Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽINI KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

("Sl. glasnik RS", br. 21/2021)

Predmet uređivanja

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje sadržina konkursne dokumentacije koju naručilac priprema u postupku javne nabavke (u daljem tekstu: konkursna dokumentacija).

1. Sadržina konkursne dokumentacije

a) Sadržina konkursne dokumentacije u otvorenom postupku

Član 2

Konkursna dokumentacija shodno prirodi predmeta nabavke sadrži:

1) opšte podatke o predmetu nabavke:

(1) predmet javne nabavke,

(2) opis svake partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama;

2) vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl.;

3) tehničku dokumentaciju i planove;

4) kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta (osnovi za isključenje i kriterijumi za izbor privrednog subjekta), sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma;

5) podatke u vezi sa kriterijumom za dodelu ugovora, i to:

(1) kriterijumi za dodelu ugovora,

(2) relativni značaj u ponderima za svaki kriterijum, kao i metodologija za dodelu pondera za svaki kriterijum, osim kada je kriterijum samo cena,

(3) kada ponderisanje nije moguće iz objektivnih razloga, naručilac navodi kriterijume po opadajućem redosledu važnosti,

(4) rezervne kriterijume na osnovu kojih će naručilac dodeliti ugovor u situaciji kada postoje dve ili više ponuda koje su nakon primene kriterijuma jednake,

(5) ako se koristi trošak životnog ciklusa, podatke koje ponuđači treba da dostave i metod koji naručilac na osnovu tih podataka koristi za utvrđivanje troškova životnog ciklusa;

6) podatke na osnovu kojih ponuđači pripremaju obrazac ponude;

7) podatke na osnovu kojih ponuđači pripremaju obrazac izjave o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta;

8) obrasce dokumenata koji čine sastavni deo ponude, i to:

(1) obrazac strukture ponuđene cene,

(2) obrazac troškova pripreme ponude;

9) model ugovora odnosno okvirnog sporazuma;

10) uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu.

Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku može da sadrži i druge informacije potrebne za pripremu i podnošenje ponuda.

b) Sadržina konkursne dokumentacije u restriktivnom postupku

Član 3

Konkursna dokumentacija shodno prirodi predmeta nabavke sadrži:

1) opšte podatke o predmetu nabavke:

(1) predmet javne nabavke,

(2) opis svake partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama;

2) kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta (osnovi za isključenje i kriterijumi za izbor privrednog subjekta), sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma;

3) način i rok za podnošenje prijave;

4) vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl.;

5) tehničku dokumentaciju i planove;

6) podatke u vezi sa kriterijumom za dodelu ugovora, i to:

(1) kriterijumi za dodelu ugovora,

(2) relativni značaj u ponderima za svaki kriterijum, kao i metodologija za dodelu pondera za svaki kriterijum, osim kada je kriterijum samo cena,

(3) kada ponderisanje nije moguće iz objektivnih razloga, naručilac navodi kriterijume po opadajućem redosledu važnosti,

(4) rezervne kriterijume na osnovu kojih će naručilac dodeliti ugovor u situaciji kada postoje dve ili više prijava koje su nakon primene kriterijuma jednake,

(5) ako se koristi trošak životnog ciklusa, podatke koje ponuđači treba da dostave i metod koji naručilac na osnovu tih podataka koristi za utvrđivanje troškova životnog ciklusa;

7) podatke na osnovu kojih kandidati, odnosno ponuđači pripremaju obrazac prijave odnosno obrazac ponude;

8) podatke na osnovu kojih kandidati pripremaju obrazac izjave o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta;

9) obrasce dokumenata koji čine sastavni deo ponude, i to:

(1) obrazac strukture ponuđene cene,

(2) obrazac troškova pripreme ponude;

10) model ugovora odnosno okvirnog sporazuma;

11) uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu.

Konkursna dokumentacija u restriktivnom postupku može da sadrži i druge informacije potrebne za pripremu i podnošenje prijava, odnosno ponuda.

v) Sadržina konkursne dokumentacije u konkurentnom postupku sa pregovaranjem i pregovaračkom postupku sa objavljivanjem javnog poziva

Član 4

Konkursna dokumentacija za fazu kvalifikacije shodno prirodi predmeta nabavke sadrži:

1) opšte podatke o predmetu nabavke:

(1) predmet javne nabavke sa opisom potreba i zahtevanih karakteristika dobara, usluga ili radova, uz navođenje koji elementi opisa potreba i zahtevanih karakteristika dobara, usluga ili radova predstavljaju minimalne zahteve koje sve ponude treba da ispune i koje ne može da menja tokom postupka,

(2) opis svake partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama;

2) kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta (osnovi za isključenje i kriterijumi za izbor privrednog subjekta), sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma;

3) način i rok za podnošenje prijave;

4) podatke u vezi sa kriterijumom za dodelu ugovora, i to:

(1) kriterijumi za dodelu ugovora,

(2) relativni značaj u ponderima za svaki kriterijum, kao i metodologija za dodelu pondera za svaki kriterijum, osim kada je kriterijum samo cena,

(3) kada ponderisanje nije moguće iz objektivnih razloga, naručilac navodi kriterijume po opadajućem redosledu važnosti,

(4) rezervne kriterijume na osnovu kojih će naručilac dodeliti ugovor u situaciji kada postoje dve ili više prijava koje su nakon primene kriterijuma jednake,

(5) ako se koristi trošak životnog ciklusa, podatke koje ponuđači treba da dostave i metod koji naručilac na osnovu tih podataka koristi za utvrđivanje troškova životnog ciklusa;

5) podatke na osnovu kojih kandidati pripremaju obrazac prijave;

6) podatke na osnovu kojih kandidati pripremaju obrazac izjave o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta.

Konkursna dokumentacija za fazu pregovaranja shodno prirodi predmeta nabavke sadrži:

1) opšte podatke o predmetu nabavke:

(1) predmet javne nabavke,

(2) opis svake partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama;

2) vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl.;

3) tehničku dokumentaciju i planove;

4) podatke u vezi sa kriterijumom za dodelu ugovora, na način propisan stavom 1. tačka 4) ovog člana;

5) elemente ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja;

6) napomenu ako se postupak sprovodi u više faza u cilju smanjenja broja ponuda o kojima se pregovara;

7) podatke na osnovu kojih ponuđači pripremaju obrazac ponude;

8) obrasce dokumenata koji čine sastavni deo ponude, i to:

(1) obrazac strukture ponuđene cene,

(2) obrazac troškova pripreme ponude;

9) model ugovora odnosno okvirnog sporazuma;

10) uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu.

Konkursne dokumentacije u konkurentnom postupku sa pregovaranjem i pregovaračkom postupku sa objavljivanjem javnog poziva mogu da sadrže i druge informacije potrebne za pripremu i podnošenje prijava, odnosno ponuda.

g) Sadržina konkursne dokumentacije u konkurentnom dijalogu

Član 5

Konkursna dokumentacija za fazu kvalifikacije shodno prirodi predmeta nabavke sadrži:

1) opšte podatke o predmetu nabavke:

(1) opis potrebe naručioca,

(2) opis svake partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama;

2) kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta (osnovi za isključenje i kriterijumi za izbor privrednog subjekta), sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma;

3) način i rok za podnošenje prijave;

4) podatke u vezi sa kriterijumom za dodelu ugovora, i to:

(1) kriterijumi za dodelu ugovora,

(2) relativni značaj u ponderima za svaki kriterijum, kao i metodologija za dodelu pondera za svaki kriterijum,

(3) kada ponderisanje nije moguće iz objektivnih razloga, naručilac navodi kriterijume po opadajućem redosledu važnosti,

(4) rezervne kriterijume na osnovu kojih će naručilac dodeliti ugovor u situaciji kada postoje dve ili više prijava koje su nakon primene kriterijuma jednake,

(5) ako se koristi trošak životnog ciklusa, podatke koje ponuđači treba da dostave i metod koji naručilac na osnovu tih podataka koristi za utvrđivanje troškova životnog ciklusa;

5) podatke na osnovu kojih kandidati pripremaju obrazac prijave;

6) podatke na osnovu kojih kandidati pripremaju obrazac izjave o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta.

Konkursna dokumentacija za fazu dijaloga shodno prirodi predmeta nabavke sadrži:

1) način na koji će naručilac da vodi dijalog;

2) napomenu ako se postupak sprovodi u više faza u cilju smanjenja broja rešenja o kojima će se voditi dijalog;

3) podatke u vezi sa kriterijumom za dodelu ugovora, na način propisan stavom 1. tačka 4) ovog člana.

Konkursna dokumentacija za fazu podnošenja konačnih ponuda shodno prirodi predmeta nabavke sadrži:

1) opšte podatke o predmetu nabavke:

(1) opis potrebe naručioca,

(2) opis svake partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama;

2) vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl.;

3) tehničku dokumentaciju i planove;

4) podatke u vezi sa kriterijumom za dodelu ugovora, na način propisan stavom 1. tačka 4) ovog člana;

5) podatke na osnovu kojih ponuđači pripremaju obrazac ponude;

6) obrasce dokumenata koji čine sastavni deo ponude, i to:

(1) obrazac strukture ponuđene cene,

(2) obrazac troškova pripreme ponude;

7) model ugovora odnosno okvirnog sporazuma;

8) uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu.

Konkursne dokumentacije u konkurentnom dijalogu mogu da sadrže i druge informacije potrebne za pripremu i podnošenje prijava, odnosno ponuda.

d) Sadržina konkursne dokumentacije u partnerstvu za inovacije

Član 6

Konkursna dokumentacija za fazu kvalifikacije shodno prirodi predmeta nabavke sadrži:

1) opšte podatke o predmetu nabavke:

(1) predmet javne nabavke,

(2) opis svake partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama;

2) kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta (osnovi za isključenje i kriterijumi za izbor privrednog subjekta), a može da sadrži i kriterijume koji se odnose na sposobnost privrednih subjekata u oblasti istraživanja i razvoja i razvoja i sprovođenja inovativnih rešenja, sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma;

3) način na koji će naručilac da sprovodi inovativno partnerstvo po fazama, privremeni ciljevi koje partneri treba da ostvare u pojedinoj fazi, uslove za raskid partnerstva, odnosno smanjenje broja partnera, uslovi, način plaćanja i iznos naknade koja će se isplatiti partnerima;

4) način na koji će se urediti prava intelektualne svojine;

5) način i rok za podnošenje prijave;

6) podatke u vezi sa kriterijumom za dodelu ugovora, i to:

(1) kriterijumi za dodelu ugovora,

(2) relativni značaj u ponderima za svaki kriterijum, kao i metodologija za dodelu pondera za svaki kriterijum,

(3) kada ponderisanje nije moguće iz objektivnih razloga, naručilac navodi kriterijume po opadajućem redosledu važnosti,

(4) rezervne kriterijume na osnovu kojih će naručilac dodeliti ugovor u situaciji kada postoje dve ili više prijava koje su nakon primene kriterijuma jednake,

(5) ako se koristi trošak životnog ciklusa, podatke koje ponuđači treba da dostave i metod koji naručilac na osnovu tih podataka koristi za utvrđivanje troškova životnog ciklusa;

7) podatke na osnovu kojih kandidati pripremaju obrazac prijave;

8) podatke na osnovu kojih kandidati pripremaju obrazac izjave o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta.

Konkursna dokumentacija za fazu pregovaranja shodno prirodi predmeta nabavke sadrži:

1) opšte podatke o predmetu nabavke:

(1) predmet javne nabavke sa opisom potreba za inovativnim dobrima, uslugama ili radovima i elementima opisa koji čine minimalne zahteve koje sve ponude treba da zadovolje,

(2) opis svake partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama;

2) vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis inovativnih dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl.;

3) podatke u vezi sa kriterijumom za dodelu ugovora, na način propisan stavom 1. tačka 6. ovog člana;

4) elemente ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja;

5) napomenu ako se postupak sprovodi u više faza u cilju smanjenja broja ponuda o kojima se pregovara;

6) podatke na osnovu kojih ponuđači pripremaju obrazac ponude;

7) obrasce dokumenata koji čine sastavni deo ponude, i to:

(1) obrazac strukture ponuđene cene,

(2) obrazac troškova pripreme ponude;

8) model ugovora odnosno okvirnog sporazuma;

9) uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu.

Konkursne dokumentacije u partnerstvu za inovacije mogu da sadrže i druge informacije potrebne za pripremu i podnošenje prijava, odnosno ponuda.

đ) Sadržina konkursne dokumentacije u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva

Član 7

Konkursna dokumentacija shodno prirodi predmeta nabavke sadrži:

1) opšte podatke o predmetu nabavke:

(1) predmet javne nabavke sa opisom potreba i zahtevanih karakteristika dobara, usluga ili radova, uz navođenje koji elementi opisa potreba i zahtevanih karakteristika dobara, usluga ili radova predstavljaju minimalne zahteve koje sve ponude treba da ispune i o kojima ne može da se pregovara,

(2) opis svake partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama;

2) vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl.;

3) tehničku dokumentaciju i planove;

4) kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta (osnovi za isključenje i kriterijumi za izbor privrednog subjekta), sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma;

5) podatke u vezi sa kriterijumom za dodelu ugovora, i to:

(1) kriterijumi za dodelu ugovora,

(2) relativni značaj u ponderima za svaki kriterijum, kao i metodologija za dodelu pondera za svaki kriterijum, osim kada je kriterijum samo cena,

(3) kada ponderisanje nije moguće iz objektivnih razloga, naručilac navodi kriterijume po opadajućem redosledu važnosti,

(4) rezervne kriterijume na osnovu kojih će naručilac dodeliti ugovor u situaciji kada postoje dve ili više ponuda koje su nakon primene kriterijuma jednake,

(5) ako se koristi trošak životnog ciklusa, podatke koje ponuđači treba da dostave i metod koji naručilac na osnovu tih podataka koristi za utvrđivanje troškova životnog ciklusa;

6) elemente ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja;

7) podatke na osnovu kojih ponuđači pripremaju obrazac ponude;

8) podatke na osnovu kojih ponuđači pripremaju obrazac izjave o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta;

9) obrasce dokumenata koji čine sastavni deo ponude, i to:

(1) obrazac strukture ponuđene cene,

(2) obrazac troškova pripreme ponude;

10) model ugovora odnosno okvirnog sporazuma;

11) uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu.

Konkursna dokumentacija u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva može da sadrži i druge informacije potrebne za pripremu i podnošenje ponuda.

e) Sadržina konkursne dokumentacije u slučaju zaključenja okvirnog sporazuma, sistema dinamične nabavke i elektronske licitacije

Član 8

Ako se postupak javne nabavke sprovodi radi zaključenja okvirnog sporazuma, shodno vrsti postupka i prirodi predmeta javne nabavke konkursna dokumentacija sadrži i:

1) informaciju da li se okvirni sporazum zaključuje sa jednim ili više ponuđača;

2) vreme trajanja okvirnog sporazuma;

3) način zaključenja ugovora o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma;

4) podatke o naručiocima koji će da zaključe okvirni sporazum, u čije ime će da se zaključi okvirni sporazum, ili kojima je okvirni sporazum namenjen.

Ako se obrazuje sistem dinamične nabavke, shodno prirodi predmeta javne nabavke konkursna dokumentacija sadrži:

1) informacije o prirodi i procenjenoj količini predviđenih nabavki te, ako postoje, podelu na kategorije dobara, usluga ili radova i karakteristike koje ih opisuju;

2) informacije o planiranom periodu trajanja sistema;

3) ako je to moguće, informacije o vrednosti ili redu veličine i učestalosti ugovora koji se dodeljuju;

4) sve potrebne informacije u vezi sa sistemom dinamične nabavke, uključujući informacije kako se sistem dinamične nabavke vodi, elektronsku opremu koja se koristi i tehničke priključke i specifikacije;

5) duži rok za ocenu prijava koji naručilac namerava da primeni.

Ako se sprovodi elektronska licitacija, konkursna dokumentacija sadrži podatke predviđene Prilogom 5. Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon).

Član 9

U slučaju ugovora o javnoj nabavci usluga, ugovora o javnoj nabavci radova, kao i ugovora o javnoj nabavci dobara koji obuhvataju usluge ili poslove postavljenja i ugradnje, konkursnom dokumentacijom može da se predvidi da privredni subjekti, koji su pravna lica, u ponudi ili prijavi navedu relevantne stručne kvalifikacije osoblja koje će biti odgovorno za izvršenje ugovora.

Kada je to potrebno, naručilac može konkursnom dokumentacijom da predvidi način ispunjenja finansijskog i ekonomskog kapaciteta ili tehničkog i stručnog kapaciteta koji se odnose na grupe privrednih subjekata, pod uslovom da je to opravdano objektivnim razlozima i proporcionalno.

Bilo koji kapacitet iz stava 2. ovog člana koji je različit od kapaciteta koji se zahteva od privrednog subjekta koji samostalno podnosi ponudu, naručilac određuje tako da isti budu opravdani objektivnim razlozima i proporcionalan.

2. Bliže uređenje sadržine konkursne dokumentacije

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Član 10

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu (u daljem tekstu: uputstvo), shodno vrsti postupka i prirodi predmeta javne nabavke sadrži:

1) podatke o jeziku na kojem ponuda treba da bude sastavljena, a ako je dozvoljena mogućnost da se ponude, u celini ili delimično, daju i na stranom jeziku, naznaku na kom stranom jeziku, kao i koji deo ponude može biti na stranom jeziku;

2) način i rok za podnošenje ponude;

3) obaveštenje o mogućnosti da ponuđač može da podnese ponudu za jednu, više ili za sve partije i uputstvo o načinu na koji ponuda treba da bude podneta, ako je predmet javne nabavke oblikovan u više partija;

4) obaveštenje o mogućnosti podnošenja ponude sa varijantama, ako je podnošenje takve ponude dozvoljeno ili zahtevano;

5) način izmene, dopune i opoziva ponude;

6) način komunikacije u postupku javne nabavke;

7) zahtev da ponuđač, u slučaju da će izvršenje dela ugovora poveriti podizvođaču, navede u svojoj ponudi koji deo ugovora će poveriti podizvođaču (po predmetu ili u količini, vrednosti ili procentu), podatke o podizvođaču, kao i navod da će naručilac neposredno da plaća podizvođaču za deo ugovora koji je on izvršio, ukoliko podizvođač zahteva da mu se dospela potraživanja plaćaju neposredno;

8) zahtev da ponuđač, u slučaju ponude grupe ponuđača, navede koji će deo ugovora o javnoj nabavci (po predmetu ili u količini, vrednosti ili procentu) izvršavati pojedini član grupe ponuđača;

9) zahteve u pogledu traženog načina i uslova plaćanja, garantnog roka, kao i eventualnih drugih okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude;

10) valutu i način na koji treba da bude navedena i izražena cena u ponudi;

11) podatke o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima sredstava obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača, ako isto naručilac zahteva;

12) definisanje posebnih zahteva, ako isti postoje, u pogledu zaštite poverljivosti podataka koje naručilac stavlja ponuđačima na raspolaganje, uključujući i njihove podizvođače;

13) obaveštenje o načinu preuzimanja ili dostave dokumentacije, odnosno pojedinih njenih delova kada, u skladu sa Zakonom, elektronska sredstva komunikacije nisu obavezna;

14) obaveštenje da ponuđač može u pisanoj formi putem Portala javnih nabavki tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci, kao i da može da ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u dokumentaciji o nabavci;

15) obaveštenje o načinu na koji se mogu zahtevati dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i vršiti kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača;

16) obaveštenje o rokovima i načinu podnošenja zahteva za zaštitu prava, sa detaljnim uputstvom o sadržini urednog zahteva za zaštitu prava, o iznosu takse i o potvrdi kojom se potvrđuje da je uplata takse izvršena, a koja se prilaže uz zahtev za zaštitu prava prilikom podnošenja zahteva naručiocu, kako bi se zahtev smatrao potpunim;

17) obaveštenje da prilikom sačinjavanja ponude, odnosno prijave upotreba pečata nije obavezna;

18) obaveštenje ponuđaču da izjavom o integritetu, koja se sastavni deo obrasca ponude, potvrdi pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je svoju ponudu podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima i da garantuje tačnost podataka u ponudi.

Podaci na osnovu kojih ponuđači pripremaju obrazac ponude

Član 11

Sadržinu konkursne dokumentacije iz čl. 2-7. ovog pravilnika čine i podaci na osnovu kojih ponuđači pripremaju obrazac ponude, a koji sadrži:

1) opšte podatke o ponuđaču, odnosno svakom ponuđaču iz grupe ponuđača, kao i podizvođačima (poslovno ime ili skraćeni naziv iz odgovarajućeg registra, adresa sedišta, matični broj i poreski identifikacioni broj, kontakt i dr.);

2) rok važenja ponude izražen u broju dana od dana otvaranja ponuda, koji ne može biti kraći od 30 dana;

3) predmet javne nabavke;

4) cenu i ostale kriterijume za dodelu ugovora, koji se mogu numerički iskazati;

5) ostale zahteve nabavke, koje naručilac smatra relevantnim za zaključenje ugovora i koji se mogu numerički iskazati;

6) podatke o delu ugovora koji će poveriti podizvođaču (po predmetu ili u količini, vrednosti ili procentu), podatke o podizvođaču, kao i podatak da će naručilac plaćanje vršiti neposredno podizvođaču, u slučaju da podizvođač zahteva da mu se vrši neposredno plaćanje dospelih potraživanja;

7) izjavu o integritetu kojom ponuđač potvrđuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je svoju ponudu podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima i da garantuje tačnost podataka u ponudi.

Podaci na osnovu kojih kandidati pripremaju obrazac prijave

Član 12

Sadržinu konkursne dokumentacije iz čl. 3-6. ovog pravilnika čine i podaci na osnovu kojih kandidati pripremaju obrazac prijave, a koji sadrži:

1) opšte podatke o kandidatu, odnosno svakom kandidatu iz grupe, kao i podizvođačima (poslovno ime ili skraćeni naziv iz odgovarajućeg registra, adresa sedišta, matični broj i poreski identifikacioni broj, kontakt i dr.);

2) rok važenja prijave izražen u broju dana od dana otvaranja prijava, koji ne može biti kraći od 30 dana;

3) predmet javne nabavke;

4) podatke o delu ugovora koji će poveriti podizvođaču (po predmetu ili u količini, vrednosti ili procentu), podatke o podizvođaču, kao i podatak da će naručilac plaćanje vršiti neposredno podizvođaču, u slučaju da podizvođač zahteva da mu se vrši neposredno plaćanje dospelih potraživanja;

5) izjavu o integritetu kojom kandidat potvrđuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je svoju ponudu podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima i da garantuje tačnost podataka u ponudi.

Obrazac strukture ponuđene cene

Član 13

U obrascu strukture ponuđene cene po potrebi navode se osnovni elementi:

1) ponuđena cena (jedinična i ukupna) sa i bez PDV;

2) ostali troškovi, koji su uključeni u ponuđenu cenu.

Smatraće se da je sačinjen obrazac strukture ponuđene cene, ako su osnovni elementi sadržani u obrascu ponude.

Obrazac strukture ponuđene cene sadrži samo podatke iz stava 1. tačka 2) ovog člana, ukoliko naručilac zahteva ili dozvoli da se ponude podnose u formi elektronskih kataloga ili da ponude sadrže elektronske kataloge.

Obrazac troškova pripreme ponude

Član 14

U obrascu troškova pripreme ponude mogu biti prikazani troškovi izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškovi pribavljanja sredstva obezbeđenja.

Sredstva obezbeđenja

Član 15

U konkursnoj dokumentaciji može da se navede sredstvo obezbeđenja kojim ponuđači obezbeđuju ispunjenje svojih obaveza u postupku javne nabavke, kao i ispunjenje svojih ugovornih obaveza.

Sredstvo obezbeđenja iz stava 1. ovog člana može biti:

1) bankarska garancija;

2) hipoteka;

3) jemstvo drugog pravnog lica sa odgovarajućim bonitetom;

4) jedan od oblika ručne zaloge hartija od vrednosti ili drugih pokretnih stvari;

5) menica;

6) polisa osiguranja i dr.

Član 16

Sredstvo obezbeđenja traje najmanje koliko traje rok za ispunjenje obaveze ponuđača koja je predmet obezbeđenja.

U slučaju dogovorenog avansnog plaćanja naručilac ne može da isplati nijedan iznos pre nego što primi traženo sredstvo obezbeđenja za povraćaj avansnog plaćanja.

3. Završne odredbe

Prestanak važenja propisa

Član 17

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki ("Službeni glasnik RS", broj 93/20).

Stupanje na snagu

Član 18

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".