Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA U KOME SE ISKAZUJU PODACI O LICIMA ZA KOJA VELIKO PRAVNO LICE OSTVARUJE PRAVO NA UPLATU BESPOVRATNIH NOVČANIH SREDSTAVA

("Sl. glasnik RS", br. 56/2020)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac u kome se iskazuju podaci o licima za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava iz člana 10. Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 ("Službeni glasnik RS", broj 54/20).

Član 2

Obrazac iz člana 1. ovog pravilnika podnosi se na Obrascu SL - Spisak lica za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava (u daljem tekstu: Obrazac SL), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac SL podnosi se u papirnom obliku neposredno organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj za teritoriju na kojoj je sedište velikog pravnog lica i Ministarstvu finansija - Upravi za trezor, Pop Lukina 7-9, 11000 Beograd.

Obrazac SL podnosi se u dva primerka, tako da se jedan dostavlja organizacionoj jedinici Poreske uprave, a drugi Ministarstvu finansija - Upravi za trezor, saglasno stavu 2. ovog člana.

Član 3

U Obrazac SL podaci se unose na sledeći način:

1) u delu 1. popunjavaju se podaci:

(1) Organizaciona jedinica Poreske uprave - naziv organizacione jedinice Poreske uprave nadležne za teritoriju na kojoj je sedište velikog pravnog lica;

(2) PIB - poreski identifikacioni broj velikog pravnog lica;

(3) naziv privrednog subjekta - naziv velikog pravnog lica;

(4) adresa - ulica i broj i mesto sedišta velikog pravnog lica;

(5) sedište - naziv i šifra opštine sedišta velikog pravnog lica. Šifra se upisuje iz pravilnika kojim se propisuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda;

(6) Obračunski period - mesec i godina za koji se ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava; 

2) u deo 2. unosi se:

(1) u kolonu 1. Redni broj - redni broj pod kojim se unosi podatak za svakog pojedinačno navedenog zaposlenog;

(2) u kolonu 2. Ime i prezime - ime i prezime zaposlenog;

(3) u kolonu 3. JMBG - jedinstveni matični broj građana za zaposlenog;

(4) u kolonu 4. Osnov prekida rada - za zaposlene za koje je doneto rešenje o prekidu rada počev od 15. marta 2020. godine u skladu sa članom 116. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - US, 113/17 i 95/18) unosi se broj 116; za zaposlene za koje je doneto rešenje o prekidu rada počev od 15. marta 2020. godine u skladu sa članom 117. Zakona o radu unosi se broj 117;

(5) u kolonu 5. Datum kada je rešenje doneto - za zaposlene za koje je doneto rešenje o prekidu rada počev od 15. marta 2020. godine u skladu sa čl. 116. i 117. Zakona o radu, unosi se datum kada je rešenje doneto;

(6) u kolonu 6. Radno vreme - za zaposlene sa punim radnim vremenom unosi se broj 1; za zaposlene sa nepunim radnim vremenom unosi se decimalni broj manji od jedan, sa dva decimalna mesta, kao decimalni zapis procenta angažovanja zaposlenog sa nepunim radnim vremenom u odnosu na puno radno vreme;

(7) Ukupno - unosi se zbir brojeva u koloni 6.

Obrazac SL potpisuje ovlašćeno lice u velikom pravnom licu.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac SL

 

1.

Organizaciona jedinica Poreske uprave

Ministarstvo finansija
Uprava za trezor
ul. Pop Lukina br. 7-9

 

 

 

 

(PIB)

 

 

 

(naziv privrednog subjekta)

 

 

 

(adresa)

 

 

 

(sedište)

 

 

Obračunski period

 

 

 

 

 

SPISAK LICA ZA KOJA VELIKO PRAVNO LICE OSTVARUJE PRAVO NA UPLATU BESPOVRATNIH NOVČANIH SREDSTAVA

 

2.

Redni
broj

Ime i prezime

JMBG

Osnov
prekida
rada

Datum
kada je
rešenje
doneto

Radno vreme

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO      

 

 

U ________________________

 

Ovlašćeno lice

dana ______________ godine

 

______________________