Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O STIPENDIRANJU VRHUNSKIH SPORTISTA AMATERA ZA SPORTSKO USAVRŠAVANJE I DODELI NOVČANE POMOĆI VRHUNSKIM SPORTISTIMA SA POSEBNIM ZASLUGAMA

("Sl. glasnik RS", br. 45/2022)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se bliži uslovi i kriterijumi, način i postupak za odobrenje stipendiranja vrhunskih sportista amatera za sportsko usavršavanje i za dodelu novčane pomoći vrhunskim sportistima sa posebnim zaslugama, kao i kriterijumi za utvrđivanje visine mesečnog iznosa stipendije i visine novčane pomoći.

Član 2

Vrhunski sportista amater može dobiti stipendiju za sportsko usavršavanje ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1) da je u tekućoj godini važećom Nacionalnom kategorizacijom sportista kategorisan kao vrhunski sportista;

2) da nema status profesionalnog sportiste u skladu sa Zakonom o sportu (u daljem tekstu: Zakon);

3) da je član nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza čijim se programima ostvaruje opšti interes u oblasti sporta, odnosno organizacije u oblasti sporta članice tog granskog saveza;

4) da ga nadležni nacionalni granski sportski savez predloži u godišnjem programu za dobijanje stipendija za sportsko usavršavanje vrhunskih sportista amatera u okviru broja stipendija na koji taj granski sportski savez ima pravo u skladu sa ovim pravilnikom;

5) da se u tekućoj godini aktivno bavi sportskim aktivnostima u organizaciji u oblasti sporta u Republici Srbiji;

6) da je u poslednjih pet godina najmanje jednu godinu nastupao za domaću organizaciju u oblasti sporta;

7) da ispunjava obaveze prema nacionalnoj sportskoj reprezentaciji;

8) u pogledu godina života, i to:

- da ima od 15 do 26 godina - vrhunski sportista - nacionalni rang, a do 30 godina - sportista u paraolimpijskim sportovima,

- da nije navršio 30 godina - vrhunski sportista - međunarodni rang, a do 40 godina - sportista u paraolimpijskim sportovima,

- da nije navršio 45 godina - vrhunski sportista - zaslužni sportista;

9) da u tekućoj godini ima status učenika i da je u prethodnoj školskoj godini ostvario minimalno vrlo dobar uspeh - za sportiste uzrasta od 15 do 19 godina;

10) da mu je utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje sportskih aktivnosti, u skladu sa Zakonom;

11) da poštuje antidoping pravila propisana Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu ("Službeni glasnik RS", br. 111/14 i 47/21).

Pravo na stipendiju za sportsko usavršavanje prestaje sportisti sticanjem nacionalnog priznanja za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta u skladu sa Zakonom, prestankom ispunjavanja uslova iz stava 1. ovog člana i u slučaju da sportista dobijena sredstva po osnovu stipendije koristi suprotno nameni za koju su sredstva dobijena ili prenese deo ili celokupni iznos tih sredstava drugim učesnicima u sistemu sporta.

Član 3

Broj stipendija koje mogu dobiti vrhunski sportisti amateri za sportsko usavršavanje istog nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza određuje se prema rangu sporta utvrđenom Nacionalnom kategorizacijom sportova i rangu nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza utvrđenom Nacionalnom kategorizacijom nacionalnih granskih sportskih saveza, i to:

1) grane sporta i nadležni nacionalni granski sportski savezi prve kategorije - 15 stipendija po savezu;

2) grane sporta i nadležni nacionalni granski sportski savezi druge kategorije - 10 stipendija po savezu;

3) grane sporta i nadležni nacionalni granski sportski savezi treće kategorije - pet stipendija po savezu;

4) grane sporta i nadležni nacionalni granski sportski savezi četvrte kategorije - tri stipendije po savezu.

Za ekipne sportove, prve i druge kategorije grana sporta i nadležnih nacionalnih granskih sportskih saveza, utvrđuje se kvota po selekcijama, na predlog nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza, u skladu sa budžetom i postignutim rezultatima.

U četvrtoj kategoriji grana sporta i nadležnih nacionalnih granskih sportskih saveza stipendiju može dobiti samo vrhunski sportista amater koji je kategorisan kao vrhunski sportista - zaslužni sportista ili vrhunski sportista - međunarodni rang.

U slučaju kada je nadležni nacionalni granski sportski savez nadležan za više grana sporta koje su različite kategorije, broj stipendija iz stava 1. ovog člana određuje se prema kategoriji nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza.

Član 4

Visina mesečnog iznosa stipendija za sportsko usavršavanje vrhunskih sportista amatera utvrđuje se prema sledećim kriterijumima:

1) vrhunski sportista - zaslužni sportista - jedna i po prosečna neto zarada u Republici Srbiji za mesec decembar prethodne godine, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike;

2) vrhunski sportista - međunarodni rang - jedna prosečna neto zarada u Republici Srbiji za mesec decembar prethodne godine, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike;

3) vrhunski sportista - nacionalni rang - 70% prosečne neto zarade u Republici Srbiji za mesec decembar prethodne godine, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Član 5

Stipendija za sportsko usavršavanje vrhunskog sportiste amatera utvrđuje se za period od godinu dana i isplaćuje u skladu sa ugovorom koji zaključuju vrhunski sportista amater iz člana 2. ovog pravilnika kojem je dodeljena stipendija i ministarstvo nadležno za poslove sporta, u skladu sa Zakonom.

Član 6

Novčanu pomoć može dobiti vrhunski sportista sa posebnim zaslugama za razvoj sporta u Republici Srbiji, koji je Nacionalnom kategorizacijom sportista rangiran kao vrhunski sportista - zaslužni sportista.

Vrhunski sportista iz stava 1. ovog člana može dobiti novčanu pomoć ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1) da je u prethodnim godinama postigao sportske rezultate predviđene za kategorisanje u rang vrhunski sportista - zaslužni sportista;

2) da nema status profesionalnog sportiste, u skladu sa Zakonom;

3) da je član nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza čijim se programima ostvaruje opšti interes u oblasti sporta, odnosno organizacije u oblasti sporta članice tog nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza;

4) da se novčanom pomoću pokrivaju troškovi koje je sportista lično imao za pripreme ili učešće na takmičenju ili za lečenje prouzrokovano povredom nastalom na takmičenju, ili drugi posebno opravdani troškovi;

5) da ispunjava obaveze prema nacionalnoj sportskoj reprezentaciji;

6) da poštuje antidoping pravila propisana Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu ("Službeni glasnik RS", br. 111/14 i 47/21);

7) da je nadležni nacionalni granski sportski savez utvrdio da postoji opravdana potreba za novčanom pomoći vrhunskom sportisti, odnosno da troškovi iz stava 2. tačka 4) ovog člana nisu već pokriveni davanjima organizacija u oblasti sporta, sponzora ili donatora;

8) da troškovi lečenja nisu pokriveni zdravstvenim osiguranjem, u skladu sa zakonom;

9) da ga nadležni nacionalni granski sportski savez predloži u godišnjem programu za dodelu novčane pomoći vrhunskim sportistima sa posebnim zaslugama.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, novčanu pomoć može dobiti i vrhunski sportista koji je član nacionalne sportske reprezentacije, a koji je usled nesrećnog slučaja trajno sprečen za bavljenje sportskim aktivnostima.

Vrhunski sportista iz stava 1. ovog člana koji je bio osvajač medalje na Olimpijskim igrama, svetskom ili evropskom prvenstvu i sportista iz stava 2. ovog člana, može dobiti novčanu pomoć i ako nisu ispunjeni uslovi iz stava 2. tač. 1)-5) ovog člana ako u poslednjih šest meseci ostvaruje prosečni mesečni prihod ispod prosečne neto zarade u Republici Srbiji, ili postoji neki drugi posebno opravdani razlog za davanje pomoći (lečenje i sl.).

Pravo na novčanu pomoć prestaje vrhunskom sportisti prestankom ispunjavanja uslova iz stava 2. ovog člana i u slučaju da sportista dobijena sredstva po osnovu novčane pomoći koristi suprotno nameni za koju su sredstva dobijena ili prenese deo ili celokupni iznos tih sredstava drugim učesnicima u sistemu sporta.

Član 7

Kriterijumi za utvrđivanje visine novčane pomoći vrhunskom sportisti koji ispunjava uslove iz člana 6. stav 2. ovog pravilnika su:

1) za pokriće troškova priprema i učešća na takmičenju - do pet prosečnih neto zarada u Republici Srbiji za mesec decembar prethodne godine, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike, u zavisnosti od stvarnih potreba vrhunskog sportiste, kategorije grane sporta i procene u kojoj meri će davanje naknade uticati na njegove buduće sportske rezultate i razvoj sporta u Republici Srbiji;

2) za pokriće troškova lečenja - do deset prosečnih neto zarada u Republici Srbiji za mesec decembar prethodne godine, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike, u zavisnosti od stvarnih potreba vrhunskog sportiste, kategorije grane sporta i procene u kojoj meri će davanje naknade uticati na njegove buduće sportske rezultate i razvoj sporta u Republici Srbiji;

3) za pokriće drugih posebno opravdanih troškova - do tri prosečne neto zarada u Republici Srbiji za mesec decembar prethodne godine, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike, u zavisnosti od stvarnih potreba vrhunskog sportiste, kategorije grane sporta i procene u kojoj meri će davanje naknade uticati na njegove buduće sportske rezultate i razvoj sporta u Republici Srbiji.

Novčana pomoć vrhunskom sportisti iz člana 6. st. 3. i 4. ovog pravilnika određuje se prema sledećim kriterijumima:

1) ako sportista ne ostvaruje prihode - jedna prosečna neto zarada u Republici Srbiji za mesec decembar prethodne godine, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike;

2) ako sportista ostvaruje prihode ispod polovine prosečne neto zarade u Republici Srbiji - iznos do prosečne neto zarade u Republici Srbiji za mesec decembar prethodne godine, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike, u zavisnosti od stvarnih potreba vrhunskog sportiste, ranga u okviru sportskog statusa vrhunskog sportiste i kategorije sporta;

3) za troškove lečenja i druge posebno opravdane troškove - do pet prosečnih neto zarada u Republici Srbiji za mesec decembar prethodne godine, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike, u zavisnosti od stvarnih potreba vrhunskog sportiste, ranga u okviru sportskog statusa vrhunskog sportiste i kategorije sporta.

Član 8

Novčana pomoć vrhunskom sportisti isplaćuje se u skladu sa ugovorom koji zaključuju vrhunski sportista iz člana 6. ovog pravilnika kojem je dodeljena novčana pomoć i ministarstvo nadležno za poslove sporta, u skladu sa Zakonom.

Član 9

Predlog godišnjeg programa davanja stipendija za sportsko usavršavanje vrhunskih sportista amatera i novčane pomoći vrhunskim sportistima podnosi, u skladu sa Zakonom, nadležni nacionalni granski sportski savez preko koga se ostvaruje opšti interes u određenoj grani sporta, u roku od 15 dana od dana dostavljanja konačnog rešenja o izvršenom kategorisanju vrhunskih sportista iz člana 140. st. 2. i 3. Zakona.

Član 10

Postupak odobravanja stipendija za sportsko usavršavanje vrhunskih sportista amatera započet do dana stapanja na snagu ovog pravilnika okončaće se po odredbama propisa po kojima je započet.

Član 11

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za stipendiranje vrhunskih sportista amatera za sportsko usavršavanje i za dodelu novčane pomoći vrhunskim sportistima sa posebnim zaslugama ("Službeni glasnik RS", broj 124/12).

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".