Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA PONUĐAČA I DOKUMENTACIJI KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU ZA REGISTRACIJU PONUĐAČA

("Sl. glasnik RS", br. 17/2020 i 94/2020)

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržina Registra ponuđača (u daljem tekstu: Registar) i dokumentacija koja se podnosi uz prijavu za registraciju privrednih subjekata.

Subjekti registracije

Član 2

Registar se vodi kao javna, jedinstvena, centralna i elektronska baza podataka u koji se, u skladu sa zakonom, registruju preduzetnici i pravna lica, koji ispunjavaju uslove za upis u Registar.

Predmet registracije

Član 3

U Registar se registruje upis privrednih subjekata, promena podataka o privrednim subjektima i brisanje privrednih subjekata i zabeležbe podataka o privrednim subjektima koje su od značaja za pravni promet.

U Registru se registruje i datum registracije privrednog subjekta, odnosno datum promene podataka o privrednom subjektu i datum brisanja privrednog subjekta.

Podaci u registru

Član 4

Registar sadrži zakonom propisane podatke o ponuđaču, i to:

1) matični/registarski broj;

2) poreski identifikacioni broj;

3) poslovno ime i adresu sedišta;

4) lično ime i JMBG, odnosno broj pasoša i zemlju izdavanja zakonskog zastupnika ponuđača, ako je zakonski zastupnik fizičko lice i poslovno ime i matični broj zakonskog zastupnika privrednog subjekta, ako je zastupnik pravno lice.

Sastavni deo Registra

Član 5

Pored podataka iz člana 4. ovog pravilnika, Registar sadrži i dokumente na osnovu kojih je izvršena registracija.

Prijava za registraciju upisa ponuđača

Član 6

Uz prijavu za registraciju upisa ponuđača prilaže se:

1) dokaz o matičnom broju ponuđača, ako ponuđač nije upisan u nadležni registar koji vodi Agencija za privredne registre;

2) potvrda o poreskom identifikacionom broju ponuđača, ako ponuđač nije upisan u nadležni registar koji vodi Agencija za privredne registre;

3) potvrda nadležnog suda, odnosno nadležne policijske uprave u skladu sa članom 111. stav 1. tačka 1) podtač. (1) i (2) Zakona o javnim nabavkama;

4) potvrda nadležnog poreskog organa da je privredni subjekt izmirio dospele poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje ili da mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uključujući sve nastale kamate i novčane kazne;

5) potvrda nadležnog poreskog organa jedinice lokalne samouprave da je privredni subjekt izmirio dospele obaveze javnih prihoda ili da mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uključujući sve nastale kamate i novčane kazne.

Pravno lice koje se nalazi u postupku privatizacije, umesto dokaza iz stava 1. tač. 4) i 5) ovog člana, prilaže potvrdu ministarstva nadležnog za poslove privrede da se nalazi u postupku privatizacije.

Dokazi iz stava 1. tač. 3)-5) ovog člana ne mogu biti stariji od dva meseca od dana podnošenja dokumentacije Registru.

Uz prijavu za registraciju upisa ponuđača podnosi se i dokaz o uplati propisanog iznosa naknade za vođenje postupka registracije.

Potvrde iz stava 1. tač. 3)-5) i stava 2. ovog člana ponuđač ne prilaže ako registrator podatke na osnovu kojih se utvrđuju činjenice koje se dokazuju tim potvrdama može pribaviti po službenoj dužnosti od nadležnog organa koji o tome vodi službenu evidenciju u elektronskoj formi i ako je takva službena evidencija dostupna u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska uprava.

Registrator na internet stranici Agencije za privredne registre ažurno obaveštava ponuđače koje potvrde iz stava 1. tač. 3)-5) i stava 2. ovog člana nije potrebno prilagati uz registracionu prijavu.

Ponuđači koji su upisani u Registar, u skladu sa ranije važećim propisima, prilažu Registru dokaze iz stava 1. tač. 3)-5) ovog člana, ako se ti dokazi ne mogu pribaviti po službenoj dužnosti na način propisan u stavu 5. ovog člana, o čemu potvrdu izdaje registrator koji vodi Registar i koja se objavljuje na internet stranici Agencije za privredne registre.

Prijava za registraciju promene registrovanih podataka o ponuđaču

Član 7

Uz prijavu za registraciju promene registrovanih podataka o ponuđaču koji nije upisan u jedan od registara koji vodi Agencija za privredne registre, prilaže se dokumentacija koja predstavlja osnov za nastalu promenu.

Promena podataka iz člana 4. stav 1. tač. 1)-3) ovog pravilnika o ponuđaču koji je upisan u Registar koji vodi Agencija za privredne registre vrši se automatski preuzimanjem podataka od nadležnog registra.

Uz prijavu promene zakonskog zastupnika ponuđača iz člana 4. stav 1. tačka 4) ovog pravilnika, prilaže se i uverenje iz kaznene evidencije za zakonskog zastupnika iz člana 6. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika.

Uz prijavu za registraciju promene registrovanih podataka o ponuđaču iz st. 1. i 3. ovog člana podnosi se i dokaz o uplati propisanog iznosa naknade za vođenje postupka registracije.

Prijava za registraciju brisanja ponuđača iz Registra

Član 8

Brisanje ponuđača iz Registra na osnovu zahteva ponuđača vrši se na osnovu prijave za registraciju brisanja ponuđača iz Registra.

Brisanje ponuđača iz Registra koji je upisan u registar koji vodi Agencija za privredne registre vrši se automatski preuzimanjem podataka od nadležnog registra.

Brisanje ponuđača iz Registra po službenoj dužnosti vrši se na osnovu dostavljanja dokaza od strane nadležnog organa da je ponuđač prestao da ispunjava uslove iz dokumentacije propisane članom 6. stav 1. tač. 3)-5) i članom 6. stav 2. ovog pravilnika.

Uz prijavu za registraciju brisanja ponuđača iz stava 1. ovog člana podnosi se dokaz o uplati propisanog iznosa naknade za vođenje postupka registracije.

Prijava za registraciju ponovnog upisa ponuđača u Registar

Član 9

Uz prijavu za registraciju ponovnog upisa ponuđača u Registar prilaže se dokumentacija iz člana 6. ovog pravilnika na način propisan tim članom, kao i dokaz o uplati propisane naknade, u skladu sa zakonom.

Prijava za registraciju zabeležbe

Član 10

Uz prijavu činjenica od značaja za pravni promet registracije i objavljivanja preko internet stranice Agencije za privredne registre, prilaže se dokumentacija kojom se te činjenice utvrđuju, kao i dokaz o uplati propisanog iznosa naknade za vođenje postupka registracije.

Prestanak važenja propisa

Član 11

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača ("Službeni glasnik RS", broj 75/13).

Stupanje na snagu

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. marta 2020. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopuni
Pravilnika o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača

("Sl. glasnik RS", br. 94/2020)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".