Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRAČUNA ZARADE, ODNOSNO NAKNADE ZARADE

("Sl. glasnik RS", br. 90/2014 i 44/2018 - dr. zakon)

Član 1

Ovim pravilnikom se propisuje sadržaj obračuna zarade, odnosno naknade zarade.

Član 2

Obračun zarade, odnosno naknade zarade sadrži:

1) podatke o poslodavcu, i to:

(1) za pravno lice: naziv, sedište (adresa), PIB i matični broj, broj računa i naziv banke kod koje se račun vodi,

(2) za preduzetnika: poslovno ime, sedište (adresa), PIB, matični broj, broj računa i naziv banke kod koje se račun vodi,

(3) za fizičko lice: ime i prezime, adresu, JMBG, broj računa i naziv banke kod koje se račun vodi;

2) podatke o zaposlenom: ime i prezime, adresu, JMBG, naziv banke i broj računa na koji se isplaćuje zarada odnosno naknada zarade;

3) podatke o periodu na koji se odnosi obračun: mesec, odnosno period na koji se odnosi obračun zarade, odnosno naknade zarade (deo ili konačni obračun, odnosno naknade zarade);

4) podatke potrebne za obračun zarade, odnosno naknade zarade, kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i poreza u skladu sa zakonom, kao i iznos zarade odnosno naknade;

5) datum određen za isplatu zarade, odnosno naknade zarade (datum dospelosti).

Član 3

Podaci iz člana 2. stav 1. tačka 4) ovog pravilnika sadrže:

1) ostvarene časove rada, odnosno druge podatke od kojih zavisi iznos zarade, i to:

(1) časove redovnog rada prema rasporedu radnog vremena,

(2) časove rada na dan praznika koji je neradni dan,

(3) časove rada noću,

(4) časove prekovremenog rada,

(5) časove rada u smeni;

(6) druge časove rada ostvarene u skladu sa članom 108. stav 4. Zakona o radu;

2) časove pripravnosti;

3) časove za koje zaposleni ostvaruje pravo na naknadu zarade - s posebno iskazanim časovima:

(1) godišnjeg odmora,

(2) privremene sprečenosti za rad do 30 dana,

(3) privremene sprečenosti za rad u slučaju povrede na radu ili profesionalne bolesti,

(4) praznika koji je neradni dan,

(5) plaćenog odsustva,

(6) vojne vežbe,

(7) odazivanja na poziv državnog organa,

(8) porodiljskog odsustva i odsustvo sa rada radi nege deteta,

(9) časove odsustva sa rada do kojih je došlo bez krivice zaposlenog ili usled drugih okolnosti za koje zaposleni nije odgovoran,

(10) za vreme prekida rada do koga je došlo naredbom nadležnog državnog organa ili nadležnog organa poslodavca zbog neobezbeđivanja bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu, koja je uslov daljeg obavljanja rada bez ugrožavanja života i zdravlja zaposlenih i drugih lica,

(11) u kojima zaposleni ne radi zbog drugih opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom ili kolektivnim ugovorom,

(12) udaljenja sa rada zbog nepoštovanja radne discipline, odnosno povrede radne obaveze i dr.,

(13) odsustva sa rada usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana, osim u slučaju privremene sprečenosti za rad u slučaju povrede na radu ili profesionalne bolesti;

4) časove za koje zaposleni ne prima naknadu - s posebno iskazanim časovima:

(1) neplaćenog odsustva;

(2) neopravdanih izostanaka;

5) iznos zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, i to:

(1) iznos osnovne zarade na osnovu ostvarenih časova rada iz tačke 1) ovog člana,

(2) iznos uvećane zarade, na osnovu ostvarenih časova rada iz tač. 1) i 2) ovog člana,

(3) iznos zarade za radni učinak;

6) iznos zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.);

7) iznos naknade troškova koji imaju karakter zarade (topli obrok, regres i dr.);

8) iznos ostalih primanja iz radnog odnosa koja imaju karakter zarade, odnosno naknade zarade;

9) iznos naknade zarade na osnovu časova iz tačke 3) ovog člana, sa posebno iskazanom naknadom zarade, koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

10) iznos zarade, odnosno naknade zarade po osnovima iz tač. 5-9) ovog člana;

11) vrstu, osnovicu, stopu i iznos doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na zaradu, odnosno naknadu zarade, koje je poslodavac dužan da obračuna i uplati u ime i u korist zaposlenog (doprinosi iz zarade), i to:

(1) za penzijsko i invalidsko osiguranje,

(2) za zdravstveno osiguranje,

(3) za osiguranje za slučaj nezaposlenosti;

12) stopu poreza, iznos poreske olakšice za plaćanje poreza na zaradu, osnovicu za plaćanje poreza na zaradu i iznos poreza na zaradu;

13) iznos zarade, odnosno naknade zarade bez iznosa pripadajućih doprinosa i poreza (neto), po osnovama iz tač. 11) i 12) ovog člana;

14) vrstu, osnovicu, stopu i iznos doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na zaradu, odnosno naknadu zarade, koje je poslodavac dužan da obračuna i uplati u svoje ime, a u korist zaposlenog (doprinosi na zaradu), i to:

(1) za penzijsko i invalidsko osiguranje,

(2) za zdravstveno osiguranje,

(3) za osiguranje za slučaj nezaposlenosti;

15) iznos i vrstu obustava;

16) utvrđeni iznos za isplatu, tj iznos zarade, odnosno naknade zarade bez pripadajućih doprinosa i poreza umanjen za iznos obustave - razlika iznosa iz tačke 13) i tačke 15) ovog člana;

17) iznos zarade odnosno naknade zarade koja nije isplaćena ili nije isplaćena u celosti, uz naznaku dana dospelosti ako na taj dan zarada odnosno naknada zarade nije isplaćena.

Obračun zarade, odnosno naknade zarade ne mora da sadrži podatke iz tač. 1-9) ovog člana, u slučaju da se isplaćuje deo zarade, odnosno naknade zarade, osim ako nije u pitanju konačan obračun zarade odnosno naknade zarade.

Član 4*

Ako poslodavac na dan dospelosti ne isplati zaradu, odnosno naknadu zarade ili ih ne isplati u celosti, obračun zarade, odnosno naknade zarade, osim podataka iz člana čl. 2. i 3. ovog pravilnika sadrži i potpis ovlašćenog lica i pečat poslodavca.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od isplate zarade, odnosno na naknade zarade za septembar 2014. godine.