Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA TURIZMA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU

("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina Registra turizma (u daljem tekstu: Registar) i dokumentacija potrebna za registraciju podataka u Registar.

Član 2

Sadržinu Registra čine podaci o turističkim agencijama organizatorima turističkog putovanja (u daljem tekstu: organizator) i posrednicima u prodaji turističkih putovanja (u daljem tekstu: posrednik).

Član 3

Podaci o organizatorima i posrednicima registruju se u Registar i odnose se na:

1) status u odgovarajućem registru;

2) poslovno ime, odnosno ime i prezime;

3) pravnu formu, odnosno oblik organizovanja;

4) matični broj za privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnike;

5) sedište, ogranak, odnosno izdvojeno mesto;

6) šifru i opis pretežne delatnosti;

7) poreski identifikacioni broj (PIB);

8) brojeve računa u bankama;

9) zastupnike pravnog lica.

U Registar se registruju i sve promene i brisanje podataka sadržanih u Registru.

Član 4

U Registar se, pored podataka iz člana 3. ovog pravilnika, registruju i podaci koji se odnose na izdavanje licence i brisanje organizatora putovanja iz Registra.

Podaci koji se odnose na izdavanje licence su podaci o:

1) rukovodiocu, njegovoj stručnoj spremi i stranom jeziku za koji ima aktivno znanje;

2) propisanim garancijama putovanja za slučaj insolventnosti i radi naknade štete, sa potrebnim podacima, i to:

(1) ugovor o osiguranju (matični broj i poslovno ime osiguravača ili ugovarača osiguranja, broj i datum zaključenja ugovora, skadenca, podaci o reosiguranju ukoliko postoji, iznos ukupnog limita pokrića, koji ne može biti manji od propisanog limita u zavisnosti od kategorije licence, vreme trajanja polise) ili

(2) bankarska garancija (matični broj i poslovno ime banke, matični broj i poslovno ime primaoca bankarske garancije, broj i datum bankarske garancije, iznos ukupnog limita pokrića, koji ne može biti manji od propisanog limita u zavisnosti od kategorije licence, vreme trajanja);

3) poslovnom imenu i matičnom broju banke kod koje subjekt ima dinarski račun, na kome se nalazi depozit;

4) propisanoj visini depozita;

5) broju licence;

6) kategoriji licence;

7) opštim uslovima putovanja;

8) adresi ogranka, odnosno izdvojenog mesta u kojem se, na osnovu odluke odgovornog lica vodi propisana evidencija.

Podaci koji se odnose na brisanje organizatora iz Registra su podaci o:

1) datumu brisanja;

2) osnovu brisanja.

Kao dokaz o ispunjenosti uslova iz stava 2. tačka 1) ovog člana podnosi se potvrda škole stranog jezika; diploma o završenom fakultetu osnovnih akademskih studija od 180 do 240 ESPB bodova, gde je programom predviđeno učenje, odnosno polaganje stranog jezika najmanje dve školske godine sa dokazom o položenim ispitima; diploma o završenoj srednjoj školi ili fakultetu na kojoj se program nastave i učenja održava na stranom jeziku; uverenje o položenom ispitu za turističkog vodiča ili turističkog pratioca, odnosno licenca turističkog vodiča ili turističkog pratioca.

Član 5

U Registar se, pored podataka iz člana 3. ovog pravilnika, za posrednika registruju i podaci o rukovodiocu, njegovoj stručnoj spremi i stranom jeziku za koji ima aktivno znanje.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana u Registar se registruju i podaci koji se odnose na brisanje posrednika iz Registra.

Član 6

Uz prijavu za registraciju podataka o rukovodiocu organizatora prilaže se:

1) odgovarajući dokaz da je lice koje se upisuje kao rukovodilac zaposlen sa punim radnim vremenom u svojstvu rukovodioca u prostoru, odnosno mestu poslovanja u kom pravno lice, odnosno preduzetnik koji je nosilac licence obavlja delatnost turističke agencije;

2) overena kopija ili overeni prepis diplome - potvrde nadležne školske ustanove kod koje je to lice steklo najmanje višu stručnu spremu, odnosno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju od tri godine;

3) dokaz o aktivnom znanju stranog jezika - B2 nivo jezičke kompetentnosti CEFR - potvrda škole stranog jezika; diploma o završenom fakultetu osnovnih akademskih studija od 180 do 240 ESPB bodova, gde je programom predviđeno učenje, odnosno polaganje stranog jezika najmanje dve školske godine sa dokazom o položenim ispitima; diploma o završenoj srednjoj školi ili fakultetu na kojoj se program nastave i učenja održava na stranom jeziku; uverenje o položenom ispitu za turističkog vodiča ili turističkog pratioca, odnosno licenca turističkog vodiča ili turističkog pratioca;

4) dokaz iz koga se može utvrditi da lice koje se upisuje kao rukovodilac ima radno iskustvo u turističkoj delatnosti od najmanje tri godine za rad kod organizatora turističkog putovanja - overena kopija ili overeni prepis radne knjižice, potvrda pravnih lica i preduzetnika kod kojih je to radno iskustvo stečeno ili overena izjava lica koje se upisuje kao rukovodilac.

U slučaju iz stava 1. tačka 3) ovog člana u delu položenog ispita za turističkog vodiča ili turističkog pratioca Registrator turizma po službenoj dužnosti pribavlja tražene podatke, odnosno postupa na način propisan zakonom kojim se uređuje upravni postupak.

Član 7

Uz prijavu za registraciju podataka o rukovodiocu posrednika prilaže se:

1) odgovarajući dokaz da je lice koje se upisuje kao rukovodilac zaposlen sa punim radnim vremenom u svojstvu rukovodioca u prostoru, odnosno mestu poslovanja u kom pravno lice, odnosno preduzetnik obavlja delatnost turističke agencije;

2) overena kopija ili overeni prepis diplome - potvrde nadležne školske ustanove kod koje je to lice steklo srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju turističkog, ekonomskog ili drugog društvenog smera;

3) dokaz o aktivnom znanju stranog jezika - B2 nivo jezičke kompetentnosti CEFR - potvrda škole stranog jezika; diploma o završenom fakultetu osnovnih akademskih studija od 180 do 240 ESPB bodova, gde je programom predviđeno učenje, odnosno polaganje stranog jezika najmanje dve školske godine sa dokazom o položenim ispitima; diploma o završenoj srednjoj školi ili fakultetu na kojoj se program nastave i učenja održava na stranom jeziku ili uverenje o položenom ispitu za turističkog vodiča ili turističkog pratioca, odnosno licenca turističkog vodiča ili turističkog pratioca;

4) dokaz iz koga se može utvrditi da lice koje se upisuje kao rukovodilac ima radno iskustvo u turističkoj delatnosti od najmanje jedne godine za rad kod posrednika u prodaji turističkih putovanja - overena kopija ili overeni prepis radne knjižice, potvrda pravnih lica i preduzetnika kod kojih je to radno iskustvo stečeno ili overena izjava lica koje se upisuje kao rukovodilac.

U slučaju iz stava 1. tačka 3) ovog člana u delu položenog ispita za turističkog vodiča ili turističkog pratioca Registrator turizma postupa na način propisan članom 6. stav 2. ovog pravilnika.

Član 8

Uz prijavu promene podataka po osnovu ostavke rukovodioca turističke agencije prilaže se primerak ostavke.

Član 9

Uz prijavu za registraciju podataka o garancijama putovanja turističke agencije organizatora prilaže se važeća propisana garancija putovanja čiji se upis traži.

Član 10

Uz prijavu za registraciju podataka o depozitu organizator prilaže potvrdu banke o depozitu koja nije starija od pet dana od dana podnošenja zahteva i koja sadrži podatak o iznosu dinarskih sredstva na računu i njihovoj protivvrednosti izraženu u evrima, obračunatu po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja potvrde.

Uz prijavu iz stava 1. ovog člana organizator prilaže podatak o poslovnom imenu i matičnom broju banke kod koje ima dinarski račun, na kome se nalazi depozit.

Član 11

Uz prijavu za registraciju podataka o opštim uslovima putovanja organizator prilaže važeće opšte uslove putovanja.

Član 12

Uz prijavu za registraciju podataka o adresi na kojoj turistička agencija obavlja delatnost turističke agencije, prilaže se dokumentacija iz čl. 6. i 7. ovog pravilnika koja se odnosi na rukovodioca te agencije koji će u tom svojstvu raditi na adresi čiji se upis traži.

Ako se promena podatka o adresi na kojoj turistička agencija obavlja delatnost turističke agencije odnosi na promenu adrese na kojoj će rukovodilac te agencije koji je već u tom svojstvu registrovan u Registru obavljati te poslove, za traženu promenu podnosi se samo prijava.

Član 13

Uz prijavu za registraciju podataka o brisanju licence organizatora na njegov zahtev, prilaže se uverenje organa nadležnog za oduzimanje licence da u trenutku podnošenja zahteva nije pokrenut postupak za oduzimanje licence čije se brisanje traži.

U slučaju iz stava 1. ovog člana Registrator turizma postupa na način propisan članom 6. stav 2. ovog pravilnika.

Član 14

Uz prijavu za registraciju, promenu ili brisanje podataka iz čl. 6-13. ovog pravilnika prilaže se i dokaz o uplati naknade, u skladu sa zakonom.

Član 15

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini Registra turizma i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju ("Službeni glasnik RS", br. 55/12, 81/19 i 62/21).

Član 16

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".