Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽINI PRIJAVE ZA UPIS U REGISTAR POSLODAVACA

("Sl. glasnik RS", br. 102/2006 i 44/2018 - dr. zakon)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se sadržina prijave (u daljem tekstu: evidenciona prijava) za upis u Registar pravnih i fizičkih lica, državnih organa i organizacija, organa i organizacija jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i drugih organa i organizacija u kojima se isplaćuju zarade, odnosno plate (u daljem tekstu: Registar poslodavaca).

Član 2

Poslodavac iz člana 108b stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 62/06 i 65/06 - ispravka) dostavlja evidencionu prijavu nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu svog sedišta, odnosno prebivališta, u skladu sa ovim pravilnikom.

Poslodavac - pravno lice koji je, prema obimu svojih poreskih obaveza, svrstan u velike poreske obveznike, dostavlja evidencionu prijavu organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj za velike poreske obveznike, saglasno zakonu koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.

Član 3

Evidenciona prijava podnosi se u pisanom obliku, neposredno ili poštom preporučeno.

Član 4

Evidenciona prijava podnosi se na Obrascu ERP - Prijava za evidentiranje poslodavaca, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5

Obrazac ERP sadrži podatke o podnosiocu prijave, i to:

1) za identifikaciju;

2) o obavljanju delatnosti.

Član 6

U Obrazac ERP poslodavac unosi podatke na sledeći način:

1) u delu 1 - Podaci za identifikaciju, unosi se:

(1) pod red. br. 1.1 - poreski identifikacioni broj (PIB) iz potvrde o dodeljenom PIB-u i izvršenoj registraciji, odnosno iz Obrasca REG - Potvrda o izvršenoj registraciji; podatke na ovom rednom broju unose pravna lica, preduzetnici, stalne poslovne jedinice stranog lica i drugi subjekti kojima je dodeljen PIB, a smatraju se poslodavcem u smislu ovog pravilnika;

(2) pod red. br. 1.2 - jedinstveni matični broj građana (JMBG) dodeljen od strane nadležnog državnog organa; podatke na ovom rednom broju unosi fizičko lice koje je poslodavac;

(3) pod red. br. 1.3 - matični broj lica (pravnog lica, radnje, stalne poslovne jedinice stranog lica) iz Registra jedinica razvrstavanja; podatke na ovom rednom broju unose pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;

(4) pod red. br. 1.4 - firma (puno poslovno ime), u nazivu i pravnoj formi kako je navedena u osnivačkom aktu, odnosno registrovana kod organa nadležnog za registraciju; podatke na ovom rednom broju unose pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;

(5) pod red. br. 1.5 - firma (skraćeno poslovno ime), u nazivu i obliku kako je navedena u osnivačkom aktu, odnosno registrovana kod organa nadležnog za registraciju; podatke na ovom rednom broju unose pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica; ukoliko se koristi više skraćenih poslovnih imena koja su navedena u osnivačkom aktu, odnosno registrovana kod organa nadležnog za registraciju, upisuju se jedno ime;

(6) pod red. br. 1.6 - ime i prezime podnosioca prijave; podatke na ovom rednom broju unosi fizičko lice koje je poslodavac;

(7) pod red. br. 1.7 - podaci o sedištu, odnosno prebivalištu; podatke na ovom rednom broju unose pravna lica, preduzetnici, stalne poslovne jedinice stranog lica, kao i fizička lica koja su poslodavci, i to:

- pod red. br. 1.7.1 - naziv opštine u kojoj je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave;

- pod red. br. 1.7.2 - naziv mesta u kojem je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave;

- pod red. br. 1.7.3 - naziv ulice u kojoj je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave;

- pod red. br. 1.7.4 - kućni broj (broj i slovo ukoliko postoji oznaka uz broj) u ulici u kojoj je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave;

- pod red. br. 1.7.5 - sprat, broj stana i slovo (ukoliko postoji slovna oznaka uz broj) stana u kojem je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave;

- pod red. br. 1.7.6 - broj telefona u sedištu, odnosno prebivalištu podnosioca evidencione prijave;

- pod red. br. 1.7.7 - broj fax-a u sedištu, odnosno prebivalištu podnosioca evidencione prijave;

- pod red. br. 1.7.8 - e-mail podnosioca evidencione prijave;

2) u delu 2 - Podaci o obavljanju delatnosti, unosi se:

(1) pod red. br. 2.1 - šifra i naziv pretežne delatnosti koju obavlja poslodavac;

(2) pod red. br. 2.2 - datum upisa poslodavca u registar koji vodi organ nadležan za registraciju.

Član 7

U slučaju kad posle izvršenog upisa u Registar poslodavaca dođe do izmene podataka koji su bili iskazani u evidencionoj prijavi - Obrazac ERP, poslodavac je dužan da nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave podnese novu evidencionu prijavu sa popunjenim podacima koji su izmenjeni, najkasnije u roku od pet dana od dana nastanka izmene.

U slučaju iz stava 1. ovog člana ispod oznake "Obrazac ERP" upisuju se reči: "PROMENA PODATAKA".

Kod izmene podataka iz evidencione prijave, u novoj evidencionoj prijavi obavezno se iskazuje podatak na red. br. 1.1. na kome se unosi PIB, odnosno na red. br. 1.2. na kome se unosi JMBG, kao i na rednom broju na kome se unosi podatak koji se menja.

Član 8

Poreska uprava izdaje Potvrdu o izvršenom evidentiranju u Registru poslodavaca, na Obrascu PERP, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 9

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih i Poreska uprava vršiće razmenu podataka od značaja za vođenje evidencije u Registru poslodavaca, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 10

Organ, odnosno organizacija nadležna za vođenje odgovarajućeg registra lica iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika dostaviće nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave neophodne podatke o poslodavcima iz člana 33. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 62/06 i 65/06 - ispravka), najkasnije do 8. januara 2007. godine.

Lice koje je svojstvo poslodavca steklo u smislu ovog pravilnika od 28. jula do 31. decembra 2006. godine evidencionu prijavu podneće najkasnije do 8. januara 2007. godine.

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac ERP*

 

REPUBLIKA SRBIJA

 

MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA

 

Organizaciona jedinica      ___________________

 

 

 

PRIJAVA
ZA EVIDENTIRANJE POSLODAVACA

 

1.

PODACI ZA IDENTIFIKACIJU:

 

1.1.

Poreski identifikacioni broj (PIB)

                                       

 

1.2.

Jedinstveni matični broj građana (JMBG)

                                       

 

1.3.

Matični broj lica (pravnog lica, radnje, stalne poslovne jedinice stranog lica)

                                       

 

1.4.

Firma (puna oznaka)

 

 

1.5.

Firma (skraćena oznaka) 

1.6.

Ime i prezime

 

 

1.7.

Podaci o sedištu, odnosno prebivalištu ili boravištu:

 

 

1.7.1.

Opština

 

 

1.7.2.

Mesto

 

 

1.7.3.

Naziv ulice

 

 

1.7.4.

Kućni broj (broj i slovo)

                                       

 

1.7.5.

Sprat, broj stana i slovo

                                       

 

1.7.6.

Broj telefona

                                       

 

1.7.7.

Broj fax-a

                                       

 

1.7.8.

E-mail

 

 

2.

PODACI O OBAVLJANJU DELATNOSTI:

 

2.1.

Pretežna delatnost:

       Šifra:

Naziv delatnosti

   
           
 

 

2.2.

Datum upisa u registar

                                       

 

 

 

popunjava podnosilac prijave:

    Prijavu, odnosno njen deo pripremio poreski savetnik:

 

 

 

                                       

 

                                       

 

 

(Potpis poreskog savetnika)

 

(PIB poreskog savetnika)

 

(JMBG poreskog savetnika)          

 

 

 

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci u prijavi potpuni i tačni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mesto)

 

 

(Datum)

 

(Potpis odgovornog lica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.P.

 

 

 

popunjava Poreska uprava:

 

 

 

 

 

 

Potvrda o prijemu evidencione prijave:
 

 

 

Obrazac PERP*

 

REPUBLIKA SRBIJA

 

Ministarstvo finansija
Poreska uprava

 

_____________________
(organizaciona jedinica) 

 

Broj: ___________________

 

 

 

POTVRDA
O IZVRŠENOM EVIDENTIRANJU
U REGISTRU POSLODAVACA

 

Obveznik (poslodavac)

 

 

(naziv)

 

 

,

 

(adresa)

 

(PIB)

 

evidentiran u Registar poslodavaca

 

.

 

(datum)

 

 

 

 

U

 

 

 

 

(mesto izdavanja potvrde)

 

 

 

 

M. P.

 

 

(datum izdavanja potvrde)

(potpis ovlašćenog lica)