Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O RAZMENI DOKUMENATA I PODNESAKA TOKOM SPROVOĐENJA POSTUPAKA U VEZI SA ENERGETSKOM DOZVOLOM, LICENCOM ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE DELATNOSTI I SAGLASNOŠĆU ZA SKLADIŠTENJE I SNABDEVANJE ZA SOPSTVENE POTREBE

("Sl. glasnik RS", br. 60/2022, 117/2022 i 116/2023)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način razmene dokumenata i podnesaka tokom sprovođenja postupaka u vezi sa energetskom dozvolom, licencom za obavljanje energetske delatnosti i saglasnošću za skladištenje i snabdevanje za sopstvene potrebe, koje sprovodi ministarstvo nadležno za poslove energetike i Agencija za energetiku Republike Srbije (u daljem tekstu: nadležni organ).

Član 2

Podnesci i dokumenti koji su predmet razmene iz člana 1. ovog pravilnika su:

1) zahtev kojim se pokreće postupak, a koji može biti:

(1) zahtev za izdavanje, produženje, izmenu ili ukidanje energetske dozvole,

(2) zahtev za izdavanje, izmenu ili ukidanje licence ili za obavljanje energetske delatnosti,

(3) zahtev za izdavanje ili izmenu saglasnosti za skladištenje i snabdevanje za sopstvene potrebe,

2) dokumenti kojima se dokazuje ispunjenost uslova za izdavanje, produženje ili izmenu iz stava 1. tačka 1) ovog člana, propisani aktom kojim se uređuje postupak,

3) upravni akt koji izdaje nadležni organ (energetska dozvola, licenca za obavljanje energetske delatnosti ili saglasnost za skladištenje i snabdevanje za sopstvene u daljem tekstu: upravni akt),

4) pozivi, obaveštenja i drugi pravni akti koje nadležni organ dostavlja podnosiocu zahteva za izdavanje, produženje ili izmenu upravnog akta, u toku postupka,

5) drugi podnesci koji nisu obuhvaćeni stavom 1. tač. 1), 2) i 3) ovog člana, a kojim se stranka pisano obraća nadležnom organu u vezi sa postupcima iz člana 1. ovog pravilnika.

Administrativnu taksu za zahtev za izdavanje rešenja i za izdavanje rešenja, utvrđenu zakonom kojim se propisuju republičke administrativne takse, podnosilac zahteva plaća elektronskim putem preko Portala eUprava.

Član 3

Podnesci i dokumenti iz člana 2. ovog pravilnika dostavljaju se elektronski u formatu propisanim aktom kojim se uređuju uslovi za pripremu dokumenta za pouzdano elektronsko čuvanje i formatima dokumenta koji su pogodni za dugotrajno čuvanje.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, podnesci i dokumenti iz člana 2. ovog pravilnika koje dostavlja strano pravno lice, dostavljaju se u papirnoj formi, predajom na adresu pisarnice nadležnog organa ili preporučenom pošiljkom putem poštanskog operatora.

Dostava i čuvanje elektronskih dokumenata i podnesaka koji nose oznaku tajnosti, odnosno poverljivosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita tajnih podataka, kao i žalbi i drugih pravnih lekova i dokaza koji se uz njih prilažu, vrši se van Jedinstvene informaciono-komunikacione mreže elektronske uprave i informacionog sistema nadležnog organa.

Dokumenti i podnesci iz stava 2. ovog člana, dostavljaju se u papirnoj formi, predajom na adresu pisarnice nadležnog organa ili preporučenom pošiljkom putem poštanskog operatora, obeleženi u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita tajnih podataka.

Član 4

Postupci iz člana 1. ovog pravilnika vode se elektronskim putem u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska uprava i kancelarijsko poslovanje.

Postupci iz člana 1. ovog pravilnika započinju podnošenjem zahteva u elektronskom obliku preko Portala eUprava.

Podnosilac zahteva prijavljuje se na Portalu eUprava šemom elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Zahtev iz stava 2. ovog člana popunjava se u formi opšteg i posebnih obrazaca koji su prilog akta kojim se uređuje postupak i podnosi se zajedno sa dokumentima koji su aktom kojim se uređuje postupak, propisani kao dokaz o ispunjenosti uslova za izdavanje, produženje, ili izmenu upravnog akta.

Član 5

Uredna dostava podnesaka i dokumenata se dokazuje elektronskom potvrdom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.

Po zahtevu za izdavanje, produženje ili izmenu upravnog akta nadležni organ donosi upravni akt u formi elektronskog dokumenta.

Upravni akt i druga dokumenta sačinjena u elektronskom obliku, u vezi sa postupcima iz člana 1. ovog pravilnika, nadležni organ dostavlja podnosiocu zahteva iz člana 4. stav 3. ovog pravilnika u Jedinstveni elektronski sandučić, koji je podnosiocu zahteva otvoren nakon registracije na Portalu eUprava, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.

Nadležni organ upravni akt iz stava 3. ovog člana, objavljuje na svojoj internet stranici, istovremeno sa ekspedovanjem upravnog akta podnosiocu zahteva.

Uredna dostava upravnog akta i drugih dokumenata iz stava 3. ovog člana se dokazuje potvrdom prijema od strane podnosioca zahteva nadležnom organu, otvaranjem elektronske povratnice koja se automatski izrađuje nakon prijema upravnog akta i drugih dokumenata u Jedinstveni elektronski sandučić, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.

Član 6

Nadležni organ po službenoj dužnosti vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje o ispunjenosti uslova za izdavanje, produženje ili izmenu upravnog akta, preko servisne magistrale organa, u skladu sa propisima koji uređuju elektronsku upravu.

Podnosilac zahteva može da dostavi dokumente koji sadrže podatke o činjenicama koje je organ dužan da pribavlja po službenoj dužnosti, ukoliko u zahtevu kojim pokreće postupak iz člana 1. ovog pravilnika izričito izjavi da će ove dokumente dostaviti sam.

Dokumente iz stava 2. ovog člana podnosilac zahteva dostavlja uz zahtev kojim pokreće postupak iz člana 1. ovog pravilnika, preko Portala eUprava.

Član 7

Nadležni organ je odgovoran za čuvanje, zaštitu i sigurnost podataka sadržanih u podnescima i dokumentima podnetim u obliku elektronskog dokumenta u postupcima iz člana 1. ovog pravilnika u okviru svog informacionog sistema, u skladu sa propisima iz oblasti informacione bezbednosti.

Ovlašćena lica nadležnog organa koja rukuju elektronskim podnescima i dokumentima u informacionom sistemu nadležnog organa, dužna su da sa njima postupaju na način kojim će se obezbediti poštovanje prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i zaštitu prava intelektualne svojine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast zaštite podataka o ličnosti i zaštite prava intelektualne svojine.

Član 8

Nadležni organ dostavlja spisak administratora, ovlašćenih službenih lica i ovlašćenih drugih lica glavnom administratoru Portala eUprava u roku od 15 radnih dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, kao i spisak postupaka, koje sprovodi nadležni organ, obrasce zahteva za izdavanje, produženje ili izmenu upravnog akta i posebne obrasce koji su prilog akta kojim se uređuje postupak, u elektronskom obliku, radi objavljivanja na Portalu eUprava.

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba čl. 2-7. ovog pravilnika, koje se primenjuju od 1. juna 2024. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o razmeni dokumenata i podnesaka tokom sprovođenja postupaka u vezi sa energetskom dozvolom, licencom za obavljanje energetske delatnosti i saglasnošću za skladištenje i snabdevanje za sopstvene potrebe

("Sl. glasnik RS", br. 117/2022)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".