Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽINI I OBRASCU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE VODNIH AKATA, SADRŽINI MIŠLJENJA U POSTUPKU IZDAVANJA VODNIH USLOVA I SADRŽINI IZVEŠTAJA U POSTUPKU IZDAVANJA VODNE DOZVOLE

("Sl. glasnik RS", br. 72/2017, 44/2018 - dr. zakon i 12/2022)

Predmet uređivanja

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržina i obrazac zahteva za izdavanje vodnih akata, sadržina mišljenja koje izdaje republička organizacija nadležna za hidrometeorološke poslove, organ uprave nadležan za sprovođenje državnog monitoringa kvaliteta voda i javno vodoprivredno preduzeće u postupku izdavanja vodnih uslova, kao i sadržina izveštaja koji javno vodoprivredno preduzeće izdaje u postupku izdavanja vodne dozvole.

Zahtev za izdavanje vodnih uslova

Član 2

Zahtev nadležnog organa za izdavanje vodnih uslova u okviru objedinjene procedure dostavlja se elektronskim putem kroz centralni informacioni sistem kroz koji se sprovodi objedinjena procedura u formi propisanoj propisom kojim se uređuje sprovođenje objedinjene procedure elektronskim putem.

Zahtev iz stava 1. ovog člana, pored sadržine propisane propisom kojim se uređuje izdavanje lokacijskih uslova od strane nadležnog organa i propisom iz stava 1. ovog člana, sadrži i:

1) informaciju o lokaciji izdatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

2) hidrološku studiju vodotoka za objekte i radove iz člana 117. stav 1. tač. 1) do 14), 16), 21), 22), 25), 27) do 33), 35), 36) i 39) Zakona o vodama, osim za objekte i radove koji se nalaze na glavnim tokovima, odnosno u neposrednoj blizini glavnih tokova sledećih vodotokova: Sava, Drina, Kolubara, Dunav, Tisa, Tamiš, banatski vodotokovi, Veliki Timok, Velika Morava, Zapadna i Južna Morava, Ibar i sistema kanala Dunav-Tisa-Dunav i druge kanalske mreže.

Član 3*

Zahtev za izdavanje vodnih uslova van postupka objedinjene procedure za objekte, radove i planska dokumenta iz člana 117. stav 3. Zakona o vodama sadrži:

1) opšte podatke o podnosiocu zahteva, i to za:

(1) pravno lice: puno poslovno ime, sedište, adresa, pretežna delatnost, matični broj (MB), poreski identifikacioni broj (PIB), ime i prezime zakonskog zastupnika, ime i prezime, funkcija, broj fiksnog telefona i adresa elektronske pošte kontakt lica u pravnom licu,

(2) preduzetnika: puno poslovno ime, sedište, adresa, pretežna delatnost, ime i prezime i jedinstveni matični broj građana preduzetnika, ime i prezime, broj fiksnog telefona i adresa elektronske pošte kontakt lica preduzetnika,

(3) fizičko lice: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresa, broj fiksnog telefona i adresa elektronske pošte;

2) osnovne podatke (administrativni i hidrografski podaci) o:

(1) objektu, odnosno radovima,

(2) planskom dokumentu, i to za:

- prostorni plan (prostorni plan jedinice lokalne samouprave, prostorni plan područja posebne namene i regionalni prostorni plan),

- urbanistički plan (plan generalne regulacije i generalni urbanistički plan),

- plan gazdovanja šumama (osnova gazdovanja šumama i program gazdovanja šumama),

- planove i programe upravljanja zaštićenim područjima, odnosno ribarskim područjima;

3)* mesto, datum, potpis i pečat podnosioca zahteva.

Član 4

Zahtev za izdavanje vodnih uslova za izgradnju novih objekata, dogradnju i rekonstrukciju postojećih objekata i izvođenje radova iz člana 117. stav 3. Zakona o vodama, pored podataka iz člana 3. ovog pravilnika, sadrži i:

1) kopiju plana parcele;

2) izvod iz lista nepokretnosti;

3) informaciju o lokaciji;

4) idejno rešenje, izrađeno u skladu sa propisom kojim se uređuje sadržina, način i postupak izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta, a za objekte koji se, u smislu zakona kojim se uređuje rudarstvo, smatraju rudarskim objektima studija izvodljivosti eksploatacije ležišta mineralne sirovine;

5) mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća;

6) mišljenje republičke organizacije nadležne za hidrometeorološke poslove;

7) mišljenje organa uprave nadležnog za sprovođenje državnog monitoringa kvaliteta voda;

8) hidrološku studiju vodotoka za objekte i radove iz člana 117. stav 1. tač. 15), 23) i 24) Zakona o vodama, osim za objekte i radove koji se nalaze na glavnim tokovima, odnosno u neposrednoj blizini glavnih tokova sledećih vodotokova: Sava, Drina, Kolubara, Dunav, Tisa, Tamiš, banatski vodotokovi, Veliki Timok, Velika Morava, Zapadna i Južna Morava, Ibar i sistema kanala Dunav-Tisa-Dunav i druge kanalske mreže.

Član 5

Zahtev za izdavanje vodnih uslova za izradu planskog dokumenta, pored podataka iz člana 3. ovog pravilnika, sadrži, i to za izradu:

1) prostornog plana (prostorni plan jedinice lokalne samouprave, prostorni plan područja posebne namene i regionalni prostorni plan):

(1) odluku nadležnog organa o izradi prostornog plana,

(2) materijal za rani javni uvid, u skladu sa propisom kojim se uređuje sadržina, način i postupak izrade dokumenata prostornog planiranja;

2) urbanističkog plana (plan generalne regulacije i generalni urbanistički plan):

(1) odluku nadležnog organa o izradi urbanističkog plana,

(2) materijal za rani javni uvid, u skladu sa propisom kojim se uređuje sadržina, način i postupak izrade dokumenata urbanističkog planiranja;

3) plana gazdovanja šumama:

(1) odluku nadležnog organa o izradi plana gazdovanja šumama;

4) plana ili programa upravljanja zaštićenim područjem, odnosno ribarskim područjem:

(1) odluku nadležnog organa o izradi plana ili programa upravljanja zaštićenim područjem, odnosno ribarskim područjem.

Član 6

Zahtev za izdavanje vodnih uslova za vađenje rečnih nanosa, pored podataka iz člana 3. ovog pravilnika, sadrži i:

1) mišljenje organa nadležnog za tehničko održavanje vodnog puta, kada se vađenje rečnih nanosa vrši na vodnom putu;

2) kontrolni snimak lokacije za vađenje rečnih nanosa zaključno sa poslednjim danom izvršenog vađenja (poprečni profili i situacioni plan u državnom koordinatnom sistemu), ako je vršeno vađenje rečnih nanosa na toj lokaciji;

3) licencu za obavljanje delatnosti vađenja rečnih nanosa.

Zahtev za izdavanje vodne saglasnosti

Član 7*

Zahtev za izdavanje vodne saglasnosti za objekte, radove i planska dokumenta iz člana 119. stav 1. Zakona o vodama sadrži:

1) opšte podatke o podnosiocu zahteva, i to za:

(1) pravno lice: puno poslovno ime, sedište, adresa, pretežna delatnost, matični broj (MB), poreski identifikacioni broj (PIB), ime i prezime zakonskog zastupnika, ime i prezime, funkcija, broj fiksnog telefona i adresa elektronske pošte kontakt lica u pravnom licu,

(2) preduzetnika: puno poslovno ime, sedište, adresa, pretežna delatnost, ime i prezime i jedinstveni matični broj građana preduzetnika, ime i prezime, broj fiksnog telefona i adresa elektronske pošte kontakt lica preduzetnika,

(3) fizičko lice: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresa, broj fiksnog telefona i adresa elektronske pošte;

2) osnovne podatke (administrativni, hidrografski i geodetski podaci) o:

(1) objektu, odnosno radovima,

(2) planskom dokumentu, i to za:

- prostorni plan (prostorni plan jedinice lokalne samouprave, prostorni plan područja posebne namene i regionalni prostorni plan),

- urbanistički plan (plan generalne regulacije i generalni urbanistički plan),

- plan gazdovanja šumama,

- plan ili program upravljanja zaštićenim područjem, odnosno ribarskim područjem;

3)* mesto, datum, potpis i pečat podnosioca zahteva.

Član 8

Zahtev za izdavanje vodne saglasnosti za objekte i radove iz člana 119. stav 1. Zakona o vodama za koje su izdati vodni uslovi, pored podataka iz člana 7. ovog pravilnika, sadrži i:

1) lokacijske uslove izdate u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

2) projekat za građevinsku dozvolu ili projekat za izvođenje radova ili idejni projekat ili rudarski projekat;

3) odgovarajuću licencu za odgovornog projektanta;

4) izvod iz projekta iz tačke 2) ovog člana koji se odnosi na hidrotehnički deo i deo koji se odnosi na objekte koji utiču na vodni režim;

5) izveštaj o tehničkoj kontroli projekta iz tačke 2) ovog člana, u skladu sa propisom kojim se uređuje sadržina, način i postupak izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta;

6) odgovarajuću licencu za lice koje je izvršilo tehničku kontrolu projekta.

Zahtev za izdavanje vodne saglasnosti za vađenje rečnih nanosa za koje su izdati vodni uslovi, pored podataka iz člana 7. ovog pravilnika, sadrži i dokumentaciju propisanu članom 89. stav 2. i licencu propisanu članom 120. stav 1. Zakona o vodama, kao i dokumentaciju propisanu članom 10. stav 2. Zakona o šumama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10, 93/12 i 89/15).

Član 9

Zahtev za izdavanje vodne saglasnosti za prostorni plan, urbanistički plan, plan gazdovanja šumama i plan i program upravljanja zaštićenim područjem, odnosno ribarskim područjem za koji su izdati vodni uslovi, pored podataka iz člana 7. ovog pravilnika, sadrži, i to za izradu:

1) prostornog plana (prostornog plana jedinice lokalne samouprave, prostornog plana područja posebne namene i regionalnog prostornog plana):

(1) planski dokument,

(2) izveštaj o stručnoj kontroli planskog dokumenta,

(3) izveštaj o obavljenom javnom uvidu u nacrt planskog dokumenta;

2) urbanističkog plana (plana generalne regulacije i generalnog urbanističkog plana):

(1) planski dokument,

(2) izveštaj o stručnoj kontroli planskog dokumenta,

(3) izveštaj o obavljenom javnom uvidu u nacrt planskog dokumenta;

3) plana gazdovanja šumama:

(1) osnovu gazdovanja šumama ili program gazdovanja šumama;

4) plana ili programa upravljanja zaštićenim područjem, odnosno ribarskim područjem:

(1) plan ili program upravljanja zaštićenim područjem, odnosno ribarskim područjem.

Član 10

Zahtev za izdavanje vodne saglasnosti za objekte i radove iz člana 119. stav 1. Zakona o vodama za koje su izdati vodni uslovi, pored podataka iz člana 8. stav 1. ovog pravilnika, sadrži i:

1) za branu sa akumulacijom:

(1) elaborat za određivanje posledica usled iznenadnog rušenja brane i o obaveštavanju i uzbunjivanju stanovništva na području ugroženom poplavnim talasom,

(2) projekat tehničkog osmatranja sa stručnom kontrolom, (3) elaborat o načinu korišćenja objekata i uređaja brane sa akumulacijom;

2) za industrijski i proizvodni objekat za koji se zahvata i dovodi voda iz površinskih i podzemnih voda, industrijski i proizvodni objekat čije se otpadne vode ispuštaju u površinske vode ili javnu kanalizaciju, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i objekat za odvođenje i ispuštanje otpadnih voda, industrijsku i komunalnu deponiju, podzemno i nadzemno skladište za naftu i njene derivate i druge hazardne i prioritetne supstance, državni put i železnicu, prevodnicu, vodni put, uređenje vodotoka, hidrolektranu, termoelektranu, rudnik, sađenje i seču drveća rešenje ministarstva nadležnog za poslove geoloških istraživanja o utvrđenim i razvrstanim rezervama podzemnih voda.

Zahtev za izdavanje vodne dozvole

Član 11*

Zahtev za izdavanje vodne dozvole sadrži:

1) opšte podatke o podnosiocu zahteva, i to za:

(1) pravno lice: puno poslovno ime, sedište, adresa, pretežna delatnost, matični broj (MB), poreski identifikacioni broj (PIB), ime i prezime zakonskog zastupnika, ime i prezime, funkcija, broj fiksnog telefona i adresa elektronske pošte kontakt lica u pravnom licu,

(2) preduzetnika: puno poslovno ime, sedište, adresa, pretežna delatnost, ime i prezime i jedinstveni matični broj građana preduzetnika, ime i prezime, broj fiksnog telefona i adresa elektronske pošte kontakt lica preduzetnika,

(3) fizičko lice: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresa, broj fiksnog telefona i adresa elektronske pošte;

2) osnovne podatke (administrativni, hidrografski i geodetski podaci) o objektu, odnosno radovima;

3)* mesto, datum, potpis i pečat podnosioca zahteva.

Član 12

Zahtev za izdavanje vodne dozvole za objekte i radove za koje su izdati vodni uslovi, vodna saglasnost ili vodna dozvola, pored podataka iz člana 11. ovog pravilnika, sadrži i:

1) izveštaj javnog vodoprivrednog preduzeća o ispunjenosti uslova iz vodnih uslova, vodne saglasnosti ili vodne dozvole;

2) izveštaj komisije o izvršenom tehničkom pregledu objekta ukoliko nije izdata vodna dozvola;

3) projekat za građevinsku dozvolu ili projekat za izvođenje radova ili idejni projekat ili rudarski projekat ili projekat izvedenog objekta;

4) izvod iz projekta iz tačke 3) ovog člana.

Član 13

Zahtev za izdavanje vodne dozvole za objekte za koje je izdata upotrebna dozvola ili rešenje o ozakonjenju, a nije izdata vodna saglasnost, pored podataka iz člana 11. ovog pravilnika, sadrži i:

1) rešenje o upotrebnoj dozvoli ili rešenje o ozakonjenju;

2) izveštaj javnog vodoprivrednog preduzeća o spremnosti objekta za izdavanje vodne dozvole;

3) projekat za građevinsku dozvolu ili projekat za izvođenje radova ili idejni projekat ili rudarski projekat ili projekat izvedenog objekta;

4) izvod iz projekta iz tačke 3) ovog člana.

Član 14

Zahtev za izdavanje vodne dozvole za objekte i radove za koje su izdati vodni uslovi, vodna saglasnost ili vodna dozvola i objekte za koje je izdata upotrebna dozvola, a nije izdata vodna saglasnost, pored podataka iz čl. 12. i 13. ovog pravilnika, sadrži i:

1) za branu sa akumulacijom:

(1) geodetski snimak sa obeleženim trajnim i vidljivim oznakama linije dopiranja maksimalnog poplavnog talasa (najnepovoljniji slučaj) u slučaju rušenja brane,

(2) godišnji izveštaj sa analizom i zaključcima o merenjima iz projekta tehničkog osmatranja sa analizom i ocenom stanja ovlašćenog pravnog lica,

(3) atest uređaja (zatvarača, preliva, evakuacionih organa i dr.) za regulaciju protoka na brani izdat od ovlašćenog pravnog lica,

(4) rešenje ministarstva nadležnog za poslove zdravlja o određivanju zona sanitarne zaštite izvorišta za branu sa akumulacijom koja služi za vodosnabdevanje,

(5) elaborat o načinu korišćenja objekata i uređaja brane sa akumulacijom;

2) za javni vodovod i višenamenski hidrosistem:

(1) rešenje ministarstva nadležnog za poslove zdravlja o određivanju zona sanitarne zaštite izvorišta, a za višenamenski hidrosistem ako služi za javno vodosnabdevanje,

(2) rešenje ministarstva nadležnog za poslove geoloških istraživanja o utvrđenim i razvrstanim rezervama podzemnih voda,

(3) izjava odgovornog lica podnosioca zahteva o zahvaćenim količinama voda za prethodne tri kalendarske godine,

(4) izveštaj ovlašćenog pravnog lica o ispitivanju kvaliteta zahvaćenih voda, a ako postoji postrojenje za pripremu vode i izveštaj o kvalitetu ispuštenih voda, za prethodne tri kalendarske godine za objekte za koje je izdata vodna dozvola,

(5) ako postoji postrojenje za pripremu vode ugovor ili drugi dokument da javno komunalno preduzeće ili drugo pravno lice vrši uslugu čišćenja objekta za ispuštanje otpadnih voda i uslugu čišćenja čvrstog otpada;

3) za industrijski i proizvodni objekat za koji se zahvata i dovodi voda iz površinskih i podzemnih voda, industrijski i proizvodni objekat čije se otpadne vode ispuštaju u površinske vode ili javnu kanalizaciju, hidromelioracione sisteme za odvodnjavanje i navodnjavanje, industrijsku i komunalnu deponiju, podzemno i nadzemno skladište za naftu i njene derivate i druge hazardne i prioritetne supstance, državni put i železnicu, prevodnicu, vodni put, uređenje vodotoka, hidroelektranu, termoelektranu, rudnik i sađenje i seču drveća:

(1) rešenje ministarstva nadležnog za poslove zdravlja o određivanju zona sanitarne zaštite izvorišta, osim u slučaju kada se vode ne koriste za potrebe zaposlenih, u pripremi prehrambenog ili farmaceutskog proizvoda, ne ugrađuju u proizvod i dr.,

(2) rešenje ministarstva nadležnog za poslove geoloških istraživanja o utvrđenim i razvrstanim rezervama podzemnih voda,

(3) ugovor ili drugi dokument da javno komunalno preduzeće ili drugo pravno lice vrši uslugu čišćenja objekta za ispuštanje otpadnih voda i uslugu čišćenja čvrstog otpada,

(4) izveštaj ovlašćenog pravnog lica o ispitivanju kvaliteta voda (zahvaćenih i ispuštenih) za prethodne tri kalendarske godine za objekte za koje je izdata vodna dozvola,

(5) izveštaj ovlašćenog pravnog lica o ispitivanju nivoa i kvaliteta voda u piezometrima, u zoni skladišnih objekata, koji su izgrađeni bez dva plašta i nemaju automatski sistem detekcije procurivanja,

(6) baždarne tablice izdate od strane ovlašćenog pravnog lica samo za objekte za skladištenje;

4) za postrojenje prečišćavanje otpadnih voda i objekat za odvođenje i ispuštanje otpadnih voda:

(1) izveštaj ovlašćenog pravnog lica o ispitivanju kvaliteta ispuštenih voda za prethodne tri kalendarske godine za objekte za koje je izdata vodna dozvola,

(2) atest izdat od ovlašćenog pravnog lica o postignutom stepenu efikasnosti rada uređaja za prečišćavanje otpadnih voda,

(3) izjava odgovornog lica podnosioca zahteva o ispuštenim količinama voda za prethodne tri kalendarske godine,

(4) izveštaj ovlašćenog pravnog lica o uticaju objekata na vode u zoni objekta.

Član 14a

Dokumentaciju iz člana 4. tač. 1)-3), člana 6. tačka 3), člana 8. stav 1. tač. 1), 3) i 6), člana 10. tačka 2), člana 13. tačka 1), člana 14. tačka 1) podtačka (4), tačka 2) podtač. (1) i (2), tačka 3) podtač. (1)-(3), kao i licencu propisanu članom 120. stav 1. Zakona o vodama iz člana 8. stav 2. ovog pravilnika, nadležni organ, odnosno javno vodoprivredno preduzeće, pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak, osim ako istu dostavi podnosilac zahteva za izdavanje vodnih akata iz čl. 3, 7. i 11. ovog pravilnika uz zahtev za izdavanje tih vodnih akata.

U obrascima iz člana 15. ovog pravilnika podnosilac zahteva za izdavanje vodnih akata iz čl. 3, 7. i 11. ovog pravilnika navodi podatke za dokumentaciju iz stava 1. ovog člana samo ako dokumentaciju dostavlja uz zahtev za izdavanje tih vodnih akata.

Obrasci zahteva za izdavanje vodnih akata

Član 15

Zahtev za izdavanje vodnih uslova, vodne saglasnosti i vodne dozvole van postupka objedinjene procedure podnosi se na obrascima, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo, i to:

Obrazac O-1 Zahtev za izdavanje vodnih uslova za objekte, odnosno radove;

Obrazac O-2 Zahtev za izdavanje vodnih uslova za planski dokument;

Obrazac O-3 Zahtev za izdavanje vodne saglasnosti za objekte, odnosno radove;

Obrazac O-4 Zahtev za izdavanje vodne saglasnosti za planski dokument;

Obrazac O-5 Zahtev za izdavanje vodne dozvole za objekte, odnosno radove za koje su izdati vodni uslovi, vodna saglasnost ili vodna dozvola;

Obrazac O-6 Zahtev za izdavanje vodne dozvole za objekte, odnosno radove za koje je izdata upotrebna dozvola ili rešenje o ozakonjenju, a nisu izdati vodni uslovi i vodna saglasnost.

Sadržina mišljenja u postupku izdavanja vodnih uslova

Član 16

Mišljenje republičke organizacije nadležne za hidrometeorološke poslove, organa uprave nadležnog za sprovođenje državnog monitoringa kvaliteta voda i javnog vodoprivrednog preduzeća koje po službenoj dužnosti pribavlja organ ili javno vodoprivredno preduzeće u postupku izdavanja vodnih uslova za objekte, radove i planska dokumenta sadrži:

1) naziv objekta, radova ili planskog dokumenta;

2) hidrografske, hidrološke i meteorološke podatke;

3) podatke o godišnjem monitoringu za najbliža vodna tela;

4) druge karakteristične podatke za izdavanje vodnih uslova.

Sadržina mišljenja iz stava 1. ovog člana data je na Obrascu 1, Obrascu 2. i Obrascu 3, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Sadržina izveštaja u postupku izdavanja vodne dozvole

Član 17

Izveštaj javnog vodoprivrednog preduzeća o ispunjenosti uslova iz vodnih uslova, vodne saglasnosti ili vodne dozvole koje pribavlja podnosilac zahteva pre izdavanja vodne dozvole za objekte i radove za koje vodnu dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i nadležni organ autonomne pokrajine sadrži:

1) naziv objekta, odnosno radova;

2) hidrografske, hidrološke i meteorološke podatke;

3) relevantna prethodna vodna akta i ostala zakonska akta;

4) osnovne podatke o objektu;

5) podatke od značaja za izdavanje vodne dozvole;

6) podatke o godišnjem monitoringu za najbliža vodna tela;

7) druge karakteristične podatke.

Sadržina izveštaja iz stava 1. ovog člana data je na Obrascu 4, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Završne odredbe

Član 18

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini i obrascu zahteva za izdavanje vodnih akata i sadržini mišljenja u postupku izdavanja vodnih uslova ("Službeni glasnik RS", br. 74/10, 116/12 i 58/14).

Član 19

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Obrasce O-1*, O-2*, O-3*, O-4*, O-5* i O-6*, kao i Obrasce 1*, 2*, 3* i 4*, koji su sastavni deo ovog pravilnika, možete pogledati OVDE