Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O REGISTRU POTROŠAČA KOJI NE ŽELE PRIMATI POZIVE I/ILI PORUKE U OKVIRU PROMOCIJE I/ILI PRODAJE TELEFONOM

("Sl. glasnik RS", br. 118/2023)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način upisa i ispisa, uslovi i način korišćenja i vođenja registra potrošača koji ne žele primati pozive i/ili poruke u okviru promocije i/ili prodaje telefonom (u daljem tekstu: Registar "NE ZOVI") i obrazac zahteva za upis i ispis iz Registra, "NE ZOVI".

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) obveznik upisa i ispisa je operator elektronskih komunikacija;

2) korisnik telefonskog broja je potrošač sa kojim operator elektronskih komunikacija ima zaključen ugovor o korišćenju javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga, kao i potrošač koji je registrovani korisnik broja kod operatora elektronskih komunikacija u slučaju unapred plaćene usluge (pre-paid);

3) poruka je svaki tekstualni ili slikovni zapis poslat isključivo na broj telefona;

4) broj telefona je geografski ili negeografski broj iz nacionalnog plana numeracije.

Član 3

Upis ili ispis podataka u Registar "NE ZOVI" obavlja bez naknade obveznik upisa i ispisa koji sa korisnikom telefonskog broja ima zaključen ugovor o korišćenju javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga, na osnovu zahteva korisnika telefonskog broja.

Podnošenje zahteva iz stava 1. ovog člana omogućava se:

1) u elektronskoj formi putem internet stranice obveznika upisa i ispisa ili putem aplikacije koju obveznik upisa i ispisa stavlja na raspolaganje svojim korisnicima ili

2) na prodajnom mestu obveznika upisa i ispisa, tako što obveznik upisa i ispisa, uz prethodno izvršenu identifikaciju podnosioca zahteva, popunjava zahtev u elektronskoj formi na način iz tačke 1) ovog stava.

Prilikom upisa ili ispisa podataka iz Registra "NE ZOVI" na način iz stava 2. tačka 1) ovog člana, utvrđuje se identitet podnosioca zahteva korisnika telefonskog broja u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju i verifikuju se sledeći podaci:

1) ime i prezime korisnika telefonskog broja;

2) broj telefona, koji glasi na ime i prezime korisnika telefonskog broja;

3) jedinstveni matični broj (JMBG) korisnika telefonskog broja.

Ukoliko obveznik upisa i ispisa nema tehničkih mogućnosti za prijem zahteva iz stava 1. ovog člana na način propisan stavom 2. tačka 1) ovog člana, prima zahtev u papirnoj formi, koji korisnik telefonskog broja podnosi lično na prodajnom mestu.

Zahtev za upis ili ispis iz Registra "NE ZOVI" podnosi se na obrascu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, obveznik upisa i ispisa obezbeđuje dostupnost obrasca zahteva za upis ili ispis iz Registra "NE ZOVI" na svim svojim prodajnim mestima i na svojoj internet stranici.

Zahtev iz stava 1. ovog člana koji se podnosi na način propisan stavom 2. ovog člana sadrži iste podatke kao i obrazac zahteva iz stava 5. ovog člana.

Kada obveznik upisa i ispisa primi zahtev za upis ili ispis broja telefona, uručuje potvrdu o prijemu zahteva korisniku telefonskog broja, u formi i na način na koji je primio zahtev. Potvrda o prijemu zahteva sadrži datum kada je obveznik upisa i ispisa primio zahtev korisnika telefonskog broja.

Promena koja se odnosi na upis ili ispis broja telefona dostupna je u Registru "NE ZOVI" prvog narednog dana od dana izvršenog upisa ili ispisa telefonskog broja.

Zahtev za upis ili ispis pojedinog broja telefona iz Registra "NE ZOVI" može se podneti jednom u kalendarskom mesecu.

Kada korisnik telefonskog broja raskida ugovor o korišćenju javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga sa obveznikom upisa i ispisa, a ne prenosi broj telefona kod drugog obveznika upisa i ispisa, obveznik upisa i ispisa vrši ispis iz Registra "NE ZOVI", u roku propisanom zakonom kojim se uređuju elektronske komunikacije.

Član 4

U slučaju promene obveznika upisa i ispisa i prenošenja broja telefona, korisnik telefonskog broja ne podnosi ponovo zahtev za upis ili ispis iz Registra "NE ZOVI".

Član 5

Trgovac koristi Registar "NE ZOVI" pretragom brojeva telefona i datuma upisa u Registru "NE ZOVI", na sledeći način:

1) bez registracije, i to "da/ne" proverom, na način da se upisom pojedinačnog broja telefona dobije podatak da li je traženi broj upisan u Registar "NE ZOVI";

2) registracijom, koristeći korisničko ime i lozinku, koja omogućava preuzimanje celokupnog popisa brojeva telefona i datuma upisa poslednje izmene u Registru "NE ZOVI".

Član 6

Potrošač koristi Registar "NE ZOVI" na način propisan u članu 5. tačka 1) ovog pravilnika.

Član 7

Registar "NE ZOVI" vodi se putem baze podataka sa odgovarajućom aplikacijom za unos, pregled i preuzimanje podataka i sa pretraživačima koji omogućavaju direktan pristup podacima.

Baza podataka iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) ime i prezime korisnika telefonskog broja;

2) broj telefona korisnika telefonskog broja;

3) jedinstveni matični broj (JMBG) korisnika telefonskog broja;

4) poslovno ime obveznika upisa i ispisa koji je upisao podatak;

5) matični broj obveznika upisa i ispisa koji je upisao podatak;

6) datum kada je upisan podatak;

7) poslovno ime obveznika upisa i ispisa koji je ispisao podatak;

8) matični broj obveznika upisa i ispisa koji je ispisao podatak;

9) datum kada je ispisan podatak.

Registar "NE ZOVI" je javan u delu koji se odnosi na brojeve telefona i datum upisa.

Član 8

Provera brojeva telefona upisanih u Registar "NE ZOVI" omogućena je na internet stranici regulatornog tela nadležnog za elektronske komunikacije.

Član 9

Upis ili ispis pojedinog broja u, odnosno iz Registra "NE ZOVI", može da traži samo korisnik telefonskog broja, odnosno registrovani korisnik telefonskog broja u slučaju unapred plaćene usluge (pre-paid).

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Obrazac, koji je sastavni deo ovog pravilnika, objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 118/2023, možete pogledati OVDE