Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA CENTRALNOG REGISTRA OBJEKATA

("Sl. glasnik RS", br. 20/2010 i 107/2021)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina i način vođenja Centralnog registra objekata (u daljem tekstu: Centralni registar), u koji se upisuju subjekti koji se bave proizvodnjom i prometom hrane i hrane za životinje.

Član 2

Centralni registar vodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane.

U Centralnom registru vode se podaci o:

1) odobrenim objektima i

2) registrovanim objektima.

Član 3

Objekti za proizvodnju i promet hrane i hrane za životinje koji su odobreni ili registrovani u skladu sa posebnim propisom smatraju se upisanim u Centralni registar i podaci o tome vode se u Centralnom registru, u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane.

Za objekte iz stava 1. ovog člana, Centralni registar predstavlja jedinstvenu bazu koja sadrži podatke koji su propisani posebnim propisom.

Član 4

Ako posebnim propisom nije predviđeno prethodno utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje određene delatnosti, kao i ako posebnim propisom nije predviđena obaveza upisa u registar, objekti za proizvodnju i promet hrane i hrane za životinje upisuju se u Centralni registar na osnovu prijave subjekta u poslovanju hranom i hranom za životinje.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, Centralni registar sadrži sledeće podatke o objektima:

1) broj i naziv objekata u kojima se obavlja delatnost u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa hrane, odnosno hrane za životinje;

2) mesto i adresu za svaki od objekata iz stava 1. ovog člana;

3) opis delatnosti koja se obavlja u svakom od objekata iz stava 1. ovog člana;

4) odgovorno lice u svakom objektu iz stava 1. ovog člana (ime, prezime i adresa, jedinstveni matični broj građana i broj lične karte);

5) datum početka obavljanja delatnosti za svaki od objekata iz stava 1. ovog člana;

6) broj i datum rešenja Ministarstva o ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti, ako se radi o objektima za koje posebnim propisom nije predviđena obaveza upisa u registar;

7) broj telefona i adresu za prijem elektronske pošte za svaki od objekata iz stava 1. ovog člana;

8) nastale promene u objektima (datum, vrsta i opis promene).

Pored podataka iz stava 2. ovog člana, u Centralni registar upisuju se i podaci koji se odnose na subjekt u poslovanju hranom i hranom za životinje, i to:

1) ime, prezime i adresa, odnosno naziv i sedište;

2) jedinstveni matični broj građana i broj lične karte fizičkog lica i preduzetnika;

3) ime i prezime, jedinstveni matični broj građana i broj lične karte odgovornog lica u pravnom licu;

4) datum upisa u Registar privrednih subjekata, odnosno Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao i vreme početka obavljanja delatnosti;

5) (brisana)

6) matični broj pravnog lica odnosno preduzetnika pod kojim je registrovan u Registar privrednih subjekata, odnosno broj poljoprivrednog gazdinstva pod kojim je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava;

7) poresko-identifikacioni broj (PIB);

8) šifra i opis pretežne delatnosti;

10) (brisana)

11) broj telefona i adresa za prijem elektronske pošte;

12) sve nastale promene podataka (datum, vrsta i opis promene).

Član 5

Prijava iz člana 4. stav 1. ovog pravilnika, kao i prijava promene podataka, odnosno prijava za brisanje iz Centralnog registra podnosi se u papirnom ili elektronskom obliku.

Podnošenje prijave u elektronskom obliku obavlja se upotrebom elektronskog servisa Ministarstva, u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska uprava.

Uz prijavu iz člana 4. stav 1. ovog pravilnika subjekt u poslovanju hranom i hranom za životinje dostavlja dokumentaciju kojom se potvrđuje tačnost podataka koji se upisuju u Centralni registar.

Po izvršenom upisu u Centralni registar, Ministarstvo podnosiocu prijave izdaje potvrdu o izvršenom upisu, koja sadrži registarski broj.

Svaki subjekt u poslovanju hranom i hranom za životinje može da ima samo jedan registarski broj.

Registarski broj koji je jednom dodeljen ne može se menjati, niti može biti dodeljen nekom drugom licu u slučaju prestanka obavljanja delatnosti tog lica.

Član 6

Centralni registar se vodi u elektronskoj formi i povezuje sa drugim bazama i registrima Ministarstva, odnosno ministarstva nadležnog za poslove zdravlja.

Dokumentacija o svakom upisanom subjektu prevodi se u elektronsku formu i čini sastavni deo Centralnog registra i čuva se trajno u skladu sa propisima kojima se uređuje arhivska građa.

Član 7

U Centralni registar upisuju se i promene podataka.

Subjekti u poslovanju hranom i hranom za životinje su dužni da svaku promenu podataka prijave Ministarstvu i o tome dostave potrebnu dokumentaciju, u roku od 15 dana od dana nastale promene, osim kada je promena podataka već izvršena po službenoj dužnosti u skladu sa posebnim propisima.

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".