Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O POSTUPKU I USLOVIMA ZA STICANJE SERTIFIKATA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE I VOĐENJU REGISTRA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

("Sl. glasnik RS", br. 93/2020, 21/2021, 115/2023 i 6/2024)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se postupak i uslovi za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke (u daljem tekstu: sertifikat) i vodi Registar službenika za javne nabavke.

Član 2

Za pripremu polaganja ispita za sticanje sertifikata (u daljem tekstu: ispit), koriste se sledeći pravni izvori:

1) Zakon o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 91/19) i podzakonska akta doneta na osnovu tog zakona;

2) Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 18/16 i 95/18 - autentično tumačenje);

3) Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - USJ, 57/89, "Službeni list SRJ", br. 31/93, 44/99 - dr. propis i "Službeni glasnik RS", broj 18/20).

Član 3

Status kandidata za polaganje ispita iz člana 2. ovog pravilnika (u daljem tekstu: kandidat), ima lice sa stečenim visokim obrazovanjem na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova ili master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, koje je podnelo prijavu za polaganje ispita ili za koje je prijavu podneo naručilac ili drugo pravno lice.

Prijava za polaganje ispita (u daljem tekstu: prijava), podnosi se Kancelariji za javne nabavke (u daljem tekstu: Kancelarija).

Uz prijavu se podnosi dokaz o plaćenim troškovima polaganja ispita.

Troškovi polaganja ispita iznose 3.000 dinara.

Troškovi polaganja praktičnog dela ispita iznose 2.000 dinara.

Troškove polaganja ispita iz stava 4. ovog člana pravilnika snosi kandidat:

1) koji prvi put podnosi prijavu za polaganje ispita;

2) koji ponovo podnosi prijavu za polaganje ispita;

3) koji nije pristupio polaganju pisanog dela ispita, a nije učinio verovatnim razloge zbog kojih je bio sprečen da polaže ispit.

Troškove polaganja ispita iz stava 5. ovog člana pravilnika snosi kandidat:

1) koji ponovo podnosi prijavu za polaganje praktičnog dela ispita;

2) koji nije pristupio polaganju praktičnog dela ispita, a nije učinio verovatnim razloge zbog kojih je bio sprečen da polaže ispit.

Uz prijavu kandidat može dostaviti i dokaz o stečenom visokom obrazovanju.

Kandidat koji uz prijavu ispita dostavi dokaz iz stava 8. ovog člana, na ispit donosi overenu kopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju, koju Kancelarija zadržava.

Ako kandidat uz prijavu ne dostavi dokaz iz stava 8. ovog člana, potpisivanjem prijave kandidat se saglašava da Kancelarija taj dokaz može pribaviti po službenoj dužnosti.

Član 4

Ispit se organizuje, po pravilu, jednom mesečno za najmanje 15 prijavljenih kandidata.

Termine i mesto održavanja ispita Kancelarija objavljuje na svojoj internet stranici.

Kancelarija rešenjem odobrava polaganje ispita ako su ispunjeni uslovi iz člana 3. ovog pravilnika.

Rešenje kojim se odobrava polaganje ispita naročito sadrži ime i prezime kandidata, podatak o datumu, vremenu i mestu održavanja ispita.

O odobravanju polaganja ispita kandidat se obaveštava na adresu navedenu u prijavi najkasnije 15 dana pre održavanja ispita.

Na molbu kandidata Kancelarija može odložiti polaganje ispita, ako je kandidat zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga sprečen da polaže ispit.

Kandidat je dužan da razloge zbog kojih traži odlaganje ispita učini verovatnim.

Član 5

Administrativno-stručne i tehničke poslove za potrebe polaganja ispita obavlja Kancelarija.

Član 6

Ispit se polaže pred ispitnom komisijom (u daljem tekstu: komisija).

Komisija ima najmanje tri člana, koju čine predstavnici Kancelarije.

Komisiju rešenjem imenuje direktor Kancelarije.

Ispit se sastoji od dva dela: pisanog i praktičnog.

Za vreme polaganja ispita dozvoljeno je korišćenje zakona i podzakonskih akata, osim ako su u obliku publikacija koje sadrže objašnjenja pojedinih članova tih propisa.

Test za svaki ispit posebno utvrđuje komisija.

Pisani deo ispita se polaže testiranjem u trajanju od 180 minuta bez prekida i pauza.

Test za pisani deo ispita ima ukupno 55 ispitnih pitanja, od kojih 15 pitanja nose po jedan bod, 35 pitanja nose po dva boda i pet pitanja nose po tri boda, što ukupno čini 100 bodova.

Komisija ocenjuje uspeh kandidata, a kandidat koji na pisanom delu ispita dobije najmanje 75 bodova, stiče uslov za polaganje praktičnog dela ispita.

Praktični deo ispita polaže se najranije u roku od 7 dana, a najkasnije u roku od 45 dana od dana polaganja pisanog dela ispita.

Praktični deo ispita polaže se testiranjem rada na Portalu javnih nabavki i isti traje 120 minuta bez prekida i pauza.

Test za praktični deo ispita ima ukupno tri zadatka.

Komisija ocenjuje uspeh kandidata na praktičnom delu ispita koji se ocenjuje ocenom "položio" ili "nije položio".

Praktični deo ispita je položio kandidat koji je uspešno završio sva tri zadatka.

Smatra se da ispit nije položio kandidat:

1) koji je odustao od započetog testiranja,

2) koji je na pisanom delu ispita dobio manje od 75 bodova i

3) koji na praktičnom delu ispita nije ostvario rezultat "položio".

Član 7

Komisija sastavlja zapisnik o obavljenom ispitu (u daljem tekstu: zapisnik).

Zapisnik naročito sadrži:

1) datum, vreme i mesto polaganja ispita;

2) broj i datum rešenja kojim je obrazovana komisija;

3) imena i prezimena članova komisije;

4) podatke o kandidatima (ime i prezime, JMBG i adresa);

5) broj i datum rešenja kojim je odobreno polaganje ispita za svakog kandidata;

6) uspeh (ocenu) svakog kandidata postignut na ispitu;

7) ukupan broj kandidata koji su pristupili polaganju ispita;

8) broj kandidata koji su položili ispit;

9) datum sačinjavanja zapisnika, i

10) potpise članova komisije.

Uz zapisnik se prilažu i testovi kandidata koji su polagali ispit.

Član 8

Kancelarija kandidatu koji je položio pisani deo ispita, dostavlja obaveštenje o rezultatima polaganja pisanog dela ispita i poziv za polaganje praktičnog dela ispita, u roku od 15 dana od dana polaganja pisanog dela ispita.

Kancelarija kandidatu koji nije položio pisani deo ispita, dostavlja obaveštenje o rezultatima polaganja pisanog dela ispita, u roku od 15 dana od dana polaganja tog dela ispita.

Kandidatu koji je položio praktični deo ispita, dostavlja se obaveštenje o rezultatima polaganja praktičnog dela ispita i uverenje o položenom ispitu u roku od 15 dana od dana polaganja praktičnog dela ispita.

Kandidatu koji nije položio praktični deo ispita, dostavlja se obaveštenje o rezultatima polaganja ispita, u roku od 15 dana od dana polaganja praktičnog dela ispita.

U slučaju da kandidat ne položi praktični deo ispita, prijave za ponovno polaganje praktičnog dela ispita može podneti Kancelariji najkasnije u roku od šest meseci od dana dostavljanja obaveštenja iz stava 4. ovog člana pravilnika.

Ukoliko kandidat ne podnese prijavu u roku iz stava 5. ovog člana ili ukoliko ne položi praktični deo ispita po prijavama podnetim u navedenom roku, smatraće se da nije položio ni pisani deo ispita.

Kandidat koji je polagao ispit može izvršiti uvid u svoj test.

Zahtev za uvid u test dostavlja se Kancelariji.

Kancelarija će omogućiti kandidatu uvid u test u roku od tri dana od dana prijema zahteva iz stava 8. ovog člana.

Kandidat ima pravo prigovora na rezultate ispita u roku od sedam dana od dana prijema obaveštenja iz st. 1-4. ovog člana.

Prigovor se podnosi komisiji preko Kancelarije.

O prigovoru kandidata odlučuje komisija u roku od sedam dana od dana prijema prigovora.

Član 9

Sertifikat se stiče danom konačnosti uverenja iz člana 8. stav 3. ovog pravilnika, a službeniku se dostavlja u roku od 90 dana od dana polaganja ispita.

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. jula 2020. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni i dopuni
Pravilnika o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke

("Sl. glasnik RS", br. 21/2021)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke

("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2024. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke

("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".