Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SPISKU KLASIFIKOVANIH SUPSTANCI

("Sl. glasnik RS", br. 41/2023)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se Spisak klasifikovanih supstanci.

Spisak iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Spisak klasifikovanih supstanci sadrži:

1) Uvod u Spisak klasifikovanih supstanci

2) Tabelu 1. - Spisak klasifikovanih supstanci.

Član 3

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Spisku klasifikovanih supstanci ("Službeni glasnik RS", broj 22/20).

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. septembra 2023. godine.

 

SPISAK KLASIFIKOVANIH SUPSTANCI

 

1. UVOD U SPISAK KLASIFIKOVANIH SUPSTANCI

1.1. Podaci o klasifikovanim supstancama

1.1.1. Numerisanje i identifikacija klasifikovane supstance

1.1.1.1. Indeks broj

Indeks broj je identifikacioni broj supstance kojim je svaka supstanca u Spisku klasifikovanih supstanci numerisana na osnovu atomskog broja elementa koji u najvećoj meri određuje svojstva te supstance. Organske supstance su, zbog svoje raznovrsnosti, razvrstane u grupe supstanci. Indeks broj za svaku klasifikovanu supstancu dat je u obliku niza cifara tipa: ABC-RST-VW-Y. Deo niza cifara ABC označava atomski broj elementa ili organske funkcionalne grupe u molekulu koja u najvećoj meri određuje svojstva te supstance. Deo niza cifara RST označava redni broj supstance u toj ABC grupi klasifikovanih supstanci. Deo niza cifara VW označava oblik u kome se supstanca proizvodi ili stavlja u promet. Cifra Y je kontrolni broj koji se izračunava prema desetocifrenoj ISBN metodi.

1.1.1.2. Hemijski naziv

Kao hemijski naziv klasifikovane supstance, kad god je moguće, koristi se naziv prema IUPAC nomenklaturi (International Union of Pure and Applied Chemistry - Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju). Za supstance navedene u EINECS, ELINCS ili NLP listi koriste se nazivi iz tih lista. U nekim slučajevima, koristi se i uobičajeni naziv supstance, odnosno generički naziv (međunarodni nezaštićeni naziv) supstance koji je predložila ili prihvatila Međunarodna organizacija za standardizaciju (International Organization for Standardization - ISO), kao i sinonimi. Za sredstva za zaštitu bilja i biocidne proizvode, kad god je moguće, koristi se ISO naziv.

U Spisku klasifikovanih supstanci ne navode se nazivi nečistoća, aditiva i drugih sastojaka malog udela, osim ako doprinose klasifikaciji supstance.

Na etiketi supstance koja je navedena u Spisku klasifikovanih supstanci navodi se hemijski naziv iz ovog spiska. Za određene supstance, pored hemijskog naziva, u Spisku klasifikovanih supstanci, u pravougaonim zagradama, date su i dodatne informacije koje nije neophodno navoditi na etiketi.

Ako je pored hemijskog naziva supstance u Spisku klasifikovanih supstanci dat i procenat nečistoća u obliku teksta: "(sadrži ≥ xx% nečistoća)", tekst u zagradi smatra se delom naziva i navodi se na etiketi.

Za neke supstance u Spisku klasifikovanih supstanci naveden je specifičan procenat čistoće. Supstance koje imaju viši procenat aktivne materije nego što je specifičan procenat čistoće naveden u ovom spisku (npr. organski peroksidi), i kao takve nisu navedene u Spisku klasifikovanih supstanci, mogu da imaju druga opasna svojstva (npr. eksplozivna) i klasifikuju se i obeležavaju u skladu s tim.

Ako su specifične granične koncentracije date u Spisku klasifikovanih supstanci, one se primenjuju samo na supstancu navedenu pod tim indeks brojem u Tabeli 1. U slučaju da je za supstancu (ili smešu) pod određenim indeks brojem naveden specifičan procenat čistoće, specifične granične koncentracije se primenjuju samo na tu supstancu (sa specifičnim procentom čistoće iz Spiska klasifikovanih supstanci), a ne na čistu supstancu.

1.1.1.3. EC broj

EC broj, t.j. EINECS, ELINCS ili NLP broj je zvanični identifikacioni broj supstance u Evropskoj uniji.

EINECS broj je identifikacioni broj koji je dodeljen svakoj supstanci unesenoj u Evropski inventar postojećih hemijskih supstanci (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - EINECS).

ELINCS broj je identifikacioni broj koji je dodeljen svakoj supstanci koja je prošla postupak notifikacije i unesena je u Evropsku listu notifikovanih hemijskih supstanci (European List of Notified Chemical Substances - ELINCS).

NLP broj je identifikacioni broj koji je dodeljen svakoj supstanci koja je u Evropskoj uniji na NLP listi (no-longer polymers - NLP).

EC broj je dat u obliku niza od sedam cifara tipa: XXX-XXX-X. EC brojevi započinju EINECS brojevima, i to od broja 200-001-8, zatim slede ELINCS brojevi počevši od broja 400-010-9 i NLP brojevi počevši od broja 500-001-0.

1.1.1.4. CAS broj

CAS broj je identifikacioni broj koji je dodeljen svakoj pojedinačnoj supstanci koja je publikovana u naučnoj literaturi i uneta u CAS registar (Chemical Abstract Service - CAS). CAS broj za anhidrovane i hidratisane oblike supstance može biti različit, dok se EINECS broj odnosi i na anhidrovane i na hidratisane oblike supstance. U Spisku klasifikovanih supstanci navedeni su samo CAS brojevi za anhidrovani oblik supstance i stoga navedeni CAS brojevi ne identifikuju supstancu precizno kao EINECS broj.

1.1.1.5. Grupe supstanci

Grupe supstanci mogu biti uključene u Spisak klasifikovanih supstanci pod jednim indeks brojem. U tom slučaju, klasifikacija i obeležavanje iz ovog spiska primenjuju se na sve supstance obuhvaćene tim indeks brojem.

U nekim slučajevima, pojedinačna supstanca iz grupe supstanci može se dodatno klasifikovati i obeležiti. Tada je pojedinačna supstanca navedena pod određenim indeks brojem, a grupa supstanci je navedena pod drugim indeks brojem sa naznakom: "sa izuzetkom onih navedenih na drugom mestu u ovoj tabeli".

Pojedinačna supstanca, u nekim slučajevima, može biti uključena u dve ili više grupa supstanci. U tim slučajevima, klasifikacija pojedinačne supstance zavisi od klasifikacije tih grupa supstanci, odnosno kada je za dve ili više grupa supstanci u koje je uključena pojedinačna supstanca data različita klasifikacija, za klasifikaciju pojedinačne supstance primenjuje se najstroža klasifikacija.

Za soli, klasifikacija i obeležavanje iz Spiska klasifikovanih supstanci odnosi se i na anhidrovani i na hidratisani oblik soli, osim ako drugačije nije navedeno.

EC ili CAS brojevi ne navode se za grupe supstanci koje sadrže više od četiri pojedinačne supstance.

1.1.2. Informacije u vezi sa klasifikacijom i obeležavanjem supstanci navedenih u Tabeli 1.

1.1.2.1. Klasifikacija

1.1.2.1.1. Klasa i kategorija opasnosti

Klasifikacija prema kriterijumima iz propisa kojim se uređuje klasifikacija i obeležavanje hemikalija data je u obliku skraćenice za odgovarajuću klasu opasnosti i kategoriju/podklasu/tip u okviru te klase opasnosti. Klase opasnosti i njihove skraćenice sa naznakom kategorije su:

Klasa opasnosti

Skraćenica

Eksplozivi

Nest. ekspl.
Ekspl. 1.1
Ekspl. 1.2
Ekspl. 1.3
Ekspl. 1.4
Ekspl. 1.5
Ekspl. 1.6

Zapaljivi gasovi

Zap. gas. 1A
Zap. gas. 1B
Zap. gas. 2
Samozapaljivi gas
Hem. nestab. gas A
Hem. nestab. gas B

Aerosoli

Aerosol 1
Aerosol 2
Aerosol 3

Oksidujući gasovi

Oksid. gas. 1

Gasovi pod pritiskom

Gas. pod prit.1

Zapaljive tečnosti

Zap. teč. 1
Zap. teč. 2
Zap. teč. 3

Zapaljive čvrste supstance i smeše

Zap. čvrst. 1
Zap. čvrst. 2

Samoreaktivne supstance ili smeše

Samoreakt. A
Samoreakt. B
Samoreakt. C
Samoreakt. D
Samoreakt. E
Samoreakt. F
Samoreakt. G

Samozapaljive tečnosti

Samozap. teč. 1

Samozapaljive čvrste supstance i smeše

Samozap. čvrst. 1

Samozagrevajuće supstance ili smeše

Samozagr. 1
Samozagr. 2

Supstance ili smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove

Kont. sa vodom zap. gas. 1
Kont. sa vodom zap. gas. 2
Kont. sa vodom zap. gas. 3

Oksidujuće tečnosti

Oksid. teč. 1
Oksid. teč. 2
Oksid. teč. 3

Oksidujuće čvrste supstance i smeše

Oksid. čvrst. 1
Oksid. čvrst. 2
Oksid. čvrst. 3

Organski peroksidi

Organ. peroks. A
Organ. peroks. B
Organ. peroks. C, D
Organ. peroks. E, F
Organ. peroks. G

Supstance i smeše korozivne za metale

Kor. met. 1

Desenzibilizovani eksplozivi

Desenz. ekspl. 1
Desenz. ekspl. 2
Desenz. ekspl. 3
Desenz. ekspl. 4

Akutna toksičnost

Ak. toks. 1
Ak. toks. 2
Ak. toks. 3
Ak. toks. 4

Korozija kože/iritacija kože

Kor. kože 1
Kor. kože 1A
Kor. kože 1B
Kor. kože 1C
Irit. kože 2

Teško oštećenje oka/iritacija oka

Ošt. oka 1
Irit. oka 2

Senzibilizacija respiratornih organa/senzibilizacija kože

Senzib. resp. 1, 1A, 1B
Senzib. kože 1, 1A, 1B

Mutagenost germinativnih ćelija

Mut. germ. 1A
Mut. germ. 1B
Mut. germ. 2

Karcinogenost

Karc. 1A
Karc. 1B
Karc. 2

Toksičnost po reprodukciju

Toks. po repr. 1A
Toks. po repr. 1B
Toks. po repr. 2
Toks. po repr. (lakt.)

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost

Spec. toks. - JI 1
Spec. toks. - JI 2
Spec. toks. - JI 3

Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost

Spec. toks. - VI 1
Spec. toks. - VI 2

Opasnost od aspiracije

Asp. 1

Opasnost po vodenu životnu sredinu

Vod. živ. sred. - ak. 1
Vod. živ. sred. - hron. 1
Vod. živ. sred. - hron. 2
Vod. živ. sred. - hron. 3
Vod. živ. sred. - hron. 4

Opasnost po ozonski omotač

Ozon 1

___________
1 Videti napomenu U koja je data u odeljku 1.1.3. ovog uvoda

1.1.2.1.2. Obaveštenje o opasnosti

Obaveštenja o opasnosti dodeljena su i navedena u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija hemikalija. Kod određenih obaveštenja o opasnosti, uz oznaku koja se sastoji od latiničnog slova "N" i trocifrenog broja, dodata su latinična slova kako bi se ukazalo na odgovarajuću razliku u klasifikaciji. Koriste se sledeće dodatne oznake:

H350i

Može da izazove karcinom ako se udiše.

H360F

Može štetno da utiče na plodnost.

H360D

Može štetno da utiče na plod.

H361f

Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost.

H361d

Sumnja se da može štetno da utiče na plod.

H360FD

Može štetno da utiče na plodnost. Može štetno da utiče na plod.

H361fd

Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost. Sumnja se da može štetno da utiče na plod.

H360Fd

Može štetno da utiče na plodnost. Sumnja se da može štetno da utiče na plod.

H360Df

Može štetno da utiče na plod. Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost.

1.1.2.2. Obeležavanje

U Tabeli 1. date su oznake za odgovarajuće elemente obeležavanja u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija i obeležavanje hemikalija, i to:

1) u koloni "Piktogram, reč upozorenja" date su oznake za piktograme opasnosti u skladu sa propisanim principima prvenstva za piktograme opasnosti, kao i odgovarajuća reč upozorenja;

2) u koloni "Obaveštenje o opasnosti" date su oznake za obaveštenja o opasnosti u skladu sa klasifikacijom i propisanim principima prvenstva za obaveštenja o opasnosti;

3) u koloni "Dodatno obaveštenje o opasnosti" date su oznake za dodatna obaveštenja o opasnosti u skladu sa propisanim principima prvenstva za obaveštenja o opasnosti i posebnim pravilima za obeležavanje i pakovanje određenih supstanci i smeša.

1.1.2.3. Specifične granične koncentracije, M-faktori i procenjene vrednosti akutne toksičnosti (ATE)

Specifične granične koncentracije, kada se za određenu kategoriju opasnosti razlikuju od opštih graničnih koncentracija utvrđenih u propisu kojim se uređuje klasifikacija i obeležavanje hemikalija, navedene su u Tabeli 1. u zasebnoj koloni zajedno sa klasifikacijom na koju se odnose, pri čemu se za klasu i kategoriju opasnosti koriste skraćenice iz odeljka 1.1.2, tačka 1.1.2.1. ovog uvoda. U istoj koloni navedene su i harmonizovane procenjene vrednosti akutne toksičnosti. Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik koristi specifične granične koncentracije i harmonizovane procenjene vrednosti akutne toksičnosti pri klasifikaciji smeše koja sadrži supstancu za koju su ovi podaci navedeni. Kada se primenjuje harmonizovana procenjena vrednost akutne toksičnosti koristi se formula aditivnosti, koja je utvrđena u propisu kojim se uređuje klasifikacija i obeležavanje hemikalija. Kada za određenu kategoriju opasnosti nisu date specifične granične koncentracije, pri klasifikaciji supstanci koje sadrže nečistoće, aditive ili pojedinačne konstituente ili klasifikaciji smeša, primenjuju se opšte granične koncentracije utvrđene u propisu kojim se uređuje klasifikacija i obeležavanje hemikalija. Ako za akutnu toksičnost nisu navedene harmonizovane procenjene vrednosti akutne toksičnosti, tačna vrednost mora se utvrditi pomoću dostupnih podataka.

Ukoliko nije drugačije navedeno, granične koncentracije date su kao maseni udeo supstance u smeši izražen u procentima.

Kada je harmonizovan M-faktor za supstance koje su klasifikovane kao opasne po vodenu životnu sredinu, kategorija akutno 1 ili hronično 1, ovaj M-faktor naveden je u istoj koloni Tabele 1. u kojoj su navedene i specifične granične koncentracije. U slučaju kada su harmonizovani M-faktor za kategoriju akutno 1 i M-faktor za kategoriju hronično 1, svaki od M-faktora naveden je u istom nivou kao i njemu odgovarajuća kategorija. Kada je u Tabeli 1. naveden samo jedan M-faktor, a supstanca je klasifikovana u kategoriju akutno 1 i u kategoriju hronično 1, proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik koristi ovaj M-faktor prilikom klasifikacije smeše koja sadrži tu supstancu, u odnosu na kratkotrajnu (akutnu) i dugotrajnu (hroničnu) opasnost po vodenu životnu sredinu, primenjujući metodu sumiranja koja je utvrđena u propisu kojim se uređuje klasifikacija i obeležavanje hemikalija.

Ako M-faktor nije naveden u Tabeli 1, proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik određuje M-faktor(e) za supstancu na osnovu dostupnih podataka. M-faktor određuje se i primenjuje u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija i obeležavanje hemikalija.

Procenjene vrednosti akutne toksičnosti (ATE) za peroralni i dermalni put izlaganja izražene su u mg/kg t.m. što predstavlja miligrame po kilogramu telesne mase.

1.1.3. Napomene uz klasifikovane supstance

1.1.3.1. Napomene u vezi sa identifikacijom, klasifikacijom i obeležavanjem supstanci

Za supstance napomene su date velikim latiničnim slovima i njihovo značenje je sledeće:

Napomena A: Neophodno je da naziv supstance na etiketi odgovara jednom od hemijskih naziva datih u ovom spisku. U tabelama se ponekad koriste opšti nazivi kao što su "jedinjenja..." ili "soli...". U ovom slučaju, snabdevač na etiketi navodi pravi hemijski naziv supstance kao što je dato u tački 1.1.1.2. ovog uvoda.

Napomena B: Neke supstance (kiseline, baze, itd.) stavljaju se u promet u obliku vodenih rastvora različitih koncentracija, zbog čega se ovi rastvori različito klasifikuju i obeležavaju iz razloga što njihova opasna svojstva zavise od koncentracije supstance. Supstance koje su u ovom spisku navedene sa napomenom B imaju opšti naziv tipa: "azotna kiselina...%". U ovom slučaju na etiketi se navodi koncentracija rastvora izražena u procentima. Ukoliko nije drugačije navedeno podrazumeva se da je koncentracija data kao maseni udeo (m/m).

Napomena C: Neke organske supstance stavljaju se u promet ili u obliku određenog izomera ili kao smeša nekoliko izomera. U ovom slučaju na etiketi se navodi da li je supstanca u obliku određenog izomera ili smeše izomera.

Napomena D: Određene supstance koje podležu spontanoj polimerizaciji ili razlaganju uglavnom se stavljaju u promet u stabilizovanom obliku, pa su u ovom obliku i navedene u Spisku klasifikovanih supstanci. U određenim slučajevima, kada se ovakve supstance stavljaju u promet u nestabilizovanom obliku, na etiketi se pored hemijskog naziva supstance navodi i reč: "nestabilizovano".

Napomena F: Za supstancu koja može da sadrži stabilizator, u slučaju da stabilizator menja opasna svojstva supstance na osnovu kojih je izvršena klasifikacija navedena u Spisku klasifikovanih supstanci, potrebno je izvršiti klasifikaciju i obeležavanje u skladu sa pravilima za klasifikaciju i obeležavanje opasnih smeša.

Napomena G: Ako se supstanca stavlja u promet u obliku eksploziva, eksplozivnost se određuje odgovarajućim metodama ispitivanja, a klasifikacija i obeležavanje ove supstance treba da ukažu na njena eksplozivna svojstva.

Napomena J: Primenjuje se harmonizovana klasifikacija supstance kao karcinogene ili mutagene, osim ako se može dokazati da supstanca sadrži manje od 0,1% m/m benzena (EINECS broj 200-753-7), i u tom slučaju vrši se klasifikacija supstance u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija i za ove klase opasnosti.

Napomena K: Primenjuje se harmonizovana klasifikacija supstance kao karcinogene ili mutagene osim ako se može dokazati da supstanca sadrži manje od 0,1% m/m 1,3-butadiena (EINECS broj 203-450-8), i u tom slučaju vrši se klasifikacija supstance u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija i za ove klase opasnosti. Kada supstanca nije klasifikovana kao karcinogena ili mutagena, primenjuju se barem obaveštenja o merama predostrožnosti (P102-)P210-P403.

Napomena L: Primenjuje se harmonizovana klasifikacija supstance kao karcinogene, osim ako se može dokazati da supstanca sadrži manje od 3% dimetilsulfoksidnog ekstrakta izmereno prema metodi IP 346(2), i u tom slučaju vrši se klasifikacija supstance u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija i za ovu klasu opasnosti.

____________
(2) IP 346 "Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum fractions - Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method", Institute of Petroleum, London.

Napomena M: Primenjuje se harmonizovana klasifikacija supstance kao karcinogene, osim ako se može dokazati da supstanca sadrži manje od 0,005% m/m benzo[a]-pirena (EINECS broj 200-028-5), i u tom slučaju vrši se klasifikacija supstance u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija i za ovu klasu opasnosti.

Napomena N: Primenjuje se harmonizovana klasifikacija supstance kao karcinogene, osim kada je poznata potpuna istorija rafinacije i može se dokazati da supstanca iz koje je proizvedena nije karcinogena, i u tom slučaju vrši se klasifikacija supstance u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija i za ovu klasu opasnosti.

Napomena P: Primenjuje se harmonizovana klasifikacija supstance kao karcinogene ili mutagene, osim ako se može dokazati da supstanca sadrži manje od 0,1% m/m benzena (EINECS broj 200-753-7), i u tom slučaju vrši se klasifikacija supstance u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija i za ove klase opasnosti. Kada supstanca nije klasifikovana kao karcinogena ili mutagena, primenjuju se barem obaveštenja o merama predostrožnosti R(102) R260-262-301 + R310-331.

Napomena Q: Primenjuje se harmonizovana klasifikacija supstance kao karcinogene, osim kada je ispunjen jedan od sledećih uslova:

- kratkotrajni test bioperzistencije inhalacijom je pokazao da vlakna duža od 20 μm imaju uvećano vreme poluživota manje od 10 dana, ili

- kratkotrajni test bioperzistencije intratrahealnom primenom je pokazao da vlakna duža od 20 μm imaju uvećano vreme poluživota manje od 40 dana, ili

- odgovarajući intraperitonealni test nije dokazao porast karcinogenosti, ili

- relevantna patogenost ili neoplastične promene nisu uočene u odgovarajućem dugotrajnom inhalacionom testu.

Napomena R: Primenjuje se harmonizovana klasifikacija supstance kao karcinogene, osim u slučaju vlakana čiji je geometrijski srednji prečnik ponderisan po dužini (LWGMD) umanjen za dve geometrijske standardne greške veći od 6 μm, izmeren u skladu sa metodom ispitivanja A.22 koja je data u propisu kojim se uređuju metode ispitivanja opasnih svojstava hemikalija.

Napomena S: Za ovu supstancu mogu biti primenljiva odstupanja od obeležavanja, u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija i obeležavanje hemikalija.

Napomena T: Supstanca može da se stavi u promet u obliku u kojem nema fizička i hemijska svojstva koja su navedena u Spisku klasifikovanih supstanci. Ako rezultati ispitivanja prema odgovarajućim metodama pokazuju da oblik ove supstance u kome se ona stavlja u promet nema navedena fizička i hemijska svojstva, supstanca se klasifikuje u skladu sa rezultatima ispitivanja. Odgovarajuće informacije, uključujući i referencu o metodi ispitivanja navode se u bezbednosnom listu.

Napomena U (Tabela 1): Kada se stavljaju u promet, gasovi moraju biti klasifikovani kao "gasovi pod pritiskom" i svrstani u jednu od grupa u okviru ove klase opasnosti, i to: komprimovan gas, tečni gas, rashlađen tečni gas ili rastvoren gas. Grupa zavisi od fizičkog stanja u kojem je gas upakovan i stoga se određuje u svakom pojedinačnom slučaju. Dodeljuju se sledeće oznake: Gas. pod prit. (komp.); Gas. pod prit. (teč.); Gas. pod prit. (rash. teč.); Gas. pod prit. (rast.).

Aerosoli se ne klasifikuju kao gasovi pod pritiskom (videti propis kojim se uređuje klasifikacija i obeležavanje hemikalija).

Napomena V: Ako se supstanca stavlja u promet u obliku vlakana (dijametra < 3 μm, dužine > 5 μm i odnosa dužine i dijametra ≥ 3:1), ili čestica supstance koje ispunjavaju kriterijume Svetske zdravstvene organizacije za vlakna, ili čestica sa modifikovanom površinskom hemijom, njihova opasna svojstva moraju se proceniti u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija, radi procene da li se primenjuje viša kategorija opasnosti (Karc. 1B ili 1A) i/ili dodatni putevi izlaganja (peroralni ili dermalni).

Napomena W: Primećeno je da karcinogena opasnost ove supstance raste kada se respirabilna prašina udahne u količinama koje dovode do značajnog narušavanja mehanizma uklanjanja čestica u plućima.

1.1.3.1. Napomene u vezi sa klasifikacijom i obeležavanjem smeša

Za smeše napomene su date arapskim brojevima i njihovo značenje je sledeće:

Napomena 1: Navedena specifična granična koncentracija ili, u odsustvu te koncentracije, opšta granična koncentracija iz propisa kojim se uređuje klasifikacija i obeležavanje hemikalija, data je kao maseni udeo metalnog elementa, izračunat u odnosu na ukupnu masu smeše, izražen u procentima.

Napomena 2: Navedena specifična granična koncentracija izocijanata data je kao maseni udeo slobodnog monomera u smeši, izračunat u odnosu na ukupnu masu smeše, izražen u procentima.

Napomena 3: Navedena specifična granična koncentracija data je kao maseni udeo hromatnih jona rastvorenih u vodi, izračunat u odnosu na ukupnu masu smeše, izražen u procentima.

Napomena 5: Granične koncentracije za gasovite smeše date su kao zapreminski udeo (V/V) izražen u procentima.

Napomena 7: Legure koje sadrže nikl klasifikovane su u odnosu na senzibilizaciju kože ukoliko je brzina oslobađanja nikla veća od 0,5 µg Ni/cm 2/nedeljno, mereno po standardu SRPS EN 1811.

Napomena 8: Klasifikuje se kao karcinogen osim ako se može dokazati da je maksimalna teorijska koncentracija formaldehida koji se može osloboditi, bez obzira na izvor, u smeši kakva se stavlja u promet, manja od 0,1%.

Napomena 9: Klasifikuje se kao mutagen osim ako se može dokazati da je maksimalna teorijska koncentracija formaldehida koji se može osloboditi, bez obzira na izvor, u smeši kakva se stavlja u promet, manja od 1%.

Napomena 10: Klasifikacija supstance kao karcinogene ako se udiše primenjuje se samo na smeše u obliku praha koje sadrže 1% ili više titanijum-dioksida koji je u obliku čestica čiji je aerodinamički dijametar ≤ 10 μm ili koji je inkorporiran u takve čestice.

1.2. Klasifikacije i obaveštenja o opasnosti u Tabeli 1. koja su dobijena prevođenjem klasifikacije

1.2.1. Minimum klasifikacije

Za određene klase opasnosti, uključujući akutnu toksičnost i specifičnu toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost, klasifikacija koja je data u Spisku klasifikovanih supstanci smatra se minimumom klasifikacije. Ova klasifikacija se primenjuje samo:

- ako proizvođaču ili uvozniku nisu dostupni podaci ili druge informacije utvrđene u propisu kojim se uređuje klasifikacija i obeležavanje hemikalija na osnovu kojih treba klasifikovati u težu kategoriju u odnosu na minimumom klasifikacije, kada se obavezno primenjuje klasifikacija u težu kategoriju i

- ako se minimum klasifikacije ne može bliže odrediti korišćenjem tabele za prevođenje klasifikacije kada je fizičko stanje supstance korišćene u ispitivanjima akutne inhalacione toksičnosti poznato proizvođaču ili uvozniku. Klasifikacija dobijena korišćenjem tabele za prevođenje klasifikacije koja je data u propisu kojim se uređuje klasifikacija i obeležavanje hemikalija obavezno se primenjuje ako se razlikuje od minimuma klasifikacije datog u Spisku klasifikovanih supstanci.

Minimum klasifikacije za određenu klasu opasnosti naveden je sa oznakom "*" u Tabeli 1. kolona "Klasifikacija".

Oznaka "*" može se naći u Tabeli 1. i u koloni "Specifične granične koncentracije, M-faktori i procenjene vrednosti akutne toksičnosti (ATE)" čime se ukazuje da su za supstancu ranije bile određene specifične granične koncentracije za akutnu toksičnost, ali prema kriterijumima koji nisu isti kao kriterijumi iz propisa kojim se uređuje klasifikacija i obeležavanje hemikalija tako da se ove granične koncentracije ne mogu koristiti, naročito kada je naveden minimum klasifikacije. U tom slučaju, klasifikacija u odnosu na akutnu toksičnost može biti od posebnog značaja.

1.2.2. Put izlaganja ne može biti isključen

Za određene klase opasnosti, npr. za specifičnu toksičnost za ciljni organ, put izlaganja navodi se u obaveštenju o opasnosti samo ako je apsolutno dokazano da nijedan drugi put izlaganja ne može izazvati opasnost u skladu sa kriterijumima iz propisa kojim se uređuje klasifikacija i obeležavanje hemikalija. Klasifikacija u odgovarajuću klasu i kategoriju koja je dobijena prevođenjem klasifikacije koja je imala preciziran put izlaganja navedena je u Tabeli 1. samo sa opštim obaveštenjem o opasnosti kojim se ne precizira put izlaganja, s obzirom da neophodne informacije nisu dostupne.

Ova obaveštenja o opasnosti navedena su sa oznakom "**" u Tabeli 1.

1.2.3. Obaveštenja o opasnosti za toksičnost po reprodukciju

Obaveštenja o opasnosti H360 i H361 ukazuju na opštu zabrinutost zbog efekata na plodnost i/ili rast i razvoj ploda. Prema kriterijumima za klasifikaciju, opšte obaveštenje o opasnosti može se zameniti obaveštenjem o opasnosti u kojem se navodi specifičan efekat koji izaziva zabrinutost u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija i obeležavanje hemikalija. Kada klasifikacija u odnosu na drugu razliku u okviru klase nije navedena, razlog može biti to što postoje dokazi da nema tog efekta ili nema podataka ili su podaci nedovoljni da bi se izvela klasifikacija. U tom slučaju primenjuje se postupak klasifikacije supstance u odnosu na tu razliku u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija i obeležavanje hemikalija.

Kako se ne bi izgubile informacije o ranijim klasifikacijama u odnosu na plodnost i efekte na razvoj ploda, prevedene su klasifikacije samo za ove efekte.

Ova obaveštenja o opasnosti navedena su sa oznakom "***" u Tabeli 1.

1.2.4. Tačna klasifikacija u odnosu na fizičke opasnosti ne može se ustanoviti

Za neke supstance koje su navedene u Spisku klasifikovanih supstanci nije bilo moguće izvesti odgovarajuću klasifikaciju u odnosu na fizičku opasnost zato što nije bilo dovoljno podataka za primenu kriterijuma za klasifikaciju iz propisa kojim se uređuje klasifikacija i obeležavanje hemikalija. U takvim slučajevima, supstanca se može svrstati u različitu (i težu) kategoriju ili čak drugu klasu opasnosti u odnosu na onu koja je data u Tabeli 1. Neophodno je da klasifikacija bude potvrđena ispitivanjem primenom odgovarajuće metode ispitivanja.

Klasifikacija u odnosu na fizičku opasnost koju je potrebno potvrditi ispitivanjem navedena je sa oznakom "****" u Tabeli 1.

Tabelu 1 - Spisak klasifikovanih supstanci, koja je sastavni deo ovog pravilnika, objavljenu u "Sl. glasniku RS", br.  41/2023, možete pogledati OVDE