Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O REGISTRU HEMIKALIJA

("Sl. glasnik RS", br. 16/2016, 6/2017, 117/2017, 44/2018 - dr. zakon, 7/2019, 93/2019, 6/2021, 126/2021, 20/2023 i 10/2024)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se hemikalije koje se ne upisuju u Registar hemikalija (u daljem tekstu: Registar), donja granica količine hemikalije određenih svojstava i načina korišćenja ispod koje se ta hemikalija ne upisuje u Registar i bliže se propisuje sadržina dosijea o hemikaliji i koji se podaci o svakoj hemikaliji vode u Registru.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) višekomponentne hemikalije jesu hemikalije koje se sastoje od pojedinačno (odvojeno) upakovanih hemikalija u zajedničkom pakovanju koje se pre korišćenja mešaju u određenom odnosu, a svaka od tih hemikalija ne može pojedinačno da se koristi;

2) REACH registarski broj je broj koji supstanca dobija prilikom registracije od strane Evropske agencije za hemikalije (ECHA).

II HEMIKALIJE KOJE SE NE UPISUJU U REGISTAR

Član 3

U Registar se ne upisuje hemikalija koja se ne može svrstati ni pod jednu od carinskih tarifnih oznaka datih u Spisku carinskih tarifnih oznaka hemikalija koje se upisuju u Registar hemikalija.

Spisak carinskih tarifnih oznaka hemikalija iz stava 1. ovog člana dat je u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pored hemikalije iz stava 1. ovog člana u Registar se ne upisuje hemikalija proizvedena ili uvezena u količini manjoj od 100 kg godišnje.

III DOSIJE O HEMIKALIJI

Član 4

Dosije o hemikaliji (u daljem tekstu: Dosije) sadrži sledeće podatke:

1) opšte podatke o hemikaliji;

2) poreklo hemikalije;

3) način korišćenja hemikalije;

4) obeležavanje hemikalije;

5) sastav hemikalije;

6) sadržaj isparljivih organskih jedinjenja.

Član 5

(Brisan)

Član 6

Dosije o hemikaliji za hemikaliju koja je već upisana u Registar sadrži sledeće podatke:

1) opšte podatke o hemikaliji;

2) poreklo hemikalije.

Član 7

Opšti podaci o hemikaliji sadrže: registarski broj hemikalije, trgovačko ime hemikalije, broj hemikalija u grupi hemikalija, carinsku tarifnu oznaku, količinu u kojoj je hemikalija stavljena u promet na godišnjem nivou, kao i podatak o godini za koju se upisuju podaci.

Član 8

Podaci o poreklu hemikalije sadrže informaciju o tome da li je hemikalija proizvedena u Republici Srbiji ili je uvezena.

Ako je hemikalija proizvedena u Republici Srbiji, dosije sadrži podatke o količini hemikalije koja je stavljena u promet, odnosno podatke o količini hemikalije koja je izvezena.

Ako je hemikalija uvezena, dosije sadrži podatke: naziv i zemlju proizvođača hemikalije, trgovačko ime hemikalije u zemlji porekla i podatke o razlozima uvoza (za sopstvene potrebe ili za stavljanje u promet).

Član 9

Podaci o načinu korišćenja hemikalije sadrže: kategoriju korišćenja i šifru delatnosti za sektor industrije u kome se hemikalija koristi.

Za podatke o kategoriji korišćenja navode se šifre koje se sastoje od latiničkog slova i petocifrenog broja.

Spisak šifara za kategoriju korišćenja dat je u Prilogu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Spisak šifara za kategoriju korišćenja iz stava 3. ovog člana sadrži i instrukciju za određivanje ove šifre za:

1) boje i lakove zavisno od vrste boje i laka, funkcije i upotrebe;

2) štamparske boje zavisno od vrste štamparske boje, vrste štampe kao i vrste materijala na kojem se štampa;

3) lepkove zavisno od vrste lepka i primene.

Za podatke o sektoru industrije u kojima se hemikalija koristi navode se šifre delatnosti u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija delatnosti.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana za hemikalije koje se mogu svrstati pod carinske tarifne oznake koji počinju sa 28 i 29, dosije sadrži i podatke o raspodeli količine hemikalije za svaku od kategorija korišćenja, izraženo u procentima na godišnjem nivou.

Član 10

Podaci o obeležavanju hemikalije sadrže: oznaku za piktogram opasnosti, reč upozorenja, oznaku za obaveštenje o opasnosti kao i oznaku za dodatno obaveštenje o opasnosti.

Član 11

Podaci o sastavu hemikalije sadrže:

1) CAS broj, EC broj i REACH registarski broj, ako su dodeljeni;

2) hemijski naziv za supstancu ili trgovačko ime za smešu;

3) za sastojak klasifikovan kao opasan - podatke o klasifikaciji: klasu i kategoriju opasnosti, kao i oznaku za obaveštenje o opasnosti;

4) maseni udeo izražen u procentima.

Kada se dosije odnosi na supstancu, podaci o sastavu sadrže podatke o supstanci i nečistoćama, a kada se dosije odnosi na smešu podaci o sastavu sadrže podatke o hemikalijama koje ulaze u sastav smeše.

Član 12

Podaci iz člana 11. stav 1. ovog pravilnika daju se za svaku nečistoću sadržanu u supstanci i za svaku supstancu sadržanu u smeši.

Podatak o masenom udelu supstance upisuje se u dosije kao tačna vrednost za sve supstance čiji je maseni udeo u hemikaliji od 0% do 1%, a kao ceo broj za supstance čiji je maseni udeo veći od 1%.

Kada maseni udeo supstance u hemikaliji varira u zavisnosti od sirovina (polaznih supstanci) za proizvodnju te hemikalije, u dosije se upisuje opseg masenog udela, odnosno maksimalna vrednost masenog udela, izraženog u procentima.

Član 13

Izuzetno od čl. 11. i 12. ovog pravilnika, za hemikalije koje se ne upisuju kao grupa hemikalija, podaci o sastavu hemikalije najmanje sadrže:

1) za hemikalije koje su klasifikovane kao opasne, za svaki sastojak klasifikovan kao opasan:

(1) CAS broj, EC broj i REACH registarski broj, ukoliko su dodeljeni;

(2) hemijski naziv za supstancu ili trgovačko ime za smešu;

(3) klasifikaciju prema propisu kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalija i određenih proizvoda;

(4) maseni udeo odnosno opseg masenog udela tog sastojka, izražen u procentima;

2) za hemikalije koje nisu klasifikovane kao opasne dostavljaju se podaci o sastojku hemikalije koji je klasifikovan kao opasan, a nalazi se u količini od najmanje 1% od mase hemikalije koja nije u gasovitom stanju, odnosno najmanje 0,2% od zapremine hemikalije u gasovitom stanju, u skladu sa tačkom 1) ovog stava;

3) za polimere dostavljaju se podaci o vrsti polimera, i to: hemijski naziv, CAS broj i EC broj ukoliko su dodeljeni, podaci o sastojku koji je klasifikovan kao opasan, a nalazi se u količini od najmanje 1% od mase polimera, u skladu sa tačkom 1) ovog stava.

Član 14

Kada se u Registar upisuju detergenti, dosije pored podataka iz člana 11. ovog pravilnika sadrži i podatke o surfaktantu, i to: naziv i zemlju proizvođača, hemijski naziv za supstancu ili trgovačko ime za smešu kao i podatke o biorazgradljivosti.

Član 15

Ako je za određenu supstancu izdato odobrenje za upotrebu alternativnog hemijskog naziva supstance, umesto hemijskog naziva navodi se taj naziv, kao i broj i datum akta kojim je odobrena njegova upotreba.

Član 16

Kada se u Registar upisuju boje i lakovi, dosije sadrži podatke o podkategoriji kojoj pripada smeša i sadržaj isparljivih organskih jedinjenja.

Podkategorija smeše iz stava 1. ovog člana određuje se u skladu sa propisom kojim se uređuju ograničenja i zabrane proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija.

Član 17

Pored podataka iz člana 4. ovog pravilnika, za supstancu koja izaziva zabrinutost, odnosno smešu koja sadrži tu supstancu, dosije sadrži: bliži opis načina korišćenja, opis mera za smanjenje rizika i predlog načina sistematskog praćenja korišćenja.

Dosije iz stava 1. ovog člana sadrži, ukoliko su dostupne i informacije o alternativnoj supstanci, i to: naziv supstance, podatke o opasnostima, odnosno riziku koje te supstance mogu da predstavljaju po zdravlje ljudi i životnu sredinu, kao i tehničke i socio-ekonomske podatke o izvodljivosti zamene.

Član 18

Kada se u Registar upisuje grupa hemikalija koje imaju različita trgovačka imena a isti hemijski sastav i istu kategoriju korišćenja, grupa polimera i hemikalije koje čine višekomponentne hemikalije, dostavlja se dosije za svaku hemikaliju iz grupe uz spisak koji sadrži: registarski broj hemikalije ukoliko je dodeljen, trgovačka imena svih hemikalija iz te grupe i količinu svake hemikalije stavljene u promet.

Član 19

Kada se u Registar upisuje koherentna grupa hemikalija dostavlja se jedan dosije za sve hemikalije iz grupe uz dodatak koji sadrži: registarski broj hemikalije ukoliko je dodeljen, trgovačko ime i količinu svake hemikalije iz grupe stavljene u promet, hemijski naziv ili trgovačko ime, CAS broj i EC broj svakog sastojka po kome se hemikalije međusobno razlikuju, kao i maseni udeo tog sastojka izražen u procentima.

Član 20

Izgled i sadržaj spiska iz člana 18. ovog pravilnika, kao i dodatka iz člana 19. ovog pravilnika dati su u Prilogu 3 - Spisak trgovačkih imena i dodatak za grupe hemikalija, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 21

Izgled i sadržaj dosijea o hemikaliji iz čl. 4, 6. i 17. ovog pravilnika dati su u prilozima 4, 5. i 6, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Dosije iz stava 1. ovog člana dostavlja se elektronskim putem preko portala Integralnog registra hemikalija (e-IRH).

Član 22

Prilog 4. ovog pravilnika dostavlja se prilikom prvog upisa hemikalije u Registar ili prilikom upisa hemikalije kojoj je već dodeljen registarski broj, a za koju je u odnosu na podatke za upis iz prethodne godine promenjen bilo koji podatak koji se odnosi na: poreklo hemikalije, način korišćenja, obeležavanje, sastav hemikalije i sadržaj isparljivih organskih jedinjenja.

Izuzetno, Prilog 5 ovog pravilnika može se dostaviti kada se u Registar upisuje hemikalija kojoj je već dodeljen registarski broj, a za koju su podaci navedeni u stavu 1. ovog člana nepromenjeni u odnosu na podatke za upis iz prethodne godine.

Prilog 6 ovog pravilnika dostavlja se kada se u Registar upisuje supstanca koja izaziva zabrinutost, odnosno smeša koja sadrži tu supstancu.

IV PODACI O HEMIKALIJI KOJI SE UPISUJU U REGISTAR

Član 23

U Registar se pored podataka sadržanih u Dosijeu upisuju i podaci o podnosiocu prijave, i to: ime i adresa, poreski identifikacioni broj, vrsta delatnosti, ime odgovornog lica u subjektu privrednog poslovanja, a gde je propisana obaveza da ima savetnika za hemikalije i njegovo ime.

Član 24

Kada se u Registar upisuje hemikalija pod novim trgovačkim imenom, a koja je već upisana u Registar, proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik, dostavlja registarski broj pod kojim je hemikalija sa starim trgovačkim imenom upisana u Registar.

Član 25

Grupa hemikalija koje imaju različita trgovačka imena a isti hemijski sastav i istu kategoriju korišćenja upisuje se u Registar kao jedna hemikalija.

Kao grupa hemikalija može se upisati i grupa od nekoliko supstanci koje imaju različita trgovačka imena, istu kategoriju korišćenja, isti CAS broj, odnosno EC broj, a koje po svojoj prirodi nemaju definisan hemijski sastav.

Član 26

Grupa polimera upisuje se u Registar kao jedna hemikalija, ako su ti polimeri sintetizovani od istih osnovnih komponentni a razlikuju se u stepenu polimerizacije.

Ako su hemikalije iz grupe polimera klasifikovane kao opasne, pored karakteristika iz stava 1. ovog člana, te hemikalije upisuju se u Registar ako imaju i istu klasifikaciju, iste sastojke koji određuju klasifikaciju i isti opseg masenog udela tih sastojaka.

Polimeri koji su klasifikovani kao opasni i polimeri koji nisu klasifikovani kao opasni, ne čine grupu polimera koja se u Registar upisuje kao jedna hemikalija.

Član 27

Hemikalije koje čine višekomponentne hemikalije upisuju se u Registar kao jedna hemikalija.

Član 28

Koherentna grupa hemikalija (detergenti, boje i lakovi, ulja i maziva, ostale koherentne grupe hemikalija) upisuje se u Registar kao jedna hemikalija ukoliko sve hemikalije iz grupe:

1) imaju istu carinsku tarifnu oznaku;

2) imaju isti deo trgovačkog imena koji označava robnu ili trgovačku marku;

3) imaju istu kategoriju korišćenja;

4) imaju istu klasifikaciju, iste sastojke koji određuju klasu opasnosti hemikalija i isti opseg masenog udela tih sastojaka;

5) imaju sličan sastav tj. da se hemikalije u grupi razlikuju u najviše dva sastojka (kao što su pigmenti ili aditivi) i/ili u masenom udelu sastojaka i/ili u fizičkim svojstvima.

Hemikalije klasifikovane kao opasne i hemikalije koje nisu klasifikovane kao opasne, ne mogu da čine koherentnu grupu hemikalija koja se u Registar upisuje kao jedna hemikalija.

Izuzetno od stava 1. ovog člana ne mogu se upisati u Registar kao grupa hemikalija detergenti koji sadrže alergene čiji je maseni udeo veći od 0,01%.

Član 29

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik koji proizvodi ili uvozi supstancu, navedenu u propisu kojim se uređuje Lista supstanci koje izazivaju zabrinutost, u količini jednakoj ili većoj od 100 kg godišnje, odnosno smešu u količini jednakoj ili većoj od 100 kg godišnje a koja sadrži tu supstancu, dostavlja podatke iz člana 17. ovog pravilnika.

Dalji korisnik koji koristi supstance i smeše iz stava 1. ovog člana u količini jednakoj ili većoj od 100 kg godišnje, podnosi prijavu radi upisa tih hemikalija u Registar i dostavlja podatke iz člana 17. ovog pravilnika.

Član 30

Ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredinevodi Registar i u obliku elektronske baze podataka.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31

Na postupke upisa hemikalije u Registar hemikalija započete do stupanja na snagu ovog pravilnika primenjuju se odredbe Pravilnika o Registru hemikalija ("Službeni glasnik RS", br. 100/11, 16/12, 47/12, 15/13, 115/13 i 1/15).

Član 32

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Registru hemikalija ("Službeni glasnik RS", br. 100/11, 16/12, 47/12, 15/13, 115/13 i 1/15).

Član 33

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

SPISAK CARINSKIH TARIFNIH OZNAKA HEMIKALIJA KOJE SE UPISUJU U REGISTAR HEMIKALIJA

 

1301

Šelak; prirodne gume, smole, gumi-smole i uljane smole (npr: balzami):

1301 20 00 00     

- Gumiarabika

1301 90 00 00

- Ostalo

1302

Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i pektati; agar- agar i ostale sluzi i zgušnjivači, dobijeni od biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani:

 

- Biljni sokovi i ekstrakti:

1302 11 00 00

- - Opijum

1302 12 00 00

- - Od slatkog korena

1302 13 00 00

- - Od hmelja

1302 14 00 00

- - od biljaka roda Ephedra

1302 19

- - Ostalo:

1302 19 05 00

- - - oleosmola vanile

1302 19 70 00

- - - ostalo

1507

Sojino ulje i njegove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:

1507 10

- Sirovo ulje, uključujući degumirano (bez smole):

1507 10 10 00

- - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za upotrebu u proizvodnji prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1507 10 90 00

- - ostalo

1507 90

- Ostalo:

1507 90 10 00

- - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1507 90 90 00

- - ostalo

1508

Ulje od kikirikija i njegove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:

1508 10

- Sirovo ulje:

1508 10 10 00

- - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1508 10 90 00

- - ostalo

1508 90

- Ostalo:

1508 90 10 00

- - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1508 90 90 00

- - ostalo

1509

Maslinovo ulje i njegove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:

1509 20 00 00

- Ekstra devičansko maslinovo ulje

1509 30 00 00

- Devičansko maslinovo ulje

1509 40 00 00

- Ostala devičanska maslinova ulja

1509 90 00 00

- Ostalo

1510

Ostala ulja i njihove frakcije, dobijeni isključivo od maslina, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani, uključujući mešavine tih ulja ili frakcija sa uljima ili frakcijama iz tar. broja 1509:

1510 10 00 00

- Sirovo maslinovo ulje od komine

1510 90 00 00

- Ostalo

1511

Palmino ulje i njegove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:

1511 10

- Sirovo ulje:

1511 10 10 00

- - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1511 10 90 00

- - ostalo

1511 90

- Ostalo:

 

- - čvrste frakcije:

1511 90 11 00

- - - u neposrednom pakovanju neto-mase ne preko 1 kg

1511 90 19 00

- - - ostalo

 

- - ostalo:

1511 90 91 00

- - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1511 90 99 00

- - - ostalo

1512

Ulje od semena suncokreta, šafranike ili pamukovog semena i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:

 

- Ulje od semena suncokreta ili šafranike i njihove frakcije:

1512 11

- - Sirovo ulje:

1512 11 10 00

- - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

 

- - - ostalo:

1512 11 91 00

- - - - ulje od suncokreta

1512 11 99 00

- - - - ulje od šafranike

1512 19

- - Ostalo:

1512 19 10 00

- - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1512 19 90 00

- - - ostalo

 

- Ulje od pamuka i njegove frakcije:

1512 21

- - Sirovo ulje, iz kojeg je uklonjen gosipol ili ne:

1512 21 10 00

- - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1512 21 90 00

- - - ostalo

1512 29

- - Ostalo:

1512 29 10 00

- - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1512 29 90 00

- - - ostalo

1513

Ulje od kokosovog oraha (kopre), palminog jezgra (koštice) ili palminog oraha (babasu ulje) i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:

 

- Ulje od kokosovog oraha (kopre) i njegove frakcije:

1513 11

- - Sirovo ulje:

1513 11 10 00

- - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

 

- - - ostalo:

1513 11 91 00

- - - - u neposrednom pakovanju neto-mase ne preko 1 kg

1513 11 99 00

- - - - ostalo

1513 19

- - Ostalo:

 

- - - čvrste frakcije:

1513 19 11 00

- - - - u neposrednom pakovanju neto-mase ne preko 1 kg

1513 19 19 00

- - - - ostalo

 

- - - ostalo:

1513 19 30 00

- - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

 

- - - - ostalo:

1513 19 91 00

- - - - - u neposrednom pakovanju neto-mase ne preko 1 kg

1513 19 99 00

- - - - - ostalo

 

- Ulje od palminog jezgra (koštice) ili palminog oraha (babasu ulje) i njihove frakcije:

1513 21

- - sirovo ulje:

1513 21 10 00

- - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

 

- - - ostalo:

1513 21 30 00

- - - - u neposrednom pakovanju neto-mase ne preko 1 kg

1513 21 90 00

- - - - ostalo

1513 29

- - Ostalo:

 

- - - čvrste frakcije:

1513 29 11 00

- - - - u neposrednom pakovanju neto-mase ne preko 1 kg

1513 29 19 00

- - - - ostalo

 

- - - ostalo:

1513 29 30 00

- - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

 

- - - - ostalo:

1513 29 50 00

- - - - - u neposrednom pakovanju neto-mase ne preko 1 kg

1513 29 90 00

- - - - - ostalo

1514

Ulje od repice ili ulje od slačice i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:

 

- Ulje od uljane repice sa malim sadržajem eruka kiseline i njegove frakcije:

1514 11

- - sirovo ulje:

1514 11 10 00

- - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1514 11 90 00

- - - ostalo

1514 19

- - Ostalo:

1514 19 10 00

- - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1514 19 90 00

- - - ostalo

 

- Ostalo:

1514 91

- - sirovo ulje:

1514 91 10 00

- - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1514 91 90 00

- - - ostalo

1514 99

- - Ostalo:

1514 99 10 00

- - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1514 99 90 00

- - - ostalo

1515

Ostale stabilne biljne masti i ulja (uključujući ulje jojobe) i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:

 

- Laneno ulje i njegove frakcije:

1515 11 00 00

- - Sirovo ulje

1515 19

- - Ostalo:

1515 19 10 00

- - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1515 19 90 00

- - - ostalo

 

- Kukuruzno ulje i njegove frakcije:

1515 21

- - sirovo ulje:

1515 21 10 00

- - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1515 21 90 00

- - - ostalo

1515 29

- - ostalo:

1515 29 10 00

- - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1515 29 90 00

- - - ostalo

1515 30

- Ricinusovo ulje i njegove frakcije:

1515 30 10 00

- - za proizvodnju aminoundekanoinske kiseline koja se koristi u proizvodnji sintetičkih tekstilnih vlakana i veštačkih plastičnih masa

1515 30 90 00

- - ostalo

1515 50

- Susamovo ulje i njegove frakcije:

 

- - sirovo ulje:

1515 50 11 00

- - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1515 50 19 00

- - - ostalo

 

- - ostalo:

1515 50 91 00

- - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1515 50 99 00

- - - ostalo

1515 60

- Masti i ulja mikrobnog porekla i njihove frakcije

 

- - sirova ulja

1515 60 11 00

- - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

 

- - - ostala:

1515 60 51 00

- - - - čvrsto, u neposrednom pakovanju neto - mase ne preko 1 kg

1515 60 59 00

- - - - čvrsto, ostalo; tečno

 

- - ostala:

1515 60 60 00

- - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

 

- - - ostala:

1515 60 91 00

- - - - čvrsto, u neposrednom pakovanju neto - mase ne preko 1 kg

1515 60 99 00

- - - - čvrsto, ostalo; tečno

1515 90

- Ostalo:

1515 90 11 00

- - tung-ulje; ulja od jojobe i oitikike; vosak od mirte i japanski vosak; njihove frakcije

 

- - ulje od semena duvana i njegove frakcije:

 

- - - sirovo ulje:

1515 90 21 00

- - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1515 90 29 00

- - - - ostalo

 

- - - ostalo:

1515 90 31 00

- - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1515 90 39 00

- - - - ostalo

 

- - ostala ulja i njihove frakcije:

 

- - - sirova ulja:

1515 90 40 00

- - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

 

- - - - ostalo:

1515 90 51 00

- - - - - čvrsto,u neposrednom pakovanju neto-mase ne preko 1 kg

1515 90 59 00

- - - - - čvrsto, ostalo; tečno

 

- - - ostalo:

1515 90 60 00

- - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

 

- - - - ostalo:

1515 90 91 00

- - - - - čvrsto,u neposrednom pakovanju neto-mase ne preko 1 kg

1515 90 99 00

- - - - - čvrsto, ostalo; tečno

1516

Masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla i njihove frakcije, delimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reesterifikovani ili elaidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni:

1516 10

- Životinjske masti i ulja i njihove frakcije:

1516 10 10 00

- - u neposrednom pakovanju neto-mase ne preko 1 kg

1516 10 90 00

- - ostalo

1516 20

- Biljne masti i ulja i njihove frakcije:

1516 20 10 00

- - hidrogenizovano ricinusovo ulje, tzv. "opal vosak"

 

- - ostalo:

1516 20 91 00

- - - u neposrednom pakovanju neto-mase ne preko 1 kg

 

- - - ostalo:

1516 20 95 00

- - - - ulje od repice, lanenog semena, suncokreta, ilipe, karite, makore, tulukune ili palminih oraha (babasu ulje) za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

 

- - - - ostalo:

1516 20 96 00

- - - - - ulje od kikirikija, semena pamuka, soje ili suncokreta; ostala ulja koja sadrže manje od 50% slobodnih masnih kiselina po masi, osim ulja od palminog jezgra (koštice), ilipe, kokosovih oraha, uljane repice i kopaiba

1516 20 98 00

- - - - - ostalo

1516 30

- Masti i ulja mikrobnog porekla i njihove frakcije:

1516 30 91 00

- - u neposrednom pakovanju neto-mase ne preko 1 kg

1516 30 98 00

- - ostala

1518 00

Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuvani, oksidisani, dehidrisani, sumporisani, duvani, polimerizovani zagrevanjem u vakuumu ili u inertnom gasu ili drukčije hemijski modifikovani, isključujući one iz tar. broja 1516; mešavine ili preparati od životinjskih ili biljnih masti i ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove glave, nepodobni za jelo, na drugom mestu nepomenuti ili obuhvaćeni:

1518 00 10 00

- Linoksin

 

- Stabilna neetarska biljna ulja, tečna, mešana, za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za upotrebu u proizvodnji prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu:

1518 00 31 00

- - sirova

1518 00 39 00

- - ostala

 

- Ostalo:

1518 00 91 00

- - životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuvani, oksidisani, dehidrisani, sumporisani, duvani, polimerizovani zagrevanjem u vakuumu ili u inertnom gasu ili drukčije hemijski modifikovani, osim onih iz tar. broja 1516

 

- - ostalo:

1518 00 95 00

- - - nejestive mešavine ili preparati od životinjskih ili od životinjskih i biljnih masti i ulja i njihove frakcije

1518 00 99 00

- - - ostalo

1520 00 00 00

Glicerol sirov; glicerolske vode i lužine

1521

Biljni voskovi (osim triglicerida), vosak od pčela, voskovi od ostalih insekata i spermacet, rafinisani ili nerafinisani, obojeni ili neobojeni:

1521 10 00 00

- Biljni voskovi

1521 90

- Ostalo:

1521 90 10 00

- - spermacet, rafinisan ili nerafinisan obojen ili nebojen

 

- - vosak od pčela i voskovi od ostalih insekata, rafinisani ili nerafinisani, obojeni ili nebojeni:

1521 90 91 00

- - - sirovi

1521 90 99 00

- - - ostali

1522 00

Degra; ostaci dobijeni pri preradi masnih materija i voskova životinjskog ili biljnog porekla:

1522 00 10 00

- degra

 

- ostaci dobijeni pri preradi masnih materija i voskova životinjskog ili biljnog porekla:

 

- - koji sadrže ulje koje ima karakteristike maslinovog ulja:

1522 00 31 00

- - - sapunski koagulati

1522 00 39 00

- - - ostalo

 

- - ostalo:

1522 00 91 00

- - - uljni ostaci i talozi; sapunski koagulati

1522 00 99 00

- - - ostalo

2207

Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine 80% vol ili jači; Etil-alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine:

2207 10 00 00

- Etil-alkohol alkoholne jačine 80% vol ili jači, nedenaturisani

2207 20 00 00

- Etil-alkohol i ostali alkoholi, bilo koje jačine, denaturisani

2501 00

So (uključujući so za jelo i denaturisanu so) i čist natrijum-hlorid, u vodenom rastvoru ili ne, bilo da sadrže ili ne sadrže dodata antiaglomeraciona sredstva ili sredstva za bolju fluidnost; morska voda:

2501 00 10 00

- morska voda i slani rastvori

 

- obična so (uključujući so za jelo i denaturisanu so) i hemijski čist natrijum-hlorid, u vodenom rastvoru ili ne, bilo da sadrže ili ne sadrže dodata antiaglomeraciona sredstva ili sredstva za bolju fluidnost:

2501 00 31 00

- - za hemijsku transformaciju (razdvajanje Na od Cl) potrebnu zbog proizvodnje drugih proizvoda

 

- - ostalo:

2501 00 51 00

- - - denaturisana ili za ostale industrijske potrebe (uključujući i prečišćavanje), osim soli namenjene za konzervisanje ili pripremu hrane za ljude ili životinje

 

- - - ostalo:

2501 00 99 00

- - - - ostalo

2503 00

Sumpor svih vrsta, osim sublimisanog, taložnog i koloidnog sumpora:

2503 0010 00

- sirovi ili neprečišćeni sumpor

2503 0090 00

- ostali

2511

Prirodni barijum sulfat (bariti); prirodni barijum karbonat (viterit) kalcinisani ili nekalcinisani, osim barijum oksida iz tar. broja 2816:

2511 10 00 00

- Prirodni barijum sulfat (bariti)

2511 20 00 00

- Prirodni barijum karbonat (viterit)

2522

Kreč negašen, gašeni kreč i hidraulični kreč, osim kalcijum oksida i hidroksida iz tar. broja 2825:

2522 10 00 00

- Kreč negašen

2522 20 00 00

- Kreč gašen

2522 30 00 00

- Hidraulični kreč

2523

Portland cement, aluminatni cement, cement od zgure, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi, obojeni ili neobojeni, u obliku klinkera ili ne:

2523 10 00 00

- Cement u obliku klinkera

 

- Portland cement:

2523 21 00 00

- - Beli cement, veštački obojen ili neobojen

2523 29 00 00

- - Ostali

2523 30 00 00

- Aluminatni cement

2523 90 00 00

- Ostali hidraulični cementi

2525

Liskun, uključujući cepke; otpaci od liskuna:

2525 20 00 00

- Liskun u prahu

2526

Steatit prirodni, netesan ili grubo tesan, nesečen ili samo isečen testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče pravougaonog (uključujući kvadratni) oblika; talk:

2526 20 00 00

- Drobljen ili mleven

2528 00 00 00

Borati prirodni i njihovi koncentrati (kalcinisani ili nekalcinisani), osim borata izdvojenih iz prirodne slane vode; prirodna borna kiselina koja sadrži ne preko 85% H3BO3 računato na suv proizvod

2529

Feldspat; leucit; nefelin i nefelin sijenit i fluorit:

2529 10 00 00

- Feldspat

 

- Fluorit:

2529 21 00 00

- - Sa sadržajem po masi ne preko 97% kalcijum fluorida

2529 22 00 00

- - Sa sadržajem po masi preko 97% kalcijum fluorida

2529 30 00 00

- Leucit; nefelin i nefelin sijenit

2706 00 00 00

Katran dobijen destilacijom kamenog, mrkog uglja (lignit), treseta i ostali mineralni katrani, dehidratisani ili nedehidratisani ili delimično destilisani ili ne, uključujući rekonstituisane katrane

2707

Ulja i ostali proizvodi destilacije katrana kamenog uglja na visokoj temperaturi; slični proizvodi kod kojih masa aromatičnih sastojaka prelazi masu nearomatičnih sastojaka:

2707 10 00 00

- Benzol (benzen)

2707 20 00 00

- Toluol (toluen)

2707 30 00 00

- Ksilol (ksileni)

2707 40 00 00

- Naftalin

2707 50 00 00

- Ostale mešavine aromatičnih ugljovodonika, kod kojih 65% ili više, po zapremini (uključujući gubitke), destiliše na 250°C prema metodi ISO 3405 (ekvivalentna sa ASTM D 86 metodom)

 

- Ostalo:

2707 91 00 00

- - Kreozotna ulja

2707 99

- - Ostalo:

 

- - - sirova ulja:

2707 99 11 00

- - - - sirova laka ulja, kod kojih 90% ili više, po zapremini, destiliše na temperaturama ne preko 200°C

2707 99 19 00

- - - - ostalo

2707 99 20 00

- - - sumporisane frakcije; antracen

2707 99 50 00

- - - bazni proizvodi

2707 99 80 00

- - - fenoli

 

- - - ostalo:

2707 99 91 00

- - - - za dobijanje proizvoda iz tar. broja 2803

2707 99 99 00

- - - - ostalo

2708

Smola i koks od smole, dobijeni od katrana kamenog uglja ili od drugih mineralnih katrana:

2708 10 00 00

- Smola

2710

Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala, osim sirovih; proizvodi, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala, tako da su ova ulja osnovni sastojci tih proizvoda; otpadna ulja:

 

- Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala (osim sirovih) i proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala, tako da su ova ulja osnovni sastojci tih proizvoda, osim onih koji sadrže biodizel i osim otpadnih ulja:

2710 12

- - laka ulja i proizvodi:

2710 12 11 00

- - - za preradu u specifičnim procesima

2710 12 15 00

- - - za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 12 11

 

- - - za ostale svrhe:

 

- - - - specijalni benzini:

2710 12 21 00

- - - - - vajt špirit

2710 12 25 00

- - - - - ostalo

 

- - - - ostalo:

 

- - - - - motorni benzin:

2710 12 31 00

- - - - - - avio benzin

 

- - - - - - ostali, sa sadržajem olova:

 

- - - - - - - ne preko 0,013 g po litru:

2710 12 41 00

- - - - - - - - oktanskog broja (RON), manje od 95

2710 12 45 00

- - - - - - - - oktanskog broja (RON) 95 ili više, ali manje od 98

2710 12 49 00

- - - - - - - - oktanskog broja (RON) 98 ili više

2710 12 50 00

- - - - - - - preko 0,013 g po litru:

2710 12 59 00

- - - - - - - - oktanskog broja (RON) 98 ili više

2710 12 70 00

- - - - - gorivo za mlazne motore, benzinskog tipa

2710 12 90 00

- - - - - ostala laka ulja

2710 19

- - ostala:

 

- - - srednja ulja:

2710 19 11 00

- - - - za preradu u specifičnim procesima

2710 19 15 00

- - - - za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 11

 

- - - - za ostale svrhe:

 

- - - - - kerozin (petrolej):

2710 19 21 00

- - - - - - gorivo za mlazne motore

2710 19 25 00

- - - - - - ostalo

2710 19 29 00

- - - - - ostalo

 

- - - teška ulja:

 

- - - - gasna ulja:

2710 19 31 00

- - - - - za preradu u specifičnim procesima

2710 19 35 00

- - - - - za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 31

 

- - - - - za ostale svrhe:

2710 19 43 00

- - - - - - sa sadržajem sumpora ne preko 0,001% po masi

2710 19 46 00

- - - - - - sa sadržajem sumpora preko 0,001% po masi, ali ne preko 0,002% po masi

2710 19 47 00

- - - - - - sa sadržajem sumpora preko 0,002% po masi, ali ne preko 0,1% po masi

2710 19 48 00

- - - - - - sasadržajem sumpora preko 0,1% po masi

 

- - - - ulja za loženje:

2710 19 51 00

- - - - - za preradu u specifičnim procesima

2710 19 55 00

- - - - - za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 51

 

- - - - - za ostale svrhe:

2710 19 62 00

- - - - - - sa sadržajem sumpora ne preko 0,1% po masi

2710 19 66 00

- - - - - - sa sadržajem sumpora preko 0,1% po masi, ali ne preko 0,5% po masi

2710 19 67 00

- - - - - - sa sadržajem sumpora preko 0,5% po masi

 

- - - - ulja za podmazivanje; ostala ulja:

2710 19 71 00

- - - - - za preradu u specifičnim procesima

2710 19 75 00

- - - - - za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 71

 

- - - - - za ostale svrhe:

2710 19 81 00

- - - - - - motorna ulja, kompresorska ulja za podmazivanje, turbinska ulja za podmazivanje

2710 19 83 00

- - - - - - hidraulična ulja

2710 19 85 00

- - - - - - bela ulja, tečni parafin

2710 19 87 00

- - - - - - ulja za menjače i reduktore

2710 19 91 00

- - - - - - sredstva za obradu metala, ulja za skidanje kalupa i antikorozivna ulja

2710 19 93 00

- - - - - - elektroizolaciona ulja

2710 19 99 00

- - - - - - ostala ulja za podmazivanje i ostala ulja

2710 20

- Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala, (osim sirovih) i proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, tako da su ova ulja osnovni sastojci tih proizvoda, koji sadrže biodizel i osim otpadnih ulja:

 

- - gasna ulja:

2710 20 11 00

- - - sa sadržajem sumpora ne preko 0,001 % po masi

2710 20 16 00

- - - sa sadržajem sumpora preko 0,001% po masi, ali ne preko 0,1% po masi

2710 20 19 00

- - - sa sadržajem sumpora preko 0,1% po masi

 

- - ulja za loženje:

2710 20 32 00

- - - sa sadržajem sumpora ne preko 0,5% po masi

2710 20 38 00

- - - sa sadržajem sumpora preko 0,5% po masi

2710 20 90

- - ostala ulja:

 

- - - laka ulja:

2710 20 90 11

- - - - motorni benzin, osim avio benzina, sa sadržajem olova ne preko 0,013 g po litru

2710 20 90 19

- - - - ostala laka ulja

 

- - - ulja za podmazivanje; ostala ulja:

2710 20 90 91

- - - - bela ulja, tečni parafin; ulja za menjače i reduktore; elektroizolaciona ulja

2710 20 90 99

- - - - ostala

2711

Naftni gasovi i ostali gasoviti ugljovodonici:

 

- Tečni:

2711 11 00 00

- - Prirodni gas

2711 12

- - Propan:

 

- - - propan čistoće ne manje od 99%:

2711 12 11 00

- - - - za pogonsko gorivo ili za grejanje

2711 12 19 00

- - - - za ostale svrhe

 

- - - ostalo:

2711 12 91 00

- - - - za preradu u specifičnim procesima

2711 12 93 00

- - - - za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2711 12 91

 

- - - - za ostale svrhe:

2711 12 94 00

- - - - - čistoće preko 90%, ali manje od 99%

2711 12 97 00

- - - - - ostalo

2711 13

- - butan:

2711 13 10 00

- - - za preradu u specifičnim procesima

2711 13 30 00

- - - za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2711 13 10

 

- - - za ostale svrhe:

2711 13 91 00

- - - - čistoće preko 90%, ali manje od 95%

2711 13 97 00

- - - - ostalo

2711 14 00 00

- - Etilen, propilen, butilen i butadien

2711 19 00 00

- - Ostalo

 

- U gasovitom stanju:

2711 21 00 00

- - Prirodni gas

2711 29 00 00

- - Ostalo

2712

Vazelin; parafin, mikrokristalni vosak od nafte, presovani parafini, ozokerit, vosak od mrkog uglja (lignit), vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobijeni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni:

2712 10

- Vazelin:

2712 10 10 00

- - sirov

2712 10 90 00

- - ostali

2712 20

- Parafin, koji sadrži, po masi, manje od 0,75% ulja:

2712 20 10 00

- - sintetički parafin, molekulske mase od 460, ali ne preko 1560

2712 20 90 00

- - ostalo

2712 90

- Ostalo:

 

- - ozokerit, vosak od mrkog uglja (lignit) ili vosak od treseta (prirodni proizvodi):

2712 90 11 00

- - - sirovi

2712 90 19 00

- - - ostalo

 

- - ostalo:

 

- - - sirovi:

2712 90 31 00

- - - - za preradu u specifičnim procesima

2712 90 33 00

- - - - za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2712 90 31

2712 90 39 00

- - - - za ostale svrhe

 

- - - ostalo:

2712 90 91 00

- - - - mešavina od 1-alkena, koja sadrži po masi 80% ili više 1- alkena u lancu dužine od 24, ali ne preko do 28 ugljenikovih atoma

2712 90 99 00

- - - - ostalo

2713

Naftni koks, bitumen od nafte i ostali ostaci od ulja od nafte ili iz ulja dobijenih od bitumenoznih minerala:

 

- Naftni koks:

2713 11 00 00

- - Nekalcinisan

2713 12 00 00

- - Kalcinisan

2713 20 00 00

- Bitumen od nafte

2713 90

- Ostali ostaci iz ulja od nafte ili ulja dobijenih iz bitumenoznih minerala:

2713 90 10 00

- - za dobijanje proizvoda iz tar. broja 2803

2713 90 90 00

- - ostalo

2715 00 00 00

Bitumenske mešavine na bazi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, bitumena od nafte, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (npr: bitumen kit (mastiks), "cut-backs")

 

I HEMIJSKI ELEMENTI

2801

Fluor, hlor, brom i jod:

2801 10 00 00

- Hlor

2801 20 00 00

- Jod

2801 30

- Fluor; brom:

2801 30 10 00

- - fluor

2801 30 90 00

- - brom

2802 00 00 00

Sumpor, sublimisan ili taložen; koloidni sumpor

2803 00 00 00

Ugljenik (čađ i ostali oblici ugljenika na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni)

2804

Vodonik, retki gasovi i ostali nemetali:

2804 10 00 00

- Vodonik

 

- Retki gasovi:

2804 21 00 00

- - Argon

2804 29

- - Ostali:

2804 29 10 00

- - - helijum

2804 29 90 00

- - - ostali

2804 30 00 00

- Azot

2804 40 00 00

- Kiseonik

2804 50

- Bor; telur:

2804 50 10 00

- - bor

2804 50 90 00

- - telur

 

- Silicijum:

2804 61 00 00

- - Sa sadržajem najmanje 99,99% silicijuma po masi

2804 69 00 00

- - Ostali

2804 70 10 00

- - crveni fosfor

2804 70 90 00

- - ostali

2804 80 00 00

- Arsen

2804 90 00 00

- Selen

2805

Alkalni ili zemno-alkalni metali; metali retkih zemlji, skandijum i itrijum međusobno pomešani ili nepomešani, međusobno legirani ili nelegirani; živa:

 

- Alkalni ili zemno-alkalni metali:

2805 11 00 00

- - Natrijum

2805 12 00 00

- - Kalcijum

2805 19

- - Ostali:

2805 19 10 00

- - - stroncijum i barijum

2805 19 90 00

- - - ostali

2805 30

- Metali retkih zemlji, skandijum i itrijum, međusobno pomešani ili nepomešani, međusobno legirani ili nelegirani:

2805 30 10 00

- - međusobne mešavine i legure

 

- - ostalo:

 

- - - čistoće po masi od 95% ili više

2805 30 21 00

- - - - cerijum, lantan

2805 30 29 00

- - - - prazedijum, neodijum i samarijum

2805 30 31 00

- - - - gadolinijum, terbijum i disprozijum

2805 30 39 00

- - - - europijum, holmijum, erbijum, tulijum, iterbijum, lutecijum i itrijum

2805 30 40 00

- - - - skandijum

2805 30 80 00

- - - ostalo

2805 40

- Živa:

2805 40 10 00

- - u bocama, neto-mase 34,5 kg (standardna masa), čija FOB vrednost, po boci, ne prelazi 224 €

2805 40 90 00

- - ostalo

 

II NEORGANSKE KISELINE I NEORGANSKA KISEONIČNA JEDINJENJA NEMETALA

2806

Hlorovodonik (hlorovodonična kiselina); hlorosulfonska kiselina:

2806 10 00 00

- Hlorovodonik (hlorovodonična kiselina)

2806 20 00 00

- Hlorosulfonska kiselina

2807 00 00 00

Sumporna kiselina; oleum

2808 00 00 00

Azotna kiselina; sulfoazotne kiseline

2809

Difosfor pentoksid; fosforna kiselina; polifosforne kiseline, hemijski određene ili neodređene:

2809 10 00 00

- Difosfor pentoksid

2809 20 00 00

- Fosforna kiselina i polifosforne kiseline

2810 00

Oksidi bora; borne kiseline:

2810 00 10 00

- Dibor trioksid

2810 00 90 00

- Ostalo

2811

Ostale neorganske kiseline i ostala neorganska kiseonična jedinjenja nemetala:

 

- Ostale neorganske kiseline:

2811 11 00 00

- - Fluorovodonik (fluorovodonična kiselina)

2811 12 00 00

- - cijanovodonik (cijanovodonična kiselina)

2811 19

- - Ostale:

2811 19 10 00

- - - bromovodonik (bromovodonična kiselina)

2811 19 80 00

- - - ostalo

 

- Ostala neorganska kiseonična jedinjenja nemetala:

2811 21 00 00

- - Ugljen dioksid

2811 22 00 00

- - Silicijum dioksid

2811 29

- - Ostala:

2811 29 05 00

- - - sumpor dioksid

2811 29 10 00

- - - sumpor trioksid (anhidrid sumporne kiseline); arsentrioksid

2811 29 30 00

- - - oksidi azota

2811 29 90 00

- - - ostalo

 

III HALOGENA I SUMPORNA JEDINJENJA NEMETALA

2812

Halogenidi i oksihalogenidi nemetala:

 

- Hloridi i oksihloridi:

2812 11 00 00

- - Karbonil dihlorid (fozgen)

2812 12 00 00

- - Fosfor oksihlorid

2812 13 00 00

- - Fosfor trihlorid

2812 14 00 00

- - Fosfor pentahlorid

2812 15 00 00

- - Sumpor monohlorid

2812 16 00 00

- - Sumpor dihlorid

2812 17 00 00

- - Tionil hlorid

2812 19

- - Ostalo

2812 19 10 00

- - - od fosfora

2812 19 90 00

- - - ostalo

2812 90 00 00*1

- Ostalo

2813

Sulfidi nemetala; komercijalni fosfor trisulfid:

2813 10 00 00

- Ugljen disulfid

2813 90

- Ostali:

2813 90 10 00

- - sulfidi fosfora, komercijalni fosfor trisulfid

2813 90 90 00

- - ostali

 

IV NEORGANSKE BAZE I OKSIDI, HIDROKSIDI I PEROKSIDI METALA

2814

Amonijak, bezvodni ili u vodenom rastvoru:

2814 10 00 00

- Bezvodni amonijak

2814 20 00 00

- Amonijak u vodenom rastvoru

2815

Natrijum hidroksid (kaustična soda); kalijum hidroksid (kaustična potaša); peroksidi natrijuma ili kalijuma:

 

- Natrijum hidroksid (kaustična soda):

2815 11 00 00

- - Čvrst

2815 12 00 00

- - U vodenom rastvoru (lužina sode ili tečna soda)

2815 20 00 00

- Kalijum hidroksid (kaustična potaša)

2815 30 00 00

- Peroksidi natrijuma ili kalijuma

2816

Magnezijum hidroksid i peroksid; oksidi, hidroksidi i peroksidi stroncijuma ili barijuma:

2816 10 00 00

- Hidroksid i peroksid magnezijuma

2816 40 00 00

- Oksidi, hidroksidi i peroksidi stroncijuma ili barijuma

2817 00 00 00

Cink oksid; cink peroksid

2818

Veštački korund, hemijski određen ili neodređen; aluminijum oksid; aluminijum hidroksid:

2818 10

- Veštački korund, hemijski određen ili neodređen:

 

- - koji sadrži po masi 98,5% ili više aluminijum oksida:

2818 10 11 00

- - - sa manje od 50% ukupne težine čestica veličine preko 10 mm

2818 10 19 00

- - - sa 50% ili više ukupne težine čestica veličine preko 10 mm

 

- - koji sadrži po masi do 98,5% aluminijum oksida:

2818 10 91 00

- - - sa manje od 50% ukupne težine čestica veličine preko 10 mm

2818 10 99 00

- - - sa 50% ili više ukupne težine čestica veličine preko 10 mm

2818 20 00 00

- Aluminijum oksid, osim veštačkog korunda

2818 30 00 00

- Aluminijum hidroksid

2819

- Oksidi i hidroksidi hroma:

2819 10 00 00

- Hrom trioksid

2819 90

- Ostalo:

2819 90 10 00

- - hrom dioksid

2819 90 90 00

- - ostalo

2820

Oksidi mangana:

2820 10 00 00

- Mangan dioksid

2820 90

- Ostali:

2820 90 10 00

- - mangan oksid,koji sadrži po masi 77% ili više mangana

2820 90 90 00

- - ostalo

2821

Oksidi i hidroksidi gvožđa; zemljane boje koje sadrže, po masi 70% ili više vezanog gvožđa preračunatog kao Fe2O3:

2821 10 00 00

- Oksidi i hidroksidi gvožđa

2821 20 00 00

- Zemljane boje

2822 00 00 00

Oksidi i hidroksidi kobalta; komercijalni oksidi kobalta

2823 00 00 00

Oksidi titana

2824

Oksidi olova; minijum, narandžasto olovo:

2824 10 00 00

- Olovo monoksid (olovna gleđ, olovno žutilo):

2824 90 00 00

- Ostalo

2825

Hidrazin i hidroksilamin i njihove neorganske soli; ostale neorganske baze; ostali oksidi, hidroksidi i peroksidi metala:

2825 10 00 00

- Hidrazin i hidroksilamin i njihove neorganske soli

2825 20 00 00

- Oksid i hidroksid litijuma

2825 30 00 00

- Oksidi i hidroksidi vanadijuma

2825 40 00 00

- Oksidi i hidroksidi nikla

2825 50 00 00

- Oksidi i hidroksidi bakra

2825 60 00 00

- Oksidi germanijuma i cirkonijum dioksid

2825 70 00 00

- Oksidi i hidroksidi molibdena

2825 80 00 00

- Oksidi antimona

2825 90

- Ostalo:

 

- - kalcijum oksid, hidroksid i peroksid:

2825 90 11 00

- - - kalcijum hidroksid, čistoće 98% ili više, preračunato na suvu masu, u obliku čestica, od kojih ne više od 1% po masi, ima veličinu čestica koja prelazi 75 mikrometara i ne više od 4%, po masi, ima veličinu čestica manjih od 1,3 mikrometra

2825 90 19 00

- - - ostalo

2825 90 20 00

- - oksidi i hidroksidi berilijuma

2825 90 40 00

- - oksidi i hidroksidi volframa

2825 90 60 00

- - oksidi kadmijuma

2825 90 85 00

- - ostalo

 

V SOLI I PEROKSISOLI NEORGANSKIH KISELINA I METALA

2826

Fluoridi, fluorosilikati, fluoroaluminati i ostale kompleksne soli fluora:

 

- Fluoridi:

2826 12 00 00

- - aluminijuma

2826 19

- - Ostali:

2826 19 10 00

- - - natrijuma ili amonijum

2826 19 90 00

- - - ostali

2826 30 00 00

- Natrijum heksafluoroaluminat (sintetički kriolit)

2826 90

- Ostali:

2826 90 10 00

- - dikalijum heksafluorocirkonat

2826 90 80 00

- - ostalo

2827

Hloridi, oksihloridi i hidroksihloridi; bromidi i oksibromidi; jodidi i oksijodidi:

2827 10 00 00

- Amonijum hlorid

2827 20 00 00

- Kalcijum hlorid

 

- Ostali hloridi:

2827 31 00 00

- - magnezijuma

2827 32 00 00

- - aluminijuma

2827 35 00 00

- - nikla

2827 39

- - ostali:

2827 39 10 00

- - - kalaja

2827 39 20 00

- - - gvožđa

2827 39 30 00

- - - kobalta

2827 39 85

- - - ostali:

2827 39 85 10

- - - - cinka

2827 39 85 90

- - - - ostalo

 

- Oksihloridi i hidroksihloridi:

2827 41 00 00

- - Bakra

2827 49

- - ostali:

2827 49 10 00

- - - olova

2827 49 90 00

- - - ostali

 

- Bromidi i oksibromidi:

2827 51 00 00

- - bromidi natrijuma ili kalijuma

2827 59 00 00

- - ostali

2827 60 00 00

- Jodidi i oksijodidi

2828

Hipohloriti; komercijalni kalcijum hipohlorit; hloriti; hipobromiti

2828 10 00 00

- Komercijalni kalcijum hipohlorit i ostali kalcijum hipohloriti

2828 90 00 00

- Ostalo

2829

Hlorati i perhlorati; bromati i perbromati; jodati i perjodati:

 

- Hlorati:

2829 11 00 00

- - Natrijuma

2829 19 00 00

- - Ostali

2829 90

- Ostalo:

2829 90 10 00

- - perhlorati

2829 90 40 00

- - bromati kalijuma ili natrijuma

2829 90 80 00

- - ostalo

2830

Sulfidi; polisulfidi, hemijski određeni ili neodređeni:

2830 10 00 00

- Natrijum sulfidi

2830 90

- Ostalo:

2830 90 11 00

- - sulfidi kalcijuma, antimona ili gvožđa

2830 90 85 00

- - ostalo

2831

Ditioniti i sulfoksilati:

2831 10 00 00

- Natrijuma

2831 90 00 00

- Ostalo

2832

Sulfiti; tiosulfati:

2832 10 00 00

- Natrijum sulfiti

2832 20 00 00

- Ostali sulfiti

2832 30 00 00

- Tiosulfati

2833

Sulfati; stipse; peroksosulfati (persulfati):

 

- Natrijum sulfati:

2833 11 00 00

- - Dinatrijum sulfat

2833 19 00 00

- - Ostali

 

- Ostali sulfati:

2833 21 00 00

- - Magnezijuma

2833 22 00 00

- - Aluminijuma

2833 24 00 00

- - Nikla

2833 25 00 00

- - bakra

2833 27 00 00

- - Barijuma

2833 29

- - Ostali:

2833 29 20 00

- - - kadmijuma; hroma; cinka

2833 29 30 00

- - - kobalta; titana

2833 29 60 00

- - - olova

2833 29 80

- - - ostalo:

2833 29 80 10

- - - - gvožđa

2833 29 80 90

- - - - ostalo

2833 30 00 00

- Stipse

2833 40 00 00

- Peroksosulfati (persulfati)

2834

Nitriti; nitrati:

2834 10 00 00

- Nitriti

 

- Nitrati:

2834 21 00 00

- - kalijuma

2834 29

- - ostali:

2834 29 20 00

- - - barijuma; berilijuma; kadmijuma; kobalta; nikla; olova

2834 29 40 00

- - - bakra

2834 29 80 00

- - - ostali

2835

Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti) i fosfati; polifosfati, hemijski određeni ili neodređeni:

2835 10 00 00

- Fosfinati (hipofosfiti) i fosfonati (fosfiti)

 

- Fosfati:

2835 22 00 00

- - mono- ili dinatrijuma

2835 24 00 00

- - kalijuma

2835 25 00 00

- - kalcijum hidrogenortofosfat (dikalcijum fosfat)

2835 26 00 00

- - ostali fosfati kalcijuma

2835 29

- - ostali:

2835 29 10 00

- - - triamonijum

2835 29 30 00

- - - trinatrijuma

2835 29 90 00

- - - ostali

 

- Polifosfati:

2835 31 00 00

- - natrijum trifosfat (natrijum tripolifosfat)

2835 39 00 00

- - ostali

2836

Karbonati; peroksokarbonati (perkarbonati); komercijalni amonijum karbonat koji sadrži amonijum karbamat:

2836 20 00 00

- Dinatrijum karbonat

2836 30 00 00

- Natrijum hidrogenkarbonat (natrijum bikarbonat)

2836 40 00 00

- Kalijum karbonati

2836 50 00 00

- Kalcijum karbonat

2836 60 00 00

- Barijum karbonat

 

- Ostalo:

2836 91 00 00

- - litijum karbonati

2836 92 00 00

- - stroncijum karbonat

2836 99

- - ostalo:

 

- - - karbonati:

2836 99 11 00

- - - - magnezijuma; bakra

2836 99 17

- - - - ostalo:

2836 99 17 10

- - - - - komercijalni amonijum karbonat i ostali amonijum karbonati

2836 99 17 20

- - - - - olovo karbonati

2836 99 17 90

- - - - - ostalo

2836 99 90 00

- - - peroksokarbonati (perkarbonati)

2837

Cijanidi, oksicijanidi i kompleksni cijanidi:

 

- Cijanidi i oksicijanidi:

2837 11 00 00

- - Natrijuma

2837 19 00 00

- - Ostali

2837 20 00 00

- Kompleksni cijanidi

2839

Silikati; komercijalni silikati alkalnih metala:

 

- Natrijuma:

2839 11 00 00

- - Natrijum metasilikati

2839 19 00 00

- - Ostali

2839 90 00 00

- Ostalo

2840

Borati; peroksoborati (perborati):

 

- Dinatrijum tetraborat (prečišćen boraks):

2840 11 00 00

- - Bezvodni

2840 19

- - Ostali:

2840 19 10 00

- - - dinatrijum tetraborat pentahidrat

2840 19 90 00

- - - ostali

2840 20

- Ostali borati:

2840 20 10 00

- - borati natrijuma, bezvodni

2840 20 90 00

- - ostali

2840 30 00 00

- Peroksoborati (perborati)

2841

Soli oksometalnih ili peroksometalnih kiselina:

2841 30 00 00

- Natrijum dihromat

2841 50 00 00

- Ostali hromati i dihromati; peroksohromati

 

- Manganiti, manganati i permanganati:

2841 61 00 00

- - Kalijum permanganat

2841 69 00 00

- - Ostalo

2841 70 00 00

- Molibdati

2841 80 00 00

- Volframati (tungstati)

2841 90

- Ostalo:

2841 90 30 00

- - cinkati i vanadati

2841 90 85 00

- - ostalo

2842

Ostale soli neorganskih kiselina ili perokso-kiselina (uključujući aluminosilikate, hemijski određene ili neodređene), osim azida:

2842 10 00 00

- Dvostruki ili kompleksni silikati, uključujući aluminosilikate, hemijski određene ili neodređene

2842 90

- Ostali:

2842 90 10 00

- - soli, dvojne ili komleksne soli selenovih i telurovih kiselina

2842 90 80 00

- - ostalo

 

VI RAZNO

2843

Plemeniti metali u koloidnom stanju; neorganska ili organska jedinjenja plemenitih metala, hemijski određena ili neodređena; amalgami plemenitih metala:

2843 10

- Plemeniti metali u koloidnom stanju:

2843 10 10 00

- - srebro

2843 10 90 00

- - ostalo

 

- Jedinjenja srebra:

2843 21 00 00

- - srebro nitrat

2843 29 00 00

- - Ostala

2843 30 00 00

- Jedinjenja zlata

2843 90

- Ostala jedinjenja; amalgami:

2843 90 10 00

- - amalgami

2843 90 90 00

- - ostalo

2846

Neorganska ili organska jedinjenja metala retkih zemlji, itrijuma ili skandijuma ili od mešavina tih metala:

2846 10 00 00

- Jedinjenja cerijuma

2846 90

- Ostala:

2846 90 40 00

- - jedinjenja lantana

2846 90 50 00

- - jedinjenja prazedijuma, neodijuma ili samarijuma

2846 90 60 00

- - jedinjenja gadolinijuma, terbijuma ili disprozijuma

2846 90 70 00

- - jedinjenja europijuma, holmijuma, erbijuma, tulijuma, iterbijuma, lutecijuma ili itrijuma

2846 90 30 00

- - jedinjenja skandijuma

2846 90 90 00

- - jedinjenja mešavina metala

2847 00 00 00

Vodonik-peroksid, očvrsnut ili neočvrsnut ureom

2849

Karbidi, hemijski određeni ili neodređeni:

2849 10 00 00

- Kalcijuma

2849 20 00 00

- Silicijuma

2849 90

- Ostali:

2849 90 10 00

- - bora

2849 90 30 00

- - volframa

2849 90 50 00

- - aluminijuma; hroma; molibdena; vanadijuma; tantala; titana

2849 90 90 00

- - ostalo

2850 00

Hidridi, nitridi, azidi, silicidi i boridi, hemijski određeni ili neodređeni, osim jedinjenja koja su takođe karbidi iz tar. broja 2849:

2850 00 20 00

- Hidridi; nitridi

2850 00 60 00

- Azidi, silicidi

2850 00 90 00

- Boridi

2852

Jedinjenja žive, neorganska ili organska, hemijski određena ili neodređena, isključujući amalgame:

2852 10 00

- Hemijski određena:

 

- - neorganska jedinjenja žive:

2852 10 00 11

- - - oksidi; hloridi; cijanidi i oksicijanidi, hromati i dihromati; peroksohromati; hidridi; nitridi; azidi; silicidi; boridi

2852 10 00 19

- - - ostalo

 

- - ostali:

2852 10 00 20

- - - živin tanat; živin kazeinat

2852 10 00 90

- - - ostalo

2852 90 00

- Ostalo:

 

- - neorganska jedinjenja žive:

2852 90 00 11

- - - oksidi; hloridi; cijanidi i oksicijanidi; hromati ili dihromati; peroksohromati; hidridi; nitridi; azidi; silicidi; boridi

2852 90 00 19

- - - ostalo

 

- - ostali:

2852 90 00 20

- - - živin tanat; živin kazeinat

2852 90 00 90

- - - ostalo

2853

Fosfidi, hemijski određeni ili neodređeni, osim fosfida gvožđa; ostala neorganska jedinjenja (uključujući destilisanu ili elektro-provodljivu vodu i vodu slične čistoće); tečni vazduh (sa izdvojenim ili neizdvojenim retkim - inertnim gasovima); komprimovani vazduh; amalgami, osim amalgama plemenitih metala:

2853 10 00 00

- Cijanogen hlorid

2853 90

- Ostalo:

2853 90 30 00

- - tečni vazduh (sa izdvojenim ili neizdvojenim retkim - inertnim gasovima); komprimovani vazduh

2853 90 90 00

- - ostalo

 

I UGLJOVODONICI I NJIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO- DERIVATI

2901

Aciklični ugljovodonici:

2901 10 00 00

- Zasićeni

 

- Nezasićeni:

2901 21 00 00

- - Etilen

2901 22 00 00

- - Propen (propilen)

2901 23 00 00

- - Buten (butilen) i njegovi izomeri

2901 24 00 00

- - Buta- 1,3 -dien i izopren

2901 29 00 00

- - Ostalo

2902

Ciklični ugljovodonici:

 

- Ciklani, cikleni i cikloterpeni:

2902 11 00 00

- - Cikloheksan

2902 19 00 00

- - Ostalo

2902 20 00 00

- Benzen

2902 30 00 00

- Toluen

 

- Ksileni:

2902 41 00 00

- - o-ksilen

2902 42 00 00

- - m-ksilen

2902 43 00 00

- - p-ksilen

2902 44 00 00

- - Izomeri ksilena u mešavini

2902 50 00 00

- Stiren

2902 60 00 00

- Etilbenzen

2902 70 00 00

- Kumol (kumen)

2902 90 00

- Ostalo:

2902 90 00 10

- - naftalin i antracen

2902 90 00 90

- - ostalo

2903

Halogeni derivati ugljovodonika:

 

- Hlorovani derivati zasićenih acikličnih ugljovodonika:

2903 12 00 00

- - dihlorometan (metilen - hlorid)

2903 13 00 00

- - hloroform (trihlorometan)

2903 15 00 00

- - etilen dihlorid (ISO) (1, 2- dihloroetan)

2903 19 00 00

- - Ostali

 

- Hlorovani derivati nezasićenih acikličnih ugljovodonika:

2903 21 00 00

- - Vinilhlorid (hloroetilen)

2903 22 00 00

- - Trihloroetilen

2903 23 00 00

- - Tetrahloroetilen (perhloroetilen)

2903 29 00 00

- - Ostali

 

- Nezasićeni fluorovani derivati acikličnih ugljovodonika:

2903 51 00 00

- - 2,3,3,3-tetrafluoropropen (HFO-1234yf), 1,3,3,3-tetrafluoropropen (HFO-1234ze) i (Z)- 1,1,1,4,4,4-heksahluoro-2-buten (HFO-1336mzz)

2903 59 00 00

- - Ostali

 

- Bromovani i jodirani derivati acikličnih ugljovodonika:

2903 62 00 00

- - Etilen dibromid (ISO) (1, 2-dibrometan)

2903 69

- - Ostali:

 

- - - bromidi:

2903 69 11 00

- - - - dibromometan

2903 69 19 00

- - - - ostali

2903 69 80 00

- - - jodidi

 

- Halogeni derivati acikličnih ugljovodonika koji sadrže dva iliviše različitih halogenih elemenata:

2903 78 00 00**2

- - ostali perhalogenovani derivati

2903 79**2

- - ostalo:

2903 79 30 00**2

- - - halogenovani samo sa bromom i hlorom, fluorom i hlorom ili sa fluorom i bromom

2903 79 80 00**2

- - - ostalo

 

- Halogenovani derivati ciklanskih, ciklenskih ili cikloterpenskih ugljovodonika:

2903 81 00 00

- - 1, 2, 3, 4, 5, 6-heksahlorocikloheksan (HCH (ISO)), uključujući lindan (ISO, INN)

2903 82 00 00

- - aldrin (ISO), hlordan (ISO) i heptahlor (ISO)

2903 83 00 00

- - Mireks (ISO)

2903 89

- - Ostali:

2903 89 10 00

- - - 1,2-dibromo-4-(1,2 dibromoetil) cikloheksan; tetrabromo-ciklooktani

2903 89 80 00

- - - ostalo

 

- Halogenovani derivati aromatičnih ugljovodonika:

2903 91 00 00

- - hlorobenzen, o-dihlorobenzen i p- dihlorobenzen

2903 92 00 00

- - heksahlorbenzen (ISO) i DDT(ISO) (klofenotan (INN) (1,1,1-trihloro-2,2-bis (p-hlorfenil) etan)

2903 93 00 00

- - Pentahlorobenzen (ISO)

2903 94 00 00

- - Heksabromobifenil

2903 99

- - Ostalo:

2903 99 10 00

- - - 2,3,4,5,6-pentabromoetilbenzen

2903 99 80 00

- - - ostalo

2904

Sulfo-, nitro-, ili nitrozo- derivati ugljovodonika, halogenovani ili nehalogenovani:

2904 10 00 00

- Derivati koji sadrže samo sulfo grupe, njihove soli i etil estri

2904 20 00 00

- Derivati koji sadrže samo nitro ili nitrozo grupe

 

- Perfluorooktansulfonska kiselina, njene soli i perfluorooktansulfonil fluorid:

2904 31 00 00

- - Perfluorooktansulfonska kiselina

2904 32 00 00

- - Amonijum perfluorooktansulfonat

2904 33 00 00

- - Litijum perfluorooktansulfonat

2904 34 00 00

- - Kalijum perfluorooktansulfonat

2904 35 00 00

- - Ostale soli perfluorooktansulfonske kiseline

2904 36 00 00

- - Perfluorooktansulfonil fluorid

 

- Ostalo

2904 91 00 00

- - Trihlornitrometan (hlorpikrin)

2904 99

- - Ostalo:

2904 99 00 10

- - - sulfohalogenivani derivati

2904 99 00 90

- - - ostalo

 

II ALKOHOLI I NJIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-DERIVATI

2905

Aciklični alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

 

- Zasićeni monohidroksilni alkoholi:

2905 11 00 00

- - Metanol (metilalkohol)

2905 12 00 00

- - Propan-1-ol (propilalkohol) i propan-2-ol (izopropilalkohol)

2905 13 00 00

- - Butan-1-ol (n-butilalkohol)

2905 14

- - Ostali butanoli:

2905 14 10 00

- - - 2-metilpropan-2-ol (tercijerni butilalkohol)

2905 14 90 00

- - - ostali

2905 16

- - Oktanol (oktilalkohol) i njegovi izomeri:

2905 16 20 00

- - - oktan-2-ol

2905 16 85 00

- - - ostalo

2905 17 00 00

- - Dodekan-1-ol (laurilalkohol), heksadekan-1-ol (cetilalkohol) i oktadekan-1-ol (stearilalkohol)

2905 19 00 00

- - Ostalo

 

- Nezasićeni monohidroksilni alkoholi:

2905 22 00 00

- - Aciklični terpenski alkoholi

2905 29

- - Ostali:

2905 29 10 00

- - - alil alkohol

2905 29 90 00

- - - ostalo

 

- Dioli:

2905 31 00 00

- - Etilen glikol (etandiol)

2905 32 00 00

- - Propilen glikol (propan-1, 2-diol)

2905 39

- - Ostali:

2905 39 20 00

- - - butan-1, 3-diol

 

- - - butan-1, 4-diol:

2905 39 26 00

- - - butan-1, 4-diol ili tetrametil glikol (1,4-butandiol) sa sadržajem bio-ugljenika 100% po masi

2905 39 28 00

- - - - ostali

2905 39 30 00

- - - 2,4,7,9 - tetrametildek-5-in-4,7-diol

2905 39 95 00

- - - ostalo

 

- Ostali polihidroksilni alkoholi:

2905 41 00 00

- - 2-etil-2-(hidroksimetil) propan-1, 3-diol (trimetilolpropan)

2905 42 00 00

- - Pentaeritritol

2905 43 00 00

- - Manitol

2905 44

- - D-glucitol (sorbitol):

 

- - - u vodenom rastvoru:

2905 44 11 00

- - - - sa sadržajem 2% ili manje po masi D-manitola, računato na sadržaj D-glucitola

2905 44 19 00

- - - - ostalo

 

- - - ostalo:

2905 44 91 00

- - - - sa sadržajem 2% ili manje po masi D-manitola, računato na sadržaj D-glucitola

2905 44 99 00

- - - - ostalo

2905 45 00 00

- - Glicerol

2905 49 00 00

- - Ostali:

 

- Halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati acikličnih alkohola:

2905 51 00 00

- - Ethlorvinol (INN)

2905 59

- - Ostalo:

2905 59 91 00

- - - 2,2-bis(bromometil)propandiol

2905 59 98

- - - ostalo:

2905 59 98 10

- - - - od monohidroksilnih alkohola

2905 59 98 90

- - - - ostalo

2906

Ciklični alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

 

- Ciklanski, ciklenski ili cikloterpenski:

2906 11 00 00

- - Mentol

2906 12 00 00

- - Cikloheksanol, metilcikloheksanoli i dimetilcikloheksanoli

2906 13

- - Steroli i inozitoli:

2906 13 10 00

- - - steroli

2906 13 90 00

- - - inozitoli

2906 19 00 00

- - ostalo

 

- Aromatični:

2906 21 00 00

- - Benzilalkohol

2906 29 00 00

- - Ostalo

 

III FENOLI, FENOL-ALKOHOLI I NJIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-DERIVATI

2907

Fenoli; fenol-alkoholi:

 

- Monofenoli:

2907 11 00 00

- - Fenol (hidroksibenzen) i njegove soli

2907 12 00 00

- - Krezoli i njihove soli

2907 13 00 00

- - Oktilfenol, nonilfenol i njihovi izomeri; njihove soli

2907 15

- - Naftoli i njihove soli:

2907 15 10 00

- - - 1-naftol

2907 15 90 00

- - - ostalo

2907 19

- - Ostalo:

2907 19 10 00

- - - ksilenoli i njihove soli

2907 19 90 00

- - - ostalo

 

- Polifenoli; fenol-alkoholi:

2907 21 00 00

- - Rezorcin i njegove soli

2907 22 00 00

- - Hidrohinon (hinol) i njegove soli

2907 23 00 00

- - 4,4‘-izopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpropan) i njegove soli

2907 29 00 00

- - Ostalo

2908

Halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati fenola ili fenol-alkohola:

 

- Derivati koji sadrže samo halogene supstituente i njihove soli:

2908 11 00 00

- - Pentahlorofenol (ISO)

2908 19 00 00

- - Ostalo

 

- Ostalo:

2908 91 00 00

- - Dinoseb (ISO) i njegove soli

2908 92 00 00

- -4,6-dinitro-o-krezol (DNOC (ISO)) i njegove soli

2908 99 00 00

- - Ostalo

 

IV ETRI, PEROKSIDI ALKOHOLA, PEROKSIDI ETARA, PEROKSIDI KETONA, EPOKSIDI SA TROČLANIM PRSTENOM, ACETALI I POLUACETALI I NJIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO- DERIVATI

2909

Etri, etar-alkoholi, etar-fenoli, etar-alkohol-fenoli, peroksidi alkohola, peroksidi etara, peroksidi ketona (hemijski određeni ili neodređeni) i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:

 

- Aciklični etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

2909 11 00 00

- - Dietil-etar

2909 19

- - Ostalo:

2909 19 10 00

- - - tercijerni-butil etil etar (etil-tercio-butil-etar, ETBE)

2909 19 90 00

- - - ostalo

2909 20 00 00

- Ciklanski, ciklenski ili cikloterpenski etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

2909 30

- Aromatični etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

2909 30 10 00

- - difenil-etar

 

- - derivati halogenovani samo sa bromom:

2909 30 31 00

- - - pentabromodifenil etar; 1, 2, 4,5- tetrabromo-3, 6 -bis (penta-bromofenoksi) benzen

2909 30 35 00

- - - 1, 2, bis (2, 4, 6-tribromofenoksi) etan, za proizvodnju akrilonitril-butadienstirena (ABS)

2909 30 38 00

- - - ostalo

2909 30 90 00

- - ostalo

 

- Etar alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:

2909 41 00 00

- - 2,2‘- oksidietanol (dietilen-glikol, digol)

2909 43 00 00

- - Monobutil-etri etilen-glikola ili dietilen-glikola

2909 44 00

- - Ostali monoalkil-etri etilen-glikola ili dietilen-glikola:

2909 44 00 10

- - - monoalkil-etri etilen-glikola ili dietilen-glikola

2909 44 00 90

- - - ostalo

2909 49

- - Ostalo:

2909 49 11 00

- - - 2-(2-hloroetoksi) etanol

2909 49 80 00

- - - ostalo

2909 50 00

- Etar-fenoli, etar-alkohol-fenoli i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:

2909 50 00 10

- - gvajakol i gvajakol-sulfonati kalijuma

2909 50 00 90

- - ostalo

2909 60

- Peroksidi alkohola, peroksidi etara, acetali i poluacetali peroksida, peroksidi ketona i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

2909 60 10 00

- - acetali i poluacetali peroksida

2909 60 90 00

- - ostali

2910

Epoksidi, epoksi-alkoholi, epoksi- fenoli i epoksietri, sa tročlanim prstenom, njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

2910 10 00 00

- Oksiran (etilen-oksid)

2910 20 00 00

- Metil-oksiran (propilen-oksid)

2910 30 00 00

- 1-Hloro-2, 3-epoksipropan (epihlorohidrin)

2910 40 00 00

- Dieldrin (ISO, INN)

2910 50 00 00

- Endrin (ISO)

2910 90 00 00

- Ostalo

2911 00 00 00

Acetali i poluacetali, sa ili bez drugih kiseoničnih funkcija i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

 

V JEDINJENJA SA ALDEHIDNOM FUNKCIJOM

2912

Aldehidi, sa ili bez drugih kiseoničnih funkcija; ciklični polimeri aldehida; para-formaldehid:

 

- Aciklični aldehidi bez drugih kiseoničnih funkcija:

2912 11 00 00

- - Metanal (formaldehid)

2912 12 00 00

- - Etanal (acetaldehid)

2912 19 00 00

- - Ostali

 

- Ciklični aldehidi bez drugih kiseoničnih funkcija:

2912 21 00 00

- - Benzaldehid

2912 29 00 00

- - Ostali

 

- Aldehid-alkoholi, aldehid-etri, aldehid-fenoli i aldehidi sa drugim kiseoničnim funkcijama:

2912 41 00 00

- - Vanilin (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehid)

2912 42 00 00

- - Etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid)

2912 49 00 00

- - Ostalo

2912 50 00 00

- Ciklični polimeri aldehida

2912 60 00 00

- Paraformaldehid

2913 00 00 00

Halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati proizvoda iz tarifnog broja 2912

 

VI JEDINJENJA SA KETONSKOM I HINONSKOM FUNKCIJOM

2914

Ketoni i hinoni, sa ili bez drugih kiseoničnih funkcija i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

 

- Aciklični ketoni bez drugih kiseoničnih funkcija:

2914 11 00 00

- - Aceton

2914 12 00 00

- - Butanon (metil-etil-keton)

2914 13 00 00

- - 4-metilpentan-2-on (metil-izobutil-keton)

2914 19

- - Ostali:

2914 19 10 00

- - - 5-metilheksan-2-on

2914 19 90 00

- - - ostalo

 

- Ciklanski, ciklenski i cikloterpenski ketoni bez drugih kiseoničnih funkcija:

2914 22 00 00

- - Cikloheksanon i metil cikloheksanoni

2914 23 00 00

- - Jononi i metil-jononi

2914 29 00 00

- - Ostali

 

- Aromatični ketoni bez drugih kiseoničnih funkcija:

2914 31 00 00

- - Fenilaceton (fenil propan-2-on)

2914 39 00 00

- - Ostali

2914 40

- Keton-alkoholi i keton-aldehidi:

2914 40 10 00

- - 4 -hidroksi-4-metilpentan-2-on (diaceton-alkohol)

2914 40 90 00

- - ostali

2914 50 00 00

- Keton-fenoli i ketoni sa drugim kiseoničnim funkcijama

 

- Hinoni:

2914 61 00 00

- - Antrahinon

2914 62 00 00

- - Koenzim Q10 (ubidecarenone (INN))

2914 69

- - Ostali:

2914 69 10 00

- - - 1,4-naftahinon

2914 69 80 00

- - - ostalo

 

- Halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:

2914 71 00 00

- - Hlorodekon (ISO)

2914 79 00 00

- - Ostalo

 

VII KARBONSKE KISELINE I NJIHOVI ANHIDRIDI, HALOGENIDI, PEROKSIDI I PERKISELINE I NJIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-DERIVATI

2915

Zasićene aciklične monokarbonske kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:

 

- Mravlja kiselina, njene soli i estri:

2915 11 00 00

- - Mravlja kiselina

2915 12 00 00

- - Soli mravlje kiseline

2915 13 00 00

- - Estri mravlje kiseline

 

- Sirćetna kiselina i njene soli; anhidrid sirćetne kiseline:

2915 21 00 00

- - Sirćetna kiselina

2915 24 00 00

- - Anhidrid sirćetne kiseline

2915 29 00 00

- - Ostalo

 

- Estri sirćetne kiseline:

2915 31 00 00

- - Etil-acetat

2915 32 00 00

- - Vinil-acetat

2915 33 00 00

- - n-butil-acetat

2915 36 00 00

- - Dinoseb (ISO) acetat

2915 39 00 00

- - Ostali

2915 40 00 00

- Mono-, di- ili trihlorsirćetne kiseline, njihove soli i estri

2915 50 00 00

- Propionska kiselina, njene soli i estri

2915 60

- Butanske (buterne) kiseline, pentanske (valerijanske) kiseline, njihove soli i estri:

 

- - butanske (buterne) kiseline i njihove soli i estri:

2915 60 11 00

- - - 1-izopropil-2,2-dimetiltrimetilen diizobutirat

2915 60 19 00

- - - ostalo

2915 60 90 00

- - pentanske (valerijanske) kiseline i njihove soli i estri

2915 70

- Palmitinska kiselina, stearinska kiselina, njihove soli i estri:

2915 70 40 00

- - palmitinska kiselina, njene soli i estri

2915 70 50 00

- - stearinska kiselina, njene soli i estri

2915 90

- Ostalo:

2915 90 30 00

- - laurinska kiselina, njene soli i estri

2915 90 70

- - ostalo:

2915 90 70 10

- - - hloroformati

2915 90 70 90

- - - ostalo

2916

Nezasićene aciklične monkarbonske kiseline, ciklične monokarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:

 

- Nezasićene aciklične monokarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:

2916 11 00 00

- - Akrilna kiselina i njene soli

2916 12 00 00

- - Estri akrilne kiseline

2916 13 00 00

- - Metakrilna kiselina i njene soli

2916 14 00 00

- - Estri metakrilne kiseline

2916 15 00 00

- - Oleinska, linolna ili linoleinska kiselina, njihove soli i estri

2916 16 00 00

- - Binapakril (ISO)

2916 19

- - Ostalo:

2916 19 10 00

- - - undecenske kiseline i njihove soli i estri

2916 19 40 00

- - - krotonska kiselina

2916 19 95

- - - ostalo:

2916 19 95 10

- - - - heksa-2, 4-dienska kiselina (sorbinska kiselina)

2916 19 95 90

- - - - ostalo

2916 20 00 00

- Ciklanske, ciklenske ili cikloterpenske monokarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati

 

- Aromatične monokarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:

2916 31 00 00

- - Benzoeva kiselina, njene soli i estri

2916 32 00 00

- - Benzoil-peroksid i benzoil-hlorid

2916 34 00 00

- - Fenil-sirćetna kiselina i njene soli

2916 39

- - Ostalo:

2916 39 10 00

- - - estri fenil-sirćetne kiseline

2916 39 90 00

- - - ostalo

2917

Polikarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:

 

- Aciklične polikarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:

2917 11 00 00

- - Oksalna kiselina, njene soli i estri

2917 12 00 00

- - Adipinska kiselina, njene soli i estri

2917 13

- - Azelainska kiselina, sebacinska kiselina, njihove soli i estri:

2917 13 10 00

- - - sebacinska kiselina

2917 13 90 00

- - - ostalo

2917 14 00 00

- - Anhidrid maleinske kiseline

2917 19

- - Ostalo:

2917 19 10 00

- - - malonska kiselina, njene soli i estri

2917 19 20 00

- - - etan-1,2-dikarboksilna kiselina ili butandionska kiselina (ćilibarana kiselina) sa sadržajem bio-ugljenika 100% po masi

2917 19 80 00

- - - ostalo

2917 20 00 00

- Ciklanske, ciklenske i cikloterpenske polikarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati

 

- Aromatične polikarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:

2917 32 00 00

- - Dioktil-ortoftalati

2917 33 00 00

- - Dinonil ili didecil-ortoftalati

2917 34 00 00

- - Ostali estri ortoftalne kiseline:

2917 35 00 00

- - Anhidrid ftalne kiseline

2917 36 00 00

- - Tereftalna kiselina i njene soli

2917 37 00 00

- - Dimetil-tereftalat

2917 39

- - Ostalo:

2917 39 20 00

- - - estri ili anhidridi tetrabromoftalne kiseline; benzen-1,2,4-trikarbonska kiselina; izoftaloil dihlorid koji sadrži 0,8% ili manje, po masi, tereftaloil dihlorida; naftalin-1,4,5,8-tetrakarbonska kiselina; anhidrid-tetrahloroftalne kiseline; natrijum 3,5-bis (metoksikarbonil) benzensulfonat

2917 39 35 00

- - - bis(2-etilheksil) benzen-1,4-dikarboksilat (DOTP)

2917 39 85 00

- - - ostalo

2918

Karbonske kiseline sa dodatnom kiseoničnom funkcijom i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:

 

- Karbonske kiseline sa alkoholnom funkcijom, ali bez druge kiseonične funkcije, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:

2918 11 00 00

- - Mlečna kiselina, njene soli i estri

2918 12 00 00

- - Vinska kiselina

2918 13 00 00

- - Soli i estri vinske kiseline

2918 14 00 00

- - Limunska kiselina

2918 15 00 00

- - Soli i estri limunske kiseline

2918 16 00 00

- - Glukonska kiselina, njene soli i estri

2918 17 00 00

- - 2,2-difenil-2-oksisirćetna kiselina (benzilna kiselina)

2918 18 00 00

- - Hlorobenzilat

2918 19

- - Ostalo:

2918 19 30 00

--- holna kiselina, 3-a, 12-a-dihidroksi-5-b-holan-24-olna kiselina (dezoksiholna kiselina), njihove soli i estri

2918 19 40 00

- - - 2,2-bis (hidroksimetil) propionska kiselina

2918 19 98 00

- - - ostalo

 

- Karbonske kiseline sa fenolnom funkcijom, ali bez druge kiseonične funkcije, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:

2918 21 00 00

- - Salicilna kiselina i njene soli

2918 22 00 00

- - o-acetilsalicilna kiselina, njene soli i estri

2918 23 00 00

- - Ostali estri salicilne kiseline i njihove soli

2918 29 00 00

- - Ostalo

2918 30 00 00

- Karbonske kiseline sa aldehidnom ili ketonskom funkcijom, ali bez druge kiseonične funkcije, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati

 

- Ostalo:

2918 91 00 00

- - 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trihlorfenoksisirćetna kiselina), njene soli i estri

2918 99

- - Ostalo:

2918 99 40 00

- - - 2,6-dimetoksibenzoeva kiselina; dikamba (ISO), natrijum-fenoksiacetat

2918 99 90 00

- - - ostalo

 

VIII ESTRI NEORGANSKIH KISELINA NEMETALA I NJIHOVE SOLI I NJIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO DERIVATI

2919

Estri fosforne kiseline i njihove soli, uključujući laktofosfate; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati

2919 10 00 00

- Tris (2,3-dibromopropil) fosfat

2919 90 00 00

- Ostalo

2920

Estri ostalih neorganskih kiselina nemetala (osim estara vodonikhalogenida) i njihove soli; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:

 

- Estri tiofosforne kiseline (fosforotioati) i njihove soli; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:

2920 11 00 00

- - Paration (ISO) i paration-metil (ISO) (metil-paration)

2920 19 00 00

- - Ostali

 

- Estri organo fosfita i njihoe soli, njihovi halogeni, sulfo, nitro ili nitrozo derivati:

2920 21 00 00

- - Dimetil-fosfit

2920 22 00 00

- - Dietil-fosfit

2920 23 00 00

- - Trimetil-fosfit

2920 24 00 00

- - Trietil-fosfit

2920 29 00 00

- - Ostali

2920 30 00 00

- - Endosulfan (ISO)

2920 90

- Ostali:

2920 90 10 00

- - estri sumporne i estri ugljene kiseline i njihove soli, njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati

2920 90 70 00

- - ostali

 

IX JEDINJENJA SA AZOTNOM FUNKCIJOM

2921

Jedinjenja sa amino-funkcijom:

 

- Aciklični monoamini i njihovi derivati; njihove soli:

2921 11 00 00

- - Metilamin, di- ili trimetilamin i njihove soli

2921 12 00 00

- - 2-(N,N-dimetilamino)etil hlorid hidrohlorid

2921 13 00 00

- - 2-(N,N-dietilamino)etil hlorid hidrohlorid

2921 14 00 00

- - 2-(N,N-diisopropilamino)etil hlorid hidrohlorid

2921 19

- - Ostalo:

2921 19 40 00

- - - 1, 1, 3, 3-tetrametilbutilamin

2921 19 50 00

- - - dietilamin i njegove soli

2921 19 99 00

- - - ostalo

 

- Aciklični poliamini i njihovi derivati; njihove soli:

2921 21 00 00

- - Etilendiamin i njegove soli

2921 22 00 00

- - Heksametilendiamin i njegove soli

2921 29 00 00

- - Ostalo

2921 30

- Ciklanski, ciklenski ili cikloterpenski mono- ili poliamini, i njihovi derivati; njihove soli:

2921 30 10 00

- - cikloheksilamin i cikloheksildimetilamin i njihove soli

2921 30 91 00

- - cikloheks-1, 3-ilendiamin (1, 3-diaminocikloheksan)

2921 30 99 00

- - ostalo

 

- Aromatični monoamini i njihovi derivati; njihove soli:

2921 41 00 00

- - Anilin i njegove soli

2921 42 00 00

- - Derivati anilina i njihove soli

2921 43 00 00

- - Toluidini i njihovi derivati; njihove soli

2921 44 00 00

- - Difenilamin i njegovi derivati; njihove soli

2921 45 00 00

- - 1-naftilamin (a-naftilamin), 2-naftilamin (b-naftilamin) i njihovi derivati; njihove soli

2921 46 00 00

- - Amfetamin (INN), benzfetamin (INN), deksamfetamin (INN), etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin (INN), mefenoreks (INN) i fentermin (INN); njihove soli

2921 49 00 00

- - Ostalo:

 

- Aromatični poliamini i njihovi derivati; njihove soli:

2921 51

- - o-, m-, p-fenilendiamin, diaminotolueni i njihovi derivati; njihove soli:

 

- - - o-, m-, p- fenilendiamin, diaminotolueni, i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo- derivati; njihove soli:

2921 51 11 00

- - - - m-fenilendiamin, čistoće po masi od 99% ili više, koji sadrži: 1% ili manje po masi vode, 200 mg/kg ili manje o-fenilendiamina i 450 mg/kg ili manje p-fenilendiamina

2921 51 19 00

- - - - ostalo

2921 51 90 00

- - - ostalo

2921 59

- - ostalo:

2921 59 50 00

- - - m-fenilenbis(metilamin); 2,2¢- dihloro-4,4¢-metilendianilin; 4,4¢- bi-o-toluidin; 1,8-naftilendiamin

2921 59 90 00

- - - ostalo

2922

Amino jedinjenja sa kiseoničnom funkcijom

 

- Amino-alkoholi, osim onih koji sadrže više od jedne vrste kiseonične funkcije, njihovi etri i estri; njihove soli:

2922 11 00 00

- - Monoetanolamin i njegove soli

2922 12 00 00

- - Dietanolamin i njegove soli

2922 14 00 00

- - Dekstropropoksifen (INN) i njegove soli

2922 15 00 00

- - Trietanolamin

2922 16 00 00-

- - Dietanolamonijum perfluorooktan sulfonat

2922 17 00 0 0

- - Metildietanolamin i etildietanolamin

2922 18 00 00

- - 2-(N,N-diisopropilamino)etanol

2922 19 00 00

- - - Ostalo

 

- Amino-naftoli i ostali amino-fenoli, osim onih koji sadrže više od jedne vrste kiseonične funkcije, njihovi etri i estri; njihove soli:

2922 21 00 00

- - Aminohidroksinaftalinsulfonske kiseline i njihove soli

2922 29 00

- - Ostalo:

2922 29 00 10

- - - anizidini, dianizidini, fenetidini, i njihove soli

2922 29 00 90

- - - ostalo

 

- Amino-aldehidi, amino-ketoni i amino-hinoni, osim onih koji sadrže više od jedne vrste kiseonične funkcije; njihove soli

2922 31 00 00

- - Amfepramon (INN), metadon (INN) i normetadon (INN); njihove soli

2922 39 00 00

- - Ostalo

 

- Amino-kiseline, osim onih koji sadrže više od jedne vrste kiseonične funkcije, i njihovi estri; njihove soli:

2922 41 00 00

- - Lizin i njegovi estri; njihove soli

2922 42 00 00

- - Glutaminska kiselina i njene soli

2922 43 00 00

- - Antranilna kiselina i njene soli

2922 44 00 00

- - Tilidin (INN) i njegove soli

2922 49

- - Ostalo:

2922 49 20 00

- - - β - alanin

2922 49 85 00

- - - ostalo

2922 50 00 00

- Fenoli amino-alkohola, fenoli amino-kiselina i ostala amino- jedinjenja sa kiseoničnom funkcijom

2923

Kvaternerne amonijumove soli i hidroksidi amonijuma; lecitini i ostali fosfoamino-lipidi, hemijski određeni ili neodređeni:

2923 10 00 00

- Holin i njegove soli

2923 20 00 00

- Lecitini i ostali fosfoaminolipidi

2923 30 00 00

- Tetraetilamonijum perfluorooktan sulfonat

2923 40 00 00

- Didecildimetilamonijum perfluorookat sulfonat

2923 90 00 00

- Ostalo

2924

Jedinjenja sa karboksiamidnom funkcijom; jedinjenja ugljene kiseline sa amidnom funkcijom:

 

- Aciklični amidi (uključujući aciklične karbamate) i njihovi derivati; njihove soli

2924 11 00 00

- - Meprobamat (INN)

2924 12 00 00

- - Fluoracetamid (ISO), monokrotofos (ISO) i fosfamidon (ISO)

2924 19 00 00

- - Ostalo

 

- Ciklični amidi (uključujući ciklične karbamate) i njihovi derivati; njihove soli:

2924 21 00 00

- - Ureini i njihovi derivati; njihove soli:

2924 23 00 00

- - 2-acetamidobenzoeva kiselina (N- acetilantranilna kiselina) i njene soli:

2924 24 00 00

- - Etinamat (INN)

2924 25 00 00

- - Alahor (ISO)

2924 29

- - Ostalo:

2924 29 10 00

- - - lidokain (INN)

2924 29 70 00

- - - ostalo

2925

Jedinjenja sa karboksiimidnom funkcijom (uključujući saharin i njegove soli) i jedinjenja sa iminofunkcijom:

 

- Imidi i njihovi derivati; njihove soli:

2925 11 00 00

- - Saharin i njegove soli

2925 12 00 00

- - Glutetimid (INN)

2925 19

- - Ostalo:

2925 19 20 00

- - - 3,3¢,4,4¢,5,5¢,6,6¢-oktabromo-N-N¢-etilendiftalimid; N-N¢-etilen-bis(4,5 dibromheksahidro-3,6-metanoftalimid)

2925 19 95 00

- - - ostalo

 

- Imini i njihovi derivati; njihove soli:

2925 21 00 00

- - Hlordimeform (ISO)

2925 29 00 00

- - Ostalo

2926

Jedinjenja sa nitrilnom funkcijom:

2926 10 00 00

- Akrilonitril

2926 20 00 00

- 1-Cijanogvanidin (dicijandiamid)

2926 30 00 00

- Fenproporeks (INN) i njegove soli; metadon (INN) intermediat(4-cijano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan)

2926 40 00 00

- Alfa-fenilacetoacetonitril

2926 90

- Ostalo:

2926 90 20 00

- - izoftalonitril

2926 90 70 00

- - ostalo

2927 00 00 00

Diazo-, azo- ili azoksi-jedinjenja

2928 00

Organski derivati hidrazina ili hidroksilamina:

2928 00 10 00

- N,N-bis(2-metoksietil)hidroksilamin

2928 00 90 00

- Ostalo

2929

Jedinjenja sa ostalim azotnim funkcijama:

2929 10 00 00

- Izocijanati

2929 90 00 00

- Ostalo

 

X ORGANSKO-NEORGANSKA JEDINJENJA, HETEROCIKLIČNA JEDINJENJA, NUKLEINSKE KISELINE I NJIHOVE SOLI I SULFONAMIDI

2930

Organsko-sumporna jedinjenja:

2930 10 00 00

- 2-(N,N- dimetilamino) etanetiol

2930 20 00 00

- Tiokarbamati i ditiokarbamati

2930 30 00 00

- Tiuram mono-, di- ili tetra-sulfidi

2930 40

- Metionin:

2930 40 10 00

- - metionin (INN)

2930 40 90 00

- - ostalo

2930 60 00 00

- 2-(N,N-dietilamino)etanetiol

2930 70 00 00

- Bis (2-hidroksietil)sulfid tiodiglikol (INN)

2930 80 00 00

- Aldilkarb (ISO), kaptafol (ISO) i matamidofos (ISO)

2930 90

- Ostalo:

2930 90 13 00

- - cistein i cistin

2930 90 16 00

- - derivati cisteina ili cistina

2930 90 30 00

- - DL-2-hidroksi-4-(metiltio) buterna kiselina

2930 90 40 00

- - 2,2¢-tiodietilbis[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil) propionat]

2930 90 50 00

- - mešavina izomera koji sadrže 4-metil-2,6-bis(metiltio)-m-fenilendiamin i 2-metil-4,6- bis (metiltio)-m-fenilendiamin

2930 90 98

- - ostalo:

2930 90 98 10

- - - ditiokarbonati (ksantati)

2930 90 98 90

- - - ostalo

2931

Ostala organsko-neorganska jedinjenja:

2931 10 00 00

- Olovni tetrametil i olovni tetraetil

2931 20 00 00

- Jedinjenja tributilkalaja

 

- Nehalogenovani organofosforni derivati:

2931 41 00 00

- - Dimetil metilfosfonat

2931 42 00 00

- - Dimetil propilfosfonat

2931 43 00 00

- - Dietil etilfosfonat

2931 44 00 00

- - Metilfosfonska kiselina

2931 45 00 00

- - Soli metilfosfonske kiseline i (aminoiminometil)uree (u odnosu 1:1)

2931 46 00 00

- - 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6- trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksid

2931 47 00 00

- - (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2- dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonat

2931 48 00 00

- - 3,9-dimetil-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-d difosfaspiro [5.5] undekan 3,9-dioksid

2931 49

- - Ostali

2931 49 10 00

- - - natrijum 3-(trihidroksilil)propil metilfosfonat

2931 49 20 00

- - - bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2- dioksafosfinan-5-il)metil]metilfosfonat

2931 49 30 00

- - - etidronska kiselina (INN) (1-hidroksietan-1,1-difosfonska kiselina)

2931 49 40 00

- - - (nitrilotrimetandil)tris(fosfonska kiselina), {etan-1,2- dilbis[nitrilobis(metilen]}tetrakis(fosfonska kiselina), [(bis{2- [bis(fosfonometil)amino]etil}amino)metil]fosfonska kiselina, {heksan-1,6- dilbis[nitrilobis(metilen)]}tetrakis(fosfonska kiselina), {[(2- hidroksietil)imino]bis(metilen)}bis(fosfonska kiselina), i [(bis{6-6- [bis(fosfonometil)amino]heksil}amino) metil]fosfonska kiselina; njene soli

2931 49 90 00

- - - ostalo

 

- Halogenovani organofosforni derivati:

2931 51 00 00

- - Metilfosfonoil dihlorid

2931 52 00 00

- - Propilfosfonski dihlorid

2931 53 00 00

- - O-(3-hloropropil) O-[4-nitro-3- (trifluorometil)fenil] metilfosfonotionat

2931 54 00 00

- - Trihlorfon (ISO)

2931 59

- - Ostali:

2931 59 10 00

- - - metilfosfonski dihlorid (metilfosfono-dihlorid)

2931 59 90 00

- - - ostali

2931 90 00 00

- Ostalo:

2932

Heterociklična jedinjenja samo sa hetero-atomom ili heteroatomima kiseonika:

 

- Jedinjenja koja imaju nekondenzovan furanov prsten (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana) u strukturi:

2932 11 00 00

- - Tetra-hidrofuran

2932 12 00 00

- - 2-furaldehid (furfuraldehid)

2932 13 00 00

- - Furfuril- alkohol i tetra-hidro-furfuril- alkohol

2932 14 00 00

- - Surkaloze

2932 19 00 00

- - Ostalo

2932 20

- Laktoni:

2932 20 10 00

- - fenolftalein; 1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metoksikarbonil-1-naftil)-3-okso-1H, 3H-benzo[de]izohromen-1-il]-6-oktadeciloksi-2 -naftalin karbonska kiselina; 3‘-hloro-6‘-cikloheksilaminospiro [izobenzofuran 1(3H), 9‘- ksanten]-3-on; 6‘-(N-etil-p-toluidino)-2‘-metilspiro [izobenzofuran 1(3H), 9‘-ksanten]-3-on; metil-6-dokosiloksi-1hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metil-1-fenantril)-3-okso-1H, 3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]naftalin-2-karboksilat

2932 20 20 00

- - gama-butirolakton

2932 20 90 00

- - ostalo

 

- Ostalo:

2932 91 00 00

- - Izosafrol

2932 92 00 00

- - 1-(1, 3-benzodioksol-5-il) propan-2-on

2932 93 00 00

- - Piperonal

2932 94 00 00

- - Safrol

2932 95 00 00

- - Tetrahidrokanabinoli (svi izomeri)

2932 96 00 00

- - Karbofuran (ISO)

2932 99 00 00

- - Ostalo

2933

Heterociklična jedinjenja samo sa hetero-atomom (atomima) azota:

 

- Jedinjenja koja imaju nekondezovan pirazolov prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana):

2933 11

- - Fenazon (antipirin) i njegovi derivati:

2933 11 10 00

- - - propifenazon (INN)

2933 11 90 00

- - - ostalo

2933 19

- - Ostala:

2933 19 10 00

- - - fenilbutazon (INN)

2933 19 90 00

- - - ostalo

 

- Jedinjenja koja imaju nekondezovan imidazolov prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana):

2933 21 00 00

- - Hidantoin i njegovi derivati

2933 29

- - Ostalo:

2933 29 10 00

- - - nafazolin-hidrohlorid (INNM) i nafazolin nitrat (INNM); fentolamin (INN); tolazolin- hidrohlorid (INNM)

2933 29 90 00

- - - ostalo

 

- Jedinjenja koja imaju nekondezovan piridinov prsten u strukturi (hidrogenizovna ili nehidrogenizovana):

2933 31 00 00

- - Piridin i njegove soli

2933 32 00 00

- - Piperidin i njegove soli

2933 33 00 00

- - Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramid (INN), karfentanil (INN), bromazepam (INN), difenoksin (INN), difenoksilat (INN), dipipanon (INN), fentanil (INN), ketobemidon (INN), metilfenidat (INN), pentazocin (INN), petidin (INN), petidin (INN) intermediat A, fenciklidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradol (INN), piritramid (INN), propiram (INN), remifentanil (INN) i trimepiridin (INN); Njihove soli

2933 34 00 00

- - Ostali fentanili i njihovi derivati

2933 35 00 00

- - 3-hinuklinidil

2933 36 00 00

- - 4-anilino-N-fenilpiperidin (ANPP)

2933 37 00 00

- - N-fenetil-4-piperidon (NPP)

2933 39

- - Ostala:

2933 39 10 00

- - - iproniazid (INN); ketobemidon hidrohlorid (INNM); piridostigmin bromid (INN)

2933 39 20 00

- - - 2,3,5,6-tetrahloropiridin

2933 39 25 00

- - - 3,6-dihlorpiridin-2-karboksilna kiselina

2933 39 35 00

- - - 2-hidroksietilamonijum-3,6-dihlorpiridin-2-karboksilat

2933 39 40 00

- - - 2-butoksietil (3,5,6-trihloro-2-piridiloksi) acetat

2933 39 45 00

- - - 3,5-dihloro-2,4,6-trifluoropiridin

2933 39 50 00

- - - fluoroksipir (ISO) metil estar

2933 39 55 00

- - - 4-metilpiridin

2933 39 99 00

- - - ostalo

 

- Jedinjenja koja imaju hinolinsku ili izohinolinsku prstenastu strukturu (hidrogenozovana ili nehidrogenozovana), dalje nekondenzovana

2933 41 00 00

- - Levorfanol (INN) i njegove soli

2933 49

- - Ostalo:

2933 49 10 00

- - - halogeni derivati hinolina; derivati hinolin-karboksilne kiseline

2933 49 30 00

- - - dekstrometorfan (INN) i njegove soli

2933 49 90 00

- - - ostalo

 

- Jedinjenja koja imaju pirimidinski prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana), ili piperazinski prsten u strukturi:

2933 52 00 00

- - Malonilurea (barbiturna kiselina) i njene soli

2933 53

- - Alobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital (INN), ciklobarbital (INN), metilfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) i vinilbital (INN); njihove soli:

2933 53 10 00

- - - fenobarbital (INN), barbital (INN), i njihove soli

2933 53 90 00

- - - ostalo

2933 54 00 00

- - Ostali derivati maloniluree (barbiturna kiselina); njihove soli

2933 55 00 00

- - Loprazolam (INN), meklokvalon (INN), meta- kvalon (INN) i zipeprol (INN); njihove soli

2933 59

- - Ostalo:

2933 59 10 00

- - - diazinon (ISO)

2933 59 20 00

- - - 1,4 diazabiciklo[2.2.2]oktan (trietilendiamin)

2933 59 95 00

- - - ostalo

 

- Jedinjenja koja imaju nekondezovan prsten triazina u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana):

2933 61 00 00

- - Melamin

2933 69

- - Ostalo:

2933 69 10 00

- - - atrazin (ISO); propazin (ISO); simazin (ISO); heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin (heksogen, trimetilentrinitramin)

2933 69 40 00

- - - metenamin (INN) (heksametilentetramin); 2,6-di-terc-butil-4-[4,6-bis(oktiltio)-1,3,5-triazin-2-ilamino] fenol

2933 69 80 00

- - - ostalo

 

- Laktami:

2933 71 00 00

- - 6-heksanlaktam (epsilon-kaprolaktam)

2933 72 00 00

- - Klobazam (INN) i metiprilon (INN)

2933 79 00 00

- - Ostali laktami

 

- Ostalo:

2933 91

- - Alprazolam (INN), kamazepam (INN), hlordiazep-oksid (INN), klonazepam (INN), klorazepat, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), etil loflazepat (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oksazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pirovaleron (INN), temazepam (INN),tetrazepam (INN) i triazolan (INN); njihove soli:

2933 91 10 00

- - - hlordiazepoksid (INN)

2933 91 90 00

- - - ostalo

2933 92 00 00

- - Azinfos-metil (ISO)

2933 99

- - Ostalo:

2933 99 20 00

- - - indol,3-metilindol (skatol),6-alil-6,7-dihidro-5H-dibenz [c,e] azepin (azapetin), fenindamin (INN) i njihove soli; imipramin hidrohlorid (INNM)

2933 99 50 00

- - - 2,4- di-terc-butil-6-(5-hlorobenzotriazol-2-il) fenol

2933 99 80 00

- - - ostalo

2934

Nukleinske kiseline i njihove soli, hemijski određene ili neodređene; ostala hetero-ciklična jedinjenja:

2934 10 00 00

- Jedinjenja koja imaju nekondenzovan tiazolov prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana)

2934 20

- Jedinjenja koja imaju benzotiazolov sistem prstena u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana), dalje nekondenzovana:

2934 20 20 00

- - di(benzotiazol-2-il)disulfid; benzotiazol-2-tiol (merkaptobenzotiazol) i njegove soli

2934 20 80 00

- - ostalo

2934 30

- Jedinjenja koja imaju fenotiazinov sistem prstena u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana), dalje nekondenzovana:

2934 30 10 00

- - tietilperazin (INN); tioridazin (INN) i njegove soli

2934 30 90 00

- - ostalo

 

- Ostalo:

2934 91 00 00

- - Aminoreks (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloksazolam (INN), dekstromoramid (INN), haloksazolam (INN), ketazolam (INN), mezokarb (INN), oksazolam (INN), pemolin (INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) i sufentanil (INN); Njihove soli

2934 92 00 00

- - Ostali fentanili i njihovi derivati

2934 99

- - Ostalo:

2934 99 60 00

- - - hlorprotiksen (INN); tenalidin (INN) i njegovi tartarati i maleati; furazolidon (INN); 7-aminocefalosporanska kiselina; soli i estri (6R, 7R)-3-acetoksimetil-7-[(R)-2-formiloksi-2-fenilacetamido]-8-okso-5-tia-1-azabiciklo [4.2.0]okt-2-en-karboksilna kiselina; 1-[2-(1,3-dioksan-2-il) etil]-2-metilpiridin bromid

2934 99 90 00

- - - ostalo

2935

Sulfonamidi:

2935 10 00 00

- N-metilperfluorooktan sulfonamid sulphonamide

2935 20 00 00

- N-etilperfluorooktan sulfonamid

2935 30 00 00

- N-etil- N-(2-hidroksietil) perfluorooktan sulfonamid

2935 40 00 00

- N-(2-hidroksietil)- N-metilperfluorooktan sulfonamid

2935 50 00 00

- Ostali perfluorooktan sulfonamidi

2935 90

- Ostalo:

2935 90 30 00

- 3-[1-[7-(Heksadecilsulfonilamino)-1H-indol-3-il]-3-okso-1H,3H-naftol [1,8-cd] piran-1-il]- N,N-dimetil-1H-indol-7-sulfonamid; metosulam (ISO)

2935 90 90 00

- - ostalo

 

XII GLUKOZIDI I ALKALOIDI, PRIRODNI ILI DOBIJENI SINTEZOM I NJIHOVE SOLI, ETRI, ESTRI I OSTALI DERIVATI

2938

Glukozidi, prirodni ili dobijeni sintezom i njihove soli, etri, estri i ostali derivati:

2938 10 00 00

- Rutozid (rutin) i njegovi derivati

2938 90

- Ostalo:

2938 90 10 00

- - digitalis glukozidi

2938 90 30 00

- - glicirizinska kiselina i glicirizati

2938 90 90

- - ostalo:

2938 90 90 10

- - - strofantin

2938 90 90 20

- - - ostali saponini

2938 90 90 30

- - - proscilaridin

2938 90 90 40

- - - aescin

2938 90 90 90

- - - ostalo

2939

Alkaloidi, prirodni ili dobijeni sintezom i njihove soli, etri, estri i ostali derivati:

 

- Alkaloidi opijuma i njihovi derivati, njihove soli:

2939 11 00 00

- - koncentrati slame od maka; buprenorfin (INN), kodein, dihidrokodein (INN), etilmorfin, etorfin (INN), heroin, hidrokodon (INN), hidromorfon (INN), morfin, nikomorfin (INN), oksikodon (INN), oksimorfon (INN), folkodin (INN), tebakon (INN) i tebain; njihove soli

2939 19 00 00

- - Ostalo

2939 20 00

- Alkaloidi kininovca i njihovi derivati; njihove soli:

2939 20 00 10

- - kinin i njegove soli

2939 20 00 90

- - ostalo

2939 30 00 00

- Kofein i njegove soli

 

- Efedrini i njihove soli:

2939 41 00 00

- - Efedrin i njegove soli

2939 42 00 00

- - Pseudoefedrin (INN) i njegove soli

2939 43 00 00

- - Katin (INN) i njegove soli

2939 44 00 00

- - Norefedrin i njegove soli

2939 45 00 00

- - Levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetamin racemat i njihove soli

2939 49 00

- - Ostali:

2939 49 00 10

- - - estri i derivati levometamfetamina, metamfetamina (INN), metamfetamin racemata

2939 49 00 90

- - - ostali

 

- Teofilin i aminofilin (teofilin-etilendiamin) i njihovi derivati; njihove soli:

2939 51 00 00

- - Fenetilin (INN) i njegove soli

2939 59 00 00

- - Ostalo

 

- Alkaloidi glavnice raži i njihovi derivati; njihove soli:

2939 61 00 00

- - Ergometrin (INN) i njegove soli

2939 62 00 00

- - Ergotamin (INN) i njegove soli

2939 63 00 00

- - Lizerginska kiselina i njene soli

2939 69 00 00

- - Ostalo

 

- Ostalo, biljnog porekla:

2939 72 00 00

- - Kokain, ekgonin; Soli, estri i ostali njihovi derivati

2939 79

- - Ostalo:

2939 79 10 00

- - - nikotin i njegove soli, etri, estri i ostali njegovi derivati

2939 79 90 00

- - - ostalo

2939 80 00 00

- Ostalo

 

XIII OSTALA ORGANSKA JEDINJENJA

2940 00 00 00

Šećeri, hemijski čisti, osim saharoze, laktoze, maltoze, glukoze i fruktoze; etri šećera, acetali šećera i estri šećera, i njihove soli, osim proizvoda iz tar. brojeva 2937, 2938 ili 2939

2941

Antibiotici:

2941 10 00 00

- Penicilini i njihovi derivati sa strukturom penicilinske kiseline; njihove soli

2941 20

- Streptomicini i njihovi derivati; njihove soli:

2941 20 30 00

- - dihidrostreptomicin, njegove soli, estri i hidrati

2941 20 80 00

- - ostalo

2941 30 00 00

- Tetraciklini i njihovi derivati; njihove soli

2941 40 00 00

- Hloramfenikol i njegovi derivati; njihove soli

2941 50 00 00

- Eritromicin i njegovi derivati; njihove soli

2941 90 00 00

- Ostalo

2942 00 00 00

Ostala organska jedinjenja

3102

Azotna đubriva, mineralna ili hemijska:

3102 10

- Urea, u vodenom rastvoru ili ne:

3102 10 10 00

- - urea sa sadržajem više od 45% azota po masi, računato na suvi anhidrovani proizvod

3102 10 90 00

- - ostalo

 

- Amonijum sulfat, dvogube soli i mešavine amonijum sulfata i amonijum nitrata:

3102 21 00 00

- - Amonijum sulfat

3102 29 00 00

- - Ostalo

3102 30

- Amonijum nitrat, u vodenom rastvoru ili ne:

3102 30 10 00

- - u vodenom rastvoru

3102 30 90

- - ostalo:

3102 30 90 10

- - - porozni amonijum nitrat za eksplozive

3102 30 90 90

- - - ostalo

3102 40

- Mešavine amonijum nitrata sa kalcijum karbonatom ili drugim neorganskim neđubrivim materijama:

3102 40 10 00

- - sa sadržajem azota ne preko 28% po masi

3102 40 90 00

- - sa sadržajem azota preko 28% po masi

3102 50 00 00

- Natrijum nitrat:

3102 60 00 00

- Dvogube soli i mešavine kalcijum nitrata i amonijum nitrata

3102 80 00 00

- Mešavine uree i amonijum nitrata u vodenom ili amonijačnom rastvoru

3102 90 00

- Ostala, uključujući mešavine koje nisu navedene u prethodnim tarifnim podbrojevima:

3102 90 00 10

- - kalcijum cijanamid

3102 90 00 90

- - ostala.

3103

Fosfatna đubriva, mineralna ili hemijska:

 

- Superfosfati:

3103 11 00 00

- - Sa sadržajem po masi 35% ili više difosfor pentoksida (P2O5)

3103 19 00 00

- - Ostalo

3103 90 00 00

- Ostalo

3104

Kalijumova đubriva, mineralna ili hemijska:

3104 20

- Kalijum hlorid:

3104 20 10 00

- - sa sadržajemkalijuma preračunatog kao K2O, po masi, ne preko 40% računato na suv anhidrovan proizvod

3104 20 50 00

- - sa sadržajemkalijuma preračunatog kao K2O, po masi, preko 40%, ali ne preko 62%, računato na suv anhidrovan proizvod

3104 20 90 00

- - sa sadržajemkalijuma preračunatog kao K2O, po masi preko 62%, računato na suv anhidrovan proizvod

3104 30 00 00

- Kalijum sulfat

3104 90 00 00

- Ostala

3105

Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva ili tri đubriva elementa azot, fosfor i kalijum; ostala đubriva; proizvodi iz ove Glave u obliku tableta ili sličnim oblicima ili u pakovanjima bruto mase ne preko 10 kg:

3105 10 00 00

- Proizvodi iz ove Glave u obliku tableta ili sličnim oblicima ili u pakovanjima bruto mase ne preko 10 kg

3105 20

- Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže tri đubriva elementa azot, fosfor i kalijum:

3105 20 10 00

- - sa sadržajem azota preko 10% po težini suvog anhidrovanog proizvoda

3105 20 90 00

- - ostala

3105 30 00 00

- Diamonijum hidrogenortofosfat (diamonijum fosfat)

3105 40 00 00

- Amonijum dihidrogenortofosfat (monoamonijum fosfat) i njegove mešavine sa diamonijum hidrogenortofosfatom (diamonijum fosfat)

 

- Ostala mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva đubriva elementa azot i fosfor:

3105 51 00 00

- - Koja sadrže nitrate i fosfate

3105 59 00 00

- - Ostala

3105 60 00 00

- Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva đubriva elementa fosfor i kalijum

3105 90

- Ostalo:

3105 90 20 00

- - sa sadržajem azota preko 10% po masi, računato na suv anhidrovan proizvod

3105 90 80 00

- - ostalo

3201

Ekstrakti za štavljenje biljnog porekla; tanini i njihove soli, etri, estri i ostali derivati:

3201 10 00 00

- Kvebračo ekstrakt

3201 20 00 00

- Ekstrakt australijske akacije

3201 90

- Ostalo:

3201 90 20 00

- - ekstrat ruja, ekstrat suve čašice žira, ekstrakt hrasta ili ekstrakt kestena

3201 90 90 00

- - ostalo

3202

Sintetičke organske materije za štavljenje; neorganske materije za štavljenje; preparati za štavljenje, bez obzira na to da li sadrže prirodne materije za štavljenje; enzimski preparati za predštavu:

3202 10 00 00

- Sintetičke organske materije za štavljenje

3202 90 00 00

- Ostalo

3203 00

Materije za bojenje biljnog ili životinjskog porekla (uključujući ekstrakte za bojenje, ali isključujući životinjsko crnilo), hemijski određene ili neodređene; preparati na bazi materija za bojenje biljnog ili životinjskog porekla navedeni u Napomeni 3. uz Glavu 32 Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2017. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 97/16 i 17/17, u daljem tekstu: Uredbe)

3203 00 10 00

- materije za bojenje biljnog porekla i preparati na bazi tih materija

3203 00 90 00

- materije za bojenje životinjskog porekla i preparati na bazi tih materija

3204

Sintetičke organske materije za bojenje, hemijski određene ili neodređene; preparati na bazi sintetičkih organskih materija za bojenje navedeni u Napomeni 3. uz Glavu 32 Uredbe; sintetički organski proizvodi koji se upotrebljavaju kao sredstva za povećanje intenziteta fluorescencije ili kao luminofori, hemijski određeni ili neodređeni:

 

- Sintetičke organske materije za bojenje i preparati na bazi tih materija navedeni u Napomeni 3. uz Glavu 32 Uredbe:

3204 11 00 00

- - Disperzne boje i preparati na bazi tih boja

3204 12 00 00

- - Kisele boje, metalizirane ili nemetalizirane i preparati na bazi tih boja; nagrizajuće boje i preparati na bazi tih boja

3204 13 00 00

- - Bazne boje i preparati na bazi tih boja

3204 14 00 00

- - Direktne boje i preparati na bazi tih boja

3204 15 00 00

- - Redukcione boje (uključujući i one koje se mogu u tom stanju upotrebiti i kao pigmenti) i preparati na bazi tih boja

3204 16 00 00

- - Reaktivne boje i preparati na bazi tih boja

3204 17 00 00

- - Pigmenti i preparati na bazi tih pigmenata

3204 18 00 00

- - Karotenoidne materije za bojenje i preparati na njihovoj bazi

3204 19 00 00

- - Ostalo, uključujući mešavine materija za bojenje iz dva ili više tar. podbrojeva od 3204 11 do 3204 19

3204 20 00 00

- Sintetički organski proizvodi koji se upotrebljavaju kao sredstva za povećanje intenziteta fluorescencije

3204 90 00 00

- Ostalo

3205 00 00 00

Lak boje; preparati navedeni u Napomeni 3. uz Glavu 32 Uredbe na bazi lak boja

3206

Ostale materije za bojenje; preparati navedeni u Napomeni 3. uz Glavu 32 Uredbe, osim onih iz tar. brojeva 3203, 3204 ili 3205; neorganski proizvodi koji se upotrebljavaju kao luminofori, hemijski određeni ili neodređeni:

 

- Pigmenti i preparati na bazi titan dioksida:

3206 11 00 00

- - Koji sadrže 80% ili više po masi titan dioksida računato na suvu materiju

3206 19 00 00

- - Ostali

3206 20 00 00

- Pigmenti i preparati na bazi jedinjenja hroma

 

- Ostale materije za bojenje i ostali preparati:

3206 41 00 00

- - Ultramarin i preparati na bazi ultramarina

3206 42 00 00

- - Litopon i ostali pigmenti i preparati na bazi cink sulfida

3206 49

- - Ostalo:

3206 49 10 00

- - - magnetit

3206 49 70

- - - ostalo:

3206 49 70 10

- - - - pigmenti i preparati na bazi jedinjenja kadmijuma

3206 49 70 90

- - - - ostalo

3206 50 00 00

- Neorganski proizvodi koji se upotrebljavaju kao luminofori

3207

Pripremljeni pigmenti, pripremljena sredstva za zamućivanje i pripremljene boje, staklasti emajli i glazure, "engobes", tečni "lustres" i slični preparati koji se upotrebljavaju u industriji keramike, emajla ili stakla; frita od stakla i ostalo staklo, u obliku praha, granula ili ljuspica:

3207 10 00 00

- Pripremljeni pigmenti, pripremljena sredstva za zamućivanje, pripremljene boje i slični preparati

3207 20

- Staklasti emajli i glazure, "engobes" i slični preparati:

3207 20 10 00

- - "engobes"

3207 20 90 00

- - ostalo

3207 30 00 00

- Tečni "lustres" i slični preparati

3208

Boje i premazi (uključujući emajle i lakove) na bazi sintetičkih polimera ili hemijski modifikovanih prirodnih polimera, dispergovanih ili rastvorenih u nevodenom medijumu; rastvori definisani Napomenom 4. uz Glavu 32 Uredbe:

3208 10

- Na bazi poliestara:

3208 10 10 00

- - rastvori definisani Napomenom 4. uz Glavu 32 Uredbe

3208 10 90 00

- - ostalo

3208 20

- Na bazi akrilnih ili vinilnih polimera:

3208 20 10 00

- - rastvori definisani Napomenom 4. uz Glavu 32 Uredbe

3208 20 90 00

- - ostalo

3208 90

- Ostalo:

 

- - rastvori definisani Napomenom 4. uz Glavu 32 Uredbe:

3208 90 11 00

- - - poliuretan od 2,2‘-(terc-butilimino) dietanola i4,4’-metilendicikloheksil diizocijanata, u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi, 48% ili više polimera

3208 90 13 00

- - - kopolimer od p-krezola i divinilbenzena u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi, 48% ili više polimera

3208 90 19

- - - ostalo:

3208 90 19 10

- - - - elektroizolacioni lakovi na bazi poliuretana (PU) od 2,2’-(terc-butilamino) dietanola i 4,4’-metilendicikloheksil diizocijanata, u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi 20% ili više (max 36%) polimera

3208 90 19 20

- - - - elektroizolacioni lakovi na bazi poliestarimida (PEI); elektroizolacioni lakovi na bazi kopolimera od p-krezola i divinilbenzena u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi, 20% ili više (max 40%) polimera

3208 90 19 30

- - - - elektroizolacioni lakovi na bazi poliamidimida (PAI) od anhidrida trimelitne kiseline i diizocijanata u obliku rastvora u N-metilpirolidonu, koji sadrži, po masi, 25% ili više (max 40%) polimera

3208 90 19 90

- - - - ostalo

 

- - ostalo:

3208 90 91 00

- - - na bazi sintetičkih polimera

3208 90 99 00

- - - na bazi hemijski modifikovanih prirodnih polimera

3209

Boje i premazi (uključujući emajle i lakove) na bazi sintetičkih polimera ili hemijski modifikovanih prirodnih polimera, dispergovani ili rastvoreni u vodi:

3209 10 00 00

- Na bazi akrilnih ili vinilnih polimera

3209 90 00 00

- Ostalo

3210 00

Ostale boje i premazi (uključujući emajle, lakove i vodene pigmente); pigmenti pripremljeni u vodi koji se koriste za doradu kože:

3210 00 10 00

- Uljane boje i premazi (uključujući emajle i lakove)

3210 00 90 00

- Ostalo

3211 00 00 00

Pripremljeni sikativi

3212

Pigmenti (uključujući metalni prah i ljuspice) dispergovani u nevodenom medijumu, u obliku tečnosti ili paste, koji se upotrebljavaju u proizvodnji boja (uključujući emajle); folije za štampanje; boje i ostale materije za bojenje, pripremljeni u oblicima ili pakovanjima za prodaju na malo:

3212 90 00 00

- Ostalo

3213

Boje za umetničko slikarstvo, nastavu ili firmopisce, boje za nijansiranje, boje i slično za razonodu i zabavu, u tabletama, tubama, teglicama, bočicama, čančićima ili sličnim oblicima ili pakovanjima:

3213 10 00 00

- Boje u setovima

3213 90 00 00

- Ostalo

3214

Staklorezački kit, kalemarski kit, smolni cementi, mase za zaptivanje i ostali kitovi; punila za molersko-farbarske radove; nevatrostalni preparati za površinsku obradu fasada, unutrašnjih zidova, podova, tavanica ili slično:

3214 10

- Staklorezački kit, kalemarski kit, smolni cementi, mase za zaptivanje i ostali kitovi; punila za molersko-farbarske radove:

3214 10 10 00

- - staklorezački kit, kalemarski kit, smolni cementi, mase za zaptivanje i ostali kitovi

3214 10 90 00

- - punila za molersko-farbarske radove

3214 90 00 00

- Ostalo

3215

Štamparske boje, mastila za pisanje ili crtanje i ostala mastila, bez obzira da li su koncentrovana, nekoncentrovana ili u čvrstom stanju:

 

- Štamparske boje:

3215 11 00 00

- - Crna

3215 19 00 00

- - Ostale

3215 90

- Ostalo

3215 90 70 00

- - Ostalo

3301

Eterična ulja (bez terpena ili sa terpenima), uključujući zgusnuta i čista ulja; rezinoidi; ekstrahovane uljane smole; koncentrati eteričnih ulja u mastima, stabilnim uljima, voskovima ili slično, dobijeni postupkom ekstrakcije eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi dobijeni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodeni rastvori eteričnih ulja:

 

- Eterična ulja od citrus-voća (agruma);

3301 12

- - Od pomorandže:

3301 12 10 00

- - - koja sadrže terpen

3301 12 90 00

- - - bez terpena

3301 13

- - Od limuna:

3301 13 10 00

- - - koja sadrže terpen

3301 13 90 00

- - - bez terpena

3301 19

- - Ostalo:

3301 19 20 00

- - - koja sadrže terpen

3301 19 80 00

- - - bez terpena

 

- Eterična ulja, ostala, osim od citrus-voća (agruma):

3301 24

- - Od nane (Mentha piperita):

3301 24 10 00

- - - koja sadrže terpen

3301 24 90 00

- - - bez terpena

3301 25

- - Od ostalih nana:

3301 25 10 00

- - - koja sadrže terpen

3301 25 90 00

- - - bez terpena

3301 29

- - Ostalo:

 

- - - od karanfilića, niaouli i ylang-ylang:

3301 29 11 00

- - - - koja sadrže terpen

3301 29 31 00

- - - - bez terpena

 

- - - ostalo:

 

- - - - koja sadrže terpen

3301 29 42 00

- - - - - od ruže

3301 29 49 00

- - - - - ostali

 

- - - - bez terpena:

3301 29 71 00

- - - - - od geranijuma; od vetivera; od jasmina

3301 29 79 00

- - - - - od lavande ili lavandina

3301 29 91 00

- - - - - ostalo

3301 30 00 00

- Rezinoidi

3301 90

- Ostalo:

3301 90 10 00

- - sporedni terpenski proizvodi dobijeni deterpenacijom eteričnih ulja

 

- - ekstrahovane uljane smole:

3301 90 21 00

- - - od slatkog korena i hmelja

3301 90 30 00

- - - ostalo

3301 90 90 00

- - ostalo

3302

Mešavine mirisnih materija i mešavine (uključujući alkoholne rastvore) na bazi jedne ili više tih materija, koje se upotrebljavaju kao sirovine u industriji; ostali preparati na bazi mirisnih materija, koji se upotrebljavaju u proizvodnji pića:

3302 90

- Ostalo:

3302 90 10 00

- - alkoholni rastvori

3302 90 90 00

- - ostalo

3307

Preparati za upotrebu pre brijanja, za brijanje ili posle brijanja, dezodoransi za ličnu upotrebu, preparati za kupanje, depilatori i ostali parfimerijski, kozmetički ili toaletni preparati, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; pripremljeni dezodoransi za prostorije, parfimisani ili neparfimisani, uključujući i one koji imaju dezinfekciona svojstva:

 

- Preparati za parfimisanje ili dezodorisanje prostorija, uključujući mirisne preparate za religiozne obrede:

3307 41 00 00

- - "Agarbatti" i ostali mirisni preparati koji mirišu prilikom sagorevanja

3307 49 00 00

- - Ostalo

3307 90 00 00

- Ostalo

3401

Sapun; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za upotrebu kao sapun, u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za pranje kože, u obliku tečnosti ili krema i pripremljeni za prodaju na malo, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; hartija, vata, filc ili netkane tkanine, impregnisani, premazani ili prevučeni sapunom ili deterdžentom:

 

- Sapun i organski površinski aktivni proizvodi i preparati u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, i hartija, vata, filc i netkani tekstil, impregnisani, premazani ili prevučeni sapunom ili deterdžentom:

3401 19 00 00

- - Ostalo

3401 20

- Sapun u ostalim oblicima:

3401 20 10 00

- - ljuspice, listovi, granule ili prah

3401 20 90 00

- - ostalo

3402

Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni preparati, preparati za pranje (uključujući pomoćne preparate za pranje) i preparati za čišćenje sa dodatkom ili bez dodatka sapuna, osim onih iz tar. broja 3401:

 

- Anjonska organska površinski aktivna sredstva, pripremljena ili nepripremljena za prodaju na malo:

3402 31 00 00

- - Linearne alkilbenzen sulfonske kiseline i njihove soli

3402 39

- - Ostala:

3402 39 10 00

- - - vodeni rastvor koji sadrži, po masi, 30% ili više, ali ne preko 50% dinatrijum alkil [oksidi(benzensulfonata)]

3402 39 90 00

- - - ostala

 

- Ostala organska površinski aktivna sredstva, pripremljena ili nepripremljena za prodaju na malo:

3402 41 00 00

- - Katjonska

3402 42 00 00

- - Nejonogena

3402 49 00 00

- - Ostala

3402 50

- Preparati pripremljeni za prodaju na malo:

3402 50 10 00

- - površinski aktivni preparati

3402 50 90 00

- - preparati za pranje i preparati za čišćenje

3402 90

- Ostalo:

3402 90 10

- - površinski aktivni preparati:

3402 90 10 10

- - - za flotaciju rude (penušavci)

3402 90 10 90

- - - ostali

3402 90 90 00

- - preparati za pranje i preparati za čišćenje

3403

Preparati za podmazivanje (uključujući preparate na bazi ulja za hlađenje, preparati za otpuštanje vijaka i navrtki, preparati protiv rđe i korozije i preparati za oslobađanje kalupa, na bazi sredstava za podmazivanje) i preparati koji se upotrebljavaju za pouljavanje ili mašćenje tekstilnih materijala, kože, krzna ili drugih materijala, ali isključujući preparate koji sadrže, kao osnovne sastojke, 70% ili više po masi ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala:

 

- Koji sadrže ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala:

3403 11 00 00

- - preparati za obradu tekstilnih materijala, kože, krzna ili drugih materijala

3403 19

- - Ostalo:

3403 19 10 00

- - - koji sadrže 70% ili više, po masi, ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, ali ne kao osnovni sastojak

3403 19 20 00

- - - sredstva za podmazivanje sa sadržajem bio-ugljenika najmanje 25% po masi, koja su biorazgradiva na nivou od najmanje 60%

3403 19 80 00

- - - ostalo

 

- Ostalo:

3403 91 00 00

- - preparati za obradu tekstilnih materijala, kože, krzna ili drugih materijala

3403 99 00 00

- - Ostalo

3404

Veštački voskovi i pripremljeni voskovi:

3404 20 00 00

- Od poli(oksietilena) (polietilen glikola)

3404 90 00

- Ostalo:

3404 90 00 10

- - pripremljeni voskovi, uključujući pečatne voskove

 

- - ostalo:

3404 90 00 91

- - - od hemijski modifikovanog lignita

3404 90 00 99

- - - ostalo

3405

Sredstva za poliranje i kreme, za obuću, nameštaj, podove, karoserije, staklo ili metal, paste i praškovi za ribanje i slični preparati (bez obzira na to da li su u obliku hartije, vate, filca, netkanog tekstila, celularne plastične mase ili celularnog kaučuka, impregnisani, premazani ili prevučeni takvim preparatima), osim voskova iz tarifnog broja 3404:

3405 10 00 00

- Sredstva za poliranje, kreme i slični preparati za obuću ili kožu

3405 20 00 00

- Sredstva za poliranje, kreme i slični preparati za održavanje drvenog nameštaja, podova ili ostale drvenarije

3405 30 00 00

- Politure i slični preparati za karoserije, osim politura za metal

3405 40 00 00

- Paste, praškovi i ostali preparati za uklanjanje masnoća

3405 90

- Ostalo:

3405 90 10 00

- - sredstva za poliranje metala

3405 90 90 00

- - ostalo

3407 00 00

Mase za modelovanje, uključujući one pripremljene za zabavu dece; preparati poznati kao "zubarski vosak" ili kao "smeše za zubarske otiske", u setovima, u pakovanjima za prodaju na malo ili u obliku pločica, potkovica, štapića ili slično; ostali preparati za upotrebu u zubarstvu na bazi gipsa (pečenog gipsa ili kalcijum - sulfata):

3407 00 00 90

- Ostalo

3501

Kazein, kazeinati i ostali derivati kazeina; lepkovi od kazeina:

3501 90

- Ostalo:

3501 90 10 00

- - lepkovi od kazeina

3501 90 90 00

- - ostalo

3502

Albumini (uključujući koncentrate od dve ili više belančevina iz surutke, koji sadrže, po masi, više od 80% belančevina iz surutke, računato na suvu materiju), albuminati i ostali derivati albumina:

 

- Albumin iz jaja:

3502 11

- - sušen:

3502 11 10 00

- - - nepodoban ili učinjen nepodobnim za ljudsku upotrebu

3502 11 90 00

- - - ostalo

3502 19

- - Ostalo:

3502 19 10 00

- - - nepodoban ili učinjen nepodobnim za ljudsku upotrebu

3502 19 90 00

- - - ostalo

3502 20

- Albumin iz mleka, uključujući koncentrate od dve ili više belančevina iz surutke:

3502 20 10 00

- - nepodoban ili učinjen nepodobnim za ljudsku upotrebu

 

- - ostalo:

3502 20 91 00

- - - sušen (na primer: u listovima, ljuspicama, listićima, prahu)

3502 20 99 00

- - - ostalo

3502 90

- Ostalo:

 

- - albumini, osim albumina iz jaja i mleka (laktalbumin):

3502 90 20 00

- - - nepodesni ili učinjeni nepodobnim za ljudsku upotrebu

3502 90 70 00

- - - ostalo

3502 90 90 00

- - albuminati i ostali derivati albumina

3503 00

Želatin (uključujući želatin u listovima kvadratnog i pravougaonog oblika, neobrađeni ili obrađeni po površini ili bojeni) i derivati želatina; riblji želatin; ostali lepkovi životinjskog porekla, osim kazeinskih lepkova iz tar. broja 3501:

3503 00 10 00

- Želatin i njegovi derivati

3503 00 80 00

- Ostalo

3505

Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi (na primer, preželatinizovani ili esterifikovani skrobovi); lepkovi na bazi skrobova, ili na bazi dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova;

3505 10

- Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi:

3505 10 10 00

- - dekstrini

 

- - ostali modifikovani skrobovi:

3505 10 50 00

- - - skrobovi, esterifikovani ili eterifikovani

3505 10 90 00

- - - ostalo

3505 20

- Lepkovi:

3505 20 10 00

- - koji sadrže, po masi, manje od 25% skrobova ili dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova

3505 20 30 00

- - koji sadrže, po masi, 25% ili više ali ne preko 55% skrobova ili dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova

3505 20 50 00

- - koji sadrže, po masi, 55% ili više ali ne preko 80% skrobova ili dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova

3505 20 90 00

- - koji sadrže, po masi, 80% ili više skrobova ili dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova

3506

Pripremljeni lepkovi i ostala pripremljena sredstva za lepljenje, na drugom mestu nepomenuta niti obuhvaćena; proizvodi podesni za upotrebu kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, pripremljeni za prodaju na malo kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, u pakovanjima neto-mase ne preko 1 kg:

3506 10 00 00

- Proizvodi podesni za upotrebu kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, pripremljeni za prodaju na malo kao lepkovi ili sredstva za lepljenje u pakovanjima neto mase ne preko 1 kg

 

- Ostalo:

3506 91

- - Sredstva za lepljenje na bazi polimera iz tar. brojeva 3901 do 3913 ili na bazi kaučuka:

3506 91 10 00

- - - sredstva za lepljenje u obliku optički čistih slobodnih filmova ili sredstva za lepljenje u obliku optički čiste tečnosti za očvršćavanje vrste koja se isključivo ili uglavnom koristi za proizvodnju ravnih panela ili panela sa ekranom osetljivim na dodir

3506 91 90 00

- - - ostala

3506 99 00 00

- - Ostalo

3507

Enzimi; pripremljeni enzimi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

3507 90

- Ostalo:

3507 90 30 00

- - lipoprotein lipaza; aspergilus alkalna proteaza

3507 90 90 00

- - ostalo

3601 00 00 00

Barut

3602 00 00 00

Pripremljeni eksplozivi, osim baruta

3606

Ferocerijum i ostale piroforne legure u svim oblicima; proizvodi od zapaljivih materijala navedenih u Napomeni 2. uz Glavu 36 Uredbe

3606 10 00 00

- Tečna goriva ili gasovita goriva prevedena u tečno stanje, koja se upotrebljavaju za punjenje ili dopunjavanje upaljača za cigarete i sličnih upaljača, u sudovima zapremine ne preko 300 cm3

3606 90

- Ostalo:

3606 90 10 00

- - ferocerijum i ostale piroforne legure u svim oblicima

3606 90 90 00

- - ostalo

3707

Hemijski preparati za fotografske namene (osim lakova, lepkova, sredstava za lepljenje i sličnih preparata); nepomešani proizvodi za fotografsku upotrebu, pripremljeni u odmerene doze ili pripremljeni za prodaju na malo u obliku gotovom za upotrebu:

3707 10 00 00

- Emulzije, osetljive na svetlost

3707 90

- Ostalo:

 

- - razvijači i fiksiri:

3707 90 20 00

- - razvijači i fiksiri

3707 90 90 00

- - ostalo

3801

Veštački grafit; koloidni ili polukoloidni grafit; preparati na bazi grafita ili drugih vrsta ugljenika u obliku paste, blokova, ploča ili drugih poluproizvoda:

3801 10 00 00

- Veštački grafit

3801 20

- Koloidni ili polukoloidni grafit:

3801 20 10 00

- - koloidni grafit u suspenziji u ulju; polukoloidni grafit

3801 20 90 00

- - ostalo

3802

Aktivni ugalj; aktivni prirodni mineralni proizvodi; životinjsko crnilo, uključujući upotrebljeno životinjsko crnilo:

3802 10 00 00

- Aktivni ugalj

3803 00

Tal-ulje, rafinisano ili nerafinisano:

3803 00 10 00

- Sirovo

3803 00 90 00

- Ostalo

3804 00 00

Ostatne lužine iz proizvodnje drvne celuloze, nekoncentrovane ili koncentrovane, desaharifikovane ili hemijski tretirane, uključujući lignin-sulfonate, ali isključujući tal-ulje iz tar. broja 3803:

3804 00 00 10

- Koncentrovana sulfitna lužina

3804 00 00 90

- Ostalo

3805

Smolni drvni ili sulfatni terpentin i ostala terpenska ulja dobijena destilacijom ili drugim postupkom od četinarskog drveta; sirovi dipenten; sulfitni terpentin i ostali sirovi paracimeni; borovo ulje koje sadrži alfa-terpineol kao glavni sastojak:

3805 10

- Smolna, drvna ili sulfatna terpentinska ulja:

3805 10 10 00

- - smolni terpentin

3805 10 30 00

- - terpentin od drveta

3805 10 90 00

- - sulfatni terpentin

3805 90

- Ostalo:

3805 90 10 00

- - borovo ulje

3805 90 90 00

- - ostalo

3806

Kolofonijum i smolne kiseline i njihovi derivati; pinolin i kolofonijumska ulja; tečne smole:

3806 10 00 00

- Kolofonijum i smolne kiseline

3806 20 00 00

- Soli kolofonijuma i smolnih kiselina ili derivata kolofonijuma ili smolnih kiselina, osim soli adicionih jedinjenja kolofonijuma

3806 30 00 00

- Smolni estri

3806 90 00 00

- Ostalo

3807 00

Katran od drveta; ulja od katrana od drveta; kreozot od drveta; nafta od drveta; biljna smola; pivarska smola i slični preparati na bazi kolofonijuma, smolnih kiselina ili biljnih smola:

3807 00 10 00

- Katran od drveta

3807 00 90 00

- Ostalo

3808 ***3

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za regulaciju rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi (na primer, sumporisane trake, fitilji, sveće i hartija za ubijanje muva):

 

- Roba navedena u Napomeni 1. za tarifni podbroj iz Glave 38 Uredbe

3808 52 00 00***3

- - DDT(ISO) klofenotan (INN)), u pakovanjima neto mase ne preko 300 g

3808 59***3

- - Ostalo

3808 59 00 10***3    

- - insekticidi; herbicidi; dezinfektanti

3808 59 00 20***3

- - sredstva protiv klijanja i sredstva za regulaciju rasta biljaka

3808 59 00 90***3

- - - ostalo

 

- Roba navedena u Napomeni 2. za tarifne podbrojeve iz Glave 38 Uredbe

3808 61 00 00***3

- - U pakovanjima neto mase ne preko 300 g

3808 62 00 00***3

- - U pakovanjima neto mase preko 300 g ali ne preko 7,5 kg

3808 69 00 00***3

- - Ostalo

 

- Ostalo:

3808 91***3

- - Insekticidi:

3808 91 10 00***3

- - - na bazi piretroida

3808 91 20 00***3

- - - na bazi hlorovanih ugljovodonika

3808 91 30 00***3

- - - na bazi karbamata

3808 91 40 00***3

- - - na bazi organo-fosfornih jedinjenja

3808 91 90 00***3

- - - ostalo

3808 92***3

- - Fungicidi:

 

- - - neorganski:

3808 92 10 00***3

- - - - preparati na bazi jedinjenja bakra

3808 92 20 00***3

- - - - ostalo

 

- - - ostalo:

3808 92 30 00***3

- - - - na bazi ditiokarbamata

3808 92 40 00***3

- - - - na bazi benzimidazola

3808 92 50 00***3

- - - - na bazi diazola ili triazola

3808 92 60 00***3

- - - - na bazi diazina ili morfolina

3808 92 90 00***3

- - - - ostalo

3808 93***3

- - herbicidi, sredstva protiv klijanja i sredstva za regulisanje rasta biljaka:

 

- - - herbicidi:

3808 93 11 00***3

- - - - na bazi fenoksi-fitohormona

3808 93 13 00***3

- - - - na bazi triazina

3808 93 15 00***3

- - - - na bazi amida

3808 93 17 00***3

- - - - na bazi karbamata

3808 93 21 00***3

- - - - na bazi dinitroanilin derivata

3808 93 23 00***3

- - - - na bazi derivata uree, uracila ili sulfoniluree

3808 93 27 00***3

- - - - ostalo

3808 93 30 00***3

- - - sredstva protiv klijanja

3808 93 90 00***3

- - - sredstva za regulaciju rasta biljaka

3808 94***3

- - Dezinfektanti:

3808 94 10 00***3

- - - na bazi kvaternarnih amonijumovih soli

3808 94 20 00***3

- - - na bazi halogenovanih jedinjenja

3808 94 90 00***3

- - - ostalo

3808 99***3

- - ostalo:

3808 99 10 00***3

- - - rodenticidi

3808 99 90 00***3

- - - ostalo

3809

Sredstva za doradu, nosači boja za ubrzanje bojenja ili fiksiranje materija za bojenje i ostali proizvodi i preparati (na primer, sredstva za apreturu i nagrizanje), koji se upotrebljavaju u industriji tekstila, hartije, kože ili sličnim industrijama, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

3809 10

- Na bazi skrobnih materija:

3809 10 10 00

- - koji sadrže, po masi, ovih supstanci manje od 55%

3809 10 30 00

- - koji sadrže, po masi, ovih supstanci 55%, ili više, ali ne preko 70%

3809 10 50 00

- - koji sadrže, po masi, ovih supstanci 70%, ili više, ali ne preko 83%

3809 10 90 00

- - koji sadrže, po masi, ovih supstanci 83% ili više

 

- Ostalo:

3809 91 00 00

- - Koji se upotrebljavaju u tekstilnoj ili sličnoj industriji

3809 92 00 00

- - Koji se upotrebljavaju u industriji hartije ili sličnoj industriji

3809 93 00 00

- - Koji se upotrebljavaju u industriji kože ili sličnoj industriji

3810

Preparati za nagrizanje metalnih površina; topitelji i drugi pomoćni preparati za meko ili tvrdo lemljenje ili zavarivanje; praškovi i paste za meko i tvrdo lemljenje ili zavarivanje, koji se sastoje od metala i drugih materijala; preparati koji se upotrebljavaju kao jezgra ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje:

3810 10 00 00

- Preparati za nagrizanje metalnih površina; praškovi i paste koji se sastoje od metala ili drugih materijala, za lemljenje ili zavarivanje

3810 90

- Ostalo:

3810 90 10 00

- - preparati koji se upotrebljavaju kao jezgra ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje

3810 90 90 00

- - ostalo

3811

Preparati protiv detonacije, preparati za sprečavanje oksidacije, za sprečavanje taloženja smole, poboljšivači viskoziteta, preparati za sprečavanje korozije i ostali pripremljeni aditivi za mineralna ulja (uključujući benzin) ili za druge tečnosti koje se upotrebljavaju za iste svrhe kao mineralna ulja:

 

- Preparati protiv detonacije:

3811 11

- - na bazi jedinjenja olova:

3811 11 10 00

- - - na bazi tetraetil olova

3811 11 90 00

- - - ostalo

3811 19 00 00

- - ostali

 

- Aditivi za ulja za podmazivanje:

3811 21 00 00

- - Koji sadrže ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala

3811 29 00 00

- - Ostali

3811 90 00 00

- Ostalo

3812

Pripremljeni ubrzavači vulkanizacije kaučuka; Složeni plastifikatori za kaučuk ili plastične mase, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; Preparati za sprečavanje oksidacije i ostali složeni stabilizatori kaučuka ili plastičnih masa:

3812 10 00 00

- Pripremljeni ubrzavači vulkanizacije za kaučuk

3812 20

- Složeni plastifikatori za kaučuk ili plastične mase:

3812 20 10 00

- - reakciona mešavina, koja sadrži benzil 3-izobutiriloksi-1-izopropil-2,2,-dimetilpropil ftalat i benzil 3-izobutiriloksi-2,2,4-trimetilpentil ftalat

3812 20 90 00

- - ostalo

 

- Preparati za sprečavanje oksidacije i ostali složeni stabilizatori za kaučuk ili plastične mase:

3812 31 00 00

- - Mešavina oligomera 2,2,4-trimetil 1,2 dihidro hinolina (TMQ)

3812 39

- - Ostali

3812 39 10 00

- - - preparati za sprečavanje oksidacije

3812 39 90 00

- - - ostali

3813 00 00 00

Preparati i punjenja za aparate za gašenje požara; napunjene granate za gašenje požara

3814 00

Složeni organski rastvarači i razređivači, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; pripremljena sredstva za skidanje premaznih sredstava ili lakova:

3814 00 10 00

- na bazi butil-acetata

3814 00 90 00

- ostalo

3815

Inicijatori reakcije, ubrzivači reakcije i katalitički preparati na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

 

- Katalizatori na nosaču:

3815 11 00 00

- - Sa niklom ili jedinjenjima nikla kao aktivnim materijama

3815 12 00 00

- - Sa plemenitim metalima ili jedinjenjima plemenitih metala kao aktivnim materijama

3815 19

- - Ostalo:

3815 19 10 00

- - - katalizatori u obliku zrnaca, od kojih 90% ili više, po masi, ima pojedinačnu veličinu ne preko 10 mikrometara, koji sadrže mešavinu oksida na magnezijum silikatnom nosaču, koji sadrže po masi:
-20% ili više, ali ne preko 35% bakra i
-2% ili više, ali ne preko 3% bizmuta i imaju relativne gustine 0,2 ili veću, ali ne preko 1,0

3815 19 90 00

- - - ostalo

3815 90

- Ostalo:

3815 90 10 00

- - katalizatori koji sadrže etiltrifenil-fosfonium acetat u obliku rastvora u metanolu (metil alkoholu)

3815 90 90 00

- - ostalo

 

Vatrostalni cementi, vatrostalni malteri, vatrostalni betoni i slične vatrostalne mase, uključujući mešavine dolomita za nabijanje, osim proizvoda iz tarifnog broja 3801

3816 00 90 00

- ostalo

3817 00

Mešani alkilbenzeni i mešani alkil-naftalini, osim onih iz tar. broja 2707 ili 2902:

3817 00 50 00

- Linearni alkilbenzen

3817 00 80 00

- Ostalo

3818 00

Hemijski elementi dopirani za upotrebu u elektronici u obliku diskova, pločica, ili sličnih oblika; hemijska jedinjenja dopirana za upotrebu u elektronici:

3818 00 10 00

- Dopirani silicijum

3818 00 90 00

- Ostalo

3819 00 00 00

Tečnosti za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tečnosti za hidrauličnu transmisiju, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala

3820 00 00 00

Preparati protiv smrzavanja i pripremljene tečnosti za odleđivanje

3821 00 00 00

Pripremljene podloge za razvoj i održavanje mikroorganizama (uključujući viruse i slično) ili biljnih, ljudskih ili životinjskih ćelija

3822

- Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi, pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi bilo da jesu ili nisu na podlozi, bilo da jesu ili nisu pripremljeni u obliku dijagnostičkih kompleta:

3822 19 00 90

- - - ostali

3822 90 00 00

- Ostali

3823

Industrijske monokarboksilne masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi:

 

- Industrijske monokarboksilne masne kiseline; kisela ulja od rafinacije:

3823 11 00 00

- - Stearinska kiselina

3823 12 00 00

- - Oleinska kiselina

3823 13 00 00

- - Masne kiseline tal-ulja

3823 19

- - Ostalo:

3823 19 10 00

- - - destilisane masne kiseline

3823 19 30 00

- - - destilat masne kiseline

3823 19 90 00

- - - ostalo

3823 70 00 00

- Industrijski masni alkoholi

3824

Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra; hemijski proizvodi i preparati hemijske ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

3824 10 00 00

- Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra

3824 30 00 00

- Neaglomerisani karbidi metala, međusobno pomešani ili pomešani sa metalnim vezivima

3824 40 00 00

- Pripremljeni aditivi za cemente, maltere ili betone

3824 50

- Nevatrostalni malteri i betoni:

3824 50 90 00

- - ostalo

3824 60

- Sorbitol, osim sorbitola iz tar. podbroja 2905 44:

 

- - u vodenom rastvoru:

3824 60 11 00

- - - koji sadrži 2% ili manje, po masi, D-manitola, računato na sadržaj D-glucitola

3824 60 19 00

- - - ostalo

 

- - ostalo:

3824 60 91 00

- - - koji sadrži 2% ili manje, po masi, D-manitola, računato na sadržaj D-glucitola

3824 60 99 00

- - - ostalo

 

- Roba navedena u Napomeni 3. za tarifne podbrojeve iz Glave 38 Uredbe

3824 81 00 00

- - Koji sadrže oksiran (etilen oksid),

3824 82 00 00

- - Koji sadrže polihlorovane difenile (PCBs), polihlorovane trifenile (PCTs) ili polibromovane difenile (PBBs)

3824 83 00 00

- - Koji sadrže tris(2,3-dibromopropil) fosfate

3824 84 00 00

- - Koja sadrži aldrin (ISO); kamfehlor (ISO) (toksafen); hlordan (ISO); hlordekon (ISO); hlorbenzilat (ISO); DDT(ISO); (klofenotan (INN), 1,1,1-trihloro-2,2-bis(r- hlorofenil)etan); dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptahlor (ISO) ili mireks (ISO)

3824 85 00 00

- - Koja sadrži 1,2,3,4,5,6-heksahlorocikloheksan (HCH (ISO)), uključujući lindan (ISO, INN)

3824 86 00 00

- - Koja sadrži pentahlorobenzen (ISO) ili heksahlorobenzen (ISO)

3824 87 00 00

- - Koja sadrži perfluorooktan sulfonsku kiselinu, njene soli, perfluorooktan sulfonamide, ili perfluorooktan sulfonil fluoride

3824 88 00 00

- - Koja sadrži tetra-, penta-, heksa-, hepta- ili oktabromodifenil etre

3824 89 00 00

- - Koja sadrži kratkolančane hlorovane parafine

 

- Ostalo:

3824 91 00 00

- - Mešavine i preparati koji se uglavnom sastoje od (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonata i bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan -5-il)metil] metilfosfonata

3824 92 00 00

- - Poliglikol estri metilfosfonske kiseline

3824 99

- - Ostalo:

3824 99 10 00

- - - naftni sulfonati, isključujući naftne sulfonate alkalnih metala, amonijum ili etanolamina; tiofenovana sulfonska kiselina iz ulja dobijenih iz bitumenoznih minerala i njihove soli

3824 99 15 00

- - - izmenjivači jona

3824 99 20 00

- - - gasni apsorbensi za vakuum-cevi

3824 99 25 00

- - - piroligniti (na primer, kalcijuma); sirovi kalcijum tartarat; sirovi kalcijum-citrat

3824 99 30 00

- - - naftenske kiseline, njihove soli nerastvorljive u vodi i njihovi estri

 

- - - ostalo:

3824 99 45 00

- - - - preparati protiv ljuspanja i slični proizvodi

3824 99 50 00

- - - - preparati za elektroprevlačenje

3824 99 55 00

- - - - mešavine mono-, di- i tri, estara masnih kiselina glicerola (emulgatori masti)

3824 99 65 00

- - - - pomoćni proizvodi za livenje (osim onih obuhvaćenih tar. podbrojem 3824 10 00)

3824 99 70 00

- - - - vatrootporni, vodootporni i slični zaštitni preparati koji se upotrebljavaju u građevinarstvu

 

- - - - ostalo:

3824 99 75 00

- - - - - litijum-niobat pločice, nedopiran

3824 99 80 00

- - - - - mešavine amina dobijenih iz dimerizovanih masnih kiselina, prosečne molekulske mase od 520 ili više, ali ne preko 550

3824 99 85 00

- - - - - 3-(1-etil-1-metilpropil)izoksazol-5- ilamin, u obliku rastvora u toluenu

3824 99 86 00

- - - - - - mešavine koje se sastoje uglavnom od dimetil metilfosfonata, oksirana i difosfor pentaoksida

 

- - - - - hemijski proizvodi ili preparati, pretežno sastavljeni od organskih jedinjenja, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

3824 99 92

- - - - - - u obliku tečnosti na temperaturi od 20 °C:

3824 99 92 10

- - - - - - - preparati protiv rđanja koji sadrže amine kao aktivne supstance

3824 99 92 90

- - - - - - - ostalo

3824 99 93 00

- - - - - - ostalo

3824 99 96

- - - - - ostalo:

3824 99 96 20

- - - - - - složeni neorganski rastvarači i razređivači za premaze i slične proizvode

3824 99 96 90

- - - - - - ostalo

3826 00

Biodizel i njegove mešavine, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala:

3826 00 10 00

- mono-alkil estri masnih kiselina koji sadrže po zapremini 96,5% ili više estara (FAMAE)

3826 00 90 00

- ostalo

 

I PRIMARNI OBLICI

3901

Polimeri etilena u primarnim oblicima:

3901 10

- Polietilen, relativne gustine manje od 0,94:

3901 10 10 00

- - linearni polietilen

3901 10 90 00

- - ostalo

3901 20

- Polietilen, relativne gustine 0,94 ili veće:

3901 20 10 00

- - polietilen, u jednom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz Glavu 39 Uredbe; relativne gustine od 0,958 ili veće, na 23 °C, sa sadržajem:
- 50 mg/kg ili manje aluminijuma;
- 2 mg/kg ili manje kalcijuma;
- 2 mg/kg ili manje hroma;
- 2 mg/kg ili manje gvožđa:
- 2 mg/kg ili manje nikla;
- 2 mg/kg ili manje titana i
- 8 mg/kg ili manje vanadijuma
za proizvodnju hlorosulfonovanog polietilena

3901 20 90 00

- - ostalo

3901 30 00 00

- Kopolimeri etilen-vinil acetata

3901 40 00 00

- Kopolimeri etilen-alfa-olefina, koji imaju relativnu gustinu manju od 0,94

3901 90

- Ostalo:

3901 90 30 00

- - jonomer smola koja sadrži so terpolimera etilena sa izobutil akrilatom i metakrilnom kiselinom; A-V-A blok kopolimer polistirena, etilen-butilen kopolimer i polistiren, koji sadrži po masi 35% ili manje stirena, u jednom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz Glavu 39 Uredbe

3901 90 80 00

- - ostalo

3902

Polimeri propilena ili ostalih olefina, u primarnim oblicima:

3902 10 00

- Polipropilen:

3902 10 00 10

- - za farmaceutsku industriju, otporan na gama zračenje

3902 10 00 90

- - ostali

3902 20 00 00

- Poliizobutilen

3902 30 00 00

- Kopolimeri propilena

3902 90

- Ostalo:

3902 90 10 00

- - A-V-A blok kopolimer polistirena, etilen-butilen kopolimer i polistiren, koji sadrži po masi 35% ili manje stirena, u jednom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz Glavu 39 Uredbe

3902 90 20 00

- - polibut-1-en, kopolimer but-1-ena sa etilenom, koji sadrži po masi 10% ili manje etilena ili mešavina polibut-1-ena sa polietilenom i/ili polipropilenom, koja sadrži po masi 10% ili manje polietilena i/ili 25% ili manje polipropilena, u jednom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz Glavu 39 Uredbe

3902 90 90 00

- - ostalo

3903

Polimeri stirena, u primarnim oblicima:

 

- Polistiren:

3903 11 00 00

- - Za ekspandiranje

3903 19 00 00

- - Ostali

3903 20 00 00

- Kopolimeri stiren-akrilonitrila (SAN)

3903 30 00 00

- Kopolimeri akrilonitril-butadien-stirena (ABS)

3903 90

- Ostalo:

3903 90 10 00

- - kopolimer, samo od stirena sa alil-alkoholom, acetilenske vrednosti 175 ili veće

3903 90 20 00

- - bromovani polistiren, koji sadrži po masi 58% ili više, ali ne preko 71% broma, u jednom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz Glavu 39 Uredbe

3903 90 90 00

- - ostalo

3904

Polimeri vinilhlorida ili ostalih halogenovanih olefina u primarnim oblicima

3904 10

- Poli (vinil hlorid), nepomešan sa drugim materijama:

3904 10 00 10

- - emulzioni, mikrosuspenzioni i ekstenderpasten tipovi

3904 10 00 90

- - ostali

 

- Ostali poli (vinil hlorid):

3904 21 00 00

- - Neplastifikovan

3904 22 00 00

- - Plastifikovan

3904 30 00 00

- Kopolimeri vinilhlorida-vinilacetata

3904 40 00 00

- Ostali kopolimeri vinilhlorida

3904 50

- Polimeri viniliden hlorida:

3904 50 10 00

- - kopolimer viniliden hlorida sa akrilonitrilom, u obliku zrna za ekspandiranje prečnika od 4 mikrometara, ili više ali ne preko 20 mikrometara

3904 50 90 00

- - ostalo

 

- Fluoro-polimeri:

3904 61 00 00

- - Politetrafluoroetilen

3904 69

- - Ostali:

3904 69 10 00

- - - poli (vinil fluorid), u jednom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz Glavu 39 Uredbe

3904 69 20 00

- - - fluoroelastomeri FKM

3904 69 80 00

- - - ostali

3904 90 00 00

- Ostali

3905

Polimeri vinilacetata ili drugih vinil estara, u primarnim oblicima; ostali vinil-polimeri, u primarnim oblicima:

 

- Poli (vinil acetat):

3905 12 00 00

- - U vodenoj disperziji

3905 19 00 00

- - Ostali

 

- Kopolimeri vinil acetata:

3905 21 00 00

- - U vodenoj disperziji

3905 29 00 00

- - Ostali

3905 30 00 00

- Poli (vinil alkohol), sa nehidrolizovanim acetatnim grupama ili bez njih

 

- Ostalo:

3905 91 00 00

- - Kopolimeri

3905 99

- - Ostalo:

3905 99 10 00

- - - poli (vinil formal) u nekom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz Glavu 39 Uredbe; molekulske mase od 10000, ili više ali ne preko 40000, i koji sadrži po masi:
- 9,5% ili više, ali ne preko 13% acetil grupa, izraženih kao vinil acetat, i
- 5% ili više, ali ne preko 6,5% hidroksilnih grupa, izraženih kao vinil alkohol

3905 99 9000

- - - ostalo

3906

Akrilni polimeri u primarnim oblicima:

3906 10 00 00

- Poli (metil metakrilat)

3906 90

- Ostali:

3906 90 10 00

- - poli[N-(3-hidroksiimino-1,1-dimetilbutil) akrilamid]

3906 90 20 00

- - kopolimer 2-diizopropilaminoetil metakrilata sa decil metakrilatom, u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži po masi 55% ili više kopolimera

3906 90 30 00

- - kopolimer akrilne kiseline sa 2-etil-heksil akrilatom, koji sadrži po masi od 10% ili više, ali ne preko 11% 2-etilheksil akrilata

3906 90 40 00

- - kopolimer akrilonitrila sa metilakrilatom, modifikovan sa polibutadien- akrilonitrilom (NBR)

3906 90 50 00

- - polimerizacioni proizvod akrilne kiseline sa alkil metakrilatom i malim količinama ostalih monomera, za upotrebu kao zgušnjivač u proizvodnji štamparskih pasta za tekstil.

3906 90 60 00

- - kopolimer metil akrilata sa etilenom i monomerom koji sadrži nezavršne karboksilne grupe kao supstituentom, koji sadrži po masi 50% ili više metil akrilata, u jedinjenju sa ili bez silicijum-dioksida

3906 90 90 00

- - ostalo

3907

Poliacetali, ostali polietri i epoksidne smole, u primarnim oblicima; polikarbonati, alkidne smole, polialilestri i ostali poliestri, u primarnim oblicima:

3907 10 00 00

- Poliacetali

 

- Ostali polietri:

3907 21 00 00

- - Bis(polioksietilen) metilfosfonat

3907 29

- - Ostalo:

 

- - - polietar alkoholi:

3907 29 11 00

- - - - polietilen glikoli

3907 29 20 00

- - - - ostalo

 

- - - ostalo:

3907 29 91 00

- - - - kopolimer 1-hloro-2,3-epoksipropan sa etilen oksidom

3907 29 99 00

- - - - ostalo

3907 30 00 00

- Epoksidne smole

3907 40 00 00

- Polikarbonati

3907 50 00 00

- Alkidne smole

 

- Poli (etilen tereftalat):

3907 61 00 00

- - Sa viskozitetnim brojem 78 ml/g ili većim

3907 69 00 00

- - Ostalo

3907 70 00 00

- Poli(mlečna kiselina)

 

- Ostali poliestri:

3907 91

- - Nezasićeni:

3907 91 10 00

- - - tečni

3907 91 90 00

- - - ostalo

3907 99

- - Ostalo:

3907 99 05 00

- - - Termoplastični tečni kristali kopolimera aromatičnih poliestara

3907 99 10 00

- - - poli(etilen naftalin-2,6-dikarboksilat)

3907 99 8000

- - - ostalo

3908

Poliamidi u primarnim oblicima:

3908 10 00 00

- Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ili -6,12

3908 90 00 00

- Ostali

3909

Amino smole, fenolne smole i poliuretani, u primarnim oblicima:

3909 10 00 00

- Urea smole; tiourea smole

3909 20 00 00

- Melaminske smole

 

- Ostale amino smole:

3909 31 00 00

- - Poli(metilen fenil izocijanat (sirovi MDI, polimerni MDI)

3909 39 00 00

- - Ostale

3909 40 00 00

- Fenolne smole

3909 50

- Poliuretani:

3909 50 10 00

- - poliuretani od 2,2‘-(tert-butilimino)dietanola i 4,4’-metilendicikloheksil diizocijanata, u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži po masi 50% ili više polimera

3909 50 90 00

- - ostalo

3910 00 00 00

Silikoni u primarnim oblicima

3911

Smole od nafte, kumaron - inden smole, politerpeni, polisulfidi, polisulfoni i ostali proizvodi navedeni u Napomeni 3. uz Glavu 39 Uredbe, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, u primarnim oblicima:

3911 10 00 00

- Smole od nafte, kumaron, inden ili kumaron- inden smole i politerpeni

3911 20 00 00

- Poli(1,3-fenilen metilfosfonat)

3911 90

- Ostalo:

 

- - polimerizacioni proizvodi dobijeni kondenzacijom ili premeštanjem grupa, hemijski modifikovani ili nemodifikovani:

3911 90 11 00

- - - poli (oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4- fenilenoksi-1,4- fenilenizopropilden-1,4- fenilen), u nekom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz Glavu 39 Uredbe

3911 90 13 00

- - - poli(tio-1,4-fenilen)

3911 90 19 00

- - - ostalo

 

- - ostalo:

3911 90 92 00

- - - kopolimer p-krezola i divinilbenzena, u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži po masi 50% ili više polimera; hidrogenizovani kopolimeri viniltoluena i α- metilstirena

3911 90 99 00

- - - ostalo

3912

Celuloza i njeni hemijski derivati na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, u primarnim oblicima:

 

- Celulozni acetati:

3912 11 00 00

- - Neplastifikovani

3912 12 00 00

- - Plastifikovani

3912 20

- Nitrati celuloze (uključujući kolodione):

 

- - neplastifikovani:

3912 20 11 00

- - - kolodioni i celoidini

3912 20 19 00

- - - ostalo

3912 20 90 00

- - plastifikovani

 

- Celulozni etri:

3912 31 00 00

- - Karboksimetilceluloza i njene soli

3912 39

- - Ostalo:

3912 39 20 00

- - - hidroksipropil celuloza

3912 39 85 00

- - - ostalo

3912 90

- Ostalo:

3912 90 10 00

- - celulozni estri

3912 90 90 00

- - ostalo

3913

Prirodni polimeri (na primer: alginska kiselina) i modifikovani prirodni polimeri (na primer: očvrsnute belančevine, hemijski derivati prirodnog kaučuka), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, u primarnim oblicima:

3913 10 00 00

- Alginska kiselina, njene soli i estri

3913 90 00 00

- Ostalo

3914 00 00 00

Izmenjivači jona na bazi polimera iz tar. brojeva 3901 do 3913, u primarnim oblicima

4001

Prirodni kaučuk, balata, gutaperka, gvajala, čikl i slične prirodne gume, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka:

4001 10 00 00

- Lateks od prirodnog kaučuka, predvulkanizovan ili ne

 

- Prirodni kaučuk u ostalim oblicima:

4001 21 00 00

- - Dimljeni kaučuk u obliku listova

4001 22 00 00

- - Prirodni kaučuk, tehnički specifikovan (TSNR)

4001 29 00 00

- - Ostali

4001 30 00 00

- Balata, guta-perka, gvajala, čikl i slične prirodne gume

4002

Sintetički kaučuk i faktis dobijeni iz ulja, u primarnim oblicima, ili u obliku ploča, listova ili traka; mešavine bilo kog proizvoda iz tar. broja 4001 sa bilo kojim proizvodom iz ovog tar. broja, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka:

 

- Stiren-butadien kaučuk (SBR); karboksilovani stiren-butadien kaučuk (XSBR):

4002 11 00 00

- - Lateks

4002 19

- - Ostalo:

4002 19 10 00

- - - stiren-butadien kaučuk dobijen polimerizacijom iz emulzije (E-SBR), u balama

4002 19 20 00

- - - stiren-butadien-stiren blok kopolimeri dobijeni polimerizacijom iz rastvora (SBS, termoplastični elastomeri), u granulama, mrvicama ili prahu

4002 19 30 00

- - - stiren-butadien kaučuk dobijen polimerizacijom iz rastvora (S-SBR), u balama

4002 19 90 00

- - - ostalo

4002 20 00 00

- Butadien kaučuk (BR)

 

- Izobuten-izopren (butil) kaučuk (IIR); halo-izobutilen-izopren kaučuk (CIIR ili BIIR):

4002 31 00 00

- - Izobuten-izopren (butil) kaučuk (IIR)

4002 39 00 00

- - Ostalo

 

- Hloropren (hlorbutadien) kaučuk (CR):

4002 41 00 00

- - Lateks

4002 49 00 00

- - Ostalo

 

- Akrilonitril-butadien kaučuk (NBR):

4002 51 00 00

- - Lateks

4002 59 00 00

- - Ostalo

4002 60 00 00

- Izopren kaučuk (IR)

4002 70 00 00

- Etilen-propilendien nekonjugovani kaučuk (EPDM)

4002 80 00 00

- Mešavine proizvoda iz tar. broja 4001 sa bilo kojim proizvodom iz ovog tar. broja

 

- Ostalo:

4002 91 00 00

- - Lateks

4002 99

- - Ostalo:

4002 99 10 00

- - - proizvodi modifikovani inkorporacijom plastičnih masa

4002 99 90 00

- - - ostalo

4005

Mešavine kaučuka, nevulkanizovane, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka:

4005 10 00 00

- Mešavine sa čađi ili silicijumdioksidom

4005 20 00 00

- Rastvori; disperzije, osim onih iz tar. podbroja 4005 10

7502

Sirovi nikl:

7502 10 00 00

- Nelegirani nikl

7502 20 00 00

- Legure nikla

7504 00 00 00

Prah i ljuspice od nikla

7801

Sirovo olovo

7801 10 00 00

- Rafinisano olovo

7804

Ploče, limovi, trake i folije, od olova; prah i ljuspice, od olova:

7804 20 00 00

- Prah i ljuspice

7901

Cink, sirovi:

 

- Cink, nelegirani

7901 11 00 00

- - Sa sadržajem cinka 99,99% ili više, po masi

7901 12

- - Sa sadržajem cinka manje od 99,99%, po masi:

7901 12 10 00

- - - sa sadržajem cinka 99,95% ili više, ali manje od 99,99%, po masi:

7901 12 30 00

- - - sa sadržajem cinka 98,5% ili više, ali manje od 99,95%, po masi:

7901 12 90 00

- - - sa sadržajem cinka 97,5% ili više, ali manje od 98,5%, po masi:

7903

Prašina, prah i ljuspice od cinka:

7903 10 00 00

- Prašina od cinka

7903 90 00 00

- Ostalo

8107

Kadmijum i proizvodi od kadmijuma; uključujući otpatke i ostatke:

8107 20 00 00

- Sirovi kadmijum; prah

 

*1

Osim fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte navedenih u Prilogu 1. Uredbe o postupanju safluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih gasova ("Službeni glasnik RS", broj 120/13)

**2

Osim supstanci koje oštećuju ozonski omotač navedenih u Prilogu 4. Uredbe o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci ("Službeni glasnik RS", broj 114/13)

***3

U Registar hemikalija se upisuju samo premiksi

 

Prilog 2

SPISAK ŠIFARA ZA KATEGORIJU KORIŠĆENJA

 

Šifra

Tekst

 

Absorbenti i adsorbenti

A 05100

Materijali za filtraciju - hemikalije i proizvodi koji zahvaljujući fizičkoj strukturi svoje površine imaju sposobnost zadržavanja čestica određenih dimenzija (filteri)

A 05200

Filtracioni medijumi - hemikalije i proizvodi koji zbog specifičnih svojstava površine imaju sposobnost da adsorbuju određene hemikalije/čestice

A 05250

Jonski izmenjivači

A 05300

Proizvodi za prečišćavanje vazduha i uklanjanje neprijatnih mirisa (nisu filteri)

A 05400

Ostali absorbenti i adsorbenti

 

Sredstva protiv stvaranja naslaga - hemikalije i proizvodi koji sprečavaju formiranje kamenca i drugih vrsta naslaga na površinama

A 20100

Sredstva protiv stvaranja naslaga

 

Sredstva za sprečavanje bojenja - hemikalije i proizvodi koji se u procesu bojenja nanose na deo površine da bi sprečili njeno bojenje

A 25100

Sredstva za sprečavanje bojenja

 

Sredstva protiv smrzavanja - hemikalije i proizvodi koji sprečavaju nastajanje leda, odnosno sprečavaju prelazak tečnosti u čvrsto stanje na temperaturi nižoj od tačke mržnjenja

A 40100

Sredstva za odleđivanje

A 40200

Sredstva za snižavanje tačke mržnjenja

A 40300

Ostala sredstva protiv smrzavanja (antifriz)

 

Sredstva protiv zgrušavanja - hemikalije i proizvodi koji sprečavaju stvaranje ugrušaka

A 45100

Sredstva protiv zgrušavanja

 

Sredstva za sprečavanje prijanjanja/ lepljenja (anti-adhezivna sredstva)

A 50100

Sredstva protiv slepljivanja (anti-adhezivna sredstva)

 

Sredstva za uklanjanje statičkog elektriciteta (anti-statik sredstva) - hemikalije i proizvodi koji sprečavaju nastajanje statičkog elektriciteta ili ga uklanjaju

A 55100

Sredstva za uklanjanje statičkog elektriciteta

 

Sredstva koja se koriste za završnu obradu tekstila

A 60100

Sredstva za završnu obradu tekstila (glačanje, doterivanje)

 

Biocidi - pesticidi koji se ne primenjuju u poljoprivredi, odnosno za zaštitu bilja

B 15110

Biocidni proizvodi za ličnu higijenu ljudi (PT 1)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za održavanje lične higijene ljudi.

B 15120

Dezinficijensi i drugi biocidni proizvodi koji se koriste u domaćinstvu i u javnim objektima (PT 2)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se u domaćinstvima, javnim i industrijskim objektima uključujući i bolnice, za dezinfekciju vazduha, površina, materijala, opreme i nameštaja koji nisu u direktnom kontaktu sa hranom za ljude ili životinje.
U ovu vrstu spadaju i biocidni proizvodi koji se koriste kao algacidi.
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se, između ostalog, u bazenima, akvarijumima, vodi za kupanje i druge svrhe; u klima-uređajima, za zidove i podove u zdravstvenim i drugim ustanovama, hemijske toalete, otpadne vode, bolnički otpad, zemljište i druge podloge (na igralištima).

B 15130

Biocidni proizvodi za higijenu u veterini (PT 3)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za održavanje higijene u veterini, uključujući proizvode koji se koriste u prostorima u kojima se životinje drže, čuvaju ili transportuju.

B 15140

Dezinficijensi koji se koriste za površine koje dolaze u kontakt sa hranom za ljude i životinje (PT 4)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za dezinfekciju opreme, ambalaže, pribora za jelo, površina ili cevovoda koji dolaze u kontakt sa hranom ili pićem (uključujući vodu za piće) u toku proizvodnje, transporta, skladištenja ili potrošnje.

B 15142

Sanitarna sredstva za toalete

B 15150

Dezinficijensi za vodu za piće (PT 5)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za dezinfekciju vode za piće za ljude i životinje.

B 15310

Konzervansi za zaštitu gotovih proizvoda (PT 6)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za zaštitu gotovih proizvoda (osim hrane za ljude i životinje) dok su u originalnoj ambalaži, od štetnog delovanja mikroorganizama, kako bi se očuvao kvalitet proizvoda do naznačenog roka upotrebe.

B 15315

Konzervansi za zaštitu drveta (PT 8)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za zaštitu drveta, od momenta njegovog dopremanja u strugaru uključujući i samu obradu drveta u strugari, ili proizvoda od drveta, od organizama koji uništavaju ili oštećuju drvo.
U ovu vrstu biocidnih proizvoda spadaju i preventivni i kurativni biocidni proizvodi (biocidni proizvodi koji sprečavaju, odnosno uklanjaju nastala oštećenja).

B 15320

Konzervansi za zaštitu filmova (PT 7)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za zaštitu filmova ili premaza od štetnog delovanja mikroorganizama, kako bi se očuvale početne osobine površine materijala ili predmeta kao što su boje, plastika, zaptivna sredstva, zidne tapete, papir i umetnička dela.

B 15330

Konzervansi za zaštitu vlakna, kože, gume i polimernih materijala (PT 9)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za zaštitu vlaknastih ili polimernih materijala, kao što su proizvodi od gume, kože, papira ili tekstila, kao i same gume od štetnog delovanja mikroorganizama.

B 15340

Konzervansi za zaštitu u građevinarstvu (PT 10)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za zaštitu i naknadni tretman građevinskih ili drugih konstrukcionih materijala, izuzev drveta, od štetnog delovanja mikroorganizama i algi.

B 15350

Konzervansi za zaštitu tečnosti u rashladnim i procesnim sistemima (PT 11)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za zaštitu vode ili drugih tečnosti koje se koriste u rashladnim i procesnim sistemima, od štetnog delovanja organizama kao što su mikroorganizmi, alge i školjke.
Ova vrsta biocidnih proizvoda ne uključuje dezificijense za vodu za piće.

B 15360

Slimicidi (PT 12)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za sprečavanje ili suzbijanje razvoja sluzi na materijalima, opremi i predmetima koji se koriste u industrijskim procesima, npr. na drvenoj ili papirnoj pulpi ili poroznom peščanom sloju koji se koristi pri ekstrakciji nafte.

B 15370

Konzervansi za zaštitu fluida koji se koriste pri obradi metala (PT 13)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za zaštitu fluida koji se koriste pri obradi metala od štetnog delovanja mikroorganizama.

B 15510

Rodenticidi (PT 14)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za suzbijanje miševa, pacova i drugih glodara.

B 15520

Avicidi (PT 15)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za suzbijanje ptica.

B 15530

Moluskocidi (PT 16)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za suzbijanje mekušaca.

B 15540

Piscicidi (PT 17)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za suzbijanje riba. U ovu vrstu biocidnih proizvoda ne spadaju proizvodi koji se koriste za lečenje bolesti riba.

B 15550

Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje ostalih zglavkara (PT 18)

B 15560

Repelenti i atraktanti (PT 19)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za suzbijanje štetnih organizama (beskičmenjaka kao što su buve i kičmenjaka kao što su ptice) odbijanjem ili privlačenjem. U ovu vrstu biocidnih proizvoda spadaju proizvodi koji se direktno ili indirektno koriste za ličnu higijenu ljudi ili za higijenu u veterini.

B 15710

Konzervansi za hranu ili hranu za životinje (PT 20)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za zaštitu hrane ili hrane za životinje od štetnih organizama.

B 15720

Sredstva za suzbijanje obrastanja (eng. antifauling proizvodi) (PT 21)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za suzbijanje razvoja i nastanjivanja nepoželjnih organizama (mikroorganizama i složenijih biljnih ili životinjskih vrsta) na čamcima, opremi i predmetima koji se koriste u vodi.

B 15730

Tečnosti za balsamovanje i prepariranje (PT 22)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za dezinfekciju i zaštitu ljudskih ili životinjskih leševa i njihovih delova.

B 15740

Proizvodi za suzbijanje drugih kičmenjaka (PT 23)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za suzbijanje drugih štetočina koje se ne mogu suzbiti drugim vrstama biocidnih proizvoda.

 

Sredstva za zaštitu bilja - pesticidi za primenu u poljoprivredi

B 16110

Insekticidi

B 16120

Fungicidi

B 16130

Herbicidi (sredstva protiv korova)

B 16140

Inhibitori rasta

B 16150

Sredstva za dezinfekciju zemljišta za gajenje bilja

B 16190

Ostala sredstva za zaštitu bilja

 

Proizvodi za održavanje automobila - kozmetička sredstva za održavanje automobila i sredstva za ostale upotrebe koje nisu opisane ni na jednom drugom mestu

B 18100

Proizvodi za održavanje automobila

 

Vezivna sredstva - hemikalije i proizvodi koji imaju ulogu da vežu pojedinačne elemente u proizvodu

B 20100

Vezivna sredstva za boje, lepkove itd.

B 20200

Vezivna sredstva za pesak za modelovanje

B 20300

Ostala vezivna sredstva

 

Sredstva za izbeljivanje - hemikalije i proizvodi koji uklanjaju ili smanjuju intenzitet boje (osim za kozmetičko, fotografsko ili optičko izbeljivanje)

B 25200

Sredstva za izbeljivanje tekstila

B 25300

Ostala sredstva za izbeljivanje

 

Sredstva za peskarenje - hemikalije i proizvodi koji se u obliku čestica izduvavaju na površinu i vrše njeno poliranje/brušenje

B 30100

Sredstva za peskarenje

 

Plastifikatori - sredstva za omekšavanje materijala

B 35100

Plastifikatori za plastiku, gumu, boje i lepkove

B 35200

Ostali plastifikatori

 

Retarderi plamena - sredstva koja inhibiraju ili sprečavaju širenje plamena - hemikalije i proizvodi koji se dodaju kao aditivi ili površinskim tretmanom čine proizvod manje zapaljivim

B 45100

Retarderi plamena
Napomena: za nezapaljive boje i lakove koristiti odgovarajuću šifru za boje i lakove

 

Sredstva za gašenje požara - hemikalije i proizvodi koji se koriste za gašenje požara

B 50100

Sredstva za gašenje požara

 

Goriva - hemikalije i proizvodi koji se koriste za zagrevanje ili kao gorivo za motorna vozila uključujući automobile i plovne objekte

B 55100

Motorna goriva

B 55150

Gas za paljenje

B 55200

Goriva za grejanje

B 55300

Ostala goriva

 

Aditivi za gorivo - hemikalije i proizvodi koji se dodaju gorivu u cilju poboljšanja njegove efikasnosti.

B 60100

Sredstva protiv "detonacija" motora (sredstva za bolji rad motora)

B 60200

Ostali aditivi za gorivo

 

Inhibitori taloženja (inhibitori precipitacije) - hemikalije i proizvodi koji se dodaju da bi se sprečilo taloženje ili kristalizacija

B 65100

Inhibitori taloženja (inhibitori precipitacije)

 

Sredstva za denaturaciju - hemikalije i proizvodi koji menjaju svojstva hemikalije/proizvoda, na primer dovode do promene ukusa, između ostalog se koriste za denaturaciju alkohola kako bi se onemogućila njihova upotreba za piće

D 05100

Sredstva za denaturaciju

 

Propelenti - hemikalije i proizvodi koji služe kao potisni gas u posudama pod pritiskom (npr. potisni gas za aerosolne raspršivače)

D 15100

Propelenti

 

Mirisi - hemikalije i proizvodi koji se koriste za promenu mirisa proizvoda (ne uključuje kozmetičke proizvode)

D 20100

Industrijski parfemi

D 20200

Dezodoransi - ostale hemikalije i proizvodi koji se ne smatraju kozmetičkim proizvodima

D 20300

Ostali mirisi

 

Stomatološki proizvodi

D 25100

Stomatološki proizvodi

 

Ekspanderi - hemikalije i proizvodi koji imaju osobinu da se kontrolisano šire t.j. povećavaju površinu/zapreminu pod određenim okolnostima

E 03100

Sredstva koja ekspandiraju

 

Sredstva za ekstrakciju - hemikalije i proizvodi koji se koriste za ekstrakciju određenog dela smeše

E 05100

Sredstva za ekstrakciju

 

Električni i elektromehanički materijali

E 07100

Poluprovodnici

E 07200

Kolektori i materijali za kolektore

E 07300

Provodnici

E 07400

Izolatori (dielektrični materijali)

E 07500

Transformatori i materijali za transformatore

E 07900

Ostali električni i elektromehanički materijali

 

Elektroliti

E 10100

Elektroliti

 

Inhibitori emulzije - hemikalije i proizvodi koji sprečavaju nastajanje emulzije

E 15100

Inhibitori nastajanja emulzije

 

Aditivi za maziva (lubrikante) koji se koriste u procesima pod ekstremnim pritiskom (EP aditivi)

E 20100

EP aditivi

 

Sredstva za bojenje

F 05100

Pigmenti za glaziranje, emajle i staklo

F 05110

Pigmenti za boje i štamparske boje

F 05250

Pigmenti u obliku paste

F 05400

Regeneratori boja

F 05990

Ostala sredstva za bojenje

 

Sredstva za fiksiranje/ učvršćivanje - hemikalije i proizvodi koji fiksiraju hemikalije/čestice za površinu i vlakna (nisu foto-hemikalije), npr. sprej koji se koristi za fiksiranje grafitnih crteža

F 10100

Fiksiri

F 10300

Sredstva za fiksiranje fotokopija

F 10400

Sredstva za fiksiranje ofset ploča

F 10700

Ostala sredstva za fiksiranje

 

Sredstva za premaze

F 12100

Sredstva za premaze

 

Sredstva za flotaciju - hemikalije i proizvodi koji povećavaju sposobnost čestica da plutaju u tečnosti i omogućavaju razdvajanje čestica od tečnosti

F 15100

Sredstva za flotaciju

 

Sredstva koja se koriste kao topitelji pri livenju (pomažu spajanje minerala, sprečavaju nastajanje oksida) - fluks sredstva

F 20100

Topitelji (fluks-sredstva)

 

Hemikalije za fotografsku namenu

F 32100

Sredstva za izbeljivanje fotografskih filmova

F 32150

Toneri za fotografski papir

F 32200

Fiksir za fotografske filmove

F 32300

Razvijači za fotografske filmove

F 32400

Učvršćivači za filmove

F 32600

Fotografske emulzije

F 32800

Sredstva za zaustavljanje procesa razvijanja

F 32900

Hemikalije za retuširanje

F 32990

Ostale fotografske hemikalije

 

Razvijači - hemikalije i proizvodi koji se koriste za razvijanje slika, ali ne i fotografskih filmova

F 35200

Razvijači za fotokopije

F 35300

Razvijači za ofset štampu

F 35400

Ostali razvijači

 

Sredstva za povećavanje trenja - hemikalije i proizvodi koji se koriste za povećanje trenja (npr. za izradu kočionih pločica)

F 40100

Sredstva za povećanje trenja

 

Punioci (za boje, tekstil, plastiku itd.)

F 45100

Punioci - učvršćivači

F 45200

Punila - ekstenderi

F 45300

Ostali punioci

 

Sredstva za taloženje - hemikalije i proizvodi koji se koriste za započinjanje /povećavanje taloženja hemikalija/čestica

F 50100

Hemikalije za taloženje

F 50150

Inicijatori zgure

F 50200

Polielektroliti

F 50300

Ostala sredstva za taloženje

 

Galvano-tehnička sredstva - za nanošenje metalnih prevlaka

G 05100

Soli za galvanska kupatila

G 05200

Aditivi za glaziranje

G 05300

Sredstva za nanošenje metalnih prevlaka toplim postupcima

G 05400

Ostala sredstva za nanošenje metalnih prevlaka

 

Sredstva za štavljenje - hemikalije i proizvodi koji se koriste za preradu sirove kože

G 10100

Sredstva za uklanjanje dlake

G 10200

Sredstva za štavljenje - sredstva za omekšavanje sirove kože nakon uklanjanja dlake

G 10300

Sredstva za štavljenje nakon uklanjanja dlake spaljivanjem - sredstva za omekšavanje sirove kože nakon uklanjanja dlake spaljivanjem

G 10400

Sredstva koja se koriste za tretman kože nakon štavljenja

G 10990

Ostala sredstva za štavljenje

 

Sredstva za sjaj

G 12300

Sredstva koja se koriste za uglačavanje i pojačavanje sjaja površina (papira, gume, plastičnih folija)

G 12900

Ostala sredstva za sjaj

 

Materijali za glaziranje, emajliranje itd.

G 15100

Emajl

G 15200

Materijali za glazure

G 15300

Ostali relevantni premazi

 

Materijali za podove bez spojeva

G 30100

Podovi bez spojeva

G 30200

Ostali materijali za oblaganje podova

 

Materijali za gumiranje - hemikalije i proizvodi koji se koriste za gumiranje površina

G 35100

Materijali za gumiranje

 

Đubriva

G 40100

Đubriva

 

Hidraulični fluidi

H 10100

Hidraulični fluidi, hidraulična ulja

 

Očvršćivači

H 15100

Očvršćivači betona

H 15400

Očvršćivači plastike

H 15500

Ostali očvršćivači

 

Sredstva za impregnaciju - hemikalije i proizvodi koji se koriste za zaštitu od vlage, buđi itd.

I 05100

Sredstva za impregnaciju kože

I 05200

Sredstva za impregnaciju papira

I 05300

Sredstva za impregnaciju tekstila

I 05400

Sredstva za impregnaciju drveta, sredstva za zaštitu drveta
Napomena: ukoliko je moguće, koristi šifru za biocide B 15315

I 05450

Sredstvo za impregnaciju mreža za ribolov
Napomena: ukoliko je moguće, koristi šifru za biocide B 15560

I 05500

Ostala sredstva za impregniranje

 

Izolacioni materijali - hemikalije i proizvodi koji se koriste kao zaštita od buke, hladnoće, elektriciteta, prašine itd.

I 15100

Materijali za prevenciju požara

I 15200

Ostali termoizolacioni materijali

I 15300

Elektroizolacioni materijali

I 15400

Materijali za zvučnu izolaciju

I 15500

Materijali za svetlosnu izolaciju

I 15600

Ostali izolacioni materijali

 

Sredstva za koagulaciju (zgrušavanje)

K 15100

Sredstva za koagulaciju (zgrušavanje)

 

Helatna sredstva - sredstva za stvaranje helatnih kompleksnih jedinjenja

K 20100

Sredstva za stvaranje helatnih kompleksnih jedinjenja

 

Sredstva protiv kondenzacije

K 25100

Sredstva protiv zamagljivanja

K 25200

Sredstva za uklanjanje kondenzata

K 25300

Ostala sredstva protiv kondenzacije

 

Građevinski materijali

K 35100

Cement/beton/malter

K 35120

Vatrostalni cement

K 35200

Plastični građevinski materijali

K 35300

Čelični građevinski materijali

K 35500

Materijali za izgradnju puteva

K 35900

Ostali građevinski materijali

 

Kontaktori (električni)

K 40100

Kontaktori (električni)

 

Korektori - hemikalije i proizvodi koji se nanose na površinu materijala, na primer na papir, da pokriju napisani tekst

K 45100

Lakovi za korekciju (za kancelarijske potrebe)

K 45200

Lakovi za korekciju (za štamparske ploče)

K 45400

Tečnost za brisanje

K 45500

Gumica za brisanje

K 45600

Ostali korektori

 

Kozmetička sredstva

K 52980

Ostali proizvodi za održavanje usta i zuba

 

Rashladna sredstva (osim onih koja se koriste za obradu metala)

K 55100

Rashladna sredstva

 

Rashladna sredstva koja se koriste pri obradi metala

K 60100

Ulja koja se koriste prilikom bušenja metala

K 60140

Ulja koja se koriste prilikom sečenja metala

K 60150

Ulja koja se koriste za fino brušenje - honing (pri izradi naročito oštrih sečiva/ivica)

K 60160

Maziva za čišćenje površine metala

K 60200

Rashladna sredstva za brušenje metala

K 60250

Ostali fluidi za uklanjanje metala

K 60300

Ulja koja se koriste pri glodanju metala

K 60350

Ostali fluidi za oblikovanje metala

K 60400

Ulja koja se koriste pri probijanju metala

K 60450

Ostali fluidi za sečenje metala

K 60500

Ostali fluidi za sečenje

 

Laboratorijske hemikalije

L 05100

Reagensi

L 05200

Indikatori (npr. pH indikatori)

L 05250

Hranljive podloge

L 05300

Ostale laboratorijske hemikalije

 

Sredstva za lemljenje

L 15100

Topitelji za lemljenje - fluks sredstva za lemljenje (hemikalije i proizvodi koji se koriste za olakšavanje spajanja metala i sprečavanje nastajanja oksida na površini za lemljenje)

L 15200

Metali za lemljenje

L 15990

Ostala sredstva za lemljenje

 

Farmaceutski proizvodi

L 20050

Farmaceutski proizvodi koji se koriste u veterini

L 20080

Anestezije

 

Aditivi za boje i lakove

M 08100

Aditivi za boje i lakove, na drugom mestu nepomenuti.
Napomena: pigmenti se ne klasifikuju u okviru ove šifre

 

Sredstva za skidanje boja i lakova

M 10100

Sredstva za skidanje štamparskih boja

M 10200

Sredstva za skidanje grafita

M 10300

Sredstva za skidanje boja i lakova

 

Sredstva za površinski tretman metalnih površina

M 15100

Sredstva za nagrizanje metalnih površina

M 15200

Negalvanske prevlake za metalne površine (npr. hromatizacija, fofatizacija)

M 15300

Sredstva za povećavanje tvrdoće površine metala

M 15400

Sredstva za uklanjanje i konverziju površinske korozije

M 15500

Ostala sredstva za površinski tretman metala

 

Rastvarači

O 15100

Rastvarači

 

Surfaktanti (površinski aktivna sredstva)

O 25100

Sredstva za kvašenje

O 25200

Sredstva za dispergovanje (nosači)

O 25300

Emulgatori

O 25400

Anti-penušavci i sredstva za smanjenje pene

O 25500

Ostala površinski aktivna sredstva

 

Sredstva za površinski tretman papira, kartona i ostalih nemetala

O 27100

Sredstva za površinski tretman papira

O 27200

Sredstva za nagrizanje u elektronskoj industriji

O 27300

Sredstva za nagrizanje stakla

O 27900

Ostale hemikalije i proizvodi za površinski tretman nemetala

 

Crni ugljeni pigment (nastaje nepotpunim sagorevanjem tečnih i gasovitih ugljovodonika) koji se koristi kao punilac u proizvodnji gume

O 30100

Crni ugljeni pigment

 

Oksidaciona sredstva

O 40100

Sredstva za bruniranje

O 40200

Ostala oksidaciona sredstva

 

Podloške i zaptivci

P 01200

Za oblaganje ležajeva

P 01300

Zaptivci (nespecificirani)

P 01400

Zaptivci za motore sa unutrašnjim sagorevanjem

P 01600

Zaptivci za pumpe, mašine, kotlove itd.

P 01900

Ostali zaptivci

 

Sredstva za regulisanje pH vrednosti

P 05100

Sredstva za regulisanje pH vrednosti

 

Sredstva za poliranje

P 10050

Sredstva za poliranje gumenih materijala

P 10100

Sredstva za poliranje lakova (vosak za automobile)

P 10150

Sredstva za poliranje kože (uključujući sredstva za poliranje cipela)

P 10200

Sredstva za poliranje metala

P 10400

Sredstva za poliranje nameštaja

P 10450

Sredstva za poliranje plastičnih materijala

P 10500

Vosak i ostali preparati za poliranje podova

P 10990

Ostali preparati za poliranje

 

Regulatori procesa (regulatori sinteze)

P 15100

Ubrzivači

P 15200

Aktivatori

P 15300

Usporivači reakcije

P 15400

Ostali inhibitori

P 15500

Katalizatori

P 15900

Regulatori procesa

 

Radioaktivni materijali

R 03100

Radioaktivni materijali

 

Redukciona sredstva

R 05100

Redukciona sredstva

 

Sredstva za čišćenje/pranje

R 10100

Sredstva za uklanjanje masnoće - odmašćivači (sredstva za uklanjanje masnoće "na hladno", sredstva za uklanjanje voska, sredstva za uklanjanje politure)

R 10130

Sredstva za čišćenje odvoda

R 10150

Osnovna sredstva za čišćenje/pranje (sredstva za pranje podova i osnovno čišćenje uključujući i koncentrate)

R 10160

Šamponi za pranje automobila

R 10250

Sredstva za pranje stakla i prozora

R 10330

Sredstva za čišćenje/pranje pod visokim pritiskom

R 10340

Anti-inkrustatori (sredstva za uklanjanje skorele prljavštine)

R 10350

Sredstva za uklanjanje kamenca (soli kalcijuma)

R 10370

Sredstva za mašinsko pranje/čišćenje sudova

R 10400

Sredstva za ručno pranje/čišćenje sudova

R 10450

Sredstva za čišćenje šporeta i roštilja

R 10500

Sredstva za uklanjanje fleka

R 10600

Sredstva za pranje/čišćenje na bazi pene

R 10700

Sredstva za pranje vetrobranskog stakla

R 10800

Detergenti za pranje tepiha

R 10970

Sredstva za pranje tekstila (detergenti)

R 10980

Optički izbeljivači

R 10990

Ostala sredstva za pranje/čišćenje

 

Indikatori pukotina - hemikalije i proizvodi koji se koriste radi indikacije curenja (penetranti)

R 15100

Indikatori pukotina

 

Inhibitori korozije metala

R 20100

Materijal koji se koristi za antikorozivnu zaštitu donjih delova automobila

R 20200

Inhibitori korozije metala

R 20900

Ostali antikorozivni materijali

 

Sirovine i međuproizvodi

R 30200

Sirovine za proizvodnju stakla i keramike

R 30300

Sirovine za proizvodnju proizvoda od gume

R 30400

Sirovine za proizvodnju poluprovodnika

R 30500

Sirovine za proizvodnju kozmetičkih proizvoda itd.

R 30600

Sirovine za proizvodnju lekova

R 30700

Sirovine za proizvodnju metala

R 30800

Sirovine za proizvodnju plastike

R 30900

Sirovine za proizvodnju papira

R 30910

Sirovine za proizvodnju biocidnih proizvoda

R 30920

Sirovine za proizvodnju sredstava za zaštitu bilja

R 30930

Sirovine za proizvodnju đubriva

R 30990

Ostale sirovine

 

Sredstva za sanaciju - hemikalije i proizvodi koji se koriste za uklanjanje tečnog i ostalog materijala u slučaju akcidentnog prosipanja

S 05150

Sredstva za sanaciju u slučaju izlivanja (prosipanja) nafte/ulja

S 05200

Ostala sredstva za sanaciju

 

Sredstva za pojačavanje osetljivosti

S 07100

Sredstva za pojačavanje osetljivosti na svetlost koja se koriste pri fotokopiranju

S 07200

Sredstva za pojačavanje osetljivosti na svetlost koja se koriste pri serigrafiji

S 07900

Ostala sredstva za pojačavanje osetljivosti

 

Sredstva za pisanje

S 10100

Mastilo za pisanje

S 10200

Ribon trake

S 10300

Indigo papir

S 10400

Papir za samokopiranje

S 10500

Markeri na bazi alkohola (alkoholni flomasteri)

S 10600

Ostali materijali za pisanje

 

Penušavci - hemikalije ili proizvodi koje pospešuju/započinju proces penušanja u smeši

S 15100

Penušavci za čvrste materijale, plastiku, gumu itd.

S 15200

Penušavci za tečnosti

 

Sredstva za ispiranje

S 25100

Sredstva za ispiranje koja se koriste u mašinama za pranje posuđa

S 25500

Sredstva za ispiranje tekstila

S 25990

Ostala sredstva za ispiranje

 

Preparati za tretman muljeva

S 30100

Preparati za tretman muljeva

 

Abrazivi - hemikalije i proizvodi koji se koriste za površinsku obradu

S 35100

Abrazivi

 

Sredstva koja se koriste za lakše odvajanje kalupa

S 40100

Ulja i voskovi za šalovanje

S 40200

Sredstva za lakše odvajanje plastičnih odlivaka od kalupa

S 40300

Sredstva za lakše odvajanje metalnih odlivaka od kalupa

S 40400

Sredstva za lakše odvajanje odlivaka od kalupa napravljenih od peska

S 40500

Ostala sredstva protiv slepljivanja

 

Aditivi za hranu i hranu za životinje

S 42100

Pojačivači ukusa/arome

S 42200

Sredstva za silažu

S 42300

Nutritienti, uključujući i vitamine

S 42500

Zaslađivači

S 42600

Boja za hranu

S 42900

Ostali aditivi za hranu i hranu za životinje

 

Sredstva za podmazivanje (maziva - lubrikanti)

S 45110

Bazna ulja

S 45120

Maziva za kočnice

S 45150

Ulja za menjače

S 45170

Čvrsta maziva

S 45180

Motorna ulja

S 45200

Aditivi za smanjivanje trenja

S 45250

Aditivi za sredstva za podmazivanje

S 45300

Ostala maziva

 

Eksplozivi - hemikalije i proizvodi koji imaju eksplozivna svojstva, uključujući i pirotehničke efekte (vatromet)

S 50100

Barut

S 50200

Pirotehnički proizvodi

S 50900

Ostali eksplozivi

 

Stabilizatori

S 60100

Antioksidanti (anti-ozonanti)

S 60150

Anti-sikativi (sredstva koja sprečavaju sušenje)

S 60200

Ostali stabilizatori

 

Sredstva za izradu kalupa

S 65100

Sredstva za izradu kalupa

 

Sredstva za taloženje prašine

S 70100

Sredstva za taloženje prašine

 

Sredstva za zavarivanje

S 75100

Topitelji koji se koriste pri zavarivanju - fluks sredstva (hemikalije i proizvodi koji se koriste za snižavanje tačke topljenja pri zavarivanju)

S 75200

Elektrode

S 75400

Ostala pomoćna sredstva za zavarivanje

 

Sredstva za stimulaciju rasta

S 80100

Sredstva za stimulaciju rasta

 

Toneri

T 10200

Toneri za fotokopir-mašine i laserske štampače

T 10900

Ostali toneri

 

Sredstva za ubrzavanje sušenja filma premaza - (sikativi)

T 20100

Sredstva za sušenje

 

Sredstva za punjenje

U 05100

Materijali za ispunjavanje

U 05200

Materijali koji se koriste za zaustavljanje curenja

U 05300

Materijali za zaptivanje (kitovi)

U 05340

Sredstva koja se primenjuju za zalivanje (plombiranje) stena - hemikalije i proizvodi koji se koriste za npr. zalivanje tunela

U 05350

Očvršćivači za materijale za punjenje

U 05400

Ostali materijali za punjenje

 

Omekšivači vode

V 05100

Omekšivači vode

 

Sredstva za prenos toplote

V 10100

Sredstva za prenos toplote

 

Sredstva za promenu viskoznosti

V 15100

Sredstva za povećanje gustine (ugušćivači)

V 15200

Sredstva za geliranje

V 15400

Tiksotropna sredstva

V 15500

Ostala sredstva za promenu viskoziteta

 

Sredstva za vulkanizaciju

V 20100

Sredstva za vulkanizaciju

Instrukcija za određivanje šifre boja i lakova

Šifra kategorije korišćenja za boje i lakove se određuje na sledeći način:

- prvo se odredi trocifreni kod dat za vrstu boje i laka;

- zatim četvrta cifra (od 1 do 4) data za funkciju;

- peta cifra (od 1 do 4 i 9) data za upotrebu.

 

Vrsta boje/laka

 

Funkcija

 

Upotreba

M 051

Na bazi vode

1

Biološko/biocidno dejstvo (osim zaštite od truljenja)

1

Enterijer

M 052

Na bazi isparljivih organskih rastvarača

2

Prevencija požara

2

Eksterijer

M 054

Bez rastvarača - boje i lakovi koji se ne razređuju

3

Zaštita od korozije

3

Industrijska

M 055

Prah - boje i lakovi u prahu

4

Dekorativna/zaštitna

4

Osnovna boja za brodove i čamce

M 056

Očvršćivači za boje i lakove

   

9

Ostala (uključujući i boju za umetnička dela, nameštaj, puteve i automobile)

Instrukcija za određivanje šifre štamparskih boja

Šifra kategorije korišćenja za štamparske boje se određuje na sledeći način:

- prvo se odredi trocifreni kod dat za vrstu štamparske boje,

- zatim četvrta cifra (od 1 do 7) data za vrste štampe u kojima se boja primenjuje,

- peta cifra (od 1 do 5) data za vrste materijala na kojem se štampa.

 

Vrsta štamparske boje

 

Vrsta štampe

 

Vrsta materijala na kome se štampa

T 151

Na bazi vode

1

Slovo-slagačka štampa (Letterpress printing)

1

Papir/karton/papirne table

T 152

Na bazi organskih rastvarača

2

Roto-štampa

2

Metal

T 153

Bez rastvarača

3

Flekso štampa (sa anilinskim bojama)

3

Plastika

T 154

Štamparska boja u prahu

4

Ofset štampa

4

Tekstil

T 155

Učvršćivači za štamparske boje

5

Serigrafija

5

Ostalo

T 156

Aditivi za štamparske boje

6

Štampa na tekstilu

   
   

7

Ostalo

   

Instrukcija za određivanje šifre za lepak

Šifra kategorije korišćenja za lepak se određuje na sledeći način:

- prvo se odredi trocifreni kod dat za vrstu lepka,

- zatim četvrta i peta cifra (01 ili 02) data za primenu lepka.

 

Vrsta lepka

 

Primena

T 101

Na bazi vode

01

Industrijska upotreba

T 102

Na bazi organskih rastvarača

02

Široka potrošnja

T 103

Bez rastvarača

   

T 104

Lepak u prahu

   

T 105

Cijanoakrilati

   

T 106

Očvršćivači za lepak

   

 

 

Prilog 3

SPISAK TRGOVAČKIH IMENA I DODATAK ZA GRUPE HEMIKALIJA

1. Spisak trgovačkih imena svih hemikalija iz grupe polimera, višekomponentnih hemikalija i hemikalija koje imaju različito trgovačko ime a isti hemijski sastav:

redni
broj

registarski broj
hemikalije

trgovačko ime
hemikalije

količina stavljena
u promet (t)

1.

     

2. Dodatak uz dosije za koherentne grupe hemikalija:

redni
broj

registarski broj
hemikalije

trgovačko ime
hemikalije

količina hemikalije stavljena u promet (t)

sastojak po kome se hemikalije međusobno razlikuju

hemijski naziv ili trgovačko ime

CAS broj

EC broj

maseni udeo
(%)

1.

             

 

 

Prilog 4

DOSIJE O HEMIKALIJI

 

1. Opšti podaci o hemikaliji

Registarski broj hemikalije

Trgovačko ime hemikalije

Broj hemikalija u grupi hemikalija

Carinska tarifna oznaka

Količina stavljena u promet (t)

Godina

 

 

 

 

 

 

 

2. Poreklo hemikalije

Proizvodnja

Količina (t)

Stavljanje u promet

 

Izvoz

 

 

Uvoz

Proizvođač

 

Zemlja proizvođača

 

Trgovačko ime hemikalije u zemlji porekla

 

Količina (t)

Sopstvene potrebe

 

Stavljanje u promet

 

 

3. Način korišćenja hemikalije

Kategorija korišćenja (navodi se šifra iz Spiska šifara za kategoriju korišćenja)

Sektor industrije (navodi se šifra delatnosti u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija delatnosti)

Raspodela količine hemikalije za svaku kategoriju korišćenja u % (za hemikalije pod tarifnim oznakama 28 ili 29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Obeležavanje hemikalije

Oznaka za piktogram opasnosti

 

Reč upozorenja

 

Oznaka za obaveštenje o opasnosti

 

Oznaka za dodatno obaveštenje o opasnosti

 

 

5. Sastav hemikalije

Redni broj

CAS broj

EC broj

REACH
registarski broj

Hemijski naziv za supstancu ili trgovačko ime za smešu

Klasa opasnosti i kategorija opasnosti, oznaka za obaveštenje o opasnosti

Maseni udeo (%)

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

Nečistoće

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

5.1. Podaci o surfaktantu

Redni broj supst.

Hemijski naziv za supstancu ili trgovačko ime za smešu iz tačke 5.

Naziv proizvođača

Zemlja proizvođača

Biorazgradljivost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Broj i datum akta kojim je odobreno korišćenje alternativnog hemijskog naziva supstance

Redni broj supst.

Broj i datum akta kojim je odobreno korišćenje alternativnog hemijskog naziva supstance

 

 

 

 

 

6. Sadržaj isparljivih organskih jedinjenja (g/l)

6.1. Podkategorije smeše, koja se kao premaz (boja i lak) nanosi na zgrade, njihovu opremu i ugradne delove

6.2. Podkategorije smeše, koja se koristi kao sredstvo i premaz za reparaciju drumskih vozila

a

b

v

g

d

đ

a

b

v

g

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

ž

z

i

j

k

Ukupan sadržaj isparljivih organskih jedinjenja (g/l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potpis odgovornog lica:

 

 

 

 

 

________________________

 

 

Prilog 5

DOSIJE O HEMIKALIJI KOJA JE VEĆ UPISANA U REGISTAR

 

1. Opšti podaci o hemikaliji

Registarski broj hemikalije

Trgovačko ime hemikalije

Broj hemikalija u grupi hemikalija

Carinska tarifna oznaka

Količina stavljena u promet (t)

Godina

 

 

 

 

 

 

 

2. Poreklo hemikalije

Proizvodnja

Količina (t)

Stavljanje u promet

 

Izvoz

 

 

Uvoz

Proizvođač

 

Zemlja proizvođača

 

Trgovačko ime hemikalije u zemlji porekla

 

Količina (t)

Sopstvene potrebe

 

Stavljanje u promet

 

 

 

 

 

Potpis odgovornog lica:

 

 

 

 

 

________________________

 

 

Prilog 6

DOSIJE O HEMIKALIJI ZA SUPSTANCU KOJA IZAZIVA ZABRINUTOST, ODNOSNO SMEŠU KOJA SADRŽI TU SUPSTANCU

 

1. Opšti podaci o hemikaliji

Registarski broj hemikalije

Trgovačko ime hemikalije

Carinska tarifna oznaka

Količina stavljena u promet (t)

Godina

 

 

 

 

 

 

2. Poreklo hemikalije

2.1. Proizvodnja

Količina (t)

Stavljanje u promet

 

Izvoz

 

Sopstveno korišćenje

Za proizvodnju hemikalije

 

Za proizvodnju proizvoda

 

Za sopstvene potrebe

 

2.2. Uvoz

Proizvođač

 

Zemlja proizvođača

 

Količina (t)

Stavljanje u promet

 

Izvoz

 

Sopstveno korišćenje

Za proizvodnju hemikalije

 

Za proizvodnju proizvoda

 

Za sopstvene potrebe

 

2.3. Dalje korišćenje

Snabdevač hemikalije

Matični broj

PIB

 

 

 

Količina (t)

Sopstveno korišćenje

Za proizvodnju hemikalije

 

Za proizvodnju proizvoda

 

Za sopstvene potrebe

 

 

2.4. Supstanca koja izaziva zabrinutost prisutna je u proizvodu u koncentraciji većoj od 0,1% (m/m)*.

da

o

ne

o

_____________________
* Popunjava se u slučaju kada se supstanca koja izaziva zabrinutost koristi za proizvodnju proizvoda.

 

3. Način korišćenja hemikalije

Kategorija korišćenja (navodi se šifra iz Spiska šifara za kategoriju korišćenja)

Sektor industrije (navodi se šifra delatnosti u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija delatnosti)

Količina po kategoriji korišćenja (t)

Način korišćenja za stavljanje u promet

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

Način korišćenja za izvoz

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

Način korišćenja za proizvodnju hemikalije

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

Način korišćenja za proizvodnju proizvoda

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

Način korišćenja za sopstvene potrebe

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

Navesti načine korišćenja koji se ne preporučuju

 

 

4. Obeležavanje hemikalije

Oznaka za piktogram opasnosti

 

Reč upozorenja

 

Oznaka za obaveštenje o opasnosti

 

Oznaka za dodatno obaveštenje o opasnosti

 

 

5. Sastav hemikalije

5a. Identifikovane supstance koje izazivaju zabrinutost (SVHC)

Redni broj

CAS broj

EC broj

REACH
registarski broj

Hemijski naziv za supstancu ili trgovačko ime za smešu

Klasa i kategorija opasnosti, oznaka za obaveštenje o opasnosti

Maseni
udeo (%)

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

5b. Ostali sastojci

Redni broj

CAS broj

EC broj

REACH
registarski broj

Hemijski naziv za supstancu

Klasa i kategorija opasnosti, oznaka za obaveštenje o opasnosti

Maseni udeo (%)

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

5v. Nečistoće

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

5.1. Podaci o surfaktantu

Redni broj supst.

Hemijski naziv za supstancu ili trgovačko ime za smešu iz tačke 5.

Naziv proizvođača

Zemlja proizvođača

Biorazgradljivost

 

 

 

 

 

5.2. Broj i datum akta kojim je odobreno korišćenje alternativnog hemijskog naziva supstance

Redni broj supst.

Broj i datum akta kojim je odobreno korišćenje alternativnog hemijskog naziva supstance

 

 

 

6. Sadržaj isparljivih organskih jedinjenja (g/l)

6.1. Podkategorije smeše, koja se kao premaz (boja i lak) nanosi na zgrade, njihovu opremu i ugradne delove

6.2. Podkategorije smeše, koja se koristi kao sredstvo i premaz za reparaciju drumskih vozila

a

b

v

g

d

đ

a

b

v

g

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

ž

z

i

j

k

Ukupan sadržaj isparljivih organskih jedinjenja (g/l)

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Mere za upravljanje rizikom koje se primenjuju u cilju adekvatne kontrole rizika od hemikalija

7.1. Navesti mere za upravljanje rizikom koje se primenjuju na radu prilikom procesa proizvodnje ili daljeg korišćenja

Tehničke mere

 

Organizacione mere

 

Mere lične zaštite

 

 

8. Podaci o bezbednijim alternativnim supstancama (ukoliko su dostupni):

8.1 Bezbednija alternativna supstanca za supstancu koja izaziva zabrinutost:

Redni broj supstance (SVHC) iz tačke 5.

Hemijski naziv alternativne supstance

CAS broj

EC broj 

 

 

8.2 Klasifikacija bezbednije alternativne supstance

Klasa i kategorija opasnosti

 

Oznaka za obaveštenje o opasnosti

 

8.3 Da li je potrebno vršiti izmene u proizvodnom procesu u slučaju zamene supstance bezbednijom alternativom?

da o

ne o

8.4 Da li je izvršena socio-ekonomska procena o izvodljivosti zamene?

da o

ne o

 

 

 

Potpis odgovornog lica:

 

 

 

 

 

________________________