Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O POSTUPKU I USLOVIMA ZA STICANJE SERTIFIKATA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE I VOĐENJU REGISTRA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

("Sl. glasnik RS", br. 93/2020 i 21/2021)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se postupak i uslovi za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke (u daljem tekstu: sertifikat) i vodi Registar službenika za javne nabavke.

Član 2

Za pripremu polaganja ispita za sticanje sertifikata (u daljem tekstu: ispit), koriste se sledeći pravni izvori:

1) Zakon o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 91/19) i podzakonska akta doneta na osnovu tog zakona;

2) Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 18/16 i 95/18 - autentično tumačenje);

3) Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - USJ, 57/89, "Službeni list SRJ", br. 31/93, 44/99 - dr. propis i "Službeni glasnik RS", broj 18/20).

Član 3

Status kandidata za polaganje ispita iz člana 2. ovog pravilnika (u daljem tekstu: kandidat), ima lice sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno koje ima visoko obrazovanje sa akademskim nazivom master na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, koje je podnelo prijavu za polaganje ispita ili za koje je prijavu podneo naručilac ili drugo pravno lice.

Prijava za polaganje ispita (u daljem tekstu: prijava), podnosi se Kancelariji za javne nabavke (u daljem tekstu: Kancelarija).

Uz prijavu se podnosi dokaz o plaćenim troškovima polaganja ispita.

Uz prijavu kandidat može dostaviti i dokaz o stečenom visokom obrazovanju.

Kandidat koji uz prijavu ispita dostavi dokaz iz stava 4. ovog člana, na ispit donosi overenu kopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju, koju Kancelarija zadržava.

Ako kandidat uz prijavu ne dostavi dokaz iz stava 4. ovog člana, potpisivanjem prijave kandidat se saglašava da Kancelarija taj dokaz može pribaviti po službenoj dužnosti.

Član 4

Ispit se organizuje, po pravilu, jednom mesečno za najmanje 15 prijavljenih kandidata.

Termine i mesto održavanja ispita Kancelarija objavljuje na svojoj internet stranici.

Kancelarija rešenjem odobrava polaganje ispita ako su ispunjeni uslovi iz člana 3. ovog pravilnika.

Rešenje kojim se odobrava polaganje ispita naročito sadrži ime i prezime kandidata, podatak o datumu, vremenu i mestu održavanja ispita.

O odobravanju polaganja ispita kandidat se obaveštava na adresu navedenu u prijavi najkasnije 15 dana pre održavanja ispita.

Na molbu kandidata Kancelarija može odložiti polaganje ispita, ako je kandidat zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga sprečen da polaže ispit.

Kandidat je dužan da razloge zbog kojih traži odlaganje ispita učini verovatnim.

Član 5

Administrativno-stručne i tehničke poslove za potrebe polaganja ispita obavlja Kancelarija.

Član 6

Ispit se polaže pred ispitnom komisijom (u daljem tekstu: komisija).

Komisija ima tri člana, koju čine predstavnici Kancelarije.

Komisiju rešenjem imenuje direktor Kancelarije.

Ispit se polaže testiranjem u pisanom obliku koje traje 180 minuta bez prekida i pauza.

Za vreme polaganja ispita dozvoljeno je korišćenje zakona i podzakonskih akata, osim ako su u obliku publikacija koje sadrže tumačenje odnosno obrazloženje pojedinih članova tih propisa.

Test za svaki ispit posebno utvrđuje komisija.

Test ima ukupno 55 ispitnih pitanja, od kojih 15 pitanja nose po jedan bod, 35 pitanja nose po dva boda i pet pitanja nose po tri boda, što ukupno čini 100 bodova.

Komisija ocenjuje uspeh kandidata, a kandidat koji na ispitu dobije najmanje 75 bodova položio je ispit.

Smatra se da ispit nije položio kandidat koji je odustao od započetog testiranja, kao i kandidat koji je na ispitu dobio manje od 75 bodova.

Član 7

Komisija sastavlja zapisnik o obavljenom ispitu (u daljem tekstu: zapisnik).

Zapisnik naročito sadrži:

1) datum, vreme i mesto polaganja ispita;

2) broj i datum rešenja kojim je obrazovana komisija;

3) imena i prezimena članova komisije;

4) podatke o kandidatima (ime i prezime, JMBG i adresa);

5) broj i datum rešenja kojim je odobreno polaganje ispita za svakog kandidata;

6) uspeh (ocenu) svakog kandidata postignut na ispitu;

7) ukupan broj kandidata koji su pristupili polaganju ispita;

8) broj kandidata koji su položili ispit;

9) datum sačinjavanja zapisnika, i

10) potpise članova komisije.

Uz zapisnik se prilažu i testovi kandidata koji su polagali ispit.

Član 8

Kancelarija kandidatu dostavlja obaveštenje o rezultatima polaganja ispita u roku od 15 dana od dana polaganja ispita.

Kandidatu koji je položio ispit, uz obaveštenje iz stava 1. ovog člana, dostavlja se i uverenje o položenom ispitu.

Kandidat koji je polagao ispit može izvršiti uvid u svoj test.

Zahtev za uvid u test dostavlja se Kancelariji.

Kancelarija će omogućiti kandidatu uvid u test u roku od tri dana od dana prijema zahteva iz stava 4. ovog člana.

Kandidat ima pravo prigovora na rezultate ispita u roku od sedam dana od dana prijema obaveštenja iz stava 1. ovog člana.

Prigovor se podnosi komisiji preko Kancelarije.

O prigovoru kandidata odlučuje komisija u roku od sedam dana od dana prijema prigovora.

Član 9

Sertifikat se stiče danom konačnosti uverenja iz člana 8. stav 2. ovog pravilnika, a službeniku se dostavlja u roku od 90 dana od dana polaganja ispita.

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. jula 2020. godine.

 

Samostalni član Pravilnik o izmeni i dopuni
Pravilnika o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke

("Sl. glasnik RS", br. 21/2021)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".