Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O REGISTRU SUBJEKATA NACIONALNOG INOVACIONOG SISTEMA

("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi za upis subjekata nacionalnog inovacionog sistema (u daljem tekstu: Subjekti), provera ispunjenosti uslova, način upisa Subjekata, uslovi pod kojima se Subjekti brišu, kao i sadržaj i način vođenja Registra subjekata nacionalnog inovacionog sistema.

Registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema (u daljem tekstu: Registar) vodi Fond za inovacionu delatnost (u daljem tekstu: Fond).

Cilj Registra

Član 2

Registar je jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka i dokumenata koji su propisani kao predmet registracije, kao i dokumenata na osnovu kojih je izvršena registracija, sa podacima koji su javno dostupni.

Cilj Registra je da obezbedi uvid u stanje inovacionog sistema, kao i da predstavlja osnov za podršku Subjektima.

Registrator

Član 3

Registrator je lice koje je direktor Fonda ovlastio da izdaje potvrdu o upisu i brisanju iz Registra.

Način upisa u Registar

Član 4

Zahtev za upis u Registar (u daljem tekstu: Zahtev) podnosi se Fondu elektronski i potvrđuje se kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Zakonski zastupnik Subjekta, odnosno fizičko lice, za pristup Registru koristi šemu elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti.

Podatke o podnosiocima zahteva za upis u Registar, Fond može preuzeti iz drugih službenih evidencija u elektronskom obliku i zahtevati od podnosioca zahteva podatke u formi upitnika koji se elektronski popunjava.

Fond, ukoliko su uslovi za upis ispunjeni, izdaje potvrdu o upisu u Registar u elektronskoj formi u roku od 30 dana od dana prijema Zahteva.

Upis se obavlja uz naknadu propisanu Zakonom o republičkim administrativnim taksama.

II USLOVI ZA UPIS INOVATIVNIH SUBJEKATA

Uslovi za upis startapa

Član 5

Startap (engl. start-up) je novoosnovano privredno društvo ili preduzetnik koji razvija inovativni proizvod ili uslugu i koji ima potencijal brzog i velikog rasta.

Podnosilac Zahteva može biti upisan u Registar kao startap ako kumulativno ispunjava sve opšte uslove i alternativno jedan od posebnih uslova.

Podnosilac Zahteva elektronski popunjava i upitnik koji sadrži pitanja o proizvodu/usluzi koju razvija, poslovnom modelu, industrijskoj oblasti, dobijenim investicijama i o programima podrške u kojima je učestvovao.

Opšti uslovi za upis startapa

Član 6

Opšti uslovi u smislu člana 5. ovog pravilnika su:

1) da je registrovan kao privredno društvo koje nije nastalo statusnom promenom izdvajanja ili spajanja ili da je registrovan kao preduzetnik, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima,

2) da nije prošlo više od 10 godina od osnivanja u trenutku podnošenja Zahteva,

3) da protiv njega nije pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak.

Posebni uslovi za upis startapa

Član 7

Posebni uslovi u smislu člana 5. ovog pravilnika su:

1) da su troškovi istraživanja i razvoja činili najmanje 10% ukupnih rashoda u prethodnoj godini u odnosu na godinu u kojoj je podnet Zahtev, odnosno, u slučaju da se radi o podnosiocu Zahteva koji je osnovan u godini u kojoj je podnet Zahtev i nema finansijsku istoriju, u periodu od osnivanja do podnošenja zahteva,

ili

2) da je nosilac nekog od prava intelektualne svojine ili drugog intelektualnog dobra koje je neposredno povezano sa inovacionom delatnošću koju obavlja (objavljena prijava patenta u glasniku intelektualne svojine ili posedovanje isprave o priznatom patentu, industrijskom dizajnu, žigu, oznake geografskog porekla, autorskog prava iz oblasti računarskih programa i baza podataka, oplemenjivača biljnih sorti ili topografije integrisanih kola),

ili

3) da je Komisija iz člana 8. ovog pravilnika procenila i potvrdila da podnosilac Zahteva razvija inovativni proizvod/uslugu i razvija skalabilan poslovni model (model koji može omogućiti brz rast prihoda od prodaje).

Komisija za procenu

Član 8

Komisiju za procenu ispunjenosti posebnog uslova za upis startapa iz člana 7. stav 3. ovog pravilnika formira Fond.

Komisija ima tri člana, od kojih dva predlaže ministarstvo nadležno za naučno-istraživačku i inovacionu delatnost iz redova nezavisnih stručnjaka, jednog predlaže Fond.

Rad Komisije propisuje se Uputstvom koje usvaja direktor Fonda.

Uslovi za upis spinofova

Član 9

Spinof (engl. spin-off) je startap koji je osnovalo postojeće pravno lice (privredno društvo) sa ciljem razvoja i komercijalizacije inovacija.

Podnosilac zahteva može biti upisan u Registar kao spinof pod sledećim uslovima:

1) da je registrovan kao privredno društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima čiji je osnivač privredno društvo i/ili fizičko lice,

2) da ispunjava ostale uslove propisane za upis startapa iz člana 5. ovog pravilnika.

Upis spinofa naučnoistraživačke organizacije

Član 10

Spinof naučnoistraživačke organizacije jeste startap osnovan sa ciljem razvoja i komercijalizacije inovacija proisteklih iz naučnoistraživačkog rada.

Podnosilac zahteva može biti upisan u Registar kao spinof iz naučnoistraživačke organizacije pod sledećim uslovima:

1) da je registrovan kao privredno društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima čiji je osnivač naučnoistraživačka organizacija i/ili fizičko lice,

2) da nije prošlo više od 10 godina od osnivanja u trenutku podnošenja Zahteva,

3) da sa naučnoistraživačkom organizacijom ima zaključen ugovor kojim se regulišu međusobna saradnja i prava na korišćenje intelektualne svojine, odnosno gde je primenjivo i vlasnička struktura,

4) da protiv njega nije pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak.

Podnosilac Zahteva elektronski popunjava i upitnik koji sadrži pitanja o proizvodu/usluzi koju razvija, poslovnom modelu, industrijskoj oblasti, dobijenim investicijama i o programima podrške u kojima je učestvovao.

Uslovi za upis centara nosioca inovacione delatnosti kao inovativnih subjekata

Uslovi za upis razvojno-proizvodnog centra

Član 11

Razvojno-proizvodni centar je inovativni subjekat koji stvara inovacije, primenjuje nove tehnologije, vrši plasman proizvoda, usluga i tehnologija, zasnovanih na sopstvenom inovatorskom radu i razvoju.

Podnosilac zahteva može biti upisan u Registar kao razvojno-proizvodni centar pod sledećim uslovima:

1) da je registrovan kao privredno društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima,

2) da obavlja proizvodnu delatnost kao rezultat sopstvene inovacione delatnosti potvrđene objavom prijave patenta u glasniku intelektualne svojine ili posedovanjem isprave o priznatom patentu, industrijskom dizajnu, žigu, oznake geografskog porekla, autorskog prava iz oblasti računarskih programa i baza podataka, oplemenjivača biljnih sorti ili topografije integrisanih kola,

3) da ima usvojen petogodišnji razvojni program o obavljanju primenjenih i razvojnih istraživanja s ciljem stvaranja inovacija,

4) ima u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom najmanje dva lica sa stečenim visokim obrazovanjem na akademskim studijama u trajanju od najmanje četiri godine,

5) da ima pravo svojine ili pravo korišćenja poslovnog prostora sa opremom za ostvarivanje inovativnih aktivnosti i realizaciju projekata,

6) da protiv njega nije pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak.

Podnosilac Zahteva elektronski popunjava i upitnik koji sadrži pitanja o osnovnim aktivnostima, industrijskoj oblasti, dobijenim investicijama i o programima podrške u kojima je učestvovao.

Upis istraživačko-razvojnog centra

Član 12

Istraživačko-razvojni centar je inovativni subjekat u kom se obavljaju primenjena i razvojna istraživanja, stvaraju inovacije i vrši plasiranje novih znanja i tehnologija, u sopstvenu proizvodnju i usluge ili u proizvodnju i usluge drugih privrednih subjekata.

Podnosilac zahteva može biti upisan u Registar kao istraživačko-razvojni centar pod sledećim uslovima:

1) da je registrovan kao privredno društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima,

2) da ima usvojen petogodišnji istraživačko-razvojni program rada,

3) da ima u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom najmanje tri lica sa stečenim visokim obrazovanjem na akademskim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, od kojih najmanje jedan sa naučnim nazivom doktora nauka, a jedan sa akademskim nazivom magistra ili mastera,

4) da ima pravo svojine ili pravo korišćenja poslovnog prostora sa opremom za obavljanje primenjenih i razvojnih istraživanja i realizaciju projekata,

5) da protiv njega nije pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak.

Podnosilac Zahteva elektronski popunjava i upitnik koji sadrži pitanja o osnovnim aktivnostima, industrijskoj oblasti, dobijenim investicijama i o programima podrške u kojima je učestvovao.

Upis inovacionog centra

Član 13

Inovacioni centar je inovativni subjekat u kom se na originalni i sistematski način primenjuju sopstveni i tuđi naučni rezultati i savremeni tehnološki procesi radi stvaranja inovacija, razvoja prototipa, novih proizvoda, procesa i usluga ili poboljšanja postojećih u određenoj oblasti i istovremeno vrši transfer znanja i tehnologija u proizvodnju i usluge drugih privrednih subjekata.

Podnosilac zahteva može biti upisan u Registar kao inovacioni centar pod sledećim uslovima:

1) da je registrovan kao privredno društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima,

2) da ima usvojen petogodišnji istraživačko-razvojni program rada,

3) da ima u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom najmanje dva lica sa naučnim nazivom doktora nauka,

4) da ima u radnom odnosu najmanje pet studenata master akademskih ili doktorskih studija,

5) da ima pravo svojine ili pravo korišćenja poslovnog prostora sa opremom za obavljanje razvojnih istraživanja i realizaciju projekata u svojoj oblasti,

6) da protiv njega nije pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak.

Podnosilac Zahteva elektronski popunjava i upitnik koji sadrži pitanja o osnovnim aktivnostima, industrijskoj oblasti, dobijenim investicijama i o programi podrške u kojima je učestvovao.

Upis centra za transfer tehnologija

Član 14

Centar za transfer tehnologija je inovativni subjekat osnovan radi obavljanja poslova transfera znanja i tehnologija iz naučno-istraživačkog sektora u privredu.

Podnosilac zahteva može biti upisan u Registar kao inovacioni centar pod sledećim uslovima:

1) da je registrovan kao privredno društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ili deo pravnog lica,

2) da ima usvojen petogodišnji program rada,

3) da ima u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom najmanje dva lica sa stečenim visokim obrazovanjem na osnovnim akademskim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, od kojih je najmanje jedno lice sa iskustvom iz oblasti zaštite intelektualne svojine,

4) da ima pravo svojine ili pravo korišćenja poslovnog prostora sa opremom neophodnom za obavljanje poslova transfera tehnologije u privredu,

5) da protiv njega nije pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak.

Podnosilac Zahteva elektronski popunjava i upitnik koji sadrži pitanja o osnovnim aktivnostima i o programima podrške u kojima je učestvovao.

Upis drugog inovativnog subjekta - fizičkog lica

Član 15

Podnosilac zahteva može biti fizičko lice koje se u Registar upisuje pod sledećim uslovima:

1) da ima prebivalište, odnosno boravište u Republici Srbiji,

2) da poseduje važeću ispravu o priznatom patentu, ispravu industrijskog dizajna, žiga, oznake geografskog porekla, autorskog prava iz oblasti računarskih programa i baza podataka, oplemenjivača biljnih sorti ili topografije integrisanih kola.

Podnosilac Zahteva elektronski popunjava upitnik. Upitnik sadrži pitanja o aktivnostima kojima se fizičko lice bavi u oblasti inovacione delatnosti.

III USLOVI ZA UPIS SUBJEKATA INOVACIONE INFRASTRUKTURE

Upis organizacije podrške startapima

Član 16

Organizacija podrške startapima je privredno društvo čija je pretežna delatnost sprovođenje programa podrške startapima, kao i stavljanje na raspolaganje poslovnog prostora, stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih usluga startapima, sa ciljem razvoja inovacione delatnosti.

Podnosilac zahteva može biti upisan u Registar kao organizacija podrške startapima pod sledećim uslovima:

1) da je registrovan kao privredno društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima,

2) da ima pravo svojine ili pravo korišćenja poslovnog prostora od najmanje 150 m2 koji je opremljen tako da može da se stavi na raspolaganje startapima i koristi za pružanje usluga startapima,

3) da ima usvojen program za pružanje usluga startapima,

4) da ima u radnom odnosu najmanje tri lica sa stečenim visokim obrazovanjem na osnovnim akademskim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, od kojih jedno sa iskustvom u pružanju usluga startapima,

5) da pruža usluge obuka, treninga, finansijskog i poslovnog savetovanja i planiranja, kao i administrativne, promotivne i druge usluge, na osnovu Ugovora o pružanju usluga sa najmanje pet startapa,

6) da protiv njega nije pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak.

Podnosilac Zahteva elektronski popunjava i upitnik koji sadrži pitanja o osnovnim aktivnostima i uslugama za startape, kao i o broju korisnika.

Na zahtev ministarstva nadležnog za naučno-istraživačku i inovacionu delatnost, u Registar se može upisati organizacija podrške startapima koja ne ispunjava uslove iz ovog člana, ali je upis ovog subjekta od značaja za razvoj inovacionog sistema u Republici Srbiji.

Upis naučno-tehnološkog parka

Član 17

Naučno-tehnološki park je privredno društvo čiji je cilj podsticanje ekonomskog razvoja kroz promociju i razvoj inovacione delatnosti putem stimulacije i upravljanja tokovima znanja i tehnologija između univerziteta, naučnoistraživačkih organizacija, privrednih subjekata i tržišta, kao i putem pružanja podrške kreiranju i rastu inovativnih privrednih subjekata i druge usluge sa ciljem podsticanja inovacione delatnosti.

Podnosilac zahteva može biti upisan u Registar kao naučno-tehnološki park pod sledećim uslovima:

1) da je registrovan kao privredno društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima,

2) da ima u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom najmanje pet lica sa stečenim visokim obrazovanjem na osnovnim akademskim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, od kojih najmanje po jedno lice ima radno iskustvo u oblasti menadžmenta i konsaltinga, u oblasti finansija, u oblasti prava, odnosno zaštite intelektualne svojine, u oblasti razvoja inovacionog preduzetništva i u oblasti infrastrukturnih poslova,

3) ima usvojen petogodišnji program razvoja,

4) da svoje usluge pruža za najmanje 20 članica po osnovu ugovora,

5) da ima raspoloživ prostor od najmanje 50 m2 po jednoj članici,

6) da ima odgovarajuće zajedničke prostorije, opremu, laboratorije i druga sredstva za pružanje infrastrukturnih usluga članicama,

7) da protiv njega nije pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak.

Podnosilac Zahteva elektronski popunjava i upitnik koji sadrži pitanja o osnovnim aktivnostima, uslugama namenjenim članicama i broju korisnika.

Na zahtev ministarstva nadležnog za naučno-istraživačku i inovacionu delatnost, u Registar se može upisati naučno-tehnološki park, koji ne ispunjava uslove iz ovog člana, kada je upis ovog subjekta od značaja za razvoj inovacionog sistema u Republici Srbiji.

Upis drugih subjekata inovacione infrastrukture

Član 18

Kao drugi subjekti inovacione infrastrukture mogu da se registruju udruženja, privredna društva i preduzetnici koja imaju za cilj podršku realizaciji inovacione delatnosti i razvoju nacionalnog inovacionog sistema, a ispunjavaju sledeće uslove:

1) da je registrovan kao privredno društvo ili preduzetnik u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ili kao udruženje u skladu sa Zakonom o udruženjima,

2) da ima usvojen petogodišnji program podrške korisnicima,

3) ima angažovana najmanje dva lica sa stečenim visokim obrazovanjem na osnovnim akademskim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, od čega najmanje jedno sa radnim iskustvom u razvoju ili podršci razvoja inovacione delatnosti,

4) da ima pravo svojine ili pravo korišćenja poslovnog prostora sa odgovarajućom opremom za pružanje usluga podrške korisnicima,

5) da protiv njega nije pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak.

Podnosilac Zahteva elektronski popunjava i upitnik koji sadrži pitanja o osnovnim aktivnostima i uslugama namenjenim korisnicima, kao i o broju korisnika.

Na zahtev ministarstva nadležnog za naučno-istraživačku i inovacionu delatnost, u Registar se može upisati drugi subjekat inovacione infrastrukture koji ne ispunjava uslove iz ovog člana, kada je upis ovog subjekta od značaja za razvoj inovacionog sistema u Republici Srbiji.

IV USLOVI ZA UPIS INVESTITORA U INOVACIONU DELATNOST

Upis poslovnih anđela u Registar

Član 19

Podnosilac zahteva može biti upisan u Registar kao poslovni anđeo pod sledećim uslovima:

1) da je podnosilac Zahteva fizičko lice koje ima državljanstvo Republike Srbije ili druge države,

2) da poseduje odgovarajuće stručno znanje na osnovu kog može da razume rizik ulaganja i da je ulaganje u startap u skladu sa njegovim investicionim ciljevima,

3) da je u jedan ili više startapa sa sedištem u Republici Srbiji, u poslednje tri godine, uložio novčana sredstva u iznosu od najmanje 5.000 evra, ili ekvivalentnu vrednost u drugoj valuti.

Podnosilac Zahteva elektronski popunjava i upitnik koji sadrži pitanja o aktivnostima i oblastima ulaganja.

Član 20

Ispunjenost uslova propisanih u članu 19, stav 1. tač. 2. i 3. ovog pravilnika potvrđuje se Izjavom iz Priloga 1 o ispunjenosti uslova za upis poslovnog anđela u Registar.

Ispunjenost uslova propisanog u članu 19, stav 1. tačka 3, ovog pravilnika potvrđuje se odgovarajućom ispravom, odnosno ispravama na osnovu kojih se nedvosmisleno može utvrditi predmet ulaganja, kao i da su uložena sredstva primljena.

Posebne obaveze poslovnih anđela

Član 21

Poslovni anđeli su u obavezi da Fondu u roku od 30 dana od izvršenog ulaganja, u smislu člana 20. ovog pravilnika, dostave dokaz o ulaganju.

Poslovni anđeo je dužan da, od dana registracije, jednom u tri godine, u jedan ili više startapa uloži novčana sredstva u iznosu od najmanje 5.000 evra, ili ekvivalentnu vrednost u drugoj valuti.

V PODACI KOJI SE VODE U REGISTRU

Sadržaj Registra

Član 22

U Registru se upisuju i vode sledeći podaci o subjektima:

1) Broj upisa u Registra,

2) Ime i prezime fizičkog lica,

3) Jedinstveni matični broj građana (JMBG),

4) Poslovno ime,

5) Evidencioni broj stranca,

6) Datum osnivanja,

7) Pravna forma,

8) Pretežna delatnost,

9) Matični broj,

10) Poreski identifikacioni broj,

11) Sedište pravnog lica,

12) Adresa elektronske pošte,

13) Adresa veb stranice,

14) Podaci o osnivačima (ime, prezima, JMBG) i njihovom udelu,

15) Podaci o zakonskom zastupniku/ovlašćenom licu zakonskog zastupnika,

16) Podaci iz finansijskih izveštaja koji se odnose na podatke o poslovnim prihodima i troškovima istraživanja i razvoja, kao i ostali relevantni podaci,

17) Podaci o stečajnom ili likvidacionom postupku,

18) Podaci o brisanju,

19) Podaci o broju, strukturi i kvalifikaciji zaposlenih lica (ime, prezime, JMBG, kvalifikacija, uverenje o studiranju, NOKS nivo),

20) Razvojni program rada (Razvojni program rada, između ostalog, mora da sadrži informacije o vlasništvu ili pravu na korišćenje prostora, informacije o opremljenosti prostora, informacije o opremi kojom raspolaže i informacije o ljudskim kapacitetima),

21) Podaci o proizvodu/usluzi i poslovnom modelu,

22) Podaci o ulaganjima i dobijenim investicijama,

23) Podaci o intelektualnoj svojini,

24) Podaci o broju korisnika usluga naučno-tehnološkog parka, organizacija za podršku startapima i drugih subjekata inovacione infrastrukture.

Podatke o podnosiocima zahteva za upis u Registar i upisanim subjektima Fond može preuzeti iz drugih službenih evidencija u elektronskom obliku (podaci iz registra Agencije za privredne registre, Zavoda za intelektualnu svojinu, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i dr.).

Obrada podataka o ličnosti

Član 23

Fond vrši obradu podataka o fizičkim licima koja podnose zahtev za upis u Registar i fizičkim licima koja su upisana u Registar.

Podatke iz stava 1. ovog člana, Fond obrađuje u svrhu provere uslova za upis u Registar i vođenja Registra.

Podatke iz stava 1. ovog člana, koji se odnose na podnosioca zahteva Fond briše nakon ostvarivanja svrhe obrade, dok podatke o fizičkim licima koji se vode u Registru čuva pet godina nakon datuma brisanja iz Registra.

Javnost podataka

Član 24

Podaci iz Registra su javno dostupni podaci na portalu Registra, osim podataka o jedinstvenom matičnom broju građanina i adresa prebivališta.

Na upotrebu i obradu ličnih podataka primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

VI PROMENA PODATAKA UPISANIH U REGISTAR

Član 25

Registrovani subjekt nije dužan da prijavi promene podataka koji se preuzimaju iz drugih službenih evidencija u elektronskom obliku. Podaci se nakon upisa subjekta u Registar, periodično proveravaju i preuzimaju iz službenih evidencija.

Promene podataka nastalih u tekućoj godini, koji se ne preuzimaju iz drugih službenih evidencija u elektronskom obliku, registrovani subjekt je u obavezi da prijavi Fondu u elektronskoj formi u Registru najkasnije do 15. decembra tekuće godine.

Subjekat upisan u Registar odgovoran je za tačnost i ažurnost dostavljenih podataka iz stava 2. ovog člana.

Fond vrši proveru ispunjenosti uslova registrovanih subjekata najmanje jednom u godinu dana.

Subjekat upisan u Registar je dužan da, na zahtev Fonda, dostavi bilo koji dodatni podatak kojim dokazuje ispunjenost uslova pod kojim je upisan u Registar.

VII BRISANJE IZ REGISTRA

Član 26

Fond po službenoj dužnosti briše subjekte iz Registra ukoliko:

1) utvrdi da su prestali da ispunjavaju jedan od uslova za upis propisanih ovim pravilnikom,

2) utvrdi da nisu dostavljeni podaci iz člana 20. ovog pravilnika,

3) utvrdi da nisu dostavljeni podaci iz člana 25. stav 2. ovog pravilnika.

Subjekat upisan u Registar može na lični zahtev biti brisan iz Registra.

Zahtev za brisanje iz stava 2. ovog člana podnosi se u elektronskoj formi u Registru.

Fond izdaje potvrdu o brisanju iz Registra u roku od 30 dana od dana ostvarivanja uslova iz stava 1. ovog člana, odnosno prijema Zahteva iz stava 2. ovog člana.

VIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27

Sva lica koja su upisana u Registar inovacione delatnosti biće upisana u Registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema u roku od 90 dana od dana uspostavljanja Registra u sistemu elektronske uprave.

Član 28

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Registru subjekata nacionalnog inovacionog sistema ("Službeni glasnik RS", broj 143/22).

Član 29

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

IZJAVA O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UPIS POSLOVNIH ANĐELA U REGISTAR SUBJEKATA NACIONALNOG INOVACIONOG SISTEMA

Ovim putem, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, izjavljujem sledeće:

1. da posedujem odgovarajuće stručno znanje na osnovu kog razumem rizik ulaganja,

2. u poslednje tri godine od dana potpisivanja ove izjave, uložio sam novčana sredstva u iznosu od 5.000 evra, odnosno ekvivalentnu vrednost u drugoj valuti, u jedan ili više startapa.

Datum:

 

______________________

 

 

Podnosilac zahteva