Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O TEHNIČKIM SREDSTVIMA ZA USPORAVANJE SAOBRAĆAJA NA PUTU

("Sl. glasnik RS", br. 9/2014)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se vrsta, izgled, tehničke karakteristike i način postavljanja tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja na putu.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) Veštačka izbočina - "ležeći policajac" (u daljem tekstu: veštačka izbočina) je tehničko sredstvo za usporavanje saobraćaja konveksnog profila na kolovozu koje ograničava brzinu kretanja vozila;

2) Pun plato je tehničko sredstvo za usporavanje saobraćaja konveksnog profila na kolovozu koji se postavlja preko cele širine kolovoza i čine ga kose prilazne rampe i izdignuta ploča;

3) Delimični plato je tehničko sredstvo za usporavanje saobraćaja konveksnog profila na kolovozu, koji se postavlja na kolovoznoj traci i koji ograničava brzinu kretanja određene vrste vozila i koji se ne proteže preko cele širine kolovoza;

4) Širina veštačke izbočine i platoa je dimenzija koja se poklapa sa podužnom osom kolovoza;

5) Suženje kolovoza se dobija smanjenjem širine saobraćajne trake;

6) Horizontalno skretanje kolovoza se dobija transverzalnim pomeranjem osovine kolovoza i ne sadrži prelom nivelete;

7) Šušteća traka je tehničko sredstvo na kolovozu koje pri prelazu vozila proizvodi zvučne efekte i slabe vibracije i na taj način upozorava vozače na potrebu smanjenja brzine kretanja vozila;

8) Vibraciona traka je tehničko sredstvo na kolovozu koje pri prelazu vozila proizvodi jače vibracije i zvučne efekte i na taj način upozorava vozače na potrebu smanjenja brzine kretanja vozila.

Član 3

Pod tehničkim sredstvima za usporavanje saobraćaja na putu, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se:

1) fizičke prepreke i to:

(1) veštačka izbočina,

(2) plato,

(3) suženje kolovoza,

(4) horizontalno skretanje kolovoza;

2) šušteća traka;

3) vibraciona traka.

Član 4

Veštačka izbočina postavlja se pod pravim uglom u odnosu na osu kolovoza.

Dimenzije veštačkih izbočina su:

1) visina ne sme prelaziti 3 cm, a širina ne sme biti manja od 60 cm, za brzine do 50 km/h;

2) visina ne sme prelaziti 5 cm, a širina ne sme biti manja od 90 cm, za brzine do 40 km/h;

3) visina ne sme prelaziti 7 cm, a širina ne sme biti manja od 120 cm, za brzine do 30 km/h.

Veštačka izbočina iz stava 2. tač. 1) i 2) ovog člana izvodi se od gumenih ili plastičnih modularnih elemenata. Veštačka izbočina iz stava 2. tačka 3) ovog člana može se izvoditi i od asfaltne ili betonske mase.

Veštačka izbočina može biti označena po celoj površini.

Član 5

Plato može biti pun ili delimičan.

Dimenzije punog platoa i delimičnog platoa moraju biti u skladu sa standardom SRPS.U.C1.285.

Plato se postavlja pod pravim uglom u odnosu na podužnu osu puta pojedinačno ili u nizu.

Plato se izvodi od gume, plastike, asfaltne ili betonske mase ili kombinacije navedenih materijala.

Kose prilazne rampe punog platoa i delimičnog platoa moraju biti označene reflektujućim materijalima a preko punog platoa može da se obeleži pešački prelaz.

Član 6

Vrsta, izgled, tehničke karakteristike i način postavljanja suženja kolovoza moraju biti u skladu sa standardom SRPS.U.C1.283.

Član 7

Vrsta, izgled, tehničke karakteristike i način postavljanja horizontalnog skretanja kolovoza moraju biti u skladu sa standardom SRPS.U.C1.284.

Član 8

U zoni fizičkih prepreka sprovode se odgovarajuće mere odvodnjavanja.

Tehnička sredstva za usporavanje saobraćaja na putu se fiksiraju u kolovozni zastor radi sprečavanja odvajanja pojedinačnih elemenata ili njihovih delova.

Član 9

Šušteće trake mogu biti profilisane, konveksne i konkavne.

Šušteće trake se postavljaju uzdužno u odnosu na osu kolovoza nanošenjem termoplastičnih materijala ili grebanjem kolovoza.

Šušteće profilisane trake se postavljaju na razdelnoj i na ivičnoj liniji.

Šušteće konveksne i konkavne trake se postavljaju sa spoljne strane ivične linije.

Član 10

Vibracione trake postavljaju se u paru ili u setovima preko cele širine saobraćajne trake, na mestima na kojima je uticaj buke na životnu sredinu zanemarljiv.

Širina vibracione trake ne sme da prelazi 12 cm, a visina 15 mm.

Vibracione trake u paru postavljaju se na međusobnoj udaljenosti od 1,8 m ili 2,0 m.

Vibracione trake u setovima se postavljaju u najviše tri seta.

Set koji se postavlja prvi u nizu u odnosu na pravac nailaska vozila sastoji od pet vibracionih traka, na međusobnoj udaljenosti između traka od 45 do 60 cm u naselju, a od 60 do 80 cm van naselja.

Set vibracionih traka koji se postavlja drugi u nizu u odnosu na pravac nailaska vozila sastoji se od šest vibracionih traka, na međusobnoj udaljenosti između traka od 30 do 45 cm u naselju, a od 45 do 60 cm van naselja.

Set vibracionih traka koji se postavlja treći u nizu u odnosu na pravac nailaska vozila sastoji se od sedam vibracionih traka, na međusobnoj udaljenosti između traka od 25 do 35 cm u naselju, a od 30 do 40 cm van naselja.

Rastojanje između parova ili setova vibracionih traka zavisi od dozvoljene brzine i dati su u Prilogu 1- Primer postavljanja vibracionih traka na kolovozu u paru i u setovima od 5, 6 i 7 traka, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1.

 

PRIMER POSTAVLJANJA VIBRACIONIH TRAKA NA KOLOVOZU U PARU I U SETOVIMA OD 5, 6 I 7 TRAKA

 

a1=1,8 - 2 m

Primer postavljanja vibracionih traka na kolovozu u paru

Primer postavljanja vibracionih traka na kolovozu u setovima

Brzina (km/h)

30

40

50

60

70

80

a (m)

8

11

14

17

19

22

"a" - razmak između parova vibracionih traka i setova vibracionih traka