Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SPROVOĐENJU NAGRADNIH TAKMIČENJA U OBLASTI PRUŽANJA MEDIJSKIH USLUGA

("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način ispunjavanja obaveze pružalaca medijskih usluga da nagradna takmičenja sprovode pravično, uz objavljivanje jasnih pravila o tim sadržajima i javno obećanoj nagradi (u daljem tekstu: nagrada).

Član 2

Nagradno takmičenje jeste programski sadržaj u kome korisnik medijske usluge ili drugo lice učestvuje putem prisustva u studiju pružaoca medijske usluge ili u drugom mestu gde se taj sadržaj producira ili putem slanja poštanskih pošiljki ili korišćenja usluga elektronske komunikacione mreže (npr. fiksna ili mobilna telefonska mreža, internet i sl.), radi pribavljanja novčane, robne, uslužne ili druge nagrade.

Programski sadržaj iz stava 1. ovog člana emituje se kao glavni ili sporedan sadržaj, po pravilu, u vidu kviza ili drugog nagradnog takmičenja u znanju, sposobnostima ili veštinama, u vidu nagradnog takmičenja u kome nije potrebno pokazati neko posebno znanje, sposobnost ili veštinu ili u vidu igre na sreću.

Programskim sadržajem iz stava 1. ovog člana ne smatra se sadržaj koji je po svojoj prirodi isključivo namenjen određivanju dobitnika igre na sreću (npr. izvlačenje dobitnika lotoa), osim ako je pružalac medijske usluge priređivač igre na sreću, učestvuje u raspodeli prihoda od igre na sreću ili se igra na sreću priređuje (pozivanje za učešće u igri, učestvovanje u igri, predstavljanje nagrade ili dobitnika i sl.) posredstvom njegovog programskog sadržaja.

Izrazi igra na sreću i elektronska komunikaciona mreža koji se koriste u ovom pravilniku, imaju značenje utvrđeno zakonom kojim se uređuje oblast igara na sreću, odnosno zakonom kojim se uređuje oblast elektronskih komunikacija.

Član 3

Pružalac medijske usluge je dužan da nagradno takmičenje sprovodi pravično, a naročito da blagovremeno objavi pravila takmičenja, podatke o nagradi i druge podatke koji su od značaja za učešće u takmičenju, kao i da postupa nepristrasno i poštuje ravnopravnost učesnika u takmičenju.

Član 4

Pružalac medijske usluge dužan je da blagovremeno pre započinjanja emitovanja nagradnog takmičenja objavi na jasan, nedvosmislen i lako dostupan način (npr. na svojoj internet stranici ili u okviru sadržaja interaktivne usluge) pravila učestvovanja u tom sadržaju, uključujući i jasne i istinite podatke o nagradi koja se dodeljuje, pravila koja se odnose na način objavljivanja dobitnika nagrade i način dodeljivanja nagrade.

Ako se nagradno takmičenje emituje u vidu igre na sreću, pružalac medijske usluge, zajedno sa podacima iz stava 1. ovog člana, objavljuje i puno poslovno ime i sedište lica koje priređuje igru na sreću, njegov matični broj, poreski identifikacioni broj, adresu njegove internet stranice i njegovu elektronsku adresu.

Na početku emitovanja nagradnog takmičenja u kome učestvuju korisnici medijske usluge moraju se saopštiti:

1) bitna pravila učešća u nagradnom takmičenju, a naročito ona koja bi mogla da utiču na odluku korisnika medijske usluge da učestvuje u tom sadržaju;

2) naziv i sedište lica koje priređuje igru na sreću, ako se nagradno takmičenje emituje u vidu takve igre;

3) na koji način se korisnici medijske usluge mogu upoznati sa drugim pravilima učestvovanja koja tom prilikom nisu saopštena.

Član 5

Programski sadržaj kojim se poziva, odnosno podstiče na učestvovanje u nagradnom takmičenju mora da sadrži:

1) rok u kome korisnik medijske usluge ili drugo lice može da se prijavi radi učešća u tom sadržaju ili do kog momenta može da učestvuje u tom sadržaju, ako takvi rokovi postoje;

2) bitna pravila učestvovanja u tom sadržaju, naročito ako postoje određena ograničenja u pogledu mogućnosti učešća (npr. u vezi sa starošću učesnika);

3) jasne i istinite podatke o nagradi koja se dodeljuje;

4) na koji način će biti objavljena informacija o dobitniku nagrade.

Član 6

Podaci o nagradi koja se dobija učešćem u nagradnom takmičenju objavljuju se na jasan i istinit način, a naročito je neophodno napomenuti da li dobitnik nagrade snosi određene troškove radi njenog prijema ili korišćenja (npr. troškovi plaćanja poreza ili karte za avionski prevoz i sl.).

Član 7

Ako se korisnici medijske usluge pozivaju da učestvuju u nagradnom takmičenju posredstvom korišćenja usluge elektronske komunikacione mreže za koju važi posebna tarifa (npr. posebno tarifirani broj telefona) - (u daljem tekstu: posebno tarifirana usluga), na jasan i istinit način moraju se objaviti sledeći podaci:

1) ukupan iznos posebne tarife (npr. cena uspostavljanja poziva, cena poziva po jedinici vremena, cena slanja SMS-a) i iznos poreza koji korisnik usluge plaća na taj iznos tarife;

2) da li korišćenje posebno tarifirane usluge garantuje učešće u programu;

3) način naplate cene korišćenja posebno tarifirane usluge (npr. da li se ona naplaćuje odmah po započetom korišćenju posebno tarifirane usluge ili tek po uključenju u program).

U okviru audio-vizuelne medijske usluge podaci iz stava 1. ovog člana moraju biti jasno vidljivi sve dok je na ekranu prisutan i broj za korišćenje posebno tarifirane usluge, s tim što se za njihovo navođenje moraju koristiti znaci identične boje, veličine i vidljivosti koji se koriste za navođenje broja, dok se prilikom usmenog saopštenja oni moraju saopštiti odmah po objavljivanju broja za korišćenje posebno tarifirane usluge.

U okviru medijske usluge radija podaci iz stava 1. ovog člana saopštavaju se odmah po objavljivanju broja za korišćenje posebno tarifirane usluge.

Ako je nagradno takmičenje organizovano tako da korišćenje posebno tarifirane usluge ne garantuje učestvovanje u tom sadržaju, pored podataka iz stava 1. ovog člana, na jasan i istinit način moraju se objaviti sledeći podaci:

1) okolnosti koje će nastupiti pošto korisnik medijske usluge započne da koristi posebno tarifiranu uslugu (npr. da će mu biti saopšteno koji je po redu i kada će se steći mogućnost da učestvuje u programu ili da će mu odmah biti saopšteno da je stekao mogućnost da učestvuje u programu);

2) način na koji se vrši izbor korisnika medijske usluge kojima će biti omogućeno da učestvuju u nagradnom takmičenju (npr. da računarski program između određenog broja gledalaca bira, po metodu slučajnog odabira, gledaoca koji će biti uključen u program).

U okviru audio-vizuelne medijske usluge podaci iz stava 4. ovog člana moraju biti usmeno saopšteni na početku nagradnog takmičenja i moraju biti vidljivi sve dok je na ekranu prisutan broj za korišćenje posebno tarifirane usluge.

U okviru medijske usluge radija podaci iz stava 4. ovog člana saopštavaju se odmah po objavljivanju broja za korišćenje posebno tarifirane usluge.

Član 8

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sprovođenju nagradnih takmičenja u oblasti pružanja medijskih usluga ("Službeni glasnik RS", broj 55/15).

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".