovana od strane ministra nadležnog za poslove energetike u skladu sa propisom iz člana 30. ovog pravilnika, mogu da nastave da vrše ocenjivanje usaglašenosti tečnih goriva u skladu sa ovim pravilnikom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, tela za ocenjivanje usaglašenosti, imenovana za ocenjivanje usaglašenosti dizel goriva GASNO ULJE 0,1 u skladu sa propisom iz člana 30. ovog pravilnika mogu da nastave da vrše ocenjivanje usaglašenosti ovog goriva u skladu sa ovim pravilnikom, ukoliko akt o akreditaciji kojim dokazuju osposobljenost za ocenjivanje usaglašenosti, obuhvata najmanje jednu od metoda ispitivanja kojima se utvrđuje sadržaj sumpora u skladu sa članom 14. ovog pravilnika.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 30

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla ("Službeni glasnik RS", br. 111/15, 106/16, 60/17, 117/17, 120/17 - ispravka, 50/18, 101/18, 93/19, 91/20 i 102/20).

Član 31

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla

("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla

("Sl. glasnik RS", br. 129/2022)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije."

 

 

Prilog 1.

ADITIVI ZA AVIONSKE BENZINE

1. Aditiv antioksidant

Avionskim benzinima mogu se dodavati aditivi antioksidanti ili smeše antioksidanata sledećih formulacija i referenci:

(a) 2,6-ditercijarni-butil-fenol

RDE/A/606

(b) 2,6-ditercijarni-butil-4-metil-fenol

RDE/A/607

(v) 2,4-dimetil-6-tercijarni-butil-fenol

RDE/A/608

(g) min. 75%, 2,6-ditercijarni-butil-fenol
maks. 25%, tercijarni i tritercijarni-butil-fenoli

RDE/A/609

(d) min. 55%, 2,4-dimetil-6-tercijarni-butil-fenol
min. 15%, 4 metil-2,6-ditercijarni-butil-fenol
maks. 30%, smeša monometil i dimetil-tercijarni-butil-fenoli

RDE/A/610

(đ) min. 72%, 2,4-dimetil-6-tercijarni-butil-fenol
maks. 28%, smeše tercijarni-butil-metil-fenoli i tercijarni-butil dimetil fenoli

RDE/A/611

Ukupna koncentracija aktivnih materija u avionskom benzinu ne sme biti veća od 24,0 mg/L.

2. Aditiv antistatik

Aditiv antistatik se mora dodati ukoliko avionski benzin ne zadovoljava propisane zahteve u vezi karakteristike - električna provodljivost iz člana 9. ovog pravilnika.

Kvalifikovan je aditiv sa sledećom referencom:

Stadis® 450

RDE/A/621

Ukupna koncentracija antistatika ne sme biti veća od 3,0 mg/L.

3. Aditiv za sprečavanje zaleđivanja sistema za gorivo

Avionskom benzinu može se, prema dogovoru kupca i isporučioca, dodavati aditiv za sprečavanje zaleđivanja sistema za gorivo sledećih referenci:

a) dietilen glikol monometil etar (DiEGME)

RDE/A/630

b) propan-2-ol (izopropil alkohol)

SRPS B.H2.129 (ASTM D4171)1)
(Tip II)

Koncentracija aditiva DiEGME ne može biti manja od 0,10% (V/V), niti veća od 0,15% (V/V), u trenutku isporuke kupcu. Odgovarajuća metoda za utvrđivanje koncentracije ovog aditiva je SRPS B.H8.171 (ASTM D5006) 1).

Koncentracija aditiva izopropil alkohol tipično ne prelazi 1% (V/V), u trenutku isporuke kupcu. Odgovarajuće metode za utvrđivanje koncentracije ovog aditiva su IP 526 i SRPS B.H8.132 (ASTM D4815) 1).

4. Aditiv inhibitor korozije

Avionskom benzinu mogu se dodavati aditivi inhibitori korozije sa sledećim referencama i maksimalno dozvoljenim nivoima koncentracije (g/m3):

DCI-4a

22,5

DCI-6a

9,0

Hitec 580

22,5

Nalco/Exxon 5403

22,5

Nalco/Exxon 5405

11,0

PRI-19

22,5

Unicor J

22,5

Spec-Aid 8Q22

24,0

Tolad 351

24,0

Tolad 4410

22,5

5. Antidetonacioni aditiv

Tetraetil olovo treba da bude prisutno i dodato u vidu antidetonacione smeše. Maksimalne vrednosti koncentracije olova za sve vrste avio benzina date su u članu 9. ovog pravilnika.

6. Boja (identifikacija vrste)

Da bi se dobila odgovarajuća boja identifikacije goriva treba da se koriste sledeće vrste boja, u koncentracijama datim u tabeli:

(a) Plava

1,4 dialkilamino-antrahinon;

(b) Žuta

dietilaminoazobenzen ili 1,3-benzendiol 2,4-bis (alkil (fenol) azo-);

(v) Crvena

alkil derivati azobenzen-4-azo-2-naftol.

 

Boja

Maksimalna koncentracija (mg/L)

 

AB 80/87

AB 100/130

AB 100LL

Plava

0,2

2,7

2,7

Žuta

-

2,8

-

Crvena

2,3

-

-

_____________________
1) ASTM standard identičan srpskom standardu

Prilog 2.

ADITIVI ZA MLAZNA GORIVA

1. Aditiv antioksidant

Aditivi antioksidanti ili smeša aditiva antioksidanata moraju se dodavati mlaznom gorivu, ili delu goriva, koje je hidroobrađeno (hidrotretirano, hidrokrekovano, hidrorafinisano i sl.) ili sintetizovano, pre otpreme goriva sa mesta proizvodnje.

Kada finalno gorivo predstavlja mešavinu različitih delova goriva, obaveza dodavanja antioksidanta odnosi se samo na deo mešavine koji je hidroobrađen. U tim slučajevima, upisuje se procenat hidroobrađene komponente u mešavini.

Aditivi antioksidanti se mogu dodavati mlaznom gorivu (ili delu goriva) koje nije hidroobrađeno ili sintetizovano.

Kvalifikovani su aditivi sledećih formulacija i referenci:

(a) 2,6-ditercijarni-butil-fenol

RDE/A/606

(b) 2,6 ditercijarni-butil-4-metil-fenol

RDE/A/607

(v) 2,4-dimetil-6-tercijarni-butil-fenol

RDE/A/608

(g) min 75%, 2,6-ditercijarni-butil-fenol
max 25%, tercijarni i tritercijarni-butil-fenoli

RDE/A/609

(d) min 55%, 2,4-dimetil-6-tercijarni-butil-fenol
min 15%, 4 metil-2,6-ditercijarni-butil-fenol
max 30%, smeša monometil i dimetil-tercijarni-butil-fenoli

RDE/A/610

(đ) min 72%, 2,4-dimetil-6-tercijarni-butil-fenol
max 28%, smeše tercijarni-butil-metil-fenoli i tercijarni-butil dimetil fenoli

RDE/A/611

Za hidroobrađena goriva ili deo goriva i sintetizovana goriva, ukupna koncentracija aktivnih materija u delu goriva koji je hidroobrađen i/ili sintetizovan ne sme biti manja od 17,0 mg/L.

Ukupna koncentracija aktivnih materija u finalnom mlaznom gorivu, bez obzira da li se radi o hidroobrađenom gorivu ili ne, ne sme biti veća od 24,0 mg/L.

Izveštaj o ispitivanju treba da sadrži i informacije o ukupno dodatom aditivu antioksidantu navođenjem ekvivalentne koncentracije aktivnih materija u delu finalnog goriva koji sadrži hidroobrađene komponente, hidroobrađene komponente pri oštrim uslovima, komponente koje nisu hidroobrađene i/ili sintetičke komponente namešavanja, kao i informacije o ukupnoj koncentraciji aktivnih materija u finalnom gorivu.

2. Aditiv antistatik

Aditiv antistatik se mora dodati ukoliko mlazno gorivo ne zadovoljava propisane zahteve u vezi električne provodljivosti.

Kvalifikovan je aditiv sa sledećom referencom:

Stadis® 450

RDE/A/621

Koncentracija aditiva antistatika u tek proizvedenom mlaznom gorivu ili pri prvom dodavanju aditiva u gorivo je najviše 3,0 mg/L. Kumulativna koncentracija antistatika kada se naknadno dodaje aditiv u cilju održanja provodljivosti je najviše 5,0 mg/L. Odgovarajuće metode ispitivanja za utvrđivanje koncentracije aditiva antistatika na mestu proizvodnje su metode ASTM D 7524 ili IP 568.

3. Aditiv za poboljšanje mazivosti

Mlaznom gorivu mogu se dodavati aditivi za poboljšanje mazivosti sa sledećim referencama i dozvoljenim nivoima koncentracije:

 

 

Najmanje (mg/L)

Najviše (mg/L)

Hitec 580

RDE/A/661

15

23

Octel DCI-4A

RDE/A/662

9

23

Octel DCI-6A

RDE/A/663

9

15

Nalco 5403

RDE/A/664

12

23

Tolad 4410

RDE/A/665

9

23

Tolad 351

RDE/A/666

9

23

Unicor J

RDE/A/667

9

23

Nalco 5405

RDE/A/668

11

23

Spec Aid 8Q22

RDE/A/669

9

23

4. Aditiv za sprečavanje zaleđivanja sistema za gorivo

Mlaznom gorivu može se, prema dogovoru kupca i isporučioca, dodavati aditiv za sprečavanje zaleđivanja sistema za gorivo sledeće reference:

Dietilen glikol monometil etar

RDE/A/630

Koncentracija aditiva ne može biti manja od 0,10% (V/V), niti veća od 0,15% (V/V), u trenutku isporuke kupcu. Odgovarajuće metode ispitivanja za utvrđivanje koncentracije aditiva su IP 424 i SRPS B.H8.171 (ASTM D5006) 2).

Mlazno gorivo koje sadrži aditiv za sprečavanje zaleđivanja sistema za gorivo ne sme se ni pod kojim uslovima isporučiti kroz filter monitor.

5. Aditiv za detekciju curenja

U slučaju potrebe otkrivanja i lociranja curenja na skladišnim rezervoarima i instalaciji goriva, a nakon što su druge tehnike za detekciju curenja sa manjim uticajem na životnu sredinu iscrpljene, može se dodavati aditiv sledeće reference:

Tracer A(LDTA-A)

RDE/A/640

Koncentracija aditiva ne sme biti veća od 1,0 mg/kg.

6. Aditiv za deaktiviranje metala

Da bi se ublažili efekti metala koji pogoršavaju termičku stabilnost mlaznom gorivu može se dodavati aditiv sa sledećom referencom:

N,N' - disaliciliden 1,2-propandiamin

RDE/A/650

Aditiv za deaktiviranje metala se može dodavati mlaznom gorivu na mestu proizvodnje (bez obzira da li se radi o prvom ili ponovnom dodavanju aditiva), pod sledećim uslovima:

1) Najviše 5% finalnog goriva proizvedenog u periodu od 12 meseci, može se tretirati aditivom za deaktiviranje metala u cilju ispunjenja zahteva u vezi Termičke stabilnosti (JFTOT) iz člana 12. ovog pravilnika (temperatura ispitivanja 260°C).

2) Pre dodavanja aditiva za deaktiviranje metala, finalno mlazno gorivo mora da zadovolji zahteve u vezi Termičke stabilnosti (JFTOT) iz člana 12. ovog pravilnika, pri temperaturi ispitivanja od 245°C.

3) Nakon dodavanja aditiva za deaktiviranje metala (u koncentraciji ne većoj od 2 mg/L) finalno gorivo mora da zadovolji zahteve u vezi Termičke stabilnosti (JFTOT) iz člana 12. ovog pravilnika, pri temperaturi ispitivanja od 275°C.

4) Rezultati ispitivanja Termičke stabilnosti (JFTOT) iz člana 12. ovog pravilnika pri temperaturi ispitivanja od 245°C pre dodavanja aditiva, rezultati prvog ispitivanja na 260°C i ispitivanja na 275°C (nakon dodavanja aditiva) kao i koncentracija dodatog aditiva za deaktiviranje metala moraju se upisati u Izveštaj o ispitivanju.

Aditiv za deaktiviranje metala se tokom distribucije mlaznog goriva može dodati mlaznom gorivu (bez obzira da li se radi o prvom ili ponovnom dodavanju aditiva), pod sledećim uslovima: u cilju održanja termičke stabilnosti aditiv za deaktiviranje metala se može dodati gorivu nakon napuštanja mesta proizvodnje, odnosno tokom distribucije goriva. Izveštaj o ispitivanju mora sadržati početnu vrednost termičke stabilnosti, vrednost termičke stabilnosti nakon dodatka aditiva i koncentraciju dodatog aditiva za deaktiviranje metala.

Kod prvog dodavanja aditiva za deaktiviranje metala, koncentracija aktivnih materija u gorivu ne sme biti veća od 2,0 mg/L. Izuzetno, koncentracija aditiva veća od 2,0 mg/L u gorivu koje ispunjava zahtev u vezi termičke stabilnosti iz člana 12. ovog pravilnika pre dodavanja aditiva, dozvoljena je u slučaju kada se gorivo transportuje putem distributivnog sistema u kome se može javiti kontaminacija bakrom i tada koncentracija aditiva ne sme preći 5,7 mg/L.

Kod ponovnog dodavanja aditiva za deaktiviranje metala, kumulativna koncentracija ne sme biti veća od 5,7 mg/L.

_______________
2) ASTM standard identičan srpskom standardu

 

Prilog 3.

IZVEŠTAJ O SKLADIŠTENJU I TRANSPORTU TEČNIH GORIVA NAFTNOG POREKLA

 

ENERGETSKI SUBJEKT ZA TRGOVINU NAFTOM, DERIVATIMA NAFTE, BIOGORIVIMA, BIOTEČNOSTIMA, KOMPRIMOVANIM PRIRODNIM GASOM, UTEČNJENIM PRIRODNIM GASOM I VODONIKOM

TRANSPORT

KUPAC

Naziv:
Adresa:
Mesto:
MB:
PIB:

PREVOZNIK
Naziv prevoznika:
Adresa:
Mesto:
MB:
PIB:

VELETRGOVAC*
STANICA
POSLOVNE SVRHE
PREDUZETNIK

VELETRGOVAC*/STANICA/POSLOVNE SVRHE
Naziv kupca:
Adresa:
Mesto:
MB:
PIB:
Broj akta kojim se dokazuje obavljanje energetske delatnosti:

Broj fakture:
Datum fakture:
Broj otpremnice:
Datum otpremnice:

PREVOZNO SREDSTVO
Registarski broj vozila:
Vozač:
Broj lične karte (JMBG):

PROIZVOĐAČ DERIVATA NAFTE
Naziv proizvođača:
Zemlja porekla:

DERIVAT NAFTE
Vrsta derivata:
Količina derivata:
Datum utovara:
Vreme utovara:

 

UVOZNIK DERIVATA NAFTE
Naziv uvoznika:
Adresa:
Mesto:
MB:
PIB:

PREDUZETNIK/POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO
Ime i prezime:
Adresa:
Broj poljoprivrednog gazdinstva:
Broj lične karte (JMBG):

 
 

OBJEKAT ZA VELETRGOVINU IZ KOGA SE VRŠI ISPORUKA
DERIVATA NAFTE
Adresa:
Mesto:
Broj rezervoara:

MESTO ISPORUKE**
Adresa:
Broj rezervoara:
Datum istovara:
Vreme istovara:

   

DERIVAT
Vrsta derivata:
Količina derivata:
Broj dokumenta o otpremi robe dobavljača:
Datum dokumenta o otpremi robe dobavljača:

DERIVAT
Vrsta derivata:
Količina derivata:

 

Dokazi za GASNO ULJE 0,1***

*Energetski subjekt koji obavlja delatnost trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivima, biotečnostima, komprimovanim prirodnim gasom, utečnjenim prirodnim gasom i vodonikom
*Veletrgovac prilikom prodaje stanicama za snabdevanje vozila i za poslovne svrhe popunjava podatke o mestu isporuke uz prethodno pribavljene dokaze o ispunjavanju propisanih tehničkih, protivpožarnih i ekoloških zahteva za predmetni rezervoar (Važeće uverenje o overavanju merila čiji je prilog tabela zapremine rezervoara izdato od ovlašćenog tela ili nadležnog državnog organa; Zapisnik ili uverenje o overavanju sprava za merenje tečnih goriva odnosno izdate količine tečnih goriva izdato od ovlašćenog tela ili nadležnog državnog organa; Uverenje o overavanju merne letve izdato od ovlašćenog tela ili nadležnog državnog organa; Uverenje o etaloniranju termometara izdato od nadležnog državnog organa; Izveštaj nadležnog inspektora da objekti i ostali uređaji, instalacije ili postrojenja ispunjavaju uslove i zahteve utvrđene tehničkim propisima, propisima o zaštiti od požara i eksplozija, kao i propisima o zaštiti životne sredine), odnosno važeće Uverenje o overavanju merila čiji je prilog tabela zapremine rezervoara izdato od ovlašćenog tela ili nadležnog državnog organa; Zapisnik ili uverenje o overavanju sprava za merenje tečnih goriva odnosno izdate količine tečnih goriva izdato od ovlašćenog tela ili nadležnog državnog organa; Uverenje o overavanju merne letve izdato od ovlašćenog tela ili nadležnog državnog organa; Uverenje o etaloniranju termometara izdato od nadležnog državnog organa i Saglasnost za skladištenje i snabdevanje naftom, derivatima nafte i biogorivima za sopstvene potrebe u slučaju privrednih subjekata, preduzetnika i zadruga, najkasnije od 1. decembra 2023. godine. Kopije navedenih dokaza moraju se čuvati kod veletrgovca.
***Veletrgovac prilikom prodaje dizel goriva GASNO ULJE 0,1 navodi dostavljene dokaze kojima se potvrđuje da će se ovo gorivo koristiti u propisane svrhe (koristi se za pogon radnih mašina, traktora u skladu sa propisom kojim se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima, železničkih vozila, kao i plovila sa dizel motorom).