Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O REGISTRU SUBJEKATA NACIONALNOG INOVACIONOG SISTEMA

("Sl. glasnik RS", br. 143/2022)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se uslovi pod kojima se subjekti nacionalnog inovacionog sistema (u daljem tekstu: Subjekti) mogu upisati u Registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema (u daljem tekstu: Registar), opšti i posebni podaci o subjektima koji se vode u Registru i uslovi pod kojima se registrovani subjekti brišu iz Registra.

Cilj Pravilnika

Član 2

Cilj Pravilnika je da obezbedi uvid u stanje inovacionog sistema, kao i da predstavlja osnov za podršku subjektima.

Registar je jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka i dokumenata koji su propisani kao predmet registracije, kao i dokumenata na osnovu kojih je izvršena registracija, sa podacima koji su javno dostupni.

Vođenje Registara subjekata nacionalnog inovacionog sistema

Član 3

Ovlašćeno lice Fonda (u daljem tekstu: Administrator) obavlja poslove administriranja Registra.

Administrator, po posebnom ovlašćenju direktora Fonda, izdaje potvrdu o upisu i brisanju iz Registra.

Podatke o subjektima nacionalnog inovacionog sistema Fond preuzima iz drugih službenih evidencija u elektronskom obliku.

Način upisa u Registar

Član 4

Zahtev za upis u Registar (u daljem tekstu: Zahtev) podnosi se Fondu.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se elektronski i potvrđuje se kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Zakonski zastupnik, odnosno fizičko lice, za pristup Registru koristi šemu elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti.

Fond izdaje potvrdu o upisu u Registar u elektronskoj formi u roku od 45 dana od dana prijema Zahteva.

Upis se obavlja uz naknadu propisanu Zakonom o republičkim administrativnim taksama.

II USLOVI ZA UPIS INOVATIVNIH SUBJEKATA

Uslovi za upis startapa

Član 5

Podnosilac zahteva može biti upisan u Registar kao startap ako kumulativno ispunjava sve opšte uslove i alternativno jedan od posebnih uslova.

Opšti uslovi za upis startapa

Član 6

Opšti uslovi u smislu člana 5. ovog pravilnika su:

1) da je registrovan kao privredno društvo koje nije nastalo statusnom promenom izdvajanja ili spajanja, ili da je registrovan kao preduzetnik u skladu sa Zakonom o privrednim društvima,

2) da ima sedište na teritoriji Republike Srbije,

3) da nije prošlo više od 10 godina od osnivanja i više od pet godina od dana ostvarivanja prvih poslovnih prihoda,

4) da protiv njega nije pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak.

Posebni uslovi za upis startapa

Član 7

Posebni uslovi u smislu člana 5. ovog pravilnika su:

1) da su troškovi istraživanja i razvoja činili najmanje 10% ukupnih rashoda u svakoj prethodnoj godini u odnosu na godinu u kojoj je podnet zahtev, odnosno, u slučaju da se radi o startapu koji je osnovan u godini u kojoj je podnet zahtev i nema finansijsku istoriju, u periodu od osnivanja do podnošenja zahteva, ili

2) u slučaju da podnosilac zahteva nema finansijsku istoriju u smislu tačke 1. ovog člana, Komisija, koju formira Fond, odlučuje o zahtevu na osnovu procene prema definisanim kriterijumima da li podnosilac zahteva razvija inovativni proizvod, uslugu ili tehnologiju i da li ima potencijal brzog i velikog rasta.

U sastav Komisije iz stava 1, tačka 2. ovog člana mogu biti i predstavnici registrovanih organizacija za podršku startapima, fondova preduzetničkog kapitala i poslovnih anđela.

Uslovi za upis spinofova

Član 8

Podnosilac zahteva može biti upisan u Registar kao spinof pod sledećim uslovima:

1) da je registrovan kao privredno društvo čiji je osnivač postojeće pravno lice,

2) da ispunjava ostale uslove za startap registrovan kao privredno društvo iz člana 5. ovog pravilnika.

Upis spinofa naučnoistraživačke organizacije

Član 9

Podnosilac zahteva može biti upisan u Registar kao spinof iz naučnoistraživačke organizacije pod sledećim uslovima:

1) da je registrovan kao privredno društvo čiji je osnivač naučnoistraživačka organizacija i/ili fizičko ili pravno lice,

2) da ispunjava opšte uslove za upis startapa koji je registrovan kao privredno društvo iz člana 6. ovog pravilnika i da ispunjava posebne uslove za upis startapa iz člana 7. ovog pravilnika,

3) da sa naučnoistraživačkom organizacijom ima zaključen ugovor kojim se regulišu međusobna saradnja i prava na korišćenje intelektualne svojine.

Uslovi za upis razvojno-proizvodnog centra

Član 10

Kao razvojno-proizvodni centar registruje se pravno lice koje stvara inovacije, primenjuje nove tehnologije, vrši plasman proizvoda, usluga i tehnologija zasnovanih na sopstvenom inovatorskom radu i razvoju, a poseduje sledeće programske, prostorne i stručne kapacitete:

1) da ima sedište na teritoriji Republike Srbije,

2) ima usvojen program rada o obavljanju primenjenih i razvojnih istraživanja s ciljem stvaranja inovacija,

3) obavlja proizvodnu delatnost kao rezultat sopstvene inovacione delatnosti potvrđene objavom prijave patenta u glasniku intelektualne svojine ili posedovanjem isprave o priznatom patentu, industrijskog dizajna, žiga, oznake geografskog porekla, autorskog prava iz oblasti kompjuterskih programa, novih sorti ili topografije integrisanih kola,

4) ima u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom najmanje dva zaposlena lica sa stečenim visokim obrazovanjem na četvorogodišnjim osnovnim akademskim studijama,

5) ima odgovarajući prostor i opremu za ostvarivanje inovativnih aktivnosti i realizaciju projekata,

6) da protiv njega nije pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak.

Upis istraživačko-razvojnog centra

Član 11

Kao istraživačko-razvojni centar registruje se pravno lice u kom se obavljaju primenjena i razvojna istraživanja, stvaraju inovacije i vrši plasiranje novih znanja i tehnologija, u sopstvenu proizvodnju i usluge ili u proizvodnju i usluge drugih privrednih subjekata, a poseduje sledeće programske, prostorne i stručne kapacitete:

1) da ima sedište na teritoriji Republike Srbije,

2) ima usvojen program istraživačko-razvojnog rada,

3) ima u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom najmanje tri zaposlena sa stečenim visokim obrazovanjem na akademskim studijama, od kojih najmanje jedan zaposlen sa naučnim nazivom doktora nauka, jedan zaposlen sa akademskim nazivom magistra ili mastera i jedan zaposlen sa stečenim visokim obrazovanjem na akademskim studijama,

4) ima odgovarajući prostor i opremu za obavljanje primenjenih, razvojnih i inovacionih istraživanja, odnosno ostvarivanje programa i realizaciju projekata,

5) da protiv njega nije pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak.

Upis inovacionog centra

Član 12

Kao inovacioni centar registruje se pravno lice u kom se na originalni i sistematski način primenjuju sopstveni i tuđi naučni rezultati i savremeni tehnološki procesi radi stvaranja inovacija, razvoja prototipa, novih proizvoda, procesa i usluga ili poboljšanja postojećih u određenoj oblasti i istovremeno vrši transfer znanja i tehnologija u proizvodnju i usluge drugih privrednih subjekata, a poseduje sledeće programske, prostorne i stručne kapacitete:

1) da ima sedište na teritoriji Republike Srbije,

2) ima usvojen program istraživačko-razvojnog i inovacionog rada,

3) ima u radnom odnosu na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, najmanje dva lica sa naučnim nazivom doktora nauka;

4) ima u radnom odnosu najmanje pet studenata master ili doktorskih studija,

5) ima odgovarajući prostor i opremu za obavljanje primenjenih, razvojnih i inovacionih istraživanja, odnosno ostvarivanje programa i realizaciju projekata,

6) da protiv njega nije pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak.

Upis centra za transfer tehnologija

Član 13

Kao centar za transfer tehnologija registruje se pravno lice ili deo pravnog lica osnovan radi obavljanja poslova transfera znanja i tehnologija iz naučno-istraživačkog sektora u privredu.

Transfer znanja i tehnologija obuhvata traganje za idejama i partnerima za procenu i komercijalizaciju inovacija, podršku u vezi sa upravljanjem intelektualnom svojinom, kao i podršku pri plasmanu inovacija na tržište.

Kao centar za transfer tehnologija u Registar može biti upisano pravno lice ili deo pravnog lica koje poseduje sledeće programske, prostorne i stručne kapacitete:

1) da ima sedište na teritoriji Republike Srbije,

2) ima odgovarajućim aktom definisanu osnovnu naučnu, istraživačko-razvojnu ili proizvodnu oblast za koju vrši transfer tehnologije,

3) ima u radnom odnosu na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom najmanje dva lica sa stečenim visokim obrazovanjem na osnovnim akademskim studijama, od kojih je najmanje jedno lice iskustvom iz oblasti zaštite intelektualne svojine,

4) ima u radnom odnosu najmanje jedno lice sa srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju, sa iskustvom iz oblasti administrativnih poslova,

5) ima plan finansiranja i plan rada,

6) ima odgovarajući prostor i opremu za pružanje usluga u svrhu istraživanja tržišta, ispitivanja javnog mnjenja, konsalting i menadžment poslovanja i poslovnog planiranja,

7) da protiv njega nije pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak.

Upis fizičkih lica - inovatora

Član 14

Fizičko lice upisuje se u Registar kao subjekt inovacione delatnosti pod uslovima:

1) da ima prebivalište, odnosno boravište u Republici Srbiji,

2) da poseduje važeću ispravu o priznatom patentu, odnosno ispravu industrijskog dizajna ili topografije integrisanih kola,

3) da ima plan i program inovacionih aktivnosti.

III USLOVI ZA UPIS SUBJEKATA INOVACIONE INFRASTRUKTURE

Upis organizacije podrške startapima

Član 15

Kao organizacija podrške startapima registruje se privredno društvo čija je delatnost definisana Osnivačkim aktom i ima za cilj sprovođenje programa podrške startapima i startap timovima, kao i stavljanje na raspolaganje poslovnog prostora, stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih usluga startapima do pete godine od njihovog osnivanja, u skladu sa Zakonom, a poseduje sledeće programske, prostorne i stručne kapacitete:

1) da ima sedište na teritoriji Republike Srbije,

2) ima angažovana najmanje tri lica sa stečenim visokim obrazovanjem na osnovnim akademskim studijama, od čega najmanje jedno sa radnim iskustvom u podršci startapima i jedno lice sa iskustvom iz oblasti privrednog prava, odnosno zaštite intelektualne svojine,

3) ima raspoloživi prostor od najmanje 150 m2, koji je opremljen nameštajem, zajedničkom opremom i instalacijama koje omogućavaju optimalne uslove rada, a u svemu u skladu sa važećom pravnom regulativom, normativima i standardima iz oblasti projektovanja, građenja i opremanja infrastrukture,

4) ima odgovarajuću opremu, internet komunikaciju, raspoložive zajedničke poslovne prostorije i druga sredstva za pružanje infrastrukturnih usluga korisnicima u svemu u skladu sa važećom pravnom regulativom, normativima i standardima iz oblasti projektovanja, građenja i opremanja infrastrukture,

5) ima uslove za pružanje administrativnih, promotivnih kao i usluga finansijskog i poslovnog savetovanja i planiranja,

6) ima kadrovske i infrastrukturne potencijale za pružanje usluga obuke i treninga,

7) u svom sastavu okuplja najmanje pet startapa korisnika koji usluge organizacije podrške startapima koriste po osnovu ugovora a koji razvijaju sopstvene inovativne proizvode, procese i usluge ili da u svakoj godini poslovanja ugovore pružanje usluga za najmanje dva nova startapa odnosno korisnika koji usluge organizacije podrške startapima koriste po osnovu ugovora, a koji razvijaju sopstvene inovativne proizvode, procese i usluge,

8) da protiv njega nije pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak.

Upis naučno-tehnološkog parka

Član 16

Naučno-tehnološki park je privredno društvo čiji je cilj podsticanje ekonomskog razvoja kroz promociju i razvoj inovacione delatnosti putem stimulacije i upravljanja tokovima znanja i tehnologija između univerziteta, naučnoistraživačkih organizacija, privrednih subjekata i tržišta, kao i putem pružanja podrške kreiranju i rastu inovativnih privrednih subjekata, kao i putem olakšavanja kreiranja i rasta inovativnih privrednih subjekata kroz programe inkubacije i podršku formiranju spinofova. Naučno-tehnološki park pruža i druge usluge sa ciljem podsticanja inovacione delatnosti, a poseduje sledeće programske, prostorne i stručne kapacitete:

1) da ima sedište na teritoriji Republike Srbije,

2) ima radno angažovana najmanje pet lica sa stečenim visokim obrazovanjem na osnovnim akademskim studijama, od kojih najmanje po jedno lice sa radnim iskustvom: iz oblasti menadžmenta i konsaltinga, iz oblasti finansija, za razvoj inovativacionog preduzetništva, za infrastrukturne poslove i iz oblasti privrednog prava, odnosno zaštite intelektualne svojine,

3) ima odgovarajućim aktom definisan program razvoja za period od pet godina,

4) u svom sastavu okuplja najmanje 20 članica, koji usluge naučno-tehnološkog parka koriste u skladu sa uslovima iz javnog poziva i koji za cilj imaju razvoj inovativnih proizvoda, usluga i procesa sa visokim nivoom znanja i umeća (know-how) i novih tehnologija,

5) ima raspoloživi prostor od najmanje 50 m2 po jednoj članici koji je opremljen instalacijama koje omogućavaju optimalne uslove rada, a u svemu u skladu sa važećom pravnom regulativom, normativima i standardima iz oblasti projektovanja, građenja i opremanja infrastrukture,

6) ima odgovarajuću opremu, internet komunikaciju, raspoložive zajedničke poslovne prostorije, laboratorije i druga sredstva za pružanje infrastrukturnih usluga članicama naučno-tehnološkog parka u svemu u skladu sa važećom pravnom regulativom, normativima i standardima iz oblasti projektovanja, građenja i opremanja infrastrukture a u cilju ostvarivanje programa i realizaciju projekata,

7) ima kadrovske i infrastrukturne potencijale za pružanje usluga obuke i treninga,

8) da protiv njega nije pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak.

Upis drugih subjekata inovacione infrastrukture

Član 17

Kao drugi subjekti inovacione infrastrukture registruju se organizacije ili pravna lica čije je delatnost definisana Osnivačkim aktom i imaju za cilj podršku realizaciji inovacione delatnosti i razvoju nacionalnog inovacionog sistema, a poseduju programske i stručne kapacitete:

1) da ima sedište na teritoriji Republike Srbije;

2) ima angažovana najmanje tri lica sa stečenim visokim obrazovanjem na osnovnim akademskim studijama, od čega najmanje jedno sa radnim iskustvom u razvoju ili podršci razvoju inovacionoj delatnosti i dva lica sa iskustvom iz oblasti prava, menadžmenta, finansija i/ili računovodstvenih usluga;

3) ima na raspolaganju odgovarajuću opremu, internet komunikaciju, i druga sredstva za pružanje usluga podrške korisnicima;

4) ima uslove za pružanje administrativnih, promotivnih kao i usluga razvojnog, finansijskog i poslovnog savetovanja i planiranja u cilju razvoja inovacione delatnosti;

5) da protiv njega nije pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak.

Upis subjekata inovacione infrastrukture na zahtev Ministarstva

Član 18

Subjekti inovacione infrastrukture mogu se upisati u registar na zahtev ministarstva nadležnog za poslove nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, bez ispunjavanja uslova iz ove glave Pravilnika u slučajevima kada po proceni ministarstva organizacije podrške startapima i naučno-tehnološki parkovi ne mogu ispuniti tražene uslove iz ove glave Pravilnika, a njihov upis i Registar bi bio od značaja za razvoj inovacionog sistema u Republici Srbiji.

IV USLOVI ZA UPIS INVESTITORA U INOVACIONU DELATNOST

Upis poslovnih anđela u Registar

Član 19

Podnosilac zahteva, domaće ili strano fizičko lice, može biti upisan u Registar kao poslovni anđeo ako ispunjava sledeće uslove:

1) da poseduje odgovarajuće stručno znanje na osnovu kog može da razume rizik ulaganja i da je ulaganje u startap u skladu sa njegovim investicionim ciljevima,

2) da je u jedan ili više startapa sa sedištem u Republici Srbiji, u poslednje tri godine, uložio novčana sredstva u iznosu od najmanje 5.000 evra, ili ekvivalentnu vrednost u drugoj valuti.

Član 20

Ispunjenost uslova propisanih u tač. 1. i 2, stav 1, član 19. ovog pravilnika potvrđuje se Izjavom iz Priloga 1 o ispunjenosti uslova za upis poslovnog anđela u Registar.

Ispunjenost uslova propisanog u tački 2, stav 1, član 19. ovog pravilnika potvrđuje se odgovarajućom ispravom, odnosno ispravama na osnovu kojih se nedvosmisleno može utvrditi predmet ulaganja, kao i da su uložena sredstva primljena.

Posebne obaveze poslovnih anđela

Član 21

Poslovni anđeo je dužan da, od dana registracije, jednom u tri godine, u jedan ili više startapa uloži novčana sredstva u iznosu od najmanje 5.000 evra, ili ekvivalentnu vrednost u drugoj valuti.

V PODACI KOJI SE VODE U REGISTRU

Član 22

U Registru se vode opšti i posebni podaci o subjektima nacionalnog inovacionog sistema.

Subjekat upisan u Registar je dužan da, na zahtev Fonda, dostavi bilo koji dodatni podatak kojim dokazuje ispunjenost uslova pod kojim je upisan u registar.

Opšti podaci o subjektima

Član 23

Opšti podaci koji se upisuju i vode u Registru mogu biti:

1) Poslovno ime privrednog društva ili preduzetnika;

2) Ime i prezime fizičkog lica;

3) Jedinstveni matični broj građana (JMBG);

4) Evidencioni broj stranca;

5) Broj rešenja o upisu u Registar privrednih subjekata (privredna društva, preduzetnici);

6) Datum rešenja o upisu u Registar privrednih subjekata (privredna društva, preduzetnici);

7) Matični broj;

8) Poreski identifikacioni broj;

9) Sedište pravnog lica;

10) Podatke o strukturi članstva i osnivačima privrednog društva;

11) Podatke o podnetim finansijskim izveštajima;

12) Podaci iz finansijskih izveštaja;

13) Podatke o stečajnom ili likvidacionom postupku;

14) Podatke o zakonskom zastupniku/ovlašćenom licu zakonskog zastupnika (ime, prezime, JMBG);

15) Adresa elektronske pošte;

16) Adresu veb stranice;

17) Podatke o naučnoj, istraživačkoj, razvojnoj i proizvodnoj oblasti;

18) Podatke o broju, strukturi i kvalifikaciju zaposlenih lica (ime, prezime, JMBG, kvalifikacija, uverenje o studiranju, NOKS nivo);

19) Podatke iz programa rada, poslovnog i finansijskog plana (Podatke o vlasništvu nepokretnosti, Podatke o prostoru sa kojim subjekat raspolaže, Podatke o opremi sa kojom subjekat raspolaže);

20) Podatke o ulaganju (podaci o ulaganju iz ugovor o pristupanju članova ili drugog odgovarajućeg ugovora);

21) Podatke o intelektualnoj svojini (broj prijave koji se vodi u registru Zavoda za intelektualnu svojinu);

22) Podatke iz ugovora o korišćenju prava intelektualne svojine (naziv ugovornih strana koje su zaključile ugovor i predmet ugovora);

23) Podatke o broju korisnika usluga naučno-tehnološkog parka u trenutku upisa u registar;

24) Podatke o broju startapa koji koriste usluge organizacije podrške startapima u trenutku upisa u registar.

Posebni podaci koji se vode o startapima

Član 24

Startapi su u obavezi da u roku od 30 dana od dana upisa u Registar Fondu dostave sledeće podatke o:

1) centru poslovnih aktivnosti startapa (država) i postojanju povezanih pravnih lica u drugim državama,

2) proizvodu, usluzi ili tehnologiji koju razvijaju,

3) industrijskoj oblasti,

4) intelektualnoj svojini,

5) programima registrovane organizacije za podršku za startapima u kojima je učestvovao,

6) dobijenim investicijama,

7) isplati dividendi, odnosno udela u dobiti.

Startap je dužan da, od dana upisa, svake godine do 15. aprila potvrdi ispunjenost uslova za upis u Registar.

Podaci koji se vode o poslovnim anđelima

Član 25

Poslovni anđeli su u obavezi da Fondu u roku od 30 dana od izvršenog ulaganja, u smislu člana 21. ovog pravilnika, dostave dokaz o ulaganju.

Obrada podataka o ličnosti

Član 26

Fond vrši obradu podataka o fizičkim licima koji se vode u Registru, podnosiocima zahteva za upis u Registar, kao i o Administratoru.

Fond vrši obradu podataka iz stava 1. ovog člana na osnovu pristanka fizičkog lica na koje se podaci odnose.

Podatke iz stava 1. ovog člana, Fond obrađuje u svrhu provere uslova za upis u Registar, vođenje i administriranje Registra.

Podatke iz stava 1. ovog člana, koji se odnose na podnosioca zahteva i Administratora Fond briše nakon ostvarivanja svrhe obrade, dok podatke o fizičkim licima koji se vode u Registru čuva pet godina nakon datuma brisanja iz Registra.

VI PROMENA PODATAKA UPISANIH U REGISTAR

Član 27

Registrovani subjekti dužni su da svaku promenu podataka upisanih u Registar prijave Fondu u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Prijava promene podataka iz stava 1. ovog člana podnosi se u elektronskoj formi u Registru.

VII BRISANJE IZ REGISTRA

Član 28

Fond po službenoj dužnosti briše subjekte iz Registra ukoliko:

1) utvrdi da su prestali da ispunjavaju jedan o uslova predviđenih za njihov upis u glavama 2, 3 i 4 ovog pravilnika,

2) utvrdi da nisu dostavili podatke iz čl. 24. i 25. ovog pravilnika.

Subjekti upisani u Registar mogu dobrovoljno zahtevati da budu obrisani iz Registra.

Zahtev za brisanje iz stava 2. ovog člana podnosi se u elektronskoj formi u Registru.

Fond izdaje potvrdu o brisanju iz Registra u roku od 30 dana od dana ostvarivanja uslova iz stava 1. ovog člana, odnosno prijema Zahteva iz stava 2. ovog člana.

VIII IZVOD IZ REGISTRA SUBJEKATA NACIONALNOG INOVACIONOG SISTEMA

Član 29

Za potrebe vođenja evidencija o broju i vrsti subjekata nacionalnog inovacionog sistema Republičkom zavodu za statistiku, Fond za inovacionu delatnost, 1. septembra tekuće godine, objavljuje na svojoj zvaničnoj veb stranici izvod iz Registra subjekata nacionalnog inovacionog sistema kao listu subjekata nacionalnog inovacionog sistema.

Lista subjekata nacionalnog inovacionog sistema iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o nazivu, vrsti i šifri subjekata za sve upisane i brisane subjekta iz Registra.

IX ZAVRŠNE ODREDBE

Član 30

Sva lica koja su upisana u Registar inovacione delatnosti biće upisana u Registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema u roku od 90 dana od dana uspostavljanja Registra u sistemu elektronske uprave.

Član 31

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a odredbe člana 2. stav 2, člana 3. stav 3, član 4. st. 2-5, člana 27. stav 2, člana 28. stav 3. koje se primenjuju od dana uspostavljanja Registra u sistemu elektronske uprave.

 

Prilog 1

IZJAVA O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UPIS POSLOVNIH ANĐELA
U REGISTAR SUBJEKATA NACIONALNOG INOVACIONOG SISTEMA

Ovim putem, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, izjavljujem sledeće:

1. da posedujem odgovarajuće stručno znanje na osnovu kog razumem rizik ulaganja,

2. u poslednje tri godine od dana potpisivanja ove izjave, uložio sam novčana sredstva u iznosu od 5.000 evra, odnosno ekvivalentnu vrednost u drugoj valuti, u jedan ili više startapa.

Datum:

 

 

__________________

 

 

Podnosilac zahteva