Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU JAVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ ŠKOLI

("Sl. glasnik RS", br. 102/2022)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj, način vođenja i obrasci evidencija koje vodi osnovna škola, osnovna muzička škola, osnovna baletska škola i osnovna škola za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom (u daljem tekstu: škola): matične knjige, dnevnika obrazovno-vaspitnog rada i zapisnika o polaganju ispita.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i obrasci javnih isprava koje izdaje škola, na osnovu podataka unetih u evidencije: đačke knjižice, svedočanstva o završenom razredu prvog ciklusa za učenika koji odlazi u inostranstvo ili kome je prestala obaveza pohađanja nastave, svedočanstva o završenom razredu drugog ciklusa, svedočanstva o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju, prevodnice i uverenja o položenom ispitu iz stranog jezika.

Član 2

Matična knjiga vodi se posebno za svakog učenika u okviru odeljenja, počev od upisa u školu do završetka sticanja osnovnog obrazovanja i vaspitanja i sadrži: lične podatke o učeniku, jedinstveni obrazovni broj učenika, zaključne ocene iz obaveznih predmeta, izbornih programa, aktivnosti i vladanja i opšti uspeh učenika na kraju drugog polugodišta, evidenciju o izdatim svedočanstvima i drugim javnim ispravama, podatak da je učenik stekao obrazovanje na osnovu individualnog obrazovnog plana u skladu sa zakonom.

Spoljni tabak matične knjige za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od prvog do četvrtog razreda) vodi se za svako odeljenje, a unutrašnji tabak za svakog učenika i popunjava se od upisa u prvi razred do završetka četvrtog razreda.

Matična knjiga za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja, za učenike koji su upisani u prvi razred zaključno sa školskom 2019/2020. godinom, vodi se na Obrascu broj 1v, koji je propisan Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", br. 66/18, 82/18, 37/19, 56/19, 112/20, 6/21 i 85/21 - u daljem tekstu: Pravilnik), a koji je u upotrebi zaključno sa školskom 2022/2023. godinom.

Matična knjiga za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja za učenike koji su upisani u prvi razred zaključno sa školskom 2021/2022. godinom, vodi se na Obrascu broj 1d, koji je propisan Pravilnikom, a koji je u upotrebi zaključno sa školskom 2024/2025. godinom.

Matična knjiga za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja za učenike koji upisuju prvi razred školske 2022/2023. godine vodi se na Obrascu broj 1Đ, u obliku spoljnjeg tabaka i unutrašnjeg tabaka veličine 29,5 x 42 cm na 100-gramskoj hartiji, a kada se štampa izdaje dvojezično iste je veličine.

Obrazac broj 1Đ iz stava 5. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a primenjuje se počev od školske 2022/2023. godine.

U obrascima matične knjige iz st. 3. i 4. ovog člana, u unutrašnji list za svakog učenika, u rubriku Napomena, škola unosi i podatke o dodeljenom jedinstvenom broju učenika (JOB-u), dodeljenom privremenom JOB-u, kao i podatak da je učenik stekao obrazovanje na osnovu individualnog obrazovnog plana u skladu sa zakonom.

Podaci iz stava 7. ovog člana unose se ručno i overavaju pečatom škole.

Član 3

Spoljnji tabak matične knjige za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od petog do osmog razreda) vodi se za svako odeljenje, a unutrašnji list za svakog učenika i popunjava se od petog razreda do završetka osmog razreda i polaganja završnog ispita.

Matična knjiga za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja za učenike koji su upisani u peti razred zaključno sa školskom 2021/2022. godinom, vodi se na Obrascu broj 1g, koji je propisan Pravilnikom, a koji je u upotrebi zaključno sa školskom 2024/2025. godinom.

Matična knjiga za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja za učenike koji upisuju peti razred školske 2022/2023. godine, vodi se na Obrascu broj 1E, u obliku spoljnjeg tabaka i unutrašnjeg lista veličine 29,5 x 42 cm, na 100-gramskoj hartiji, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.

Obrazac broj 1E iz stava 3. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a primenjuje se počev od školske 2022/2023. godine.

U obrascu matične knjige iz stava 2. ovog člana, u unutrašnji list za svakog učenika, u rubriku Napomena, škola unosi i podatke o dodeljenom jedinstvenom broju učenika (JOB-u), dodeljenom privremenom JOB-u, kao i podatak da je učenik stekao obrazovanje na osnovu individualnog obrazovnog plana u skladu sa zakonom.

Podaci iz stava 5. ovog člana unose se ručno i overavaju pečatom škole.

Član 4

Matična knjiga osnovne muzičke škole i osnovne baletske škole za učenike koji su upisali prvi razred zaključno sa školskom 2019/2020. godine, vodi se na Obrascu broj 2a, koji je propisan Pravilnikom, a koji je u upotrebi do završetka započetog školovanja.

Spoljni tabak matične knjige vodi se za svaki odsek - glavni predmet. Unutrašnji list je poseban za svakog učenika i popunjava se od upisa u prvi razred do završetka završnog razreda.

Matična knjiga osnovne muzičke škole vodi se na Obrascu broj 2b, koji je propisan Pravilnikom, a koji je u upotrebi do završetka započetog školovanja.

Matična knjiga osnovne baletske škole vodi se na Obrascu broj 2v koji je propisan Pravilnikom, a koji je u upotrebi do završetka započetog školovanja.

Obrasci br. 2b i 2v iz st. 3 i 4. primenjuju se na učenike koji su upisali prvi razred zaključno sa školskom 2021/2022. godinom.

Matična knjiga osnovne muzičke škole za učenike koji upisuju prvi razred školske 2022/2023. godine vodi se na Obrascu broj 2G, u obliku spoljnjeg tabaka i unutrašnjeg lista veličine 25 x 35 cm, na 80-gramskoj hartiji, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.

Matična knjiga osnovne baletske škole za učenike koji upisuju prvi razred školske 2022/2023. godine vodi se na Obrascu broj 2D, u obliku spoljnjeg tabaka i unutrašnjeg lista veličine 25 x 35 cm, na 80-gramskoj hartiji, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.

Obrasci br. 2G i 2D iz st. 6. i 7. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo, a primenjuju se počev od školske 2022/2023. godine.

U obrascima matične knjige iz st. 1, 3. i 4. ovog člana, u unutrašnji list za svakog učenika, u rubriku Napomena, škola unosi i podatke o dodeljenom jedinstvenom broju učenika (JOB-u), dodeljenom privremenom JOB-u, kao i podatak da je učenik stekao obrazovanje na osnovu individualnog obrazovnog plana u skladu sa zakonom.

Podaci iz stava 9. ovog člana unose se ručno i overavaju pečatom škole.

Član 5

Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada vodi se za svaku školsku godinu, posebno za svako odeljenje i sadrži: lične podatke o svakom učeniku, jedinstveni obrazovni broj učenika, evidenciju o uspehu učenika u učenju i vladanju, dnevnik rada, evidenciju o podeli predmeta, izbornih programa i aktivnosti na nastavnike, raspored časova, podatke o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima, raspored pismenih zadataka i pismenih provera, podatke o saradnji sa roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima, kao i druge podatke koji pružaju uvid u organizaciju i realizaciju procesa obrazovno-vaspitnog rada.

Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada za prvi razred osnovne škole vodi se na Obrascu 3V u obliku knjige sa tvrdim koricama teget boje, veličine 25 x 35 cm, na 80-gramskoj hartiji, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine i/ili se vodi u elektronskom obliku shodnom primenom odredaba ovog pravilnika.

Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi od drugog do četvrtog razreda za učenike koji su upisani u drugi razred zaključno sa školskom 2020/2021. godinom vodi se na Obrascu broj 4V, u obliku knjige sa tvrdim koricama teget boje, veličine 25 x 35 cm, na 80-gramskoj hartiji, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine i/ili se vodi u elektronskom obliku shodnom primenom odredaba ovog pravilnika, a u upotrebi je zaključno sa školskom 2022/2023. godinom.

Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi od drugog do četvrtog razreda vodi se na obrascu broj 4G, u obliku knjige sa tvrdim koricama teget boje, veličine 25 x 35 cm, na 80-gramskoj hartiji, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine i/ili se vodi u elektronskom obliku shodnom primenom odredaba ovog pravilnika.

Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u kombinovanom odeljenju za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja, vodi se na obrascu broj 4C, u obliku knjige sa tvrdim koricama teget boje, veličine 29,5 x 42 cm, na 80-gramskoj hartiji, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine i/ili se vodi u elektronskom obliku shodnom primenom odredaba ovog pravilnika.

Obrasci br. 3V, 4V, 4G i 4C iz st. 2, 3, 4 i 5. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo, a primenjuju se počev od školske 2022/2023. godine.

Kada se nastava izvodi i na jeziku nacionalnih manjina, evidencija se vodi i na jeziku te nacionalne manjine, osim dnevnika rada koji se vodi samo na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u produženom boravku (za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja), vodi se na Obrascu broj 3a, koji je propisan Pravilnikom i/ili se vodi u elektronskom obliku shodnom primenom odredaba Pravilnika.

Član 6

Dnevnik obrazovno-vaspitnog i ostalih oblika rada za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja vodi se na Obrascu broj 5D, u obliku knjige sa tvrdim koricama teget boje, veličine 25 x 35 cm, na 80-gramskoj hartiji, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine i/ili se vodi u elektronskom obliku shodnom primenom odredaba ovog pravilnika.

Dnevnik obrazovno-vaspitnog i ostalih oblika rada u kombinovanom odeljenju za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja, vodi se na obrascu broj 5Đ, u obliku knjige sa tvrdim koricama teget boje, veličine 29,5 x 42 cm, na 80-gramskoj hartiji, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine i/ili se vodi u elektronskom obliku shodnom primenom odredaba ovog pravilnika.

Obrasci br. 5D i 5Đ iz st. 1. i 2. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo, a primenjuju se počev od školske 2022/2023. godine.

Član 7

U osnovnoj muzičkoj školi vode se dva dnevnika obrazovno-vaspitnog rada: za glavni predmet - individualni rad i za teorijske predmete. Ovi dnevnici vode se za svaku školsku godinu, posebno za svaku klasu i za svaki predmet.

Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada za glavni predmet - individualni rad u osnovnoj muzičkoj školi vodi se na Obrascu broj 6B, u obliku knjige sa tvrdim koricama teget boje, veličine 29,5 x 42 cm, na 80-gramskoj hartiji, a kada se štampa izdaje dvojezično iste je veličine i/ili se vodi u elektronskom obliku shodno primenom odredaba ovog pravilnika.

Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada za teorijske predmete u osnovnoj muzičkoj školi vodi se na Obrascu broj 6V, u obliku knjige sa mekim koricama, teget boje, veličine 29,5 x 42 cm, na 80-gramskoj hartiji, a kada se štampa izdaje dvojezično iste je veličine i/ili se vodi u elektronskom obliku shodno primenom odredaba ovog pravilnika.

Obrasci br. 6B i 6V iz st. 2. i 3. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo, a primenjuju se počev od školske 2022/2023. godine.

Član 8

Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj baletskoj školi vodi se na Obrascu broj 8B, u obliku knjige sa tvrdim koricama teget boje, veličine 25 x 35 cm, na 80-gramskoj hartiji, a kada se štampa izdaje dvojezično iste je veličine i/ili se vodi u elektronskom obliku shodnom primenom odredaba ovog pravilnika.

Obrazac 8B iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a primenjuje se počev od školske 2022/2023. godine.

Član 9

Škola vodi evidenciju o polaganju ispita učenika.

Zapisnik o polaganju ispita vodi se prilikom polaganja ispita u osnovnoj školi, osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, osnovnoj muzičkoj, odnosno osnovnoj baletskoj školi, ispita iz stranog jezika i drugih ispita.

Zapisnik o polaganju ispita vodi se na Obrascu broj 9V, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 80-gramskoj hartiji.

Osnovna muzička škola vodi zapisnik o polaganju ispita učenika na Obrascu broj 9A, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 80-gramskoj hartiji.

Osnovna baletska škola vodi zapisnik o polaganju ispita na Obrascu broj 9B, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 80-gramskoj hartiji.

Obrasci br. 9V, 9A i 9B iz st. 3, 4 i 5. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo, a primenjuju se počev od školske 2022/2023. godine.

Član 10

Škola izdaje svakom učeniku đačku knjižicu prilikom upisa u školu, u koju se unose lični podaci učenika, jedinstveni obrazovni broj (JOB) i podaci o uspehu i vladanju na kraju prvog i drugog polugodišta svakog razreda.

Đačka knjižica za učenike osnovne škole za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od prvog do četvrtog razreda), za učenike koji su upisani u prvi razred zaključno sa školskom 2019/2020. godinom, vodi se na Obrascu broj 10v, koji je propisan Pravilnikom, a u upotrebi je zaključno sa školskom 2022/2023. godinom.

Đačka knjižica za učenike osnovne škole za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od prvog do četvrtog razreda), za učenike koji su upisani u prvi razred zaključno sa školskom 2021/2022. godinom, vodi se na Obrascu broj 10d, koji je propisan Pravilnikom, a u upotrebi je zaključno sa školskom 2024/2025. godinom.

Đačka knjižica za učenike osnovne škole za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od prvog do četvrtog razreda), za učenike koji upisuju prvi razred školske 2022/2023. godine, vodi se na Obrascu broj 10Đ, sa mekim plastificiranim koricama teget boje, veličine 14 x 19 cm, na 80-gramskoj hartiji, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta na svakoj desnoj strani obrasca, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.

Obrazac broj 10Đ iz stava 4. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a primenjuje se počev od školske 2022/2023. godine.

U obrascima đačke knjižice iz st. 2. i 3. ovog člana, na prvoj unutrašnjoj strani, ispod jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG), unosi se podatak o dodeljenom jedinstvenom obrazovnom broju učenika (JOB).

Podatak iz stava 6. ovog člana unosi se ručno i overava pečatom škole.

Član 11

Đačka knjižica za učenike osnovne škole za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od petog do osmog razreda) za učenike koji su upisani u peti razred zaključno sa školskom 2021/2022. godinom, vodi se na Obrascu broj 10g, koji je propisan Pravilnikom, a u upotrebi je zaključno sa školskom 2024/2025. godinom.

Đačka knjižica za učenike osnovne škole za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od petog do osmog razreda) za učenike koji upisuju peti razred školske 2022/2023. godine, vodi se na Obrascu broj 10E, sa mekim plastificiranim koricama teget boje, veličine 10h14 cm, na 80-gramskoj hartiji, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta na svakoj desnoj strani obrasca, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 12 x 16 cm.

Obrazac 10E iz stava 2. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a primenjuje se počev od školske 2022/2023. godine.

U obrascu đačke knjižice iz stava 1. ovog člana, na prvoj unutrašnjoj strani, ispod jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG), unosi se podatak o dodeljenom jedinstvenom obrazovnom broju učenika (JOB).

Podatak iz stava 4. ovog člana unosi se ručno i overava pečatom škole.

Član 12

Osnovna muzička škola i osnovna baletska škola izdaje svakom učeniku đačku knjižicu prilikom upisa u školu, u koju se unose lični podaci učenika, jedinstveni obrazovni broj (JOB), podaci o uspehu i vladanju na kraju prvog i drugog polugodišta za svaki razred u toku školovanja.

Đačka knjižica za učenike osnovne muzičke i osnovne baletske škole koji su upisani u prvi razred zaključno sa školskom 2019/2020. godinom, vodi se na Obrascu broj 11a, koji je propisan Pravilnikom, a u upotrebi je zaključno sa školskom 2024/2025. godinom.

Đačka knjižica za učenike osnovne muzičke škole vodi se na Obrascu broj 11b, koji je propisan Pravilnikom.

Đačka knjižica za učenike osnovne baletske škole vodi se na Obrascu broj 11v, koji je propisan Pravilnikom

Obrasci br. 11b i 11v iz st. 3. i 4. primenjuju se na učenike koji su upisali prvi razred zaključno sa školskom 2021/2022. godinom, a u upotrebi su do završetka započetog školovanja.

Đačka knjižica za učenike osnovne muzičke škole, za učenike koji upisuju prvi razred školske 2022/2023. godine, vodi se na Obrascu broj 11G, sa mekim koricama, teget boje, veličine 14 x 19 cm, na 80-gramskoj hartiji, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta na svakoj desnoj strani obrasca, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.

Đačka knjižica za učenike osnovne baletske škole, za učenike koji upisuju prvi razred školske 2022/2023. godine, vodi se na Obrascu broj 11D, sa mekim plastificiranim koricama, teget boje, veličine 14 x 19 cm, na 80-gramskoj hartiji, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta na svakoj desnoj strani obrasca, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.

Obrasci br. 11G i 11D iz st. 6 i 7. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo, a primenjuju se počev od školske 2022/2023. godine.

U obrascima đačke knjižice iz st. 2, 3. i 4. ovog člana, na prvoj unutrašnjoj strani, ispod jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG), unosi se podatak o dodeljenom jedinstvenom obrazovnom broju učenika (JOB).

Podatak iz stava 9. ovog člana unosi se ručno i overava pečatom škole.

Član 13

Osnovna škola izdaje prevodnicu učenicima prvog razreda prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja, koji upisuju prvi razred školske 2022/2023. godine, o prelasku iz jedne u drugu osnovnu školu na Obrascu broj 12Đ, u obliku tabaka veličine 21 x 29,5 cm, na 100-gramskoj hartiji na svetložutoj podlozi sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.

Obrazac broj 12Đ iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a primenjuje se počev od školske 2022/2023. godine.

Član 14

Osnovna škola izdaje prevodnicu učeniku od drugog do četvrtog razreda prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja, koji je upisan u drugi razred zaključno sa školskom 2020/2021. godine, o prelasku iz jedne u drugu osnovnu školu, na Obrascu broj 12V, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm, odnosno ukoliko škola vodi dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u elektronskom obliku, prevodnicu štampa i izdaje u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, a kada prevodnicu štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.

Obrazac broj 12V iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a u upotrebi je zaključno sa školskom 2022/2023. godinom.

Osnovna škola izdaje prevodnicu učeniku od drugog do četvrtog razreda prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja, o prelasku iz jedne u drugu osnovnu školu na obrascu broj 12E, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm, odnosno ukoliko škola vodi dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u elektronskom obliku, prevodnicu štampa i izdaje u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, a kada prevodnicu štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.

Obrazac broj 12E iz stava 3. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a primenjuje se počev od školske 2022/2023. godine.

Član 15

Osnovna škola izdaje prevodnicu učeniku drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od petog do osmog razreda) o prelasku iz jedne u drugu osnovnu školu, na Obrascu broj 13G, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm, odnosno ukoliko škola vodi dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u elektronskom obliku, prevodnicu štampa i izdaje u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, a kada prevodnicu štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.

Obrazac broj 13G iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a primenjuje se počev od školske 2022/2023. godine.

Član 16

Osnovna muzička škola i osnovna baletska škola izdaje prevodnicu o prelasku učenika iz jedne u drugu školu za osnovno muzičko-baletsko obrazovanje i vaspitanje na Obrascu broj 14V, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm, odnosno ukoliko škola vodi dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u elektronskom obliku, prevodnicu štampa i izdaje u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, a kada prevodnicu štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm. Obrazac iz stava 1. ovog člana je u upotrebi do završetka započetog školovanja.

Osnovna muzička škola izdaje prevodnicu o prelasku učenika iz jedne u drugu osnovnu muzičku školu, na Obrascu broj 14A u obliku tabaka veličine 21 x 29,5 cm, na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm odnosno ukoliko škola vodi dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u elektronskom obliku, prevodnicu štampa i izdaje u obliku tabaka veličine 21 x 29,5 cm, a kada prevodnicu štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.

Osnovna baletska škola izdaje prevodnicu o prelasku učenika iz jedne u drugu osnovnu baletsku školu, na Obrascu broj 14B u obliku tabaka veličine 21 x 29,5 cm, na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm odnosno ukoliko škola vodi dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u elektronskom obliku, prevodnicu štampa i izdaje u obliku tabaka veličine 21 x 29,5 cm, a kada prevodnicu štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.

Obrasci br. 14V,14A i 14B iz st. 1, 2. i 3. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo, a primenjuju se počev od školske 2022/2023. godine.

Član 17

Učeniku koji odlazi u inostranstvo ili kome je prestala obaveza pohađanja nastave osnovna škola izdaje svedočanstvo o završenom prvom razredu prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja na Obrascu broj 15Đ.

Svedočanstvo iz stava 1. ovog člana izdaje se na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta na prvoj strani, u obliku tabaka veličine 21 x 29,5 cm, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.

Obrazac broj 15Đ iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a primenjuje se počev od školske 2022/2023. godine.

Član 18

Učeniku koji odlazi u inostranstvo ili kome je prestala obaveza pohađanja nastave osnovna škola izdaje svedočanstvo o završenom drugom, trećem ili četvrtom razredu prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja, na Obrascu broj 15V, na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.

Obrazac iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a primenjuje se na učenike koji su upisali drugi razred zaključno sa školskom 2020/2021. godinom, a u upotrebi je zaključno sa školskom 2022/2023. godinom.

Učeniku koji odlazi u inostranstvo ili kome je prestala obaveza pohađanja nastave škola izdaje svedočanstvo o završenom drugom, trećem ili četvrtom razredu prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja na Obrascu broj 15E, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 100 gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.

Obrazac iz stava 3. odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a primenjuje se počev od školske 2022/2023. godine.

Ukoliko se dnevnik obrazovno-vaspitnog rada vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje svedočanstvo iz st. 1. i 3. ovog člana čija je sadržina utvrđena ovim pravilnikom.

Škola svedočanstvo štampa i izdaje u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, a kada svedočanstvo štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.

Član 19

Učenicima drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja, osnovna škola izdaje svedočanstvo o završenom petom, šestom, sedmom i osmom razredu na Obrascu broj 16G, a ukoliko se dnevnik obrazovno-vaspitnog rada vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje svedočanstvo čija je sadržina utvrđena ovim pravilnikom.

Svedočanstvo iz stava 1. ovog člana izdaje se na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm, odnosno ukoliko škola vodi dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u elektronskom obliku, svedočanstvo štampa i izdaje u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, a kada svedočanstvo štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.

Obrazac broj 16G iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a primenjuje se počev od školske 2022/2023. godine.

Član 20

Osnovna škola izdaje učeniku svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju na Obrascu broj 17V u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 120-gramskoj hartiji, na svetloplavoj podlozi sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine, odnosno ukoliko škola vodi dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u elektronskom obliku, svedočanstvo štampa i izdaje u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, a kada svedočanstvo štampa i izdaje dvojezično, iste je veličine.

Obrazac broj 17V iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a primenjuje se počev od školske 2022/2023. godine.

Član 21

Osnovna muzička škola i osnovna baletska škola izdaje učeniku svedočanstvo o završenom razredu drugog ciklusa osnovnog muzičkog-baletskog obrazovanja i vaspitanja, na Obrascu broj 18A, u obliku tabaka veličine 21 x 29,5 cm, na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.

Obrazac broj 18A iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a u upotrebi je do završetka započetog školovanja.

Učeniku drugog ciklusa osnovnog baletskog obrazovanja i vaspitanja osnovna baletska škola izdaje svedočanstvo o završenom razredu drugog ciklusa osnovnog baletskog obrazovanja i vaspitanja, na Obrascu broj 18G, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.

Učeniku drugog ciklusa osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja osnovna muzička škola izdaje svedočanstvo o završenom razredu drugog ciklusa osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja, na Obrascu broj 18V, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 120-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.

Obrasci broj 18G i 18V iz st. 3. i 4. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo, a primenjuju se počev od školske 2022/2023. godine.

Ukoliko se dnevnik obrazovno-vaspitnog rada vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje svedočanstvo iz st. 3. i 5. ovog člana čija je sadržina utvrđena ovim pravilnikom, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, a kada svedočanstvo štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.

Član 22

Osnovna muzička škola izdaje učeniku svedočanstvo o završenom osnovnom muzičkom obrazovanju i vaspitanju na Obrascu broj 18D, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 120-gramskoj hartiji, na svetloplavoj podlozi, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.

Osnovna baletska škola izdaje učeniku svedočanstvo o završenom osnovnom baletskom obrazovanju i vaspitanju na Obrascu broj 18E, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 120-gramskoj hartiji, na svetloplavoj podlozi, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.

Obrasci broj 18D i 18E iz st. 1. i 2. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo, a primenjuju se počev od školske 2022/2023. godine.

Ukoliko se dnevnik obrazovno-vaspitnog rada vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje svedočanstvo iz st. 1. i 2. ovog člana čija je sadržina utvrđena ovim pravilnikom, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, a kada svedočanstvo štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.

Član 23

Osnovna škola izdaje učeniku uverenje o položenom ispitu iz stranog jezika za svaki razred na Obrascu broj 19B u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.

Obrazac broj 19B iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a primenjuje se počev od školske 2022/2023. godine.

Ukoliko se dnevnik obrazovno-vaspitnog rada vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje uverenje o položenom ispitu iz stranog jezika iz stava 1. ovog člana čija je sadržina utvrđena ovim pravilnikom.

Škola uverenje o položenom ispitu iz stranog jezika štampa i izdaje u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, a kada uverenje štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.

Član 24

Osnovna škola za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom vodi evidenciju i izdaje javne isprave na obrascima propisanim ovim pravilnikom za osnovnu školu.

Član 25

Duplikati javnih isprava izdaju se na obrascima propisanim ovim pravilnikom za osnovnu školu na čijem se gornjem desnom uglu prve strane ispisuje reč: "DUPLIKAT" slovima veličine 5 mm.

Član 25a

Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada koji škola vodi u elektronskom obliku sadrži i podatak o jedinstvenom matičnom broju učenika i roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika učenika, u skladu sa zakonom.

Ukoliko škola vodi dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u elektronskom obliku, na zahtev roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika učenika, škola može da obezbedi autorizovani elektronski pristup podacima o uspehu i vladanju tog učenika.

Zahtev iz stava 2. ovog člana obavezno sadrži podatak o jedinstvenom matičnom broju učenika i njegovog roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika učenika.

Elektronski pristup iz stava 2. ovog člana obezbeđuje se preko pristupnih parametara koje škola dostavlja podnosiocu zahteva - roditelju, odnosno drugom zakonskom zastupniku učenika, na adresu elektronske pošte navedene u zahtevu.

Član 26

Pogrešno upisani podaci u evidenciju precrtavaju se tako da ostanu čitljivi, a ispravka se potpisuje i overava pečatom škole.

Ukoliko se dnevnik obrazovno-vaspitnog rada vodi u elektronskom obliku, ispravka pogrešno unetih podataka vrši se elektronski, o čemu škola sačinjava trajni elektronski zapis.

Član 27

Izuzetno, kada su usled nemogućnosti formiranja vaspitne grupe, deca stasala za pohađanje pripremnog predškolskog programa priključena učenicima kombinovanog odeljenja u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja, škola vodi podatke i evidenciju o deci i porodici kao i podatke o ostvarivanju tema/projekata u okviru pripremnog predškolskog programa u Dnevniku obrazovno-vaspitnog rada u kombinovanom odeljenju prvog ciklusa na Obrascu broj 4C, koji je propisan ovim pravilnikom.

Za decu iz stava 1. ovog člana škola vodi matičnu knjigu o upisanoj deci i izdaje javne isprave o pohađanju pripremnog predškolskog programa u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje vrsta, naziv, sadržaj i izgled obrazaca evidencija i javnih isprava i način njihovog vođenja, popunjavanja i izdavanja u predškolskoj ustanovi.

Član 28

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", br. 66/18, 82/18, 37/19, 56/19, 112/20, 6/21 i 85/21), osim odredaba kojima su propisani obrasci koji se primenjuju u skladu sa članom 2. st. 3. i 5, članom 3. stav 2, članom 4. st. 1, 3. i 4, članom 5. stav 11, članom 10. st. 2. i 4, članom 11. stav 1. i članom 12. st. 2, 3. i 4. Pravilnika.

Član 29

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Obrasce koji su sastavni deo ovog pravilnika, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 102/2022, možete pogledati OVDE